دانلود پایان نامه ارشد: عدالت مهدوی (عج) از دیدگاه روایات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

گرایش : مبانی نظری اسلام

عنوان : عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام

عنوان:

عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رضا نوروزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1- مقدمه: کلیات(پژوهش)………………………………..1

1-1- تبین موضوع……………………………… 1

1-2- ضرورت انجام تحقیق……………………………… 1

1-3- سؤال های اصلی تحقیق……………………………… 2

1-4- پیشینه تحقیق……………………………… 2

1-5- فرضیه ها……………………………… 3

1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق…………………. 3

1-7- روش تحقیق……………………………… 3

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح……………………………… 3

1-9- سیر بحث……………………………… 4

1-10- واژگان پژوهش……………………………… 4

2- فصل اول: تعریف عدالت مهدوی……………………………….. 5

2-1- مفهوم عدالت………………………………… 5

2-1-1- واژه شناسی……………………………….. 5

2-1-1-1- عدل در لغت………………………………… 6

2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت………………………………… 10

2-1-1-3- فرق بین عدل و قسط……………………………….. 12

2-1-1-4- مفهوم ظلم………………………………. 14

2-1-2- عدالت در اصطلاح……………………………….. 15

2-1-2-1- عدل در اندیشه غرب………………………………… 16

2-1-2-2- عدالت در اصطلاح فرقه های اسلامی………………………. 16

2-2- مهدویت u………………………………..

2-2-1- امام مهدی u………………………………..

2-2-2- سیرت مهدوی……………………………….. 21

2-2-3- مهدیu در آینه غدیر………………………………. 22

2-2-4- امام عادل مهربان………………………………. 22

2-3- عدالت مهدویu………………………………..

2-3-1- تعریف عدالت مهدوی……………………………….. 24

2-3-2- عدالت مهدوی در آینه روایات…………………………. 25

2-3-2-1- عدالت و حضرت مهدی u………………………………..

2-3-2-2- قیام کننده به عدالت………………………………… 27

2-3-3- ضرورت عدالت مهدوی……………………………….. 28

2-3-4- راه روشن اجرای عدالت………………………………… 28

2-3-5- وظیفه عدالت طلبان و طلوع خورشید عدالت………………….. 29

3- فصل دوم: ابعاد عدالت مهدوی……………………………….. 31

3-1- عدالت فردی مهدوی……………………………….. 34

3-1-1- تعریف عدالت فردی مهدوی u………………………………..

3-1-2- عرصه تجلی عدالت فردی……………………………….. 36

3-1-2-1- رابطه انسان با خود………………………………. 36

3-1-2-2- رابطه انسان با دیگران………………………………. 36

3-1-2-3- رابطه انسان با خدا……………………………… 37

3-1-3- فرق عدالت اجتماعی با عدالت فردی………………………. 37

3-1-4- ضرورت عدالت فردی مهدوی u………………………………..

3-1-5- ریشه یابی ظلم در نهاد انسان………………………………. 40

3-1-6- عوامل زمینه ساز عدالت فردی مهدوی………………………. 41

3-2- عدالت اجتماعی مهدوی……………………………….. 43

3-2-1- تعریف عدالت اجتماعی……………………………….. 44

3-2-2- عدالت اجتماعی در بینش مارکسیستی………………………… 45

3-2-3- عدالت اجتماعی در بینش لیبرالی……………………………….. 46

3-2-4- ضرورت عدالت اجتماعی مهدوی u………………………………..

3-2-5- مکاتب مدعی عدالت………………………………… 49

3-2-6- زمینه های تحقق عدالت اجتماعی…………………………. 50

3-3- عدالت فرهنگی مهدوی……………………………….. 52

3-3-1- تعریف عدالت فرهنگی……………………………….. 52

3-3-2- ضرورت عدالت فرهنگی……………………………….. 54

3-3-2-1- و ضعیت فرهنگی جهان امروز……………………………. 54

3-3-2-2- نگاه آیات و روایات به وضعیت زمان قبل از ظهور…………56

3-3-3- عدالت فرهنگی مهدویu………………………………..

3-4- عدالت سیاسی مهدوی……………………………….. 60

3-4-1- تعریف عدالت سیاسی مهدوی……………………………….. 62

3-4-1-1- مفهوم سیاست………………………………… 62

3-4-1-2- عدالت سیاسی……………………………….. 64

3-4-1-3- عدالت سیاسی مهدوی……………………………….. 65

3-4-2- ضرورت عدالت سیاسی مهدوی……………………………….. 66

3-4-2-1- اثبات ضرورت بر اساس شرطیت عدالت……………………. 66

3-4-2-2- اثبات ضرورت بر اساس غایت………………………………… 67

3-5- عدالت اقتصادی مهدوی……………………………….. 68

3-5-1- تعریف عدالت اقتصادی مهدوی……………………………….. 68

3-5-2- ضرورت عدالت اقتصادی مهدوی……………………………….. 70

3-5-3- عوامل زمینه ساز عدالت اقتصادی………………………………. 70

3-5-3-1- رفع فقر………………………………. 71

3-5-3-2- تساوی در توزیع ثروت………………………………… 72

3-5-3-3- مدیریت بهینه ایجاد ثروت………………………………… 73

4- فصل سوم: شاخص های عدالت مهدوی…………………………. 75

4-1-1- غنای نفوس……………………………….. 79

4-1-2- ثبات ایمان………………………………. 80

4-1-3- تکامل عقول………………………………. 80

4-1-4- تعادل و توازن………………………………. 81

4-1-4-1- راست گویی……………………………….. 82

4-1-4-2- رفع بخل……………………………….. 82

4-1-4-3- غلبه بر طبیعت سوء………………………………. 83

4-1-4-4- زدوده شدن کینه ها……………………………… 84

4-2- شاخص های عدالت اجتماعی مهدوی…………………………. 85

4-2-1- رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای………………… 85

4-2-2- رضایت عمومی……………………………….. 87

4-2-3- شمول و فراگیری عدالت اجتماعی……………………………. 88

4-2-4- رعایت حق تقدم………………………………. 89

4-3- شاخص های عدالت فرهنگی مهدوی……………………………. 90

4-3-1- احیا قرآن………………………………. 90

4-3-2- پیشرفت علم و نفی انحصار آن………………………………. 93

4-3-3- برابری در آموزش………………………………… 95

4-3-4- تحول در علوم اسلامی……………………………….. 95

4-3-5-  افزایش پیروان حق و بازگشت به سنت های حسنه انسانی………. 97

4-3-6- اتحاد و همبستگی قلوب………………………………… 98

4-3-7- رواج فضائل اخلاقی……………………………….. 100

4-3-8- محیط تربیتی عادلانه………………………………. 101

4-3-9- برچیده شدن بدعت ها……………………………… 102

4-3-10- تحول و دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر جامعه…………… 104

4-4- شاخص های عدالت سیاسی مهدوی……………………………….. 105

4-4-1- حکومت واحد جهانی……………………………….. 105

4-4-2- رفع طاغوت ها و حاکمیت توحید…………………………… 108

4-4-3- استقرار امنیت………………………………… 109

4-4-3-1- امنیتی فراگیر………………………………. 109

4-4-3-2- قضاوت عادلانه………………………………. 111

4-5- شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی…………………… 117

4-5-1- شمول و فراگیری بهرمندی ها………………………….. 117

4-5-2- بی نیازی عمومی……………………………….. 118

4-5-3- بخشش اموال از سوی امام u………………………………..

4-5-4- ادای دین مومنین……………………………….. 119

4-5-5- اعتدال در مصرف………………………………… 120

4-5-6- پیشرفت عظیم اقتصادی…………………………….. 121

فهرست منابع………………………………. 124

چکیده:

آینده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بینند، جز ویرانه ای نیست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پایان تاریخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعالیم دین اسلام بر این اعتقاد که در پایان تاریخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود u ظهور می نماید و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. این عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست. در این تحقیق سعی شده براساس تبیین روایات ضمن تعریف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوایای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوایای مختلف عدالت مهدوی به روایاتی که به توصیف شاخص ها و ویژگی های این قیام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمایی که از آیات و روایات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هایی از روایات همچون فراگیر بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

مقدمه: کلیات پژوهش

1-1- تبیین موضوع

عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتیاج به تبیین و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبیین برنامه اسلام از آینده جهان ایفا می کند و بسیاری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعیت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضرت مهدوی u در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.

در متون حدیث اسلامی روایات متعددی که دلالت بر مهدویت کند بسیار است از جمله روایاتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود این روایات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با اندیشه ای منجی گرایی شیعه مخالفت کرده و شایعه های بی اساسی را ترویج می کنند.

روایات بیان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسیم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی u می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی دیگر با بیان ویژگی و شاخص های آن،  اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.

این نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از دیدگاه روایات به بررسی ابعاد و بیان شاخص های آن نیز می پردازد.

2-1- ضرورت انجام تحقیق

با وجود بشارت های متعدد قرآن کریم مبنی بر به وقوع پیوستن حتمی و قطعی موضوع مهدویت و تاکید و سفارشهای متعدد پیشوایان معصوم مبنی بر به حقیقت پیوستن عدالت مهدوی و همچنین وجود روایاتی که به زوایا و بیان شاخص های آن می پردازد، هر از چند گاهی دشمنان اسلام با اغراض شیطانی خود شبهات متعددی را در مورد آن مطرح می کنند که در صورت نپرداختن به آن ها می توانند آسیب هایی را به دنبال داشته باشند.

همچنین یکی از مهم ترین مشکلات بشر امروزی با توجه به همه پیشرفت های صنعتی و علمی آن یأس و ناامیدی نسبت به آینده خود و جهان است. که با بیان آینده روشن جهان می توان از صدمه های جدی آن پیشگیری کرد و عدالت مهدوی را می توان به عنوان بهترین برنامه آینده جهان مطرح کرد که تبیین درست آن سبب زنده شدن امید در دل ها می شود.

از این رو تحقیق در مورد مفهوم، ابعاد و شاخص های عدالت مهدوی جهت پاسخ گویی به شبهات و زنده کردن امید در دلها ضروری به نظر می رسد.

3-1- سوال های اصلی تحقیق

مفهوم عدالت مهدوی از دیدگاه روایات چیست؟ ابعاد و زوایای آن کدامند؟ از دیدگاه روایات عدالت مهدوی دارای چه ویژگی ها و شاخص هایی می باشد؟

4-1- پیشینه تحقیق

مهدویت یکی از مهم ترین موضوعات اسلامی می باشد که از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و طبیعتاً  پژوهش های زیادی با ابعاد گوناگون پیرامون آن صورت گرفته است.

در مورد عدالت مهدوی نیز که یکی از مهم ترین موضوعات مهدویت است، تحقیقاتی انجام شده که پیشینه آن با توجه به بررسی انجام شده، شامل موارد زیر می باشد:

در بخش کتاب های متقدم: «علل الشرائع» اثر شیخ صدوق (باب العله التی من أجلها سمی القائم u قائماً)، «کشف الغمه فی معرفه الائمه» اثر علی بن عیسی اربلی (باب ذکر علامات قیام القائم u و مدت ملکه و باب فی ذکر المهدی u و فی ذکر صفت المهدی u)، «دلائل الإمامه» اثر محمد بن جریر طبری (باب معرفه وجوب القائم u و انه لابد أن یکون)، «بحارالانوار»، اثر علامه مجلسی (باب الآیات المؤله بقیام القائم u و باب یوم خروجه و ما یدل علیه و ما یحدث عنده و کیفیته و مدت ملکه)، «غیبت نعمانی» اثر محمد بن ابراهیم نعمانی.

و در بخش کتاب های متأخر: «امامت و مهدیت» اثر آیه الله لطف الله صافی گلپایگانی، «عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و جهان و پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)» اثر محمد حکیمی، «سیمای آفتاب» اثر حبیب الله طاهری، «معرفت امام عصر u و تکلیف منتظران» اثر ابراهیم  شفیعی سروستانی، «حکومت جهانی امام عصر u» اثر محمد تقی فلسفی، «دولت کریمه امام زمان u» اثر مرتضی مجتهد سیستانی، «امام مهدی از ولادت تا ظهور» اثر سید محمد کاظم قزوینی.

در بخش مقالات: «عدالت، قرآن، مهدویت» نوشته مجید حیدری نیک، «عدالت مهدوی تداوم رسالت انبیا» نوشته نجف لک زایی، «آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی» نوشته محمد مهدی حائری، «عدالت مهدوی و امنیت» نوشته بهرام اخوان کاظمی، «پاسخ گویی رمز حکومت عدل مهدوی» نوشته حسین علی سعدی، «عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سیاسی و مشروعیت» نوشته محمد اسماعیل خدادی، «سطح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدی» نوشته حمیدرضا اسلامیه.

آثار یاد شده که در این تحقیق از آن ها بهره های فراوانی برده ام، هیچ کدام به طور منسجم و مفصل به تمام ابعاد عدالت مهدوی و شاخص های آنها نپرداخته اند.

5-1- فرضیه ها

1- مفهوم عدالت مهدوی طبق روایات تعریف و تبیین می شود.

2- با نگاه به روایات ابعاد، زوایا و گستره عدالت مهدوی تعیین می شود.

3- شاخص های عدالت مهدوی با نگاه به روایات هویدا می شود.

6-1- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق:

هدف از این تحقیق تبیین و توصیف مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از دیدگاه روایات است. همچنین انتظار می رود با انجام این تحقیق به شبهات و سوالات مطرح شده پیرامون عدالت مهدوی و گستره آن پاسخ داده شود و این آموزه الهی و بسیار مهم به عنوان برنامه آینده روشن جهان مطرح شود.

7-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق که تبیین مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از دیدگاه روایات است. روش تحقیق کتابخانه ای است و به صورت توصیفی به جمع آوری روایاتی که در مورد زوایای و شاخص های آن بوده پرداخته شده است. و به تحلیل نظریات مطرح شده پیرامون آن توجه شده است.

8-1- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:

با توجه به این که در مورد عدالت مهدوی تحقیق مبسوط و جامعی انجام نشده است، از این رو تحقیق و بررسی ابعاد و شاخص های آن، جدید به نظر می رسد.

9-1- سیر بحث

در این تحقیق ابتدا سعی شده مفهوم واژگان عدالت، قسط، ظلم، مهدویت و عدالت مهدوی وکاوی شده و تعریفی بر اساس روایات از عدالت مهدوی ارائه گردد. سپس به ابعاد عدالت مهدوی از نگاه روایات توجه شده و تبیین، تعریف، ضرورت، عوامل زمینه ساز آن و مسائلی از این قبیل مطرح گشته است. در فصل ابعاد عدالت مهدوی ابتدا آن را به فردی و اجتماعی تقسیم کرده و ابعاد فرهنگی سیاسی و اقتصادی زیر مجموعه بُعد اجتماعی محسوب شده است و توضیحات هر بُعد ذیل آن مطرح شده است. در نهایت به بعضی از شاخص های آن با توجه به روایات از جمله فراگیر بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای اشاره شده است.

پس می توان گفت در این بحث ابتدا بحث تعریف عدالت مهدوی مطرح شده بعد از آن به ابعادش پرداخته شده و در نهایت شاخص هایی از آن مطرح گردیده است.

10-1- واژگان پژوهش

لازم به ذکر است که در عدالت مباحث فراوانی وجود دارد که با توجه به اینکه در عنوان پایان نامه «مفهوم عدالت» گنجانده شده است در فصل اول مفهوم عدالت و عدالت مهدوی توضیح داده می شود در این جا نیز توضیح مختصری پیرامون واژگان عدالت، عدالت مهدوی و مهدویت داده می شود.

عدالت به معنای: هرچیزی را بجای خود نهادن، یا هر کاری را به وجه شایسته، انجام دادن است.

مهدویت: در مذهب شیعه باور به ظهور حضرت حجت بن الحسن العسکری u در آخر الزمان که نامش محمد، کنیه اش ابوالقاسم و دارای دو غیبت صغری وکبری است را مهدویت می گویند. و به باور اهل سنت فرزندی از اولاد پیامبر در آخرالزمان زاده خواهد شد که جهان را سراسر عدل و داد خواهد کرد.عدالت مهدوی: عدالت منسوب به حضرت ولی عصر مهدی موعود u و به عبارت دیگر، عدالتی که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش برقرار خواهد کرد را عدالت مهدوی گویند.

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید