دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش : برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی

عنوان : شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی

 

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

استاد راهنما

دکتر فتاح میکائیلی

استاد مشاور

دکتر پیام حنفی‌زاده

زمستان

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:  

در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب‌وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی‌شناسانه برای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری بپردازد. بر این اساس در این پایان‌‌نامه ابتدا اجزای مدل کسب‌وکار گردشگری برمبنای اجزای هفت‌گانه مدل انتخابی تبیین شده و سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با هر کدام از اجزای مدل که در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی شده‌است. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

طبق نتایج تحقیق، 22 مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی قابل استفاده برای صنعت گردشگری شناسایی شد. از این میان 16 مدل قابل پیاده‌سازی در ایران شناخته شد که تنها 8 مدل دارای نمونه واقعی در ایران بودند.

 

 

کلمات کلیدی: مدل کسب‌و کار الکترونیکی، هستی‌شناسی، گردشگری،  بازار، عرضه،  فعالیت، منابع

 

Keywords: E-business model, Ontology, Tourism, Product Market, Offering, Activity, Resources.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

1-1-مقدمه.. 2

2-1- بیان مسأله.. 3

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق… 3

4-1- هدفهای تحقیق… 4

5-1- سوال‌های تحقیق… 5

6-1- قلمرو تحقیق… 5

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق… 5

3-6-1- قلمرو زمانی تحقیق… 5

7-1- تعریف مفهومی واژه ها. 5

فصل دوم

1-2- مقدمه.. 9

2-2- مفهوم مدل‌کسب‌وکار. 10

3-2- تاریخچه و سیرتکاملی مطالعات در حوزه مدل‌های کسب‌وکار. 14

4-2 هستی‌شناسی‌ها. 18

1-4-2- هستی‌شناسی e3-value. 19

2-4-2- هستی‌شناسی BMO.. 21

3-4-2- مدل مفهومی هِدمَن و کالینگ….. 22

5-2- اجزای مدل مفهومی هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری… 26

1-5-2- سطح بازار محصول.. 26

1-1-5-2- مشتریان.. 26

2-1-5-2- رقابت…. 31

2-5-2- سطح عرضه. 32

3-5-2- سطح فعالیت‌ها و سازمان.. 38

4-5-2- سطح منابع.. 41

5-5-2- سطح بازار سرمایه و کار. 43

6-5-2- حوزه مدیریت و بعد زمانی… 48

6-2- مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی… 52

1-6-2-مدل ارائه اطلاعات… 52

2-6-2 مدل بازرگانی با استفاده از کاتالوگ الکترونیکی… 52

3-6-2- مدل فروشگاه الکترونیکی… 52

4-6-2-مدل مراکز خرید الکترونیکی… 54

5-6-2-مدل مزایده‌ سنتی… 54

6-6-2-مدل مزایده معکوس….. 55

7-6-2- مدل پورتال.. 55

1-7-6-2 مدل پورتال عمومی/افقی… 55

2-7-6-2 مدل پورتال تخصصی/ عمودی… 55

8-6-2-مدل واسطه تبادل.. 56

9-6-2- مدل گردآورنده خریداران.. 56

10-6-2- مدل ارائه دهنده‌ تخفیف…. 56

11-6-2 مدل واسطه اعتباری… 57

12-6-2 مدل جوامع مجازی… 57

13-6-2- مدل اکسترانت…. 58

14-6-2- مدل خریدسازمانی الکترونیکی… 58

15-6-2- مدل واسطه اطلاعاتی… 59

16-6-2-مدل یکپارچه‌ساز وب با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار. 59

17-6-2- مدل سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار. 60

18-6-2- مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری… 61

19-6-2 مدل بازار الکترونیک طرف سوم. 62

20-6-2 مدل خدمات دهی به زنجیره تأمین… 63

21-6-2-مدل سکوهای همکاری… 63

7-2- پیشینه تحقیق… 64

1-7-2- مطالعات داخلی… 64

2-7-2- مطالعات خارجی… 64

فصل سوم

1-3- مقدمه.. 67

2-3- نوع تحقیق… 67

3-3- مراحل تحقیق… 68

3-3- جامعه آماری… 69

4-3- نمونه آماری… 72

5-3- روش گردآوری اطلاعات… 73

6-3- ابزار جمعآوری اطلاعات… 73

7-3- اعتبار (روایی) ابزار سنجش…. 74

8-3- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار سنجش…. 74

9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

فصل چهارم

1-4- مقدمه.. 77

2-4- هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت گردشگری… 78

1-2-4- مشتریان.. 80

2-2-4- رقبا 80

3-2-4- عرضه. 81

4-2-4- فعالیت‌ها و سازمان.. 83

5-2-4- منابع.. 87

6-2-4- تأمین کنندگان.. 88

6-2-4- بعد زمانی و موانع اجتماعی، سیاسی، شناختی… 90

3-4- بررسی تحقق پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران   92

1-3-4- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی… 92

2-3-4- تحلیل استنباطی… 94

4-4- نمونه‌هایی از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در ایران.. 97

1-4-4- نمونه هایی از مدل ارائه اطلاعات گردشگری در ایران.. 97

2-4-4- نمونه ای از مدل فروشگاه الکترونیکی گردشگری در ایران.. 99

3-4-4- نمونه‌ای از مدل واسطه تبادل گردشگری در ایران.. 99

4-4-4- نمونه‌ای از مدل جوامع مجازی گردشگری در ایران.. 100

5-4-4- نمونه‌ای از مدل بازار الکترونیکی طرف سوم در ایران.. 101

6-4-4- نمونه‌ای از سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار در ایران.. 101

7-4-4- نمونه‌ای از مدل سکوهای همکاری گردشگری در ایران.. 102

8-4-4- نمونه‌ای از مدل خدمات‌دهی به زنجیره تأمین در ایران.. 102

فصل پنجم

1-5- مقدمه.. 109

2-5- یافته‌های پژوهش…. 110

3-5- نتیجه‌گیری… 118

4-5- محدودیت‌ها. 119

5-5- پیشنهادات… 119

1-5-5- پیشنهادات برخواسته از تحقیق… 119

2-5-5- پیشنهادات به محققین آتی… 120

منابع و ماخذ‌ها

منابع فارسی… 122

منابع لاتین… 124

پیوست‌ها

پیوست 1. نمونه پرسش‌نامه.. 130

پیوست2. خروجی‌های نرم‌افزار SPSS. 134

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 1. فهرست صاحب‌نظران حوزه‌ی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی.. 17

جدول 2. چرخه زندگی و رفتار مصرف کنندگان.. 28

جدول 3. ویژگی های گردشگری انبوه در مقابل اشکال جدید گردشگری.. 49

جدول 4. خلاصه ای از تحقیقات خارجی انجام شده درباره موضوع. 65

جدول 6. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان.. 93

جدول 7. نتایج حاصل از آزمون تی بر روی موانع و امکان‌پذیری مدل کسب‌وکار الکترونیکی ارائه اطلاعات.. 95

جدول 8. موانع پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک در صنعت گردشگری ایران و امکان‌پذیری کلی هر مدل بر اساس نتایج آزمون ی تک نمونه‌ای   96

جدول 9. نمونه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران.. 104

جدول 10.موانع تحقق‌پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی و مدل‌های مواجه با هر مانع. 111

جدول 11. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی سطوح پنج گانه هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار و فراوانی موانع در هر سطح.. 113

جدول 12. مقایسه نتایج به‌ دست آمده از تحقق پذیری گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی در ایران با نمونه‌های واقعی یافت شده از  هریک در صنعت گردشگری ایران.. 115

جدول 13. نمونه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران.. 116

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1. سیر تکامل مطالعات در حوزه کسب‌وکار الکترونیکی.. 15

شکل 2. هستی‌شناسی e3-value برای تجارت الکترونیک… 20

شکل 3. مدل BMO.. 21

شکل 4. مدل کسب‌وکار عمومی هدمن و کالینگ… 24

شکل 5. زنجیره ارزش گردشگری.. 40

شکل 6. مدل روش شناسی اجرای پژوهش…. 71

شکل 7. هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار صنعت گردشگری.. 79

شکل 8. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطح عرضه و بازار محصول هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی.. 82

شکل 9. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطح فعالیت و سازمان هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی.. 87

شکل 10. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطح منابع و تأمین‌کنندگان هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی.. 90

شکل 11. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در هریک از سطوح پنج‌گانه هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی.. 110

 

فصل اول

 

طرح و کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

توسعه‌ اینترنت در دهه‌ی90 باعث انقلابی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شد و دامنه گردشگری از طریق بازارهای الکترونیکی روز به روز در جهان گسترش یافت (بوهالیس[1]، 1385). مدل‌‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی[2] مفاهیم یا چارچوب‌هایی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از آن‌ها از اینترنت برای اجرای استراتژی‌های خود جهت دستیابی به موقعیت برتر در بازار، ایجاد بازارهای خاص، افزایش ارزش ارائه شده به ذی‌نفعان و پایدار کردن کسب‌وکار در طی زمان بهره ببرند (لانگ و هریسون واکِر[3]، 2003). امروزه مدل‌های کسب‌وکار در تجارت الکترونیکی به‌طور مداوم در حال ظهور هستند (اُستِروالدِر و پیگنِر[4]، 2002). در چنین شرایطی، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی تبادلات در بازار گردشگری و ارائه‌ی طیف وسیعی از خدمات در یک مکان، بازار گردشگری نیازمند مدل‌های کسب‌وکار الکتریکی‌ای متفاوت از بازار محصولات فیزیکی است (جوو[5]، 2002).

صنعت گردشگری یکی از موفق‌ترین حوزه‌‌ها در بازار الکترونیکی است. چراکه صنعتی مشتری محور بوده که خدمات و اطلاعات نقش بزرگی در فرایند تبادلات آن بازی می‌کند (جوو، 2002). اینترنت رفتار مشتریان بالقوه را تغییر داده و این امکان را برای آن‌ها ایجاد کرده است تا اطلاعات را به طور مستقیم کسب کرده و به سازمان‌دهی سفر و محصولات سفر خود بپردازند. امروزه شاهد افزایش رو به رشد تغییرات در کمیت و کیفیت محصولات گردشگری هستیم (لیوی[6]، 2008). مسافران بالقوه نیازمند اطلاعات جامعی درباره مقصد مورد نظر بوده و نیازمند پشتیبانی و اطلاعات قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی سفر خود می‌باشند (جوو، 2002).

فرایند خلق ارزش در گرشگری نیز در حال تغییر است. محصولات گردشگری از مجموعه‌ای از فعالیت‌‌های پیچیده تشکیل شده‌اند که در اثر همکاری بازیگران بسیار در مکان‌‌ها و زمان‌های مختلف ایجاد می‌شوند. شکل‌گیری این محصولات مرحله‌ای یا ‌خطی نیست بلکه مبتنی بر تعاملات دوسویه بین بازیگران است (لیوی، 2008). عرضه موفق صنعت گردشگری به هماهنگ کردن کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط این اجزا با تأکید بر رفع نیازهای بازارهای مختلف وابسته است (داسویل[7]، 1378). ارمغان تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای گردشگری، فراهم کردن امکان مدیریت کارامدتر اجزای صنعت جهت تسهیل ارائه خدمات به گردشگران است. اما در ایجاد یک کسب‌وکار الکترونیکی[8]، اولین قدم، دست یافتن به درکی همه‌جانبه و مشترک از آن است (گردین[9]، 2005). لذا هستی‌شناسی مدل کسب‌‌وکار الکترونیکی به منظور ایجاد مدلی مرجع در صنعت گردشگری در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است.

2-1- بیان مسأله

در محیط کسب‌وکار کنونی، پژوهش پیرامون مدل‌های کسب‌وکار و استراتژی‌های آن، هم از دیدگاه نظریه پردازان و هم از دیدگاه فعالان صنعت گردشگری از اهمیت به‌سزایی برخوردار است (جوو، 2002). گردین، استروالدر، پیگنر، هِدمَن و کالینگ[10] افرادی هستند با مدل‌سازی مفهومی مدل کسب‌وکار الکترونیکی در جهت هستی‌شناسی مدل کسب‌وکا رالکترونیکی گام برداشته‌اند.

در راستای فعالیت‌های این افراد، مسأله‌ی اصلی این پژوهش هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری است تا فعالان عرصه گردشگری بتوانند در هر سطحی از فعالیت، مجموعه‌ای مناسب از گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را انتخاب نمایند.

بدین منظور، این پژوهش بر آن است تا هستی‌شناسی مدل‌ کسب‌وکار معرفی شده توسط هدمن و کالینگ را در صنعت گردشگری توصیف نمایند. سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را که در ارتباط با هر کدام از اجزای مدل هدمن و کالینگ قرار می‌گیرند و در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی کند. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در دو بعد نظری و کاربردی قابل بررسی است. در بعد نظری، شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار در محیط تجارت پویا و نامطمئن امروز ضروری است زیرا:

  1. فرایند مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی- از قبیل یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی- به شناسایی و فهم عناصر مرتبط و ارتباط آن‌ها در یک دامنه‌ی خاص کمک می‌نماید.
  2. استفاده از مد‌ل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مفهومی، به مدیران کمک می‌کند تا فهم خود از یک کسب‌وکار الکترونیکی را با سایر ذینفعان در فرایند تصمیم‌گیری به اشتراک بگذارند.
  3. ترسیم و کاربرد مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به‌عنوان اساس یک مذاکره، انجام تغییر در سازمان را تسهیل می‌کند. طراحان مدل کسب‌وکار به آسانی می‌توانند برخی از عناصر مدل کسب‌وکار الکترونیکی موجود را اصلاح کنند.
  4. یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرجع می‌تواند به شناسایی معیار‌های مرتبط جهت استفاده در یک کسب‌وکار الکترونیکی کمک نماید.
  5. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی می‌توانند مدیران را در شبیه‌سازی کسب‌وکارهای الکترونیکی و یادگیری از آن‌ها یاری نمایند. این موضوع روشی برای انجام آزمایش‌های بدون ریسک و یادگیری از پیامدهای تصمیمات ممکن، بدون درخطر انداختن یک سازمان است (استروالدر و پیگنر، 2004).

از نقطه نظر کاربردی نیز این تحقیق می تواند با شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران و بررسی تحقق‌پذیری آن، علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، به پیاده‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران کمک کند.

تعداد صفحه : 165

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید