دانلود پایان نامه ارشد: طبیعت در شعر قیصر امین پور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : طبیعت در شعر قیصر امین پور

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

طبیعت در شعر قیصر امین پور

استاد راهنما :

دکترغلامرضا پیروز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-امقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1- 1 –  بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1- 2 –  سؤالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1- 3 – پیشینه­ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1- 4 – حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1- 5 – اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1- 6 –  مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم

2- چهار چوب مفهومی پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. 9

2- 1-  وصف برای وصف …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2 – 2 – ذکرعوامل طبیعی برای بیان مسائل عرفانی و معارف معنوی …………………………………………………………………….  12

2 – 3- ذکرعوامل طبیعی ساخت تصویرهای حماسی ………………………………………………………………………………………….14

2-4-  ذکرعوامل طبیعی برای بیان اوضاع اجتماعی……………………………………………………………………………………………..15

2 – 5-  نقش  عینیّت و ذهنیّت در شعر …………………………………………………………………………………………………………… 16

2 – 6- رابطه­ی عشق، انسان وطبیعت ……………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوّم

3-  زندگی ،آثار و اندیشه­ی قیصر امین پور …………………………………………………………………………………………….  …..    21

3 – 1 –  زندگی­ و آثار شاعر ……………………………………………………………………………………………………………………….  22

3 – 2 – اندیشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  23

3- 3 – قیصر و سبک رمانتیک …………………………………………………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم:

4 –  طبیعت در شعر قیصر امین­پور ………………………………………………………………………………………………………………… 32

4- 1 –  طبیعت­گرایی توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4 – 1 – 1- توصیف گزارش ­گونه و روایی ……………………………………………………………………………………………………. 32

4 – 1 – 2 – توصیفات ساده نمادین ………………………………………………………………………………………………………………..35

4 – 1 – 3 – توصیف براساس شخصیت­بخشی به عناصر طبیعت (تشخیص) …………………………………………………………… 37

4– 2 –  طبیعت گرایی با کارکرد عناصر حماسی …………………………………………………………………………………………….. 38

4- 2 – 1 – پیوند حماسه و تغزل …………………………………………………………………………………………………………………… 39

4- 2-  2 –  بازتاب روح حماسی در عناصر زبانی و بلاغی …………………………………………………………………………………. 39

4-2 – 2- 1 – واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

4- 2 – 2- 2 – ایماژها و تصاویر حسّی …………………………………………………………………………………………………………… 42

4 – 2 –3 –  لحن و آهنگ حماسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 55

4 – 2 –  3 – 1 –  لحن غمگینانه و سوگوارانه …………………………………………………………………………………………………..55

4 – 2 – 3 – 2 –  گله و شکایت …………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 2 – 3 –  3 – صفا و صمیمیت ………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 2 – 4 – تلفیق حماسه و عرفان ………………………………………………………………………………………………………………… 57

4 – 3 – طبیعت گرایی تألیفی وتأویلی ……………………………………………………………………………………………………………. 61

4 – 3 – 1 – تصویر رمانتیک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4 – 3 – 2 –   فردیّت در تصویر و کارکرد ایماژها و تصاویر ……………………………………………………………………………… 69

4 – 3 – 3 –  تنوّع ایماژها و تصاویر خیالی در طبیعت­گرایی تألیفی و تأویلی …………………………………………………………. 73

4 – 3 – 4 –  بیان دردهای نگفتنی از راه تأویل نمادین عناصر طبیعی ……………………………………………………………………..78

4 – 4 –  طبیعت­گرایی شهودی …………………………………………………………………………………………………………………….. 82

4 – 4 – 1 –  تقابل عقل وعشق …………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4 – 4 – 2 –  وحدت عارفانه با هستی ……………………………………………………………………………………………………………. 85

4 – 4 –  3 –  تلفیق نگاه شهودی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 89

4 – 4 – 4 –  تمایزهای زبانی و بلاغی در دوره­ی شهودی ………………………………………………………………………………….. 91

4 – 4 – 4 – 1 –  تمایز زبانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4 –  4 – 4 – 2 –  ایماژها و صناعات بلاغی ……………………………………………………………………………………………………. 96

4 –  5 –   طبیعت و جنبه­های سمبلیک آن ………………………………………………………………………………………………………. 102

4  – 6 – عینیّت و ذهنیّت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

4 – 7 –  رابطه­ی عشق، انسان و طبیعت …………………………………………………………………………………………………………… 107

فصل پنجم

5 –  نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

5 -1 – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

5 – 2 – تحلیل نموداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

5 – 3 – منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

چکیده

قیصر امین­پور یکی از برجسته­ترین شاعران پس از انقلاب اسلامی است که توانسته است سبک و طرز­تازه­ای در شعر بیافریند که هم ساختار کلی کلام خود را منسجم سازد و هم در سایه ی ساختار کلام و الگوهای ادبی، الگوی جهان­ نگری خود را براساس تجربیّات شخصی به مخاطبان خویش انتقال دهد. عناصر طبیعی نقش مهمّی در بیان اندیشه و احساس وی دارند ؛ و تصاویر شعری او غالباً با عناصر طبیعی شکل گرفته­اند . شاعردرپدیده ها و جلوه های زیبای الهی به دقّت می نگرد وباخیال دور­پرواز خود، زیبایی های شگفت انگیز پنهان در طبیعت را کشف وآن را در آیینه­ی نهان خود باز می­سازد و آن رادر لباس الفاظ وکلمات در می­آورد و در اعماق روح وجان مخاطب تاثیر شگفت برجا می­گذارد. در این رساله، دلایل رویکرد شاعر به طبیعت، چگونگی کاربرد واژگان و تصاویر شعری امین­پور ،  در دوره­های مختلف حیات شعری وی، با عناوین ذیل مورد بررسی قرار            می­گیرد: الف) طبیعت­گرایی توصیفی که شاعر در آن، با به کار گرفتن وصف­های روشن، تک­ معناودقیق و خود، تصاویری می­سازد که مقبول عقل و ادراک حسّی است. ب) طبیعت­گرایی با کارکرد عناصر حماسی که در آن، شاعر به دلیل اعتقاد خود و فضایی که در آن قرار گرفته است، واژگان و تصاویری را می سازد که بیانگر خشم و اقتدار و ستیهندگی باشد و گاه به تناسب فضای حاکم، حماسه را با تغزّل و عرفان در هم می­آمیزد و تصاویر، بار حماسی غزل را در کنار بار تغزّلی آن به خوبی به دوش می­کشند.  پ) طبیعت­گرایی تألیفی و تأویلی که در آن، شاعر به کمک عناصر طبیعی تصاویری را ارائه می­دهد که در زیر­ساخت آن، می­توان به دغدغه­های درونی شاعر و آرمان­های او پی برد. ­ت) طبیعت­گرایی شهودی که در دوره سوّم شعری او نمود پیدا می­کند، ایماژها از درون­گرایی او حکایت می­کند و دل­مشغولی وی به زبان ویژه که زبان گفتاری و امکانات معنایی و صوتی زبان است، سبک وی را به سوی طبیعی شدن سوق می دهد. ث) طبیعت و جنبه­های سمبلیک آن که در آن شاعر با  رشته­ای از ارتباطات تأویلی، مصداق­های عینی و ذهنی نمادها را به هم پیوند می­دهد و از این رهگذر، احوال درونی خود را بیان می­کند.

در دو بخش پایانی نیز به عینیّت ، ذهنیّت و رابطه­ی عشق ، انسان و طبیعت و نقش آن در اشعار قیصرامین پور پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.