دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای

دانشگاه علامه طباطبایی

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه روانشناسی  (نیمه حضوری)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

 مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی در شهر اصفهان

استاد راهنما :

دکتراحمد برجعلی

 استاد مشاور :

دکترفرامرز سهرابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

        پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی شهر اصفهان، طراحی و اجرا شد.

        روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری آن را کلیه والدین دانش آموزان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی در حال تحصیل در مدارس ابتدایی شهراصفهان، تشکیل می دهند. نمونه گیری بدین صورت انجام شدکه تعداد 24 نفر از والدین دانش آموزان عادی و 25 نفر از والدین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای به شیوه تصادفی خوشه ای واستناد به مصاحبه تشخیصی برمبنای  ملاک هایDSM-IV-TR   و پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) (فرم والد و معلم)، انتخاب شدند. تعداد24 نفر نیز از والدین کودکان دارای اختلال سلوک ارجاع شده به مرکز مشاوره آموزش وپرورش، به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از:1-  پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) 2- پرسشنامه شخصیتی چند عاملی نئو ( NEO-FFI) که توسط سه گروه والدین تکمیل شد. در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از، شاخصهای توصیفی وآزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا )، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

        نتایج تحقیق نشان دادکه میانگین نمرات والدین در خرده مقیاسهای روان رنجوری (۴۵/۶۴)و
برون گرای( 20/۴۱ )در گروه های دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک از گروه عادی بیشتر بود در حالی که میانگین نمرات والدین درخرده مقیاسهای توافقی بودن ( 66/38 )و وظیفه شناسی
( 91/42 )درگروه عادی از گروه های دارای  اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک بیشتر بود.

      یافته ها نشان می دهدکه والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای واختلال سلوک، روان رنجورترو برونگرا تراز والدین کودکان عادی هستند و والدین کودکان عادی توافقی تر و وظیفه شناس تر از والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای می باشند.

 واژه های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک، والدین.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………….. 6

4-1 هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 8

5-1 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………….. 8

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات  ………………………………………………………………….. 9

1-6-1 تعاریف نظری …………………………………………………………………………….. 9

2-6-1 تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ………………………………………………….. 11

1- 2مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-2 بخش اول: شخصیت ……………………………………………………………………………… 13

1-2-2 رویکردهای روانشناسی رشد شخصیت ………………………………………………… 14

1-1-2-2  دیدگاه آلپورت ……………………………………………………………………. 14

2-1-2-2 دیدگاه فروید ……………………………………………………………………….. 16

3-1-2-2دیدگاه اریک فروم  …………………………………………………………………. 17

4-1-2-2 دیدگاه اریک اریکسون ……………………………………………………………. 18

5-1-2-2  دیدگاه بندورا ………………………………………………………………………. 20

6-1-2-2 دیدگاه کاستا ومک کرا ……………………………………………………………. 21

2-2-2 ابعاد پنج عاملی شخصیتی نئو …………………………………………………………….. 22

3-2-2 شخصیت و رفتار  ………………………………………………………………………….. 24

1-3-2- 1 تأثیر شخصیت بر رفتار …………………………………………………………. 24

2-3-2-2 رابطه ویژگی های شخصیتی  والدین با اختلالات رفتاری درکودکان  ….. 27

3-2 بخش دوم : اختلالات رفتاری  …………………………………………………………………. 32

1-1-3-2 تعریف وتوصیف ……………………………………………………………………

321-3-2 اختلال نافرمانی مقابله ای ………………………………………………………………. 32

2-1-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 33

3-1-3-2 تشخیص افتراقی  ………………………………………………………………….. 33

4-1-3-2  اختلالات همراه  …………………………………………………………………… 34

5-1-3-2 پیش آگهی …………………………………………………………………………… 34

6-1-2-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 35

2-3-2 اختلال سلوک  …………………………………………………………………………………. 35

1-2-3-2  تعریف و توصیف ………………………………………………………………… 36

2-2-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 36

3-2-3-2 تشخیص افتراقی …………………………………………………………………… 36

4-2-3-2 مسیر های تکاملی اختلال سلوک  ………………………………………………. 37

1-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در کودکی  …………………………………. 37

2-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در نوجوانی   …………………………. 38

3-4-2-3-2 مسیراختلال سلوک با شروع تأخیری  ………………………………… 38

5-2-3-2 ضوابط تشخیص اختلال سلوک بر اساس DSM-IV-TR …………………. 39

6-2-3-2 پیش آگهی  ………………………………………………………………………….. 40

7-2-3-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 40

3-3-2 سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD)  …………… 40

1-3-3-2 نقش مادر  …………………………………………………………………………… 42

2-3-3-2 نقش پدر  ……………………………………………………………………………. 43

3-3-3-2 تأثیرویژگیهای شخصیتی وروانی والدین براختلالات نافرمانی مقابله ای وسلوک فرزندان     45

4-3-3-2 تعامل والد – کودک  ……………………………………………………………… 47

5-3-3-2 تأثیر شیوه های فرزند پروری  …………………………………………………… 49

1-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مستبدانه  …………………………………………… 50

2-5-3-3-2 سبک فرزند پروری سهل گیر  …………………………………………. 51

3-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مقتدرانه ……………………………………………. 51

1-4-2 تحقیقات خارجی  ……………………………………………………………………..

534-2 بخش سوم: پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………. 53

2-4-2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………… 58

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 59

2-3 روش پژوهش  …………………………………………………………………………………….. 59

3-3 جامعه پژوهشی  …………………………………………………………………………………… 59

4-3نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………… 59

5-3 روش نمونه گیری و تعداد نمونه  ……………………………………………………………… 59

6-3 ابزار پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 60

1-6-3 پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI-4)) ………………………………………….. 60

2-6-3 پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو ( NEO-FFI)  …………………………….. 62

7-3 فرایند اجرای تحقیق  …………………………………………………………………………….. 64

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. 66

1-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………… 67

2-4 یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………… 74

1-5 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….. 75

2-5 بحث و نتیجه گیری    …………………………………………………………………………… 75

3-5 محدودیت های تحقیق  ………………………………………………………………………….. 79

4-5 پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………. 79

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………. 79

2-4-5  پیشنهادهای کاربردی   …………………………………………………………………. 80

منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………. 82

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………… 85

پیوستها………………………………………………………………………………………………………. 88

1 مقدمه:

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار فرد، خانواده است. محیط خانواده اولین و با دوام ترین عاملی است که بر رشد شخصیت افراد اثرگذار است. موقعیت اجتماعی خانواده، نحوه روابط اعضا با یکدیگر، وضع اقتصادی، افکار و عقاید، آداب و رسوم، ایده آنها و آرزوهای والدین و شخصیت و شیوه های تربیتی آنها در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد. ماهیت و محیط خانوادگی که شامل؛ روابط والدین نسبت به یکدیگر و با کودکان است، می تواند در ایجاد اعتماد و استقلال در کودک و نوجوان تسهیل کننده یا بازدارنده باشد (کوپ[1]، 2007).

از میان انواع متعدد روابط انسانی مؤثر در رشد و تکامل کودک، شخصیت مادر اهمیت اساسی دارد و چگونگی نگرشها و گرایش های مادر نسبت به امر بچه دار شدن، همسر و سایر اعضای خانواده، همچنین نسبت به زندگی اجتماعی، نقش خود بعنوان یک مادر، مهمتر از همه گرایش و نظر او نسبت به فرزند خود و درک نیازهای او به محبت خاص مادری و پذیرش و کنترل کودک بسیار اساسی است، زیرا مستقیماً روی کودک اثر می گذارد و غالباً در طول حیات با او همراه است (شعاری نژاد، 1386).

پدران نیز یک نقش حیاتی در بارداری و تولد کودک بازی می کنند. درگیریهای پدرانه یک اثر مثبت روی حالات هیجانی و روانی کودک، آمادگی تحصیلی، افزایش توانایی اجتماعی شدن وایجاد روابط خوب با دیگران دارند (بریف[2]، 2010).

امروزه بحث کودکان نافرمان مقابله ای یکی از مباحث مهم در مسائل مهم در مسائل رفتاری کودکان است زیرا اگر این اختلال در کودکی درمان نشود، ممکن است باعث ایجاد اختلال سلوک در بزرگسالی شود (کاپلان و سادوک، 1379؛ ترجمه پور افکاری). کودکان نافرمان بعلت رفتارهایی که دارند ممکن است در مدرسه در معرض طرد همکلاسی ها و معلم قرار بگیرند و این امر علاوه بر اینکه بهداشت روان کودک را دچار آسیب می کند، مشکلات تحصیلی معدودی نیز برای کودک ایجاد می کند.

کودکان نافرمان دائماً به لجبازی با دیگران، مخصوصاً افراد صاحب قدرت می پردازند؛ با دیگران جر و بحث می کنند و خیلی سریع از کوره در می روند (محمدی و همکاران، 1389).

اختلال سلوک نیز عبارت از یک الگوی رفتاری با دوام است که در آن حقوق اساسی دیگران و هنجارهای اجتماعی متناسب با سن از سوی کودک و نوجوان نادیده گرفته می شود. این اختلال غالباً با رفتارها و ویژگیهای زیر همراه است: فعالیت جنسی زودرس، باده نوشی،کشیدن سیگار و مواد، بی پروایی و اعمال خطرناک، عزت نفس پایین، در حالیکه ممکن است یک تصویر قدرتمند از خود نشان دهند. انعطاف پذیری اندک در برابر ناکامی، تحریک پذیری و خلق انفجاری از ویژگیهایی است که با فراوانی بیشتری در این اختلال دیده می شود. از دید این کودکان و نوجوانان افراد مقتدر از جمله پدر و مادر و آموزگاران اغلب به عنوان افراد مداخله گر و تنبیه کننده جلوه گر می شوند (احمدی، 1379).

بنابراین یکی از جنبه های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین و کودک است. چنانچه گفته شد والدین اولین کسانی هستند که محیط اجتماعی کودک را تشکیل می دهند و رفتار و تعاملات آنها جزء اصلی و بحرانی شکل گیری رفتار کودک است و اگر مشکلات و تعاملات منفی والدین کاهش یابد، مشکلات رفتاری و در نتیجه مشکلات اجتماعی کودک کاهش خواهد یافت(اسفیدر،2001؛ به نقل از هامرسن وهمکاران،2006).

و از آنجائی که تعالی و پیشرفت هر جامعه در داشتن نسلی سالم، توانا و پویاست و پرورش صحیح کودکان امروز می تواند گامی استوار به سوی فردایی بهتر باشد، در این پژوهش مطالعه شخصیت والدین دارای فرزندان با اختلالات نافرمانی مقابله ای و سلوک و مقایسه آن با شخصیت والدین کودکان عادی، مدنظر قرار گرفته است.

2-1 بیان مسأله

عوامل زیادی تفاوتهای خاص را در رفتار والدین منجر می شود. بر اساس تعدادی از
نظریه ها، شخصیت والدین نقش اصلی را به خود اختصاص داده است. به دلیل اینکه شخصیت والدین هم با شیوه هایی که پدر و مادر نقش والدینی خود را ایفا می کنند و هم با کیفیت روابط نزدیک پدر و مادر مرتبط است (الیور[3]، رایت گورین[4] و کافمن[5]، 2009).

ویژگیهای شخصیتی والدین بصورت مستقیم از طریق انتقال ژنی و الگوگیری از رفتار والدین و به صورت غیر مستقیم از طریق ارتباط متقابل والدین و کودک، با مشکلات رفتاری کودکان مرتبط است (پرینزی، انقنا[6] و هلینکس[7]، 2005).

در تلاش برای مشخص کردن عوامل خطرساز ممکن برای مشکلات رفتاری کودک، محققان اغلب ویژگیهای والدینی را بررسی کرده اند که ثابت شده است که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد کودک است (وان آکن[8]، جانگر[9]، ورهوون[10] و دنکوویک[11]، 2010). کیفیت تعامل والد- کودک، زمینه ساز اصلی شکل گیری احساس ایمنی در کودک است که پیامدهای گوناگونی برای او در
پی دارد و بسیاری از مشکلات روان شناختی کودک، ریشه در این تعامل دارند (علیزاده، 1380).

مطابق با یک دیدگاه کلی پرینزی و همکاران (2000) بیان کردند که صمیمیت پایین والدینی و استفاده زیاد از تنبیه باعث بروز بیش فعالی، اختلال سلوک و اختلال افسردگی در کودکان می شود.

شاو[12] و اسکات[13] (1991) دریافتند که والدینی که خیلی محدود کننده و منزوی هستند، در بزهکاری کودکان خود نقش دارند.

همچنین، والدینی که خود دارای علائم اختلالات رفتاری مانند اختلال سلوک هستند به احتمال بیشتر فرزندانی با اختلال نافرمانی مقابله ای خواهد داشت. اشکال دیگر آسیب شناسی والدین مانند سوء مصرف مواد و افسردگی نیز با سرپیچی و نافرمانی کودک ارتباط دارد (هامیلتن و آرماندو، 2008).

اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)، اختلال شایع و ناهمخوانی است که تعداد زیادی از کودکان با رفتارهای مشکل ساز نافرمانی، بی اعتنایی و رد مقابله گونه دستورات مراجع قدرت را در بر می گیرد. این کودکان الگوی بادوامی از رفتارهای خصومت آمیز، جر و بحث زیاد، نافرمانی، زودرنجی،کینه توزی و سرزنش دیگران را نشان می دهند. این رفتارها ممکن است محدود به تعاملات خانوادگی یا فراتر از آن باشد، البته اکثر این کودکان در مدرسه خوب و متعادل هستند (دارلینگ، 2007).

به نظر می رسد این اختلال حاصل کشمکش بین کودکان و والدین برای خود مختاری است؛ و لذا در خانواده هایی که پدر و مادر انعطاف ناپذیر و کودکان مزاجاً فعال، دمدمی و پرتنش هستند، بیشتر دیده می شود.

اختلال نافرمانی مقابله ای در سنین پیش دبستانی باعث می شود تا بعد از سن شش سالگی در مقابل تغییرات مقابله کند (عدم انعطاف پذیری) و مقدمه ای برای اختلال سلوک (CD) باشد (جان. وی. لاوین[14] و همکاران، 2010). اما با توجه به این موضوع که اکثر بچه های مبتلا به ODD، اختلال سلوک ندارند و حتی ممکن است طی سالهای بعد هم این اختلال در آنها پیشرفت نکند نیز مهم است (کارتر آر و همکاران، 2009).

اختلال سلوک بر اساس DSM-TV-TR عبارت است از الگوی رفتاری مستمری که شامل تخلف و عدم رعایت حقوق اساسی دیگران و هنجارها و قواعدی که کودکان هم سن و سال باید رعایت کنند، می شود. این الگوی رفتاری معمولاً در خانه، مدرسه و در معاشرت با همسالان و اجتماع دیده می شود (سادوک و سادوک، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1386). در این اختلال
مجموعه ای از مشکلات چون پرخاشگری فیزیکی و لفظی، اخلالگری، بی مسئولیتی، عدم اطاعت و روابط میان فردی ضعیف مطرح است (کالینز، مسکول و کامرون، 1962، به نقل از هربرت؛ ترجمه فیروز بخت، 1384).

چهار گروه رفتارهای مشخصه این اختلال بر اساس DSM-TV-TR عبارتند از:

1)پرخاشگری نسبت به مردم و حیوانات 2) تخریب اموال 3) حقه بازی یا دزدی 4) نقص جدی مقررات. این اختلال در کودکان والدین مبتلا به اختلال شخصیت جامعه ستیز و وابستگی به الکل از جمعیت کلی شایع تر است.

مطالعات اخیر حاکی است که والدین بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال سلوک از پسیکوپاتولوژی جدی، از جمله پسیکوز در رنج هستند. فرضیه های روان پویایی حکایت از این دارند که کودکان بطور ناخودآگاه به کنش نمایی امیال ضد اجتماعی والدین خود اقدام می کنند (سادوک و سادوک، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1386). همچنین مدارک نشان می دهد که کودکان با اختلالات رفتاری، بیشتر مادرانی افسرده با رفتارهای خصومت آمیز و عزت نفس پایین، با حمایت اجتماعی پایین و ناراحتی از زندگی زناشویی خود دارند (اسکوبل[15] و همکاران، 2006).

در زمینه ویژگیهای شخصیتی والدین و ابعاد شخصیتی والدین بر اساس الگوی 5 عامل شخصیت یعنی روان رنجور خویی[16]، برون گرایی[17]، وجدانی بودن[18]، توافق[19] و باز بودن برای
تجربه های تازه[20] و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است (گلدبرگ[21]، 2003).

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که کودکانی که والدینشان بسیار برون گرا و با وجدان هستند مشکلات رفتاری کمی نشان می دهند (پرینزی و همکاران، 2005). در مقابل، ویژگی باز بودن برای تجربه های جدید درپدران، با رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان ابتدایی رابطه مستقیم دارد. تحقیقات در مورد ویژگی توافق والدینی یافته های متفاوتی را نشان می دهد.

نیگ و هینشو[22] (1995) مشاهده کردند که ویژگی توافق در مادران با بیش فعالی در کودکان رابطه منفی دارد. پرینزی و همکاران (2004) پی بردند که توافق مادران با اختلالات برون نمود در کودکان رابطه مستقیم دارد (به نقل از الیور، رایت گورین و کافمن، 2009).

با توجه به این که کودکان یکی از گروه هایی هستند که  در معرض ابتلا به اختلالات روانی و رفتاری قرار دارند و تحقیقات هم نشان داده که یکی از منابع آسیب روانی کودک، در نتیجه تعامل آنها با والدینشان بالاخص با والدین بیمار می باشد و با توجه به مطالعات کمی که در رابطه با ویژگیهای شخصیتی والدین صورت گرفته، در پژوهش حاضر، به این مسئله پرداخته می شود که بین ویژگیهای شخصیتی والدین ( بر اساس الگوی 5 عاملی شخصیتی یعنی روان رنجور خویی، برون گرایی،توافق، وجدانی بودن و باز بودن به تجربه)کودکان دارای اختلالات رفتاری یعنی نافرمانی مقابله ای و سلوک و ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان عادی چه تفاوتی وجود دارد؟و با توجه به یافته ها و نتایج متناقض درتحقیقات قبلی، ایا بین ویژگیهای توافقی بودن و برون گرایی والدین و اختلالات رفتاری کودکان رابطه وجود دارد یا خیر؟ و اینکه کدام یک ازاین ویژگیهای شخصیتی والدین بیشترین ارتباط را با اختلالات رفتاری کودکان دارد؟ با این هدف می توان به بهبود کیفیت رابطه والدین و فرزندان و همچنین افزایش میزان سلامت روانی آنها و کاهش میزان مشکلات رفتاری در کودکان کمک کرد.

31 اهمیت و ضرورت پژوهش:

عده زیادی از مردم اهمیت سلامت روانی دوران کودکی را می دانند ولی تعداد کمی از افراد تأثیر مهم مشکلات هیجانی و روانی دوران کودکی و اینکه تا چه اندازه می تواند برای رشد کودک در سالهای بعدی مخرب باشد رادرک می کنند. اما مطالعات نشان می دهند که مشکلات هیجانی و رفتاری دوران کودکی را باید بسیار جدی تلقی نمود، چرا که غالباً مشکلات بعدی، از دوران کودکی آغاز شده یا تداوم می یابد (واتی[23]، 2003). سوراندر[24] و هلستلا[25] (2005) معتقدند اختلالات دوران کودکی با اختلالات روانی بزرگسالی رابطه دارد. آخنباخ [26] (2001) در مطالعات کنترل شده و دوچ[27]  2003 ؛ به نقل از سوراندر، 2005) در مطالعه طولی خود نیز ارتباط بین مشکلات کودکی و بزرگسالی را تأیید کردند. مک کین[28] و ماستارد[29] (1999؛ به نقل از واتی، 2003)، نیز در مرور تحقیقات انجام شده در سه دهه اخیر به این نتیجه رسیدند که کیفیت تعاملات اولیه کودک با اعضای مهم خانواده تأثیر به سزایی در تعیین سلامت روان آینده فرد دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت مشکلات روانپزشکی کودک هیچگاه مربوط به خود او نیست، بلکه حاصل تعامل کودک با خانواده و محیط است. تحقیقات نشان می دهد که رشد اولیه مغز نیز تحت تأثیر محیط است (واتی، 2003). از طرفی طبق گزارش جراحان عمومی در سال 1999، 40 تا 70 درصد بزرگسالان آمریکایی یک دوره از بیماریهای روانی را در مرحله ای از زندگی خود تجربه
می کنند و 40 درصد از آنها اختلال روانپزشکی خواهند داشت. بنابراین احتمال اینکه کودکان، والدینی بدون مشکل روانی داشته باشند، بسیار کم است و چون بیماریهای روانی معمولاً دوره ای و تکرار شونده هستند بنابراین، بیماری روانی بیشتر از یک دوره از تحول کودک را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه خطری که در مراحل مختلف رشد متوجه کودک می شود،افزایش می یابد.

بعنوان مثال پژوهش پورافکاری، ارفعی ومبینی (1383)در تاییداین فرضیه بود که افسردگی مادر می تواند بطورمستقیم یا غیر مستقیم، مشکلات روانی ورفتاری رادر بچه ها بوجود آورد یا فرزندان رابرای ابتلا به انواع اختلالات هیجانی و رفتاری مستعد سازد.  همچنین لای نونن، جی. ای. ، سولانتاس، تی. اس، پوناماکی، آر. ال (2003) دریافتند که مشکلات سلامت روانی والدین می تواند، تواناییهای فرزند پروری پدر و مادر را به مخاطره بیندازد و تهدیدی برای سازگاری کودکانشان باشد.

در رابطه با ویژگیهای شخصیتی والدین بعنوان مثال، والدین کودکان دچار اختلال سلوکی، محروم کننده و طرد کننده هستند و رفتارهای ناهنجار کودکان نیز معمولاً واکنشی خشم آلود به محرومیتی است که در خانواده، مدرسه و یا محیط احساس می کنند (شاملو، 1368، ص 325).

لیل آبادی (1375) در پژوهش خود نیز نشان داد که مادران کودکان مبتلا به اختلال سلوکی در روابط اجتماعی خود محتاط تر، سردتر، بدگمان تر، بی انعطاف تر، دوری گزین تر، تحقیر کننده تر و انتقادگرتر از مادران کودکان عادی هستند.

تعداد صفحه :105

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید