دانلود پایان نامه ارشد: مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی)

 

موضوع :

مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

اعتماد همواره یکی از مهم­ترین موضوعات در تحقیقات سرمایه اجتماعی محسوب می­شود و اهمیت آن به طور گسترده­ای از سوی نظریه­پردازان سیاسی و اجتماعی از لاک و توکویل تا پاتنام و نظریه­پردازان جامعه مدنی مورد تأکید قرار می­گیرد. در این پژوهش تأثیر مصرف رسانه­ای بر اعتماد اجتماعی با تأکید بر تلویزیون داخلی و ماهواره­ای مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گرفته است.

این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است و در آن، دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و تعداد 400 نفر بر اساس نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب و پرسشنامه­ها بین آن­ها توزیع شد. سپس اطلاعات جمع­آوری شده به کمک نرم­افزار SPSS و با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با اعتماد اجتماعی دارای رابطه معکوس می­باشد. میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت رابطه مثبت دارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، هنجار معامله متقابل و احساس عدالت، رابطه منفی و با فرصت طلبی رابطه مثبت دارد.

هم چنین، متغیر­های میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، هنجار معامله متقابل، نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی، رابطه مثبت و فرصت­طلبی با اعتماد اجتماعی رابطه معکوس دارند.

به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد که در جامعه آماری ما متغیر احساس عدالت دارای بیش­ترین تأثیر معنا­دار بر اعتماد اجتماعی می­باشد و سپس متغیر­های هنجار معامله متقابل و فرصت طلبی در رتبه­های دوم و سوم قرار می­گیرند.

واژگان کلیدی: مصرف رسانه­ای، سرمایه اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه

فهرست جداول———————————————————————- د

فهرست نمودارها——————————————————————— ز

مقدمه—————————————————————————– س

فصل اول: کلیات­پژوهش

1-1- بیان مسئله——————————————————————— 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش———————————————————- 6

1-2-1- اهمیت اعتماد اجتماعی——————————————————– 6

1-2-2- اهمیت جامعه­ی آماری——————————————————— 7

1-3- اهداف پژوهش—————————————————————— 8

1-3-1- هدف کلی—————————————————————— 8

1-3-2- اهداف جزیی————————————————————— 8

خلاصه فصل———————————————————————— 9

فصل دوم: پیشینه تجربی پژوهش

مقدمه—————————————————————————– 11

2-1- تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)————————————————– 12

2-2- تحقیقات انجام شده در خارج——————————————————– 17

2-3- جمع بندی——————————————————————— 24

خلاصه فصل———————————————————————— 26

 

فصل سوم: پیشینه نظری پژوهش

مقدمه—————————————————————————– 28

3-1- تعریف اعتماد——————————————————————- 29

3-2- انواع اعتماد——————————————————————– 32

3-2-1- اعتماد بنیادین————————————————————— 32

3-2-2- اعتماد بین شخصی———————————————————– 34

3-2-2-1- جانسون————————————————————— 34

3-2-2-2- کلمن—————————————————————– 35

3-2-3 اعتماد اجتماعی————————————————————— 37

3-2-3-1- پاتنام—————————————————————— 38

3-2-3-2- اینگلهارت————————————————————– 40

3-2-4- اعتماد نهادی—————————————————————- 42

3-2-4-1- گیدنز—————————————————————– 43

3-2-4-2- افه——————————————————————- 44

3-2-4-3- زتومکا—————————————————————- 47

3-3 – مسائلی پیرامون رسانه­های جمعی—————————————————– 49

3-3-1- مفهوم و اهمیت رسانه­های جمعی————————————————– 49

3-3-2- کارکردهای رسانه­های جمعی—————————————————– 50

3-3-3- دوره­بندی نظریات مربوط به تأثیرات رسانه­های جمعی———————————– 53

3-4- نظریات مربوط به تأثیر رسانه­های جمعی بر اعتماد—————————————– 54

3-4-1- پاتنام——————————————————————— 54

3-4-2- اوسلنر——————————————————————– 55

3-4-3- زتومکا——————————————————————– 56

3-4-4- کلمن——————————————————————— 56

3-4-5- گیدنز——————————————————————— 57

3-5- چارچوب نظری پژوهش———————————————————– 57

3-6- مدل تحلیلی پژوهش————————————————————– 66

3-7- فرضیات پژوهش—————————————————————– 67

خلاصه فصل———————————————————————— 68

فصل چهارم: روش شناسی

مقدمه—————————————————————————– 70

4-1- روش پژوهش——————————————————————- 71

4-2- جامعه ی آماری—————————————————————— 71

4-3- حجم نمونه ی آماری————————————————————– 72

4-4- روش نمونه گیری—————————————————————- 73

4-5- فرایند گردآوری داده ها———————————————————— 74

4-6- ابزار پژوهش——————————————————————- 74

4-7- متغیرهای مستقل، واسط و وابسته پژوهش———————————————— 74

4-8- تعریف مفاهیم——————————————————————- 75

4-8-1- تعاریف نظری مفاهیم———————————————————- 75

4-8-1-1- اعتماد بین شخصی——————————————————– 75

4-8-1-2- اعتماد اجتماعی———————————————————- 75

4-8-1-3- اعتماد نهادی———————————————————— 76

4-8-1-4- مصرف رسانه های جمعی————————————————— 76

4-8-1-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه—————————————— 76

4-8-1-6- هنجار معامله متقابل——————————————————– 76

4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون——————————————– 77

4-8-1-8- احساس عدالت———————————————————- 77

4-8-1-9- فرصت طلبی———————————————————— 77

4-8-1-10- ویژگی های فردی پاسخگویان———————————————– 77

4-8-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و شاخص ها———————————————– 78

4-8-2-1- اعتماد بین شخصی——————————————————– 78

4-8-2-2- اعتماد اجتماعی———————————————————- 79

4-8-2-3- اعتماد نهادی———————————————————— 80

4-8-2-4- مصرف رسانه ای——————————————————— 81

4-8-2-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه—————————————— 82

4-8-2-6- هنجار معامله­ی متقابل—————————————————— 83

4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون——————————————– 83

4-8-2-8- احساس عدالت———————————————————- 84

4-8-2-9- فرصت طلبی———————————————————— 86

4-8-2-10- مشخصات فردی یا متغیرهای زمینه ای—————————————— 87

4-9- اعتبار و پایایی ابزار سنجش——————————————————— 88

4-9-1- اعتبار پژوهش————————————————————— 88

4-9-2- پایایی پژوهش————————————————————— 88

4-10- واحد تحلیل——————————————————————- 90

4-11- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها————————————————— 90

4-12- استاندارد سازی—————————————————————- 90

4-13- تغییر شکل مقیاس ها برای معنا کردن حد بالا و پایین مقیاس——————————— 91

خلاصه فصل———————————————————————— 92

فصل پنجم: توصیف داده ها

مقدمه—————————————————————————– 94

5-1- توصیف متغیرهای زمینه ای———————————————————- 95

5-1-1- توزیع پاسخ گویان بر حسب جنسیت———————————————– 95

5-1-2- توزیع پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی—————————————— 96

5-1-3- توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تأهل به تفکیک جنسیت—————————— 97

5-1-4- توزیع پاسخ گویان بر حسب مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیت——————————- 97

5-1-5- توزیع پاسخ گویان بر حسب دانشکده به تفکیک جنسیت ——————————— 98

5-1-6- توزیع پاسخ گویان بر حسب معدل————————————————- 99

5-1-7- توزیع پاسخگویان بر حسب محل تولد———————————————- 99

5-1-8- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت فعلی به تفکیک جنسیت————————– 100

5-1-9- توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین—————————— 101

5-1-10- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت­والدین————————————– 102

5-2- توصیف متغیرهای مستقل———————————————————– 103

5-2-1- مصرف تلویزیون داخلی ——————————————————– 103

5-2-2- مصرف تلویزیون ماهواره ای —————————————————– 107

5-3- توصیف متغیرهای واسط———————————————————– 111

5-3-1- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه———————————————- 111

5-3-2- هنجار معامله متقابل———————————————————– 114

5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون———————————————— 117

5-3-4- احساس عدالت ————————————————————- 119

5-3-5- میزان فرصت طلبی———————————————————– 121

5-4- توصیف­انواع­اعتماد————————————————————— 123

5-4-1- اعتماد اجتماعی(متغیر وابسته)—————————————————- 123

5-4-2- اعتماد بین شخصی———————————————————– 126

5-4-3- اعتماد نهادی—————————————————————- 129

خلاصه فصل———————————————————————— 132

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه—————————————————————————– 134

6-1- بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مستقل، واسط و انواع اعتماد———————- 135

6-1-1- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب جنسیت——————————— 135

6-1-2- مقایسه میانگین انواع اعتماد بر حسب جنسیت—————————————– 135

6-1-3- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب جنسیت————————————– 137

6-1-4- رابطه سن و میزان تماشای تلویزیون———————————————— 138

6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد——————————————————– 138

6-1-6- رابطه ی سن و متغیرهای واسط————————————————— 139

6-1-7- رابطه­ی مقطع تحصیلی و میزان تماشای تلویزیون————————————— 139

6-1-8- رابطه ی مقطع تحصیلی و انواع اعتماد———————————————- 140

6-1-9- رابطه­ی مقطع تحصیلی و متغیرهای واسط——————————————– 141

6-1-10- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب محل سکونت والدین———————– 142

6-1-11- مقایسه میانگین انواع اعتماد برحسب محل سکونت والدین——————————— 143

6-1-12- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب محل سکونت والدین —————————- 144

6-1-13- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان تماشای تلویزیون——————————- 145

6-1-14- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و انواع اعتماد————————————— 145

6-1-15- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای واسط———————————— 146

6-2- بررسی رابطه متغیرهای مستقل و واسط با اعتماد نهادی————————————– 147

6-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)——————– 147

6-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)————– 148

6-2-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون داخلی——————– 148

6-2-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون ماهواره ای—————— 149

6-2-3- بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)با اعتماد نهادی——————- 149

6-2-4- بررسی رابطه متغیرهای واسط با اعتماد نهادی—————————————– 150

6-3- آزمون فرضیات—————————————————————— 151

6-4- ماتریس همبستگی—————————————————————- 156

6-5- تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیش بینی کننده اعتماد اجتماعی———————————- 159

6-5-1- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی————————————— 159

6-5-2- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر هنجار معامله متقابل———————————— 163

6-5-3- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون————————- 164

6-5-4- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر احساس عدالت————————————— 165

6-5-5- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فرصت طلبی————————————- 166

6-5-6- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه———————– 167

6-6- تحلیل مسیر——————————————————————– 168

خلاصه فصل———————————————————————— 171

 

فصل هفتم: نتیجه گیری

مقدمه—————————————————————————– 174

7-1- نتایج عمده پژوهش————————————————————— 174

7-2- بحث و نتیجه­گیری————————————————————— 179

7-3- ارائه پیشنهاد­ها وراهکار­های اجرایی و پژوهشی——————————————– 185

7-3-1- پیشنهاد­های اجرایی———————————————————– 185

7-3-2- پیشنهاد­های پژوهشی———————————————————- 186

فهرست منابع———————————————————————— 187

ضمائم—————————————————————————- 197

 

 

فهرست جداول

4-1- جدول تعداد دانشجویان در جامعه و نمونه آماری به تفکیک دانشکده و جنسیت——————— 73

4-2- جدول پرسش های مربوط به اعتماد بین شخصی——————————————- 78

4-3- جدول گویه های مربوط به اعتماد اجتماعی———————————————- 79

 

.

.

.

 

6-28- جدول نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای با متغیرهای واسط——————– 155

 

6-43- جدول ضرایب رگرسیونی مدل تبیین کننده میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه—————— 167

6-44- جدول میزان تأثیرمستقیم وغیرمستقیم وکل متغیرهای مستقل و واسط برمتغیر وابسته(اعتماد اجتماعی)—– 170

 

فهرست نمودارها

 

3-1- نمودار مدل تحلیلی————————————————————— 66

5-1- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب جنسیت————————————— 95

5-2- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی———————————- 96

5-3- نمودار توزیع درصدی  پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی————————— 101

5-4- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب محل سکونت والدین—————————— 102

5-5- نمودارتوزیع درصدی پاسخگویان برحسب مدت­زمان تماشای تلویزیون داخلی در طول روز(به دقیقه)—— 104

5-6- نمودارتوزیع­درصدی­پاسخگویان برحسب مدت­زمان­تماشای­تلویزیون­ماهواره­ای­درطول­روز(به دقیقه)——— 108

5-7- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی—————————— 125

5-8- نمودار توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد بین شخصی—————————- 128

5-9- نمودار توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد نهادی——————————– 131

6-1- نمودار تحلیل مسیر————————————————————— 169

 

مقدمه

امروزه و در پرتو گسترش پروسه جهانی شدن مدرنیته، بیش­تر کشور­های جهان سوم و از جمله ایران در وضعیت عدم امکان بازگشت تاریخی قرار گرفته اند؛ بدین معنا که نمی­توانند به جای حرکت رو به جلو در این مسیر، بایستند و یا به عقب برگردند. به ویژه اینکه در طول این سال­ها، حکومت­های مختلف در ایران به طور صریح و یا تلویحی مظاهر مادی توسعه و تمدن غربی را پذیرفته و گام­هایی هر چند ناقص و توأم با اشکال در جهت گسترش آن برداشته اند که از آن جمله می­توان به نظام تعلیم و تربیت، نظام ارتش، نظام اداری، قانون اساسی، مجلس قانون­گذاری، کابینه و… اشاره کرد.

اما آن­چه که همگام با این تحولات مادی باید مد نظر قرار گیرد، ملزومات فرا­مادی آن­ها می­باشد، چرا که هر واقعیت اجتماعی هم دارای جنبه مادی و هم جنبه معنایی (سایر، 1388) است که توسعه نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد. توجه صرف به راه حل­های سخت و دستوری و نادیده انگاشتن راه حل­های نرم و فرهنگی در مسیر توسعه کشور بعضاً موجبات عقب­گرد­هایی در آن شده است که جبران آن با توجه به روند سریع تحولات جهانی تقریباً ناممکن می­باشد.

«کارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادی و اجتماعی به خوبی به این نکته واقف اند که برنامه­های توسعه کشور، دیگر نمی­توانند فقط به بعد مادی یا رشد کلان اقتصادی توجه داشته باشند؛ زیرا این روند، در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفته است که در میان­مدت و درازمدت حاصلی جز زیان و در نهایت ایجاد موانع در راه پیشرفت همه­جانبه و توسعه پایدار در کشور نخواهد داشت» (تاجبخش و دیگران، 1382: 156-155).

اعتماد اجتماعی و نیز اعتماد نهادی از جمله مهم­ترین ملزومات توسعه (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) می­باشند امری که در طول این سال­ها مورد غفلت واقع شده و حتی گاهی آگاهانه و یا غیر آگاهانه موجبات فرسایش آن فراهم گشته است.

انتشار یافته­های پیمایش ملی ارزش­ها و نگرش­ها که در سال 1380 و تحت سرپرستی دفتر طرح­های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 28 استان کشور صورت گرفته است، حاکی از نگرش منفی شهروندان کشور نسبت به وضعیت ارزش­های حاکم بر جامعه است. یگانه ارزش مثبتی که اکثریت مردم به غالب بودنش در جامعه اذعان داشته اند، تلاش و جدیت بوده است. به طور حتم، باور به رایج بودن ضد ارزش
­هایی نظیر دورویی و تظاهر، تقلب و کلاهبرداری، تملق و چاپلوسی و در مقابل، عدم اعتقاد افراد به فرادستی ارزش­هایی از قبیل گذشت، انصاف، امانتداری، خیرخواهی و کمک، صداقت و پایبندی به قول و قرار از این امر حکایت می­کند که اعتماد اجتماعی در سطح نازلی در کشور برقرار است. در زمینه اعتماد به اقشار و اصناف (اعتماد نهادی) نیز به جز معلمان، تقریباً تمامی گروه­های مهم و تأثیر­گذار و صاحب­نفوذ در جامعه دارای اعتماد کم یا متوسط بوده اند (همان: 163-161).

علاوه بر این، توجه به آمار مربوط به جرایمی نظیر اختلاس و ارتشا، چک بلامحل، تخلفات رانندگی، و… نشان دهنده کمبود سرمایه­اجتماعی در کشور و از جمله اعتماد می­باشد (سیاهپوش، 1387: 117-116).

بدین ترتیب، با توجه به نقش مثبتی که اعتماد خصوصاً نسبت به افراد غریبه و سازمان­ها و نهاد­ها و اقشار و اصناف در جریان زندگی فردی و جمعی بشر دارد، بررسی عواملی که می­توانند در افزایش و یا کاهش آن نقش مؤثری را ایفا کنند از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. برخی از صاحبنظران و پژوهشگران- که از رابرت پاتنام می­توان به عنوان یکی از شناخته­شده­ترین آن­ها یاد کرد- در کنار سایر عوامل، به نقش رسانه­های جمعی نیز در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی توجه داشته­اند و بر این باورند که رسانه­های جمعی
می­توانند با تغییراتی در جریان عینی و ذهنی زندگی افراد سطح اعتماد آنان را تحت تأثیر قرار دهند.

هم­چنین با توجه به نقشی که جوانان و به ویژه دانشجویان هر کشور به عنوان سرمایه انسانی آن در روند توسعه خواهند داشت در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیر رسانه­های جمعی بر اعتماد اجتماعی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار دهیم.

پژوهش حاضر شامل هفت فصل می­باشد. در فصل اول (کلیات پژوهش)، مسئله اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت و هم­چنین اهداف پژوهش مطرح می­گردند. در فصل دوم (پیشینه تجربی پژوهش)، پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده که مرتبط با موضوع تحقیق حاضر می­باشند، مرور می­گردند. فصل سوم (پیشینه نظری پژوهش)، اختصاص به بررسی مفاهیم و نظریات و انتخاب چارچوب نظری و تعیین فرضیات تحقیق دارد. در فصل چهارم (روش­شناسی)، فرایند روش­شناختی پژوهش تشریح می­گردد. فصل پنجم (توصیف داده­ها)، اختصاص به توصیف متغیر­های مستقل، واسط و انواع اعتماد دارد. در فصل ششم (تجزیه و تحلیل داده­ها)، داده­های حاصل از پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار می­گیرند. فصل هفتم (نتیجه­گیری) نیز به بحث نظری پیرامون نتایج حاصل از تحقیق و هم­چنین مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات انجام شده پیشین اختصاص دارد.

 

فصـل اول

 کلیـات پـژوهـش

 

 

1-1- بیان مسئله

برخی از ویژگی­های جامعه­ی معاصر سبب شده که اعتماد[1] اهمیت ویژه ای پیدا کند. اول اینکه یکی از ویژگی­های جامعه­ی امروز، عدم یقین و عدم قطعیت است. به تعبیر لوهمان[2]، ما در دوره­ای زندگی می­کنیم که میزان وابستگی آینده­ی جامعه به تصمیم­گیری، افزایش یافته است. ما دیگر در جامعه­ی مبتنی بر تقدیر نیستیم بلکه در جامعه­ی مبتنی بر کنش هدفمند انسانی، زندگی می­کنیم. برای اینکه با آینده برخورد فعالانه و سازنده داشته باشیم، نیاز به اعتماد داریم.

دوم اینکه، جهان ما به شدت به هم وابسته است. در درون هر جامعه ای، تمایز و تخصص نقش­ها، کارکرد­ها، مشاغل، سلائق و سبک­های زندگی، بسیار زیاد شده است. یعنی بیش از هر زمان دیگری به تعبیر دورکیم[3] به انسجام ارگانیکی دست یافته ایم. تقسیم کار شدید دارای این ویژگی است که آسیب پذیری فرد را در مقابل قصور دیگران برای انجام مسئولیت­هایشان زیاد می­کند. هر چقدر وابستگی انسان­ها به هم بیش­تر باشد، اهمیت اعتماد بیش­تر می­شود. به همین جهت میزتال[4] معتقد است که به هم­وابستگی سبب شده نیاز به اعتماد بیش­تر شود (شارع­پور، 1388: 3-2).

سوم اینکه، زندگی اجتماعی ما مملو از تهدیدات و مخاطراتی است که ساخته­ی دست ما انسان­ها هستند. هر قدر تکنولوژی در جامعه بیش­تر باشد، زندگی ما پیش­بینی­ناپذیر­تر می­شود یعنی پیامد­های ناخواسته­ی بیش­تری پدید می­آید. به همین سان لوهمان معتقد است که تکنولوژی باعث افزایش پیچیدگی در زندگی شده است و انسان­ها برای تحمل این پیچیدگی، روز به روز به اعتماد بیش­تری نیاز دارند (همان: 3).

اعتماد، باور کنشگر به این امر است که در بد­ترین حالت دیگران آگاهانه و یا از روی میل و رغبت به او آسیبی نخواهند رساند و در بهترین حالت بر طبق منافع او عمل خواهند کرد (نیوتن، 2001: 202).

مفهوم اعتماد به طور گسترده­ای از سنت نظریه­ی اجتماعی توکویل[5] و جان استوارت میل[6] نشأت
می­گیرد و بر این اساس منبع اصلی اعتماد در شبکه­ی وسیع، عمیق و متراکم انجمن­های داوطلبانه[7] و سازمان­های میانجی که جامعه­ی مدنی[8] را تشکیل می­دهند، نهفته است (نیوتن، 2001: 234). نظریه پردازان کلاسیک از زمان توکویل معتقد بودند که انجمن­های داوطلبانه با گرد­هم­آوردن انسان­های مختلف برای انجام کار مشترک به آن­ها اعتماد و همکاری را آموزش می­دهند (شارع­پور، 1388: 5). از نظر توکویل اصل دموکراسی نوین همانا نفع است و نه فضیلت. اما میان نفع که اصل دموکراسی­های نوین است و فضیلت که اصل جمهوری­های باستانی است، عناصر مشترکی وجود دارد و آن، این که در هر دو مورد شهروندان باید از انضباطی اخلاقی پیروی کنند و ثبات دولت بر پایه تأثیر مسلط و حاکم رسوم و اعتقادات بر رفتار افراد بنا شده است (آرون، 1370: 254).

به لحاظ نظری باید گفت که مفهوم اعتماد به عنوان مهم­ترین بعد سرمایه­ی اجتماعی[9] به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از زمان شکل­گیری جامعه­شناسی مورد توجه بوده که خود بیش­تر ناشی از توجه به مسئله­ی نظم اجتماعی[10] بوده است. به اعتقاد آیزنشتات[11] مهم­ترین مسئله­ی نظم اجتماعی از نظر دورکیم و تا حدودی تونیس[12] اعتماد و همبستگی اجتماعی است، یعنی این که بدون انسجام و نوعی اعتماد پدیداری نظم اجتماعی ممکن نیست (چلبی، 1375: 12). به عقیده دورکیم در جامعه­ی رقابتی مدرن، جامعه­ی مبتنی بر قرارداد ممکن نیست مگر این که مردم در مورد این که هموطنانشان به انجام قراردادشان پایبند باشند، اعتماد داشته باشند. وی وجود ساخت­های جدید (گروه­های حرفه ای) را که باید در جهت جلوگیری از نابسامانی ظهورنمایند، ضروری می­دید (بیگلی و ترنر، 1384: 391). به اعتقاد او هر قدر به حجم جوامع افزوده
می­شود، وجدان جمعی گسترده تر و انتزاعی تر شده و حوزه­ی اخلاقی فرد از سطح محلی و درون­گروهی به سطح عام و برون­گروهی توسعه می­یابد و از تعداد غریبه­هایی که نمی­توان به آن­ها اعتماد کرد کاسته
می­شود و از این طریق راه برای همکاری وسیع در سطح ملی هموار می­گردد (افشانی و دیگران، 1389: 195 به نقل از پنجه بند، 1385: 44). تونیس نیز به تقابل دو نوع زندگی اجتماعی پرداخت: «اجتماع»[13] که ویژگی تجمعات کوچک است و «جامعه»[14] که ویژگی شهر­های بزرگ است. به اعتقاد او در روستا زندگی اجتماعی شبیه به یک ارگانیسم زنده است که در آن مردم دارای اخلاق مشترکی بوده و پیوند­های شدیدی بین آنان وجود دارد، اما در شهر زندگی اجتماعی به صورت یک تجمع مکانیکی مملو از فرد­گرایی، خود­پرستی و حتی خصومت است (شارع­پور، 1387: 111). بر اساس منطق تونیس، روابط مبتنی بر اعتماد تنها در اجتماع وجود دارد. یک فرد به اعضای خانواده و دوستانش اعتماد می­ورزد، چرا که احساس او بر اساس مشابهت ها، فهم و تأیید متقابل است و این فرایند به طور دائمی به کمک فعالیت­ها و تجارب مشترک تقویت
می­گردد. بنابراین، اعتماد نمی­تواند به طور مصنوعی ایجاد گردد. اعتماد به طور اخص مبنای انسجام اجتماعی است که از سوی ارزش­های دین و اخلاق تقویت می­شود و آن نیز به نوبه­ی خود روابط مبتنی بر اعتماد را تسهیل کرده و به افزایش چسبندگی اجتماعی کمک می­کند. در مقابل، افراد خود­محور و حسابگر جامعه­ی مدرن، نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند و آن­ها نیز نمی­توانند به دیگری اعتماد داشته باشند. چه، برای رفع نیاز­ها هر شخصی به دارایی­های دیگری نیاز دارد که این امر به فریبکاری و ابزاری بودن رابطه می­انجامد (میزتال، 1380: 59).

اعتماد و معتمد بودن اغلب به عنوان نوعی گریس اجتماعی در نظر گرفته شده­اند که چرخ­های تبادلات اجتماعی و اقتصادی متنوع را روغن­کاری می کنند و در صورت عدم وجود آن این تبادلات بسیار هزینه­بر، بروکراتیک و زمان­بر خواهد شد (فیلد، 1386: 104). هر چند خود اعتماد نمی­تواند حالت کالا به خود بگیرد یا مبادله شود اما سرمایه ای معنوی برای جلب حمایت، حسن نیت، زمان و پول به شمار می­رود. این نکته در تعاریف مختلف از اعتماد به عنوان «روغن» تسهیل کننده اقدام (لومان، 1988)، نوعی «اعتبار نمادین» (سلیگمن، 1977) یا شکلی از «سرمایه­ی اجتماعی» که به تأمین نتایج مشخص کمک کند، تجلی یافته است (پاسی و تونکیس، 1387: 45).

 

 

تعداد صفحه : 221

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید