دانلود پایان نامه ارشد: سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه و عوامل مؤثر آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

عنوان : سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه و عوامل مؤثر آن

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه مددکاری اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مددکاری اجتماعی

عنوان:

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

استاد راهنما:

دکتر عزت اله سام آرام

 استاد مشاور:

 دکترحسین یحیی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

کلیات پژوهش……………………………….. 1

1-1 مقدمه………………………………. 2

1-2 بیان مسئله………………………………. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………….. 4

1-4 اهدف تحقیق……………………………….. 5

1-4-1 هدف اصلی تحقیق……………………………….. 5

1-4-2  اهداف فرعی پژوهش…………………………………. 5

1-5 سوالات تحقیق……………………………….. 6

فصل 2………………………………. 7

2-1 مروریبر ادبیات پژوهش…………………………………. 8

2-1-1 بخش اول: کیفیت زندگی……………………………….. 8

2-1-1-2 مقدمه………………………………. 8

2-1-1-3 تعاریف کیفیت زندگی……………………………….. 11

2-1-1-4  تعاریف کارشناسانه کیفیت زندگی……………………………….. 11

2-1-1-5 تعاریف غیرکارشناسانه………………………………. 12

2-1-1-6 اهداف کیفیت زندگی……………………………….. 14

2-1-1-7 روشهای رسیدن به اهداف کیفیت زندگی…………………………. 14

2-1-1-8 چگونگی عملکرد کیفیت زندگی……………………………….. 14

2-1-1-9 دامنه های پیشنهادی برای کیفیت زندگی………………………. 15

منبع: برون و برون، 2004………………………………16

2-1-1-10 خرده ابعاد کیفیت زندگی……………………………….. 16

2-1-1-11 نشانگرهای کیفیت زندگی……………………………….. 16

2-1-1-12 ابعاد مفهومی کیفیت زندگی……………………………….. 17

3 -1-1-12-1 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ذهنی………………………..18

3 -1-1-12-2کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای عینی  ………………………………19

3 -1-1-12-3 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ترکیبی …………………………….19

1-1-1-13 شبکه های حمایتی و کیفیت زندگی……………………………….. 20

2-1-1-14 مروری بر رویکردهای مرتبط به کیفیت زندگی……………………… 21

2-1-1-14-1 رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی……………………………….. 22

2-1-1-14-1 -1 رویکرد مطلوبیت گرایی……………………………….. 22

2-1-1-14-1 -2 رویکرد ارزش های عام………………………………. 23

2-1-1-14-1 -3 رویکرد های نیاز محور………………………………. 23

2-1-1-14-1 -4 رویکرد قابلیتی……………………………….. 24

2-1-1-14-2 رویکردهای ساختاری و کیفیت زندگی…………………… 24

2-1-1-14-2 -1 رویکرد دیالکتیک دموکراتیک برنارد……………………… 25

2-1-1-14-2 -2 کیفیت زندگی فراگیر برگر-اشمیت و نول………………… 25

2-1-1-14-2 -3 کیفیت اجتماعی……………………………….. 25

2-2 حمایت اجتماعی……………………………….. 26

2-2-1تعاریف حمایت اجتماعی……………………………….. 27

2-2-2 انواع حمایت اجتماعی……………………………….. 28

2-2-2 -1 حمایت اجتماعی عاطفی……………………………….. 28

2-2-2 -2 حمایت خود ارزشمندی……………………………….. 28

2-2-2 -3 حمایت اجتماعی اطلاعاتی……………………………….. 28

2-2-2 -4 جستجوی حمایت اجتماعی……………………………….. 29

2-2-2 -5 حمایت اجتماعی ابزاری……………………………….. 29

2-2-2-6 بعد ساختاری وعملکردی حمایت اجتماعی…………………… 29

2-2-3 سلامت روانی- جسمی وحمایت اجتماعی……………………. 29

2-2-4 الگوی وایس جهت افزایش حمایت اجتماعی…………………… 30

2-2-5 نقش حمایت اجتماعی در کاهش تعارض…………………………30

2-2-6حمایت اجتماعی به عنوان عامل مؤثربرسلامت اجتماعی………… 31

2-2-7 نظریه های مربوط به حمایت اجتماعی…………………………. 32

2-2-7 -1 مدل فقدان………………………………. 34

2-2-7 -2 فرضیه انباشت هویتی……………………………….. 33

2-2-7-3 نظریه سپر یا محافظ………………………………33

2-2-7-4 مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی……………………………….. 33

2-2-7 -5 مدل تأثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیر………………………. 34

2-2-7-6 مدل حمایت اجتماعی به عنوان تعدیل کننده فشار روانی……… 34

2-2-7 -7 دیدگاه نظریه پردازان تحولی……………………………….. 35

2-2-7 -8 نظریه نقش…………………………………. 35

2-3  مهارتهای مقابله………………………………. 36

2-3-1 مقابله………………………………. 37

2-3-2 استرس………………………………… 37

2-3-3 شیوه های (سبک های) مقابله با استرس………………….. 38

2-3-4 سبکهای مقابله مسأله مدار………………………………. 39

2-3-5 سبکهای مقابله هیجان مدار………………………………. 39

2-3-6 سبکهای مقابله اجتنابی……………………………….. 39

2-3-7 مقیاس جلیوس جهت ارزیابی مهارتهای مقابلهای…………….. 40

2-3-8 پیامد های استرس………………………………… 40

2-3-9 مهارتهای  مقابله با استرس و کیفیت زندگی مراقبت دهندگان………… 42

2-4  عزت نفس…………………………………. 42

2-4-1 تعریف عزت نفس…………………………………. 43

2-4-2 ماهیت عزت نفس…………………………………. 44

2-4-3 نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………. 45

2-4-3 -1 نظریه‌ی جیمز………………………………. 45

2-4-3 -2 نظریه‌ی مید………………………………. 46

2-4-3 -3 نظریه‌ی کولی……………………………….. 46

2-4-3 -4 نظریه‌ی سالیوان………………………………. 47

2-4-3 -5 نظریه‌ی روزنبرگ………………………………… 48

2-4-3 -6 نظریه‌ی هورنای……………………………….. 48

2-4-3 -7 نظریه‌ی آدلر………………………………. 48

2-4-4 انواع عزت نفس…………………………………. 49

2-4-4 -1 عزت نفس کلی……………………………….. 49

2-4-4 -2 عزت نفس اجتماعی……………………………….. 49

2-4-4 -5 عزت نفس جسمانی (بدنی)……………………………… 50

2-4-4 -6 عزت نفس تحصیلی……………………………….. 50

2-4-4 -7 عزت نفس خانوادگی……………………………….. 50

2-4-5 عوامل موثر بر عزت نفس…………………………………. 51

2-5  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام گرفته………………………………. 52

2-5-1  تحقیقات داخلی……………………………….. 52

2-5-2  تحقیقات خارجی……………………………….. 54

2-5-3 چهارچوب نظری تحقیق……………………………….. 56

2-5-4 فرضیه های تحقیق……………………………….. 56

فصل3………………………………. 61

3-1 مقدمه………………………………. 62

3-2 روش تحقیق……………………………….. 62

3-3 جامعه آماری……………………………….. 62

3-4 نمونه و روش نمونه گیری……………………………….. 62

3-5 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………. 63

3-6 ابزارهای پژوهش…………………………………. 63

الف- فرم کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی(SF-36)، روایی و پایایی………. 63

شیوه نمره گذاری پرسشنامه SF-36……………………………….

ب- پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ)………………….. 66

روش اجرا و نمر گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک……………… 66

محاسبه متغیرها و خرده مقیاسهای پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک…………67

محاسبه خرده مقیاس ها……………………………… 67

محاسبه متغیرهای اصلی……………………………….. 67

روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک………………….. 68

ج- مقیاس عزت نفس روزنبرگ………………………………… 68

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج مقیاس عزت نفس روزنبرگ………….. 68

روایی و پایایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ…………………………….. 69

د- مقیاس سنجش مهارتهای مقابله با استرس (CISS)……………… 69

روایی پرسشنامه ی راه های مقابله با استرس………………………… 70

و- پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و برخی متغیرهای اصلی مورد بررسی…….71

3-7  فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها …………………….71

3-8 تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق…………………………. 72

3-8-1 تعاریف نظری……………………………….. 72

الف- کیفیت زندگی……………………………….. 72

ب- توانخواه ذهنی……………………………….. 72

ج- حمایت اجتماعی……………………………….. 72

د- مهارتهای مقابله با استرس………………………………… 73

و- عزت نفس…………………………………. 73

و- وضعیت اقتصادی……………………………….. 73

3-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………….. 73

الف- کیفیت زندگی……………………………….. 73

ب- توانخواه ذهنی……………………………….. 74

ج- حمایت اجتماعی……………………………….. 74

د- مهارتهای مقابله با استرس………………………………… 74

و- عزت نفس…………………………………. 74

ه- وضعیت اقتصادی……………………………….. 74

فصل 4………………………………. 75

4-1 مقدمه………………………………. 76

4-2  یافته های توصیفی……………………………….. 76

4-3 ویژگی های جمعیت شناختی……………………………….. 76

4-4  یافته های استنباطی: بررسی فرضیه های تحقیق………………. 83

فصل 5………………………………. 110

5-1 مقدمه………………………………. 111

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………….. 116

5-3 پیشنهادات کاربردی……………………………….. 118

5-4 پیشنهادات تحقیقی………………………………119

5-5 محدودیت های پژوهش…………………………………. 119

فهرست منابع………………………………. 121

چکیده:

هدف و زمینه: کیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متأثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می باشد. داشتن کودک دارای بیماری مزمن برای تمامی اعضای خانواده استرس­زا است و مخصوصاً برای مراقب اصلی کودک (که مادر می باشد) استرس بیشتری به همراه  دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی و تأثیر برخی عوامل بر آن طراحی شد. روش­شناسی:  مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه­ای بوده و داده های مورد نیاز به روش پیمایشی گردآوری شد.  جامعه آماری شامل کلیه ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر) و مادران دارای کودک غیرتوان­خواه در شهر شهرکرد می باشد. نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر با 286 نفر محاسبه شد: از هر گروه مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی 50 نفر (جمعاً 150 نفر) و از بین مادران دارای کودک غیرتوانخواه نیز به صورت تصادفی 150 نفر انتخاب شد.

 یافته ­ها: مادران دارای فرزند توانخواه از کیفیت زندگی، عزت نفس، حمایت اجتماعی پائین تری نسبت به مادران دارای فرزند سالم برخوردار بودند. مهارت مقابله با استرس غالب در بین مادران دارای فرزند توانخواه مهارت هیجان مدار بود. عزت نفس و مهارتهای مقابله از عوامل موثر بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه بود و حمایت اجتماعی نقش تعیین کننده­ای نداشت. حضور همسر، سطح تحصیلات مادر و همسر، وضعیت اقتصادی خانواده، و برخورداری از بیمه اثر مثبتی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه داشت. بحث و نتیجه گیری: می توان با تغییر مهارت مقابله هیجان مدار در مادران به سمت مسأله مدار و همچنین ارتقاء حمایت های اجتماعی موثر، نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از مادران ایفا نمود و در این سازمان بهزیستی نقش تعیین کننده ای دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

کیفیت زندگی[1] از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روز افزون صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان می دهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. در حقیقت، همگام با افزایش جمیعت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده­ای پدید آمد. از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس­های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاشهایی در راستای ارتقاء شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد (ربانی خوراسگانی و کیانپور، 1386).

کیفیت زندگی مفهومی با تعاریف متنوع است که تا به حال به جنبه های مختلفی از  آن پرداخته شده است. از یک سو این پدیده را با ارزش های مثبتی مانند شادی ، موفقیت ،سلامتی و رضایتمندی مرتبط دانسته و ازسوی دیگرآن را مفهومی معرفی نموده اند که بر درک افراد از اثراتی که حوادث ویا تجربیات ، بر زندگیشان می گذارند، بنا شده است(زاهدی اصل وفرخی،1388).

مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه­های بهداشتی و بیماری­های روانی محدود می­شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم از زمینه ­های بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بُعدی ارتقاء یافته (عنبری، 1389) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه­های مطالعاتی قرار گرفته است. از این روست که بر اساس پایگاه داده­های موسسه اطلاعات علمی، از 1982 تا 2005 بیش از 55 هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است (رضوانی و منصوریان، 1387).

کیفیت زندگی با بیماری و شرایطی که سلامت را به خطر می اندازد، ارتباط دارد و از طرفی وجود فرزند توانخواه باعث ایجاد استرس جسمی و روحی و روانی برخانواده (بالاخص مادر) می شود، ومادراولین فردی است که مسؤلیت نگهداری وپرورش این فرزندان را برعهده دارد واگر کیفیت زندگی مادران دارای فرزندتوانخواه ( فرزندان با نیازهای ویژه ) در سطح پایینترجامعه باشد بر عملکرد مادر وهمچنین خانواده اثرات عمیقی به جا می گذارد.

این مطالعه با هدف آگاهی وشناخت از کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه  وعوامل مؤثرآن صورت گرفت تا اثر ناتوانی کودک بر کیفیت زندگی مادرمشخص شود.

2-1- بیان مسأله

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک از اعضای آن کل نظام را مختل می کند واین نظام  مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء را تشدید ومشکلات جدیدی را ایجاد می کند. با این نگرش ،کم توانی یکی از فرزندان، بر تمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن و یکایک اعضاء تأ ثیرغالباً منفی باقی می گذارد. به عبارت دیگرکم توانی فرزند در خانواده، مانع از آن می شودکه خانواده بتواند کارکردهای متعارف خودرا به نحو مطلوب داشته باشد.از جمله این کارکردها تأمین موجبات رشدوپرورش شخصیت فرزندان، تأمین محیطی دلپذیر برای اعضاء وایجاد پایگاهی برای برقراری ارتباط با دیگران در استحکام شبکه خویشاوندی سهم بسزایی دارد (ناصرشریعتی و داورمنش،1374).

داشتن فرزند دارای اختلالات رشدی (جسمی و ذهنی) نیازمند مسئولیت­پذیری بالای مراقبین می باشد. دلیل این امر نیز محدودیت های پیچیده در فعالیتهای زندگی روزانه و همچنین شرایط طولانی مدت مراقبتهای پزشکی از کودکان می باشد (بولت[1] و همکاران، 2009). در اکثر مطالعات مرتبط به فرزندان توان­خواه (فیلن و همکاران، 1998؛ رایسی و پرای، 2012)، مادران اولین مراقبانی هستند که نقشی محوری در مدیریت نیازها و مراقبت از فرزندان خود ایفا می نمایند. همچنین مستندات نشان می­دهد که مادران در رابطه با پروش فرزندان فشار بیشتری را نسبت به پدران تجربه می کنند (گرستین[2] و همکاران، 2009).

در رابطه با استرس مادران، افسردگی یا علائم افسردگی دارای بیشترین فراوانی مرتبط به پیامد سلامت در ادبیات مربوط به ماداران کودکان دارای ناتوانی­های رشدی می باشد. برای مثال فراتحلیل یافته های 18 مطالعه نشان داد که مادران دارای فرزند توانخواه در مقایسه با مادران دارای کودک غیرتوانخواه، در معرض خطر افسردگی بیشتری هستند (سینگر[3]، 2006).

در خانواده های دارای فرزند توانخواه، مادر بیشترین دشواری وفشار را در نگهداری فرزند تجربه می کند. او دیگر قادر نیست کارهای قبلی مانند آماده کردن غذا، شستن لباس ها، خرید هفتگی خانه وکمک در تکالیف مدرسه را انجام دهد. زمانی را که صرف افراد خانواده می کرد،کاهش زیادی پیدا کرده است زیرا بیشترین وقت اوصرف مواظبت و تأمین احتیاجات فرزند توانخواه می شود.با دورشدن مادر ازکارهای قبلی،سایر اعضای خانواده معمولاً باید بیشتر احساس مسئولیت کنند. ممکن است برای افراد دیگرخانواده، سازگاری با فشارها وامورجدید که ناشی از وجود فرزند توانخواه است، بسیارمشکل باشد (ادیب سرشکی،1390).

با توجه به مرور انجام گرفته بر مبانی نظری تحقیق و همچنین روند روبه رشد جمعیت معلولین کشور (رشیدیان و همکاران، 1389)، طراحی پژوهشی که بتوان از طریق آن کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توان­خواه ذهنی و عوامل موثر بر آن را سنجید، ضرورت می نماید. در واقع سوالی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ آن می باشد آن است که آیا کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی متفاوت از مادران دارای کودک غیرتوانخواه می باشد یا خیر؟ اگر آری، چه عوامل باعث این تغییر می شوند، به عبارتی دیگر عوامل تبیین کننده این تفاوت کدامند؟

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است، گرچه این فرایند با مشقات وناراحتی های فراوانی همراه است علی رغم این مشکلات، باید گفت که امید به سالم بودن کودک معمولاً احساس اعتماد در آنان ایجاد می کند وکودک خود را می پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین ازنقص جسمی یا ذهنی فرزند خود، تمام آرزوها وامیدها به یأس مبدل می گردد ومشکلات شروع می شود.مادری که در مدت 9 ماه بارداری، در انتظار یک فرزند سالم برنامه ریزی های متعددی انجام می دهد، طبیعی است که با متولد شدن فرزند کم توان ذهنی ،نابینا، ناشنوا و… دچار شوک ونابرابری شود واحساس خشم وپرخاشگری کند. اولین شخصی که  به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می کند مادر است. مادروقتی با فرزند با نیازهای ویژه خود روبرو می شود به علت نگهداری دائم ونیاز به فراهم کردن شرایط ویژه رشد این کودکان ورویارویی با استرس هایی از جمله رفتارهای قالبی، مشکلات زبانی، قشقرق ونداشتن مهارت مراقب از خود، دچارضعف در کارکرد طبیعی خود می شود. تولد چنین کودکی موجبات احساس گناه وتقصیر، ناکامی ومحرومیت ناشی از غیر عادی بودن کودک را درمادر ایجاد می کند که  که طبیعتاً غم و اندوه و افسردگی را به دنبال دارد (نریمانی وهمکاران،1386).

با توجه به اینکه در سالهای اخیر با روند رو به رشد پدیده کم توانی در کشور مواجه بوده ایم، بالأخص در استانهای محروم کشور مانند استان چهار محال وبختیاری که بیشتر بر طبق سنت وفرهنگ خویش به ازدواجهای فامیلی رو می آورند و متأسفانه به دلیل عدم آگاهی از معایب آن و عدم مراجع به مراکز مشاوره قبل از ازدواج و ژنتیک فرزندان آنها مبتلا به اختلالات ژنتیکی وبالتبع آن کم توانی می شوند ضرورت اجرای این تحقیق ازلحاظ بعد انسانی و برای تعیین میزان آسیب ها وحیطه های آسیب دیده احتمالی لازم وضروری به نظر می رسد تا با توجه به اطلاعات به دست آمده بتوان برنامه ریزی مناسبی برای این گروه از افراد به عمل آورد.بنابراین این مطالعه به  منظور آگاهی از سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه و عوامل مؤثر آن در مقایسه با گروه مادران دارای فرزندان غیر توانخواه صورت گرفته است.

[1] – Boulet

[2] – Gerstein

[3] – Singer

[1] Quality of life

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید