دانلود پایان نامه ارشد: سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با مبانی و آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان:

سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با مبانی و آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

 

عنوان                                                        صفحه

 

گفتار اول: کلیات پژوهش

فصل اول کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….  2

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………  6

سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………..  6

فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………..        6

تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………    7

حقوق‌بشر …………………………………………………………………………………………………………………. 7

حق الله …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

حق الناس………………………………………………………………………………………………………………….. 7

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 8

حدود و نقطه تمرکز پژوهش………………………………………………………………………………………………   8

روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………  8

پیشینه موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………   8

سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   10

فصل دوم مباحث نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………      11

تعریف حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………………….  11

خاستگاه‌های نوین حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………….     12

دین…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

حقوق طبیعی………………………………………………………………………………………………………………..  14

نظریه حقوق موضوعه: اقتداردولت…………………………………………………………………………………..       17

مارکسیسم…………………………………………………………………………………………………………………..    18

مکتب جامعه شناختی…………………………………………………………………………………………………….    20

مکتب اصالت فایده………………………………………………………………………………………………………     21

اهمیت حقوق‌بشردر دنیای معاصر……………………………………………………………………………………..      23

 

گفتاردوم: خاستگاه حقوق‌بشر غربی

فصل اول: خاستگاه حقوق‌بشرقبل رنسانس…………………………………………………………………….      27

حقوق‌بشر در یونان باستان…………………………………………………………………………………………..       32

حقوق‌بشردر روم باستان……………………………………………………………………………………………..     32

سیسرون………………………………………………………………………………………………………………….  32

سنکا………………………………………………………………………………………………………………………   34

حقوق‌بشردرقرون وسطی…………………………………………………………………………………………..      36

سنت‌آگوستین………………………………………………………………………………………………………….    37

توماس آکوئیـناس…………………………………………………………………………………………………….    39

فصل دوم: خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس……………………………………………………………….       42

مکتب حقوق طبیعی……………………………………………………………………………………………………    43

آلتوسیوس………………………………………………………………………………………………………………    44

گروسیوس………………………………………………………………………………………………………………   46

پوفندرف…………………………………………………………………………………………………………………   48

حقوق‌بشردراندیشه اصحاب قرارداد……………………………………………………………………………… 50

هابز……………………………………………………………………………………………………………………….  51

جان لاک…………………………………………………………………………………………………………………..  54

منتسکیو…………………………………………………………………………………………………………………..   57

ژان ژاک روسو…………………………………………………………………………………………………………    59

حقوق‌بشردرآرائ متفکران قرن نوزدهم………………………………………………………………………………       62

کانت……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

فصل سوم: تجلی حقوق‌بشر دراعلامیه‌ها وضمانت‌نامه های حقوقی…………………………………….. 69

انقلاب انگلستان (1688) …………………………………………………………………………………………………..   70

انقلاب آمریکا (1776) ……………………………………………………………………………………………………..   71

انقلابفرانسه (1789) ……………………………………………………………………………………………………..      73

فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بیستم…………………………………………………………………..        76

تشکیل سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………………….    78

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………..    79

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی…… 81

نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر…………………………………………………………………………..     83

جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………….  85

 

 

گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامی

فصل اول: حقوق‌بشر در رویکرد سنتی……………………………………………………………………………….      89

بررسی آراءآیت ‌الله ‌جوادی آملی………………………………………………………………………………………      92

انسان‌شناسی و حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………     93

محورهای سه‌گانه انسان شناسی…………………………………………………………………………………………      93

هویت وجایگاه انسان………………………………………………………………………………………………………     94

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………      94

انسان از شناخت خود ناتوان است…………………………………………………………………………………….      95

تعلق به ماده  مانع از تدوین حقوق‌بشراست ………………………………………………………………………       95

درمسائل اعتقادی نمی‌توان به علم و سیره عقلاء اکتفا نمود…………………………………………………. 96

انسان‌ها از خودمحوری و هوای نفس مصون نیستند ………………………………………………………………      96

انسان نمی‌تواند معیار «نظام احسن»باشد …………………………………………………………………………..        96

معرفت شناسی و حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………    97

عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………..      98

بررسی آراء علامه محمدتقی جعفری……………………………………………………………………………….         100

جمـع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………….    104

فصل دوم: حقوق‌بشر در رویکرد مدرن ……………………………………………………………………………..      105

بررسی آراء مجتهدشبستری…………………………………………………………………………………………….       106

بررسی آراء محسن کدیور……………………………………………………………………………………………….      111

بررسی آراء عبدالکریم سروش…………………………………………………………………………………………      115

جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………    121

فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه……………………………………………………………………….       124

اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه………………………………………………………………………………………….      125

ماده اول……………………………………………………………………………………………………………………….     125

آزادگی بشر………………………………………………………………………………………………………………    125

کرامت انسان…………………………………………………………………………………………………………..     126

تساوی حرمت…………………………………………………………………………………………………………     127

صلح ……………………………………………………………………………………………………………………..    127

ماده دوم….. ………………………………………………………………………………………………………………….    129

حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………………………      129

تساوی حقوق. …………………………………………………………………………………………………………    131

ماده سوم………………………………………………………………………………………………………………………     132

حق حیات………………………………………………………………………………………………………………     132

حق آزادی………………………………………………………………………………………………………………     132

حق امنیت……………………………………………………………………………………………………………….     134

ماده چهارم……………………………………………………………………………………………………………………     136

نفی بردگی………………………………………………………………………………………………………………    136

ماده پنجم………………………………………………………………………………………………………………………    139

نفی خشونت……………………………………………………………………………………………………………     139

ماده ششم………………………………………………………………………………………………………………………    142

شخصیت حقوقی انسان……………………………………………………………………………………………..     142

ماده هفتم………………………………………………………………………………………………………………………    144

عدالت……………………………………………………………………………………………………………………..   144

نفی تبعیض………………………………………………………………………………………………………………    147

نفی برتری جنسیتی(تبعیض جنسیتی)…………………………………………………………………………..      147

ماده هشتم……………………………………………………………………………………………………………………..    148

حق دعاوی……………………………………………………………………………………………………………….   148

ماده نهم…………………………………………………………………………………………………………………………   150

نفی مجازات غیر قانونی………………………………………………………………………………………………     150

ماده دهم……………………………………………………………………………………………………………………….    151

تساوی در حقوق قضایی……………………………………………………………………………………………..      151

ماده یازدهم……………………………………………………………………………………………………………………    154

اصل برائت………………………………………………………………………………………………………………..    154

ماده دوازدهم…………………………………………………………………………………………………………………     155

قلمرو دولت……………………………………………………………………………………………………………..   155

حفظ حریم خصوصی…………………………………………………………………………………………………     156

منع استراق سمع…………………………………………………………………………………………………………    157

منع کمین نشینی وتجسس………………………………………………………………………………………….      158

ماده سیزدهم………………………………………………………………………………………………………………….     158

حق انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………     158

ماده چهاردهم…………………………………………………………………………………………………………………    159

ماده پانزدهم…………………………………………………………………………………………………………………..    160

ماده شانزدهم………………………………………………………………………………………………………………….    161

ماده هفدهم.. ……………………………………………………………………………………………………………….      163

حق مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………   163

ماده هیجدهم………………………………………………………………………………………………………………..      165

آزادی فکر و عقیده……………………………………………………………………………………………………….   165

ماده نوزدهم………………………………………………………………………………………………………………….     169

آزادی انتقاد…………………………………………………………………………………………………………………    169

ماده بیستم…………………………………………………………………………………………………………………….     172

ماده بیست و یکم…… …………………………………………………………………………………………………….     173

حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………….     173

ماده بیست ودوم……………………………………………………………………………………………………………     175

حق امنیت…………………………………………………………………………………………………………………..   175

ماده بیست و سوم…………………………………………………………………………………………………………      176

حق کار………………………………………………………………………………………………………………………   176

ماده بیست و چهارم……………………………………………………………………………………………………….     178

حق تفریح…………………………………………………………………………………………………………………..   178

ماده بیست و پنجم…………………………………………………………………………………………………………     178

حق تأمین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..     179

ماده بیست و ششم………………………………………………………………………………………………………….    182

حق تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………………………..    182

ماده بیست و هفتم…………………………………………………………………………………………………………..    183

ماده بیست و هشتم………………………………………………………………………………………………………….    183

حق داشتن نظام سیاسی………………………………………………………………………………………………..     183

ماده بیست و نهم……………………………………………………………………………………………………………     184

تعهد و مسئولیت متقابل………………………………………………………………………………………………..      184

ماده سی‏ام…………………………………………………………………………………………………………………….    186

 

گفتار چهارم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………     188

پی‌نوشت قرآن و نهج‌البلاغه……………………………………………………………………………………………….      199

کتابنامه …………………………………………………………………………………………………………………………..    215

 

 

چکیده

امروزه یکی از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بین‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است که حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد. در بسیاری از کشورها، نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر یکی از مفاهیم کلیدی حقوق بین‌الملل است. از جمله باورهای جهان‌شمول این است که انسان دارای حقوقی است که دانستن و رعایت و اجرای آنها می‌تواند زندگی موفق و سعادت‌آمیزی برای او داشته باشد، حقوق‌بشردر سطوح ملی و بین‌المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج‌ها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره‌کشی، اختناق، ‌آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه‌های سازمان‌یافته و قدرتمندی از انسان‌ها بوجود ‌آمده‌است. در جهان اسلام نیز از ابتدای ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بیان این مقوله در قالب مقولاتی دیگر همچون حق‌الناس بیان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تکلیف قرار می‌گیرد و تازه همان تکلیف هم در بخشی که مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعایت حقوق دیگران است، به این معنا که تکلیف یک نفر، برای نفر دوم ایجاد حق می‌کند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در اندیشه اسلامی ما می‌توانیم به مقوله حقوق‌بشر برسیم. کرامت انسان در اسلام بسیار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهای اسلامی هر کدام به نوعی راجع به حقوق‌بشر بطور مستقیم یا غیرمستقیم بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند، کتاب‌ها و مقالاتی را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا که مهم‌ترین اسناد دینی در اسلام بویژه از نظر مذهب شیعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه که در این پژوهش برای ما حائز اهمیت است، این است که ببینیم چه تفاوت‌های  بنیادی و معرفت‌شناختی بین دیدگاه‌های غربی نسبت به حقوق‌بشر با دیدگاه‌های اسلامی به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همین جهت اسناد رسمی حقوق‌بشر در دنیای  غرب مثل اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه انقلاب کبیر‌فرانسه را به عنوان اسناد غربی در حقوق‌بشر با مبانی دینی بویژه آیات قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه می‌کنیم.

کلیدواژه: حقوق بشرغربی، حقوق‌بشر اسلامی، حقوق‌بشر در قرآن، حقوق‌بشردر نهج‌البلاغه

 

 

فصل اول

کلیات

 

طرح پژوهش

 

امروزه یکی از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بین‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است که حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد. در بسیاری از کشورها، نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر یکی از مفاهیم کلیدی حقوق بین‌الملل است. سالهاست که مجادلات سیاسی و رسانه‌ای فراوانی میان کشورهای غربی و اسلامی بر سر حقوق‌بشر در جریان است. هر یک از آنها یکدیگر را به نقض حقوق‌بشر متهم می‌کنند. این امر نشان دهنده اهمیت مقوله حقوق‌بشر است، به خصوص که کشورهای بزرگی مانند آمریکا و کشورهای غربی همواره از حربه حقوق‌بشر برعلیه کشورهای دیگر از ‌جمله کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

از آنجائی که دین اسلام بعنوان یکی از ادیان آسمانی که به مسئله انسان و حقوق انسان بهای زیادی می‌دهد و با توجه به اینکه کشورها و ملت‌های اسلامی، مسئله حقوق‌بشر را بعنوان یکی از دغدغه‌های مهم خودشان مطرح می‌کنند و متقابلاً دنیای غرب را به نقض حقوق‌بشر متهم می‌کنند، سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در واقع چه نسبتی بین دیدگاه‌های اسلامی نسبت به مسئله حقوق‌بشر با دیدگاه‌های غربی نسبت به حقوق‌بشر وجود دارد؟

نگاهی به سیر تحول مفهوم حقوق‌بشر نشان می‌دهد که از‌ دیرباز متفکران و اندیشمندان شرق و غرب به این مقوله اندیشیده و آثاری را در این زمینه خلق کرده‌اند. نخستین گروهی که به صورت جدی مسئله حقوق‌بشر و حقوق طبیعی انسان را مطرح کردند رواقیون بودند. آنها آدمیان را اعضای جامعه یگانی جهانی و همسان و برابر با یکدیگر می‌شناختند و نیز معتقد بودند که همه انواع بشر بطور مساوی می‌توانند کمال یابند و در بین آنها هیچ‌گونه امتیاز فطری وجود ندارد، اما تنها فرزانگان این حقیقت را می‌فهمند و می‌دانند و هم ایشانند که خود را شهروندان جهان می‌دانند. شهر ایشان به بخشی از جهان محدود نمی‌شود، بلکه خود جهان است، شهری است که در آن حق و حقیقت حکومت جهانی دارد. همه مردمان از هر طبقه و ملیت به این میهن بزرگ تعلق دارند و به این اعتبار که دارای خردند و در فضیلت همه با هم برابرند (سیمبر،1383: 2).

بعدها دیدگاه‌های حقوق طبیعی رواقیون به امپراتوری رم منتقل شد و در میان فلاسفه و متفکران آن دیار نیز طرفداران زیادی پیدا کرد. بطوری‌‌ که، سیسرون در کتاب معروف خود در باب جمهوریت می‌نویسد:

“قانون واقعی،  مبتنی بر عقل سلیم ، موافق با طبیعت، ناقد درهمه جا، ثابت و جاویدان وجود دارد که باید بر فرامین آن گردن نهاد. این قانون منبعث از نهاد الهی است لذا نمی‌توان پیشنهاد لغو آن را داد. مجاز به انحراف از آن نیستیم… در رم و آتن یکی است و از امروز به فردا تغییر نمی‌کند… هر کس از آن اطاعت نکند، از خویشتن خویش گریخته و فطرت انسانی را نادیده گرفته است” (سیمبر،1383: 4).

بعدها که آیین مسیحیت قوت گرفت، حقوق طبیعی از رونق افتاد و حقوق الهی جانشین اندیشه حقوق طبیعی شد. از اندیشمندان این دوره می‌توان به سنت‌آگوستین، سنت‌آکوئیناس اشاره داشت. سنت‌آگوستین معتقد بود تنها نیروی روحانی است که می‌تواند عدالت را برقرار سازد، این نیرو مستقل و جدا از دولت است. اما در دوره جدید بعد از رنسانس، به تدریج عده‌ای از متفکران و اندیشمندان برای مبارزه با استبداد به حربه حقوق طبیعی و حقوق‌بشر متوسل شدند. بنابراین، حقوق طبیعی و حقوق‌بشر ابزاری شد برای اندیشمندان قرن شانزدهم به بعد که بتوانند جلوی دخالت‌های بی‌حد و حرص دولت‌ها را در امور خودشان بگیرند. بعدها افرادی مانند هابز، لاک، روسو، مونتسکیو هر کدام به نوعی بر طبیعی بودن حقوق انسان تأکید داشتند و به دورانی که دوران اولیه زندگی بشر نامیده می‌شود اشاره می‌کنند که در واقع، انسان‌ها آزاد بودند و دولت و قانونی وجود نداشت و انسان براساس حقوق طبیعی زندگی می‌کرد تا اینکه دولت‌ها بوجود آمدند. با بوجود آمدن دولت‌ها، مانع بزرگی در مسیر برخورداری انسان‌ها از  حقوق طبیعی پدید آمد.

بعضی از اندیشمندان مانند هابز تأکید می‌کردند در زندگی انسان‌ها، امنیت اولویت دارد و تنها دولت برآمده از قرارداداجتماعی است که می‌تواند جلوی هرج ‌و مرج و تعدی را بگیرد. طبق این قرارداد هرکس سهم حاکمیت خود را به فرمانروا  می‌بخشید و از استقلال خود که مولود طبیعت است چشم می‌پوشد تا فرامانروا نظم و قاعده‌ای را در رابطه بین افراد جامعه وضع و اجرا کند. اما در این بین فلاسفه بشردوستی مانند جان لاک نهایت سعی خود را در تبیین حقوق طبیعی بکار بردند. لاک معتقد بود که دولت باید در چهارچوب حقوق طبیعی عمل کند، چرا که طبیعت به انسان حقوقی داده است که به هیچ عنوان قابل سلب شدن نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و … .

بعدها اندیشه حقوق طبیعی در نزد متفکرانی مانند کانت وارد مرحله جدیدی شد. در واقع، فلسفه حقوق‌بشر تأثیر پذیرفته از تعالیم کانت است آنجا که وی بر خودمختاری انسان‌ها تأکید فراوان دارد و می‌گوید انسان قابلیت گزینش و تصمیم‌گیری عقلانی را دارد و دیگر جانوران چنان نیستند. پس انسان مستحق فضیلت، شرف و کرامت است که او را از دیگر موجودات ممتاز می‌گرداند، امتیاز انسان با انسانیت اوست (موحد،1382: 6).

به این ترتیب بود که حقوق‌بشر در دوره جدید با پیدایش مکتبی با عنوان مکتب «لیبرالیسم» به‌عنوان یکی از مسائل مهم بشری در دنیای غرب تبدیل شد. حربه حقوق طبیعی و حقوق‌بشر بود که مردم توانستند در دنیای غرب نظام‌های استبدادی را واژگون کنند. بنابراین تلاش برای رسیدن به حقوق‌بشر در دنیای غرب یک تلاش طولانی مدت بود. تجلی عینی اندیشه‌هایی که در بالا بیان شد، اعلامیه‌های حقوق‌بشر در کشورهای مختلف است. این اعلامیه‌ها در پی آن بودند که قدرت حاکمان را در حیطه حقوق افراد متوقف کنند و حرمت قلمرو حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در جهت سعادت انسان‌ها را تضمین کنند. مهمترین این اعلامیه‌ها بدین قرار است:

1-    منشورکبیر 1215 و اعلامیه  درخواست حقوق 1689 در انگلستان

2-    اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا  در 1776 و اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا  در 1776

3-    اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه در 1789

4-    سرانجام در تاریخ 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به تصویب سازمان ملل رسید و این روز بعنوان روز حقوق‌بشر درجهان نامگذاری شد (هاشمی، 1384: 92).

بنابراین از دیر باز مسئله حقوق‌بشر یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای غرب بوده است.

در جهان اسلام نیز از ابتدای ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بیان این مقوله در قالب مقولاتی دیگر همچون حق‌الناس بیان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تکلیف قرار می‌گیرد و تازه همان تکلیف هم در بخشی که مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعایت حقوق دیگران است، به این معنا که تکلیف یک نفر، برای نفر دوم ایجاد حق می‌کند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در اندیشه اسلامی ما می‌توانیم به مقوله حقوق‌بشر برسیم.

کرامت انسان در اسلام بسیار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهای اسلامی هر کدام به نوعی راجع به حقوق‌بشر بطور مستقیم یا غیرمستقیم بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند، کتاب‌ها و مقالاتی را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا که مهم‌ترین اسناد دینی در اسلام بویژه از نظر مذهب شیعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه که در این پژوهش برای ما حائز اهمیت است، این است که ببینیم چه تفاوت‌های  بنیادی و معرفت‌شناختی بین دیدگاه‌های غربی نسبت به حقوق‌بشر با دیدگاه‌های اسلامی به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همین جهت اسناد رسمی حقوق‌بشر در دنیای  غرب مثل اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه انقلاب کبیر‌فرانسه را به عنوان اسناد غربی در حقوق‌بشر با مبانی دینی بویژه آیات قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه می‌کنیم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  245

قیمت : 14000 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید