دانلود پایان نامه ارشد : سیمای زن در سروده های زنانه ی معاصر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

گرایش : زبان و ادبیات فارسی

عنوان : سیمای زن در سروده های زنانه ی معاصر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M. A.»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

سیمای زن در سروده های زنانه ی معاصر با تکیه بر آثار برگزیده‌ی عالم تاج(ژاله) قائم مقامی فراهانی، پروین دولت‌آبادی، توران شهریاری، پروانه نجاتی و ژاله اصفهانی

 استاد راهنما:

دکتر جلیل نظری

استاد مشاور:

دکتر مهدی فاموری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات   

1-1- مقدمه  3

1-2- مروری بر عصر مادر سالاری گذشته  6

1-3- پیشینه تحقیق  12

1-4- اهداف تحقیق  13

1-5- ضرورت تحقیق  14

فصل دوم: زن و شعر  15

فصل سوم: سیمای زن در ادبیات معاصر ایران   24

فصل چهارم: سیمای زن در سروده های زنانه‌ی معاصر با تکیه بر آثار برگزیده‌ی (عالم تاج (ژاله) قائم مقامی فراهانی، پروین دولت‌آبادی، توران شهریاری، ژاله اصفهانی و پروانه نجاتی) 

4-1- عالم تاج (ژاله ) قائم مقامی فراهانی  34

4-1-1- نگاهی به زندگی و شعر عالم تاج (ژاله) قائم مقامی فراهانی  34

4-1-2- کیفیت شعر ژاله  40

4-1-3- عناوین پراکنده 43

4-1-4- عنوان های خاصی که ژاله فراهانی برای زن بکار برده است   43

4-1-5- عناوین نا پسندیده 44

4-1-6- عناوین پسندیده 48

4-1-7- نگاه به بعد طبیعی زن در اشعار ژاله قائم مقامی فراهانی  51

4-1-8- نگاه به زن از بُعد خانواده در اشعار ژاله فراهانی  57

4-1-9- نگاه به زن از بُعد اجتماعی در اشعار ژاله قائم مقامی فراهانی  66

4-2- سیمای زن در مجموعه اشعار پروین دولت آبادی  74

4-2-1- نگاهی به زندگی و شعر پروین دولت آبادی  74

4-2-2- نگاه پروین دولت آبادی به زن  75

4-3- سیمای زن در دیوان توران شهریاری (  بهرامی ) 82

4-3-1- نگاهی به زندگی و شعر توران شهریاری( بهرامی ) 82

4-3-2- نگاه به بعد طبیعی زن در دیوان توران شهریاری ( بهرامی ) 84

4-3-3- نگاه به زن از بُعد خانواده در دیوان توران شهریاری ( بهرامی ) 89

4-3-5- نگاه به زن از بُعد اجتماعی در دیوان توران شهریاری ( بهرامی ) 110

4-4- سیمای زن در دیوان ژاله اصفهانی  114

4-4-1- نگاهی به زندگی و شعر ژاله اصفهانی  114

4-4-2- نگاه به بعد طبیعی زن در اشعار ژاله اصفهانی  116

4-4-3- نگاه به زن از بُعد خانواده در اشعار ژاله اصفهانی  125

4-4-4- نگاه به زن از  بُعد اجتماعی در اشعار ژاله اصفهانی  130

4-5- سیمای زن در آثار برگزیده پروانه نجاتی  135

4-5-1- نگاهی به زندگی و شعر پروانه نجاتی  135

4-5-2- نگاه به بعد طبیعی زن  در اشعار پروانه نجاتی  136

4-5-3- نگاه به زن از بُعد خانواده در اشعار پروانه نجاتی  142

4-5-4- نگاه به زن از  بُعد اجتماعی در اشعار پروانه نجاتی : 146

4-6- نتیجه‌گیری  148

4-7- پیشنهادها 151

فهرست منابع  152

 

چکیده

 

در این تحقیق سعی شده است که دیدگاه زنان شاعر ( معاصر ) عالم تاج ( ژاله ) قائم مقامی فراهانی، پروین دولت آبادی، توران شهریاری، ژاله اصفهانی و پروانه نجاتی در مورد جنس زن، شخصیّت و نقش او درخانواده و اجتماع بیان گردد. این شاعران بر اساس تجربه های تلخ و شیرین شان، نسبت به زن و نقش او شعر هایی سروده­ اند که گاهی برای زنان مقامی ارجمند که بسی بالا تر از فرشتگان بوده و گاهی هم آن چنان پست و حقیر، که تنها وسیله ای برای لذت، عیش و کامرانی نا مردان بوده، سخن به میان آورده اند. در عین حال هیچ یک از آن ها از نقش اساسی و خطیر یک زن که همان نقش مادری اوست،چشم پوشی نکرده و در واقع دید گاهی نسبتاً یکسان در این زمینه، نسبت به زن داشته اند که در این تحقیق، به آن پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: : سیمای زن ، شعر معاصر، عالم تاج ( ژاله ) قائم مقامی فرهانی، پروین دولت آبادی، توران شهریاری، ژاله اصفهانی و پروانه نجاتی.

.1- کلیات

1-1- مقدمه

گفتگو در مورد زن و دیدگاه هایی که در باره ی او وجود دارد، کاری بس سخت است و احتیاج به مطالعه ی عمیق دارد.

برای شناخت زن و موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی او، باید تمام تاریخ را از نظر گذراند و برای این شناخت، نمی توان یک دین یا مذهب خاصی را مورد نقد و بررسی قرار داد و بعد حکمی کلی در این باره داد. اما در بررسی هایی که پژوهش گران در چند دیـن مثـل« یهودیت و مسیحیت » در باره ی زن انجام داده اند، دیده شده که بی توجهی و بی اعتنایی به زن از همان ابتدای خلقت، آشکار بوده است.

« در مسیحیت گناه اولیه (  (pehe0riginaگناه زن بود و – مرد به عنوان فرزند آدم- هر گاه به سوی زنی رود، حتی اگر آن زن همسرش باشد، چنان که حوا همسر شرعی آدم بود، باز گناه نخستین و گناه اصلی را تکرار کرده است و گناه و عصیان آدم را در خاطره ی خداوند، تداعی کرده است. »(شریعتی، 1376 : 78)

این دیدگاه در دین مسیحیت، شاید بر گرفته از همان داستان چگونگی خلقت آدم و حوا و رانده شدن آنان از بهشت باشد. داستانی که بدین گونه در این دین و مذهب بیان شده است و پژوهش گران نیز آن را در کتاب ها و آثار خود آورده اند و گفته اند که خداوند ابتدا آدم و حوا را در بهشت آفرید و بعد به آن ها حکم کرد که شما مختارید از این بهشت و تمام امکاناتش استفاده کنید مگر این درخت، که بنا به بعضی از تفاسیر، گندم بوده و بعضی دیگر آن را سیب دانسته اند اما در این میان شیطان بر آنان غلبه نمود و آن ها را وادار کرد که از آن درخت ممنوعه، تناول کنند و در پی این سرکشی و گناه بود که از بهشت رانده شدند اما، گویا در این میان، مسیحیان یک طرفه به قاضی رفته اند و طبق استدلال های خود شان، زن یا حوا را مسؤول این خطا و باعث تشویق و ترغیب آدم، دانسته اند و شاید با این گونه استدلال ها، باعث شده اند چنین حکمی در باره ی همه ی زنان، در دین آن ها ریشه دواند.

جلال ستاری در یکی از کتاب های خود به نام سیمای زن در فرهنگ ایران، با توجه به تصور کهنی که در شرق پا گرفته بود، مبنی بر زاییده شدن زن یا حوا از پهلوی مرد یا آدم و با توجه به طرز تفکر آن ها، از منظر و دیدگاه دو گروه عمده، به تبیین و بیان این نظریه پرداخته است.

او در این کتاب در باره ی گروه اول که به ظاهر بینان معروفند، آورده: « مرد و زن از نظر این گروه،  بسیار با هم تفاوت دارند. از نظر اینان، آدم پسر خداست و خداوند او را بدون واسطه آفریده و تمام خصوصیات خود را به او انتقال داده است. پس آدم (مرد) می تواند عروج روحانی داشته باشد و تا خدا پیش برود. از نظر آن ها، حوا، دختر آدم و زاییده ی اوست. بنا بر این حوا (زن) نمی تواند به مانند آدم (مرد) به عروج و تکامل دست یابد. در واقع، زن فاصله ای است بین خدا و آدم. از نظر این گروه، آدم، حوا را در خواب زایید، بی درد و رنج و این زایمانی رویا وش است. زایمان در حوا در حکم نفرین و لعنتی ابدی است….آدم، نقش اساسی بر عهده دارد. نقشی معنوی و روحانی، چون شبیه به خداست. اما حوا، نقش مشروط و مادی است. آدم، پیامبر زندگی است و حوا پیک مرگ»(ستاری،1373: 60)

ستاری در این باره، بیان داشته که : « اگر خلقت حوا از دنده چپ او را از دیدگاه گروهی دیگر که به نهان بینان معروفند، در نظر بگیریم، مساله حکمی دیگر به خود می گیرد. نهان بینان زن (حوا) را باطن دین و آیین می دانند و آدم را ظاهر آن. شیطان هم به فکر از هم پاشیدگی باطن بود تا ظاهر. زیرا می دانست اگر باطن از هم پاشیده شود نیروی ظاهر هم ارزشی نخواهد داشت.»(همان،1373 :60)

در جواب این سوال که چرا از همان آغاز آفرینش، برای جنس زن خلقتی ناقص تر از مرد قائل شده اند، قصه ها، افسانه ها و اساطیر فراوانند که در این جا لازم نیست به تمامی آن ها  اشاره گردد. اما این قصه ها که اکثرا بر ساخته ی مردان هستند با توجه به دلایل و مطالبی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، شاید هرگز پژوهندگان را به سر منزل حقیقی چرایی و چیستی خلقت زن، راهنمایی نکنند. از اینروست که غالباً تکیه گاه این نوع جستجو را در قرآن، رد یابی می نمایند اما گاهی نیز برای وضوح این آیات، در باب داستان خلقت انسان، به تفاسیر مختلف مراجعه می کنند که متاسفانه خیلی از مفسران هم بر مبنای دیدگاه و عقل خود شان، آیات قرآنی را تفسیر و تبیین کرده اند. آن‌ها، بیان داشته اند که ابتدا زن (حوا) بود که فریب شیطان را خورد و بعد او باعث گمراهی مرد (آدم) شد. اما آیات قرآنی فراوانی در این باره وجود دارد که خداوند فرموده، زن و مرد هر دو وسوسه شیطان را پذیرفته اند و گمراهی هر کدام به گردن خود شان بوده است. نه مرد مسؤول گمراهی زن است و نه زن مسؤول گمراهی مرد. در

سوره ی بقره­ آیه­ی 36 در این زمینه چنین می خوانیم : « فازلهما الشیطان »  شیطان هر دوی آن ها را به ضلالت انداخت یا در سوره­ی اعراف، آیه ی20 نیز کم و بیش به این مضمون اشاره شده است. « فوسوس ­لهما الشیطان» شیطان هر دوی آن ها را فریب داد و هر دو را وسوسه کرد.

می بینیم قرآن در هر کجا که از فریب و وسوسه شیطان، سخن به میان آورده تمام ضمایر را به صورت تثنیه بیان داشته است. از نظر قران هر  دوی آن ها، این گناه را انجام داده اند، هم حوا و هم آدم. اما در این جا می توان این سوال را مطرح کرد که چرا مفسران در تفسیر این آیه ها هم حقیقت و باطن مطلب را بیان نکرده و تعمداً مرد را بر زن ترجیح داده اند ؟ که در پاسخ این سوال،می توان این گونه گفت که این دیدگاه، شاید ناشی از تسلط فرهنگ مرد سالارانه ی گذشته باشد و این که در بیشتر اوقات، اکثر مفسران مرد بوده اند و هر آن چه آن ها در این زمینه، نوشته اند ناشی از دیدگاه مردانه خود شان بوده است زیرا هم خود آن ها، مساله ی گناه نخستین را مطرح کرده اند و هم خود شان به آن پرسش، جواب داده اند. شاید در این جا نیز بتوان گفت که بر اساس این اندیشه هاست که زن در طول تاریخ در تمامی جنبه های زندگی، کوچک شمرده شده است. حق و حقوقی ندارد و اگر سخن بگوید یا نظری بدهد او را محکوم می کنند که کم خرد و وسوسه ­گر است و به این صورت زن در پستوی خانه ها پوسیده و یا به اجبار تن به ازدواج می دهد و سر انجام اگر هیچ یک از این ها ننگ بودنش را نپوشاند، قبر بهترین داماد برایش است، آن گونه که در زیر آورده شده :

« لکل اب بنت یرجی بقاؤهــا              ثلاثه اصـها اذا ذکر الصــهر

فبیت یغطیها و بعل یصونها             و قبر یواریها، و خیر هم القبر »

هر پدری دختری داشته باشد که بخواهد ماندگار شود، هر گاه به یاد داماد می افتد، سه داماد دارد : یکی خانه ای که پنهانش کند.” دومی شوهری که نگهش دارد” و سوم قبری که بپوشاندش،”و بهترین شان قبر است و این مثل عربی که گفته اند : « نعم الختن القبرٌ» در باره ی همین موضوع است »(شریعتی، 1376: 110)

در قران به وضوح، بیان شده است که زن و مرد هر دو از عالم نیستی به عالم هستی پا  نهاده اند و در واقع آن دو، کامل کننده ی هم هستند. مثلا آیه ی زیر حاکی از چنین مطلبیست « هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی آن ها پوشش شمایند و شما پوشش آن هایید. »  (سوره ی بقره، آیه ی 178). و یا در آیه ی اول سوره ی نساء، خداوند به برابری زن و مرد، این گونه اشاره کرده : « یا ایها الناس اتقوا ربکما الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها ». نیز در سوره ی نحل آیه ی 72، به همین مضمون بر می خوریم : « و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم تبین و حفده. یعنی و خداوند از جنس خود تان برای شما جفت آفرید و از آن جفت ها، دختران و پسران و دامادان و نوادگان برای شما خلق فرمود.

در همه ی این آیات، خداوند یاد آور شده که زن و مرد مکمل یکدیگر و مایه ی آرامش یکدیگرند و در هیچ یک از آیات خود، به برتری یکی بر دیگری اشاره نکرده است.

  این اشارات کوتاه به برخی از آیات قرآنی ظاهراً برخلاف نظریه و دیدگاه کسانی است که برای آفرینش زن خلقتی ناقص، قائل شده اند، هر چند ورود به این مسئله از منظر قرآن، خود بحثی مفصل لازم دارد و قرار دادن آیات و احادیث ما را به جایگاه خاصی در این مورد هدایت کند، اما فعلاً به این منبع الهام زیاد وارد نمی شویم و از مناظر دیگر به موضوع می پردازیم.

1-2- مروری بر عصر مادر سالاری گذشته

مطالعه در تاریخ اقوام، ملل مختلف واساطیر و داستان های آنان، پژوهندگان را به جایی رساند که گفته اند، زن نه تنها در عصر باستان، حاشیه نشین نبوده، بلکه اداره امور زندگی و پرورش فرزندان به عهده آنان بوده است که معمولاً از این عصر به نام « عصر مادر سالاری یا مادر شاهی» نام می برند. عامل اصلی نام گذاری این عصر به عصر مادر سالاری، به نوع زندگی آن دوره بر می گردد که مردان برای شکار به مناطق دور دست سفر می کردند و هنگامی بر می گشتند، آن قدر شکار نمی کردند که برای خوراک و معاش خانواده بسنده باشد، بنا بر این در طی غیبت مردان این زنان بودند که به امور خانه می پرداختند و در گذران زندگی نقش اساسی داشتند. از طرف دیگر از شواهد بدست آمده این گونه بر می آید که « بر نخستین جوامع بشری نه نظام مادر سالاری حاکم بوده و نه نظام پدر سالاری، بلکه مرد و زن پیش از تاریخ و در آغاز تاریخ، وظایف و مشاغل مختلفی داشتند، آن ها  همکار و مکمل هم بوده اند و هیچ چیز از پیش مبین برتری یکی بر دیگری نبوده است. پس از دوران گرد آوری خوراک و شکار، یعنی در عصر نو سنگی که زن به کار کشاورزی سر گرم و مرد هم دارای مشغله دامداری است، زن قدرت بسیار می یابد و شأن و منزلتی شایان کسب می کند. زن به اقتضای کار و اشتغالش مادر و سرور طبیعت دانسته شده است و کیش و پرستش زن ایزدان رواج می یابد. به هر حال چنین پیداست که دوران نو سنگی، دوران فرمانروایی زن یا مادر است و از قدرت مرد نسبتا ً کاسته می شود. »( ستاری، 1373: 5-7 )

ستاری در این مورد بیان داشته « زنان آن زمان، کم کم به بافندگی و رشته کردن الیاف پرداخته و در ادامه کارکرد مثبت خود، چرخ کوزه گری را نیز اختراع کردند. این وسایل باعث برتری زن نسبت به مرد شد. »(همان : 5-7 )

با توجه به این مسائل، شاید بتوان گفت که زن در آن دوران، برتر از مرد بوده است. زیرا تمامی مشکلات و احتیاجات­ روز مره ی زندگی، توسط زن تهیه می شده است و این زن بود که امنیت را برای فرزندان به ارمغان می آورد. زنان به خاطر مشکلاتی که در سفر با آن رو به رو می شدند نمی توانستند همگام و همراه مردان به شکار بروند بنا بر ین مجبور بودند در غارها پنهان شوند و پناه بگیرند و بدین گونه برای فرزندان نگهبان و پناهگاه خوبی بودند. همچنین به وسیله ی کشاورزی همیشه غذا آماده بود و دیگر، آن دل نگرانی از طرف مردان احساس نمی شد.

از عصر مادر سالاری تاریخ دقیقی در دست نیست. پژوهش گران دقیقاً نمی­دانند که این عصر از چه تاریخی آغاز شده و حدوداً تا چه تاریخی ادامه داشته است ولی عقیده بر این است که این عصر مصادف با عصر آهن بوده است. در عصر آهن، زنان و مادران از افراد پیر و ناتوان و از کار افتاده نگهداری می کردند. این افراد در تحت سر پرستی زنان و مادران
 می­زیستند و این زنان بودند که در هنگام باران، سیل و توفان مجبور بودند که پناهگاهی برای خانواده تهیه نمایند. در واقع ستون خانواده را زن تشکیل می داد. حتی انسان شناسان، ساختن منزلگاه را به زن نسبت می دهند. نیاز زنان به منازل مقاوم برای نگهداری خود و فرزندان از حوادث طبیعی، علت اصلی بر این امر است. « انسان شناسان، حتی عصر مادر سالاری  را به ( دوران یخ ) مربوط می دانند. این دوران مصادف است با اولین اندیشه­های انسان. کنش­ها و واکنش­های بین او و طبعیت و معتقدند که اولین اندیشه­ های تجدیدی و کنش­های آگاهانه ذهن توسط زن انجام می­گرفته است. مسلماً، مردان در این عصر نقش خاصی ایفا نمی­نمودند و تنها شکار بود که غم و هم آن ها را، تشکیل می داد. خواه و نا خواه در کنار شکار سکونتی هم وجود نداشت. مردان این عصر پا به پای اسبان وحشی و آهو ها و گراز ها از این منطقه به منطقه ی دیگر می­رفتند و زن ها برای نگهـداری از کودکان به این نوع سفرها نمی رفتند و در مکانی سکونت ورزیده، کم کم به کشاورزی روی آوردند و عصر مادر سالاری با کشاوزی آغاز شد. »(تیلا، 1371 : 119)

تعداد صفحه :162

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.