دانلود پایان نامه ارشد : نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : سنجش و اندازه گیری

عنوان : نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی

دانشگاه علامه طباطبایی 

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی

رشته: سنجش و اندازه گیری

 مقطع: کارشناسی ارشد        

استاد راهنما : آقای دکترعلی دلاور

استاد مشاور : اقای دکتر احمد برجعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر به منظور  ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد . بدین منظور 158 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران وکرج که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ، جمع آوری  وتحلیل شدند. میانگین اندازه اثر r برای سه طبقه عوامل درون سازمانی ، شخصیتی وفردی طبق معبار کوهن  کم  بودواندازه اثر عوامل برون سازمانی متوسط  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی عوامل ، متغیر های تعارض با سرپرست وتعارض با همکار، تعارض خانواده- کار،آسیب سازمانی ، اضطراب ،کمال گرایی ، عاطفه منفی وفرسودگی شغلی اندازه اثر زیاد  ورابطه منفی با استرس شغلی داشتند ومتغیر های جرات ورزی ،تاب آوری ومدیریت زمان ، عاطفه مثبت اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی  داشتند. نتایج روش های بررسی تورش انتشار ، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیل بود . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل   تعدیل کننده  ها صورت گرفت  که بیانگر تاثیر  تعدیل کنده های ، نوع شغل، ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری برای هر چهار طبقه از عوامل بود. نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوندو متغیر های شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند  . با توجه به بالا بودن میانگین اندازه اثر در متغیر های ذکر شده پژوهشگران ودر مانگران  وسازمان ها باید به  اهمیت این عوامل در بررسی ، پیشگیری و درمان  استرس شغلی توجه داشته باشند . همچنین توجه به  متغیر های تعدیل کننده ذکر شده ،  انجام تحقیقات بیشتر  حوزه متغیر های برون سازمانی ، روش های مداخله وهمچنین میزان  شیوع استرس شغلی در پژوهش های آینده توصیه میشود .

 کلید واژه ها : فراتحلیل ، استرس شغلی ، فشار کار ، استرس ، فشار روانی حرفه ای 

فهرست

«کلیات  پژوهش».. 1

مقدمه: 2

بیان مسئله: 3

اهمیت وضرورت: 7

اهداف پژوهش.. 8

سوالات پژوهش: 9

«ادبیات  وپیشینه پژوهش».. 12

فراتحلیل : 13

تعریف فرا تحلیل: 14

تاریخچه فرا تحلیل: 17

ضرورت فرا تحلیل : 18

فراتحلیل و مرورنظاممند: 19

فراتحلیل. 21

مرور نظاممند. 21

امتیازات فراتحلیل : 22

مراحل اجرای روش  فراتحلیل : 23

مدل های فراتحلیل: 27

روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج). 28

تشخیص متغیر های میانجی. 30

ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا: 31

استنباط آماری در فراتحلیل. 34

مسائل و مشکلات فراتحلیل : 36

کارکردهای فراتحلیل  : 37

استرس شغلی: 39

مدل های استرس شغلی : 41

عوامل  استرس زای  سازمانی: 49

نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس: 52

پیامد های استرس شغلی.. 54

پیشینه پژوهش های خارجی: 58

پیشینه پژوهش های داخلی: 62

«روش شناسی پژوهش».. 65

روش پژوهش : 66

جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری.. 66

روش گرداوری اطلاعات : 67

ابزار گرداوری اطلاعات: 68

روش تجزیه وتحلیل داده ها: 69

«تجزیه تحلیل داده ها».. 71

اطلاعات توصیفی پژوهش ها : 72

تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش های گردا وری شده: 81

 اندازه اثر متغیرهای سازمانی.. 82

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 86

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی.. 87

اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی.. 88

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 89

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 91

تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی.. 92

 اندازه اثر متغیرهای شخصیتی.. 93

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 95

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 97

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی: 98

اندازه اثر متغیرهای فردی.. 99

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 100

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 102

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی: 103

« نتیجه گیری».. 105

یافته های توصیفی پژوهش: 106

سوالات پژوهش: 107

محدودیت های پژوهش.. 124

پیشنهاد های پژوهشی: 124

منابع : 126

ضمائم وپیوست ها 135

لیست پایان نامه هاومقالات: 137

مقدمه:

         انجام پژوهش های علمی رکن توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند بنابراین باید کمیت و کیفیت پژوهش های علمی را پیوسته مور د مطالعه و ارزشیابی قرار دا د.ارزشیابی کمّی و کیفی پژوهش هادر کشورهای توسعه یافته از د هها سال پیش شرو ع شده است و به صور ت های مختلف انجام شده. یکی از شکل های ارزشیابی پژوهش ها، پژوهش ها یی از نوع فراتحلیل[1] است. ضرورت این نوع پژوهش زمانی آشکار شد که پژوهش ها ی متعددی در مورد یک سؤال پژوهشی خاص صورت می گرفت ولی نتایج آنها با یکدیگرناسازگار، متفاوت و بعضاً متعارض بود. در این پژوهش ها توانایی مهار وکنترل محیط پژوهش ، نمونه ازمودنیها و روش های مورد استفاده  ابزار  اندازه گیری  متغیر های مورد بررسی از پژوهشی به پژوهشی دیگر متفاوت می بود . در چنین وضعیتی اولین سوالی که به ذهن صاحب نظران خطور میکرد این بود که به نتایج کدام یک از این پژوهشها می توان اعتماد کر د؟ چرا بین نتایج آنها تعارض و تفاوت وجود دار د؟ آیا بعضی از این پژوهش ها فاقد اعتبار علمی هستند؟ آیا علت تفاوت و یا تضاد نتایج پژوهشهای انجام شد ه، وجود متغیرهای مداخله گری بوده است که از چشم پژوهشگران پنهان مانده است؟ و بالاخره این سؤال می تواند مطرح بشود که در مجمو ع، پیام خلاصه شده پژوهش های انجام شده، چیست؟

. توسعه فراتحلیل اواخر دهه 1980 پاسخی به این بحران بود . هدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است.لذا انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه نظام دار  وعلمی فراروی پژوهشگران قرار می دهند ، گسترش روز افزون یافته است. فراتحلیل، پژوهشی درباره پژوهش ها ی انجام شده درباره یک موضوع خاص و یک سوال پژوهش مشترک است و هدف از انجام آن، پاسخ به سؤالات فو ق الذکر است. سؤالاتی که در عصر حاضر به علت وجود حجم انبوه و فزاینده پژوهش های انجام شده می تواند در هر حوزه علمی، ذهن پژوهشگران را به خود جلب نماید ) زاهدی ، محمدی 1384  ص156)

به عبارت دیگر فرا تحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست.  (دلاور 1389 ص 287)

. آمارها نشان می دهند که استفاده از فراتحلیل در حوزه های گوناگونی به ویژه در دو رشته روانشناسی و پزشکی رایج شده است. حجم بالای مطالعات انجام شده در موضوعات مختلف این دو حوزه، لزوم پدیدآیی، توسعه و کاربرد شیوه های جدید جهت ادغام و تجمیع نتایج مطالعات با موضوع مشترک را ایجاد می نماید، و فراتحلیل پاسخی به این نیاز علمی می باشد . (هاشمیان، 1386)

یکی از موضوعاتی که در حوزه های روان شناسی، مشاوره ، روانشناسی سازمانی بر روی آن پژوهش های زیادی انجام گرفته است ، موضوع استرس شغلی است. دانشمندان علوم پزشکی درصد قابل توجهی از بیماری های روانی و جسمانی ناشی از کار را به وجود بیش از حد استرس مرتبط می دانند . اگرچه این تنها ضرر نیست،هزینه هایی که استرس شغلی ایجاد می کند سنگین اند و تعیین میزان دقیق آن به سبب پیچیدگی موضوع عملی نیست.    فزونی پژوهش در این زمینه اهمیت استرس شغلی  را مشخص می سازد.

 در این تحقیق سعی شده است که تحقیقات در زمینه استرس شغلی گردآوری و با استفاده از روش فراتحلیل آن ها را ترکیب کرده و به یافته های یکپارچه ای دست یافت. تفاوت این نوع پژوهش با پژوه ش ها ی دیگر در این است که جامعه آماری انها، پژوهش ها ی قبلی است و واحد تحقیق آ ن، هر یک از پژوهش های اولیه و مستقل پیشین است. با این روش به اطلاعاتی  می توان دست پیدا کرد که اطلاعات اولیه موجود در پژوهشهای گذشته، آن را نشان نمی دهند.  

بیان مسئله:

پژوهش فراتحلیی ، مجموعه ای از فنون نظام دار  برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف در باره یک سوال پژوهشی است .در تحقیقات روانشناسی ، علوم تربیتی ، ودیگر علوم رفتاری  موضوعات وسؤالات مهم پژوهشی بیش از یکبار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. و غالباًتیم های پژوهشی مختلف و متعددی درباره آنها به پژوهش می پردازند. (زاهدی ، محمدی 1384  ص136)  در نتیجه پژوهش های بسیار زیادی درباره برخی موضوعات و سؤالات پژوهشی به عمل میآید. اما گاهی نتایج این تحقیقات ، یکدیگر ر ا تأیید نمی کنند وبا هم  متناقض هستند.

 اصولا  تفاوت در تدابیر آزمایشی ، ابزارهای اندازه گیری، روش ها و موقعیت های پژوهشی، مقایسه داده ها  ی این مطالعات را برای محققین  دشوار می سازد. حتی تکرار متوالی تحقیق نیز ممکن است بی فایده باشد ، بنا براین کاربرد نتایج متناقض پژوهش ها، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط ضعف آنها مستلزم راه حلی است که مبتنی بر بازنگری و تجزیه و تحلیل درست پیشینه پژو هشی، بکارگیری شواهد متضاد و استفاده از یک روش ترکیبی است(بورنشتین وهمکاران  مترجمان دلاور وگنجی 1 139 ص2)

در چند دهه گذشته تحقیقات  بیشماری  درباره  استرس شغلی انجام گرفته است .در ایران   به خصوص بین سال های 1388تا 1392  تعداد پژوهش های که  به این مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط های کاری اختصاص یافته است  بسیار است.  در این  پژوهشها عوامل مختلفی  در ارتباط با استرس شغلی بررسی شده اند.  عوامل گوناگون فردی،گروهی، سازمانی و فراسازمانی  بررسی شده اند . ولی با وجود تحقیقات مختلفی که در این حوزه انجام شده است  ، نتایج آن ها هماهنگ نیستند وبعضا نتایج متفاوتی گزارش شده است. در واقع بحران مذکور عبارت است از انباشته شدن کوهی از پژوهشها بر روی هم، بدون آنکه نتیجۀ مشخص و قابل اتکایی از درون آنها بیرون آید.

به عنوان مثال : یکی از متغیر هایی که در این زمینه توجه محققین را به خود جلب کرده است ، تیپ شخصیتی است ، نتایج تحقیقات عقیلی نژاد وهمکاران (1386) ، احمد پور (1387)به نقل از جعفر پور(1390)و ثمری وهمکاران( 1384)  حاکی از رابطه معنادار آماری بین تیپ شخصیتیA واسترس شغلی است. نتایج تحقیق ثمری وهمکاران( 1384) نشان داد که الگوی رفتاری تیپ A واضطراب ،  اساسی ترین سهم را در پیش بینی  استرس شغلی دارند واین دومتغیر روی هم 42 درصد از واریانس مشترک استرس شغلی را تبین میکنند. ولی در تحقیق  بیگدلی (1389) وجعفر پور(1390) عدم رابطه بین تیپ شخصیتی واسترس شغلی گزارش شده .  آن ها در تبین این یافته ها به نقش سابقه کاری وسن جامعه مورد بررسی اشاره کرده اند.

 ویا در زمینه متغیر جنسیت ،نتایج تحقیقات خاتونی وهمکاران (1389 ) ، کثیره دولت آبادی  وهمکاران (1389)نشان دادند که  استرس شغلی در زنان بیشتر از مردان است  به طوری که شدت استرس شغلی در زنان51-61درصد در حالیکه این میزان  در مردان  31-38درصد گزارش شد. خاتونی وهمکاران در تبین این یافته  بیان می کنند که  تعارض بین مسئولیت های شغلی و مسئولیت های خانوادگی و وظایف دوگانه در منزل به عنوان زن خانه دار و در محیط کار به عنوان کارمند وهمچنین شرایط زیست شناختی، موقعیت اجتماعی وفرهنگی زنان منجر به استرس شغلی  بالای آنان می شود .ولی نتایج تحقیق خاقانی (۱۳۸۷)حاکی از این است که استرس شغلی در مردان  بیشتر است .در تبیین این یافته به انتظارات بالای خانواده، جامعه ومحیط کار وافزایش بارکاری در مردان  به نحوی که ممکن است قادر به پاسخ گویی مناسب به این انتظارات نباشند اشاره  می شود.

 البته موندالا وهمکاران [2] (2011)برمبر وهمکاران [3]( 2002   )عدم امنیت شغلی ، نگرانی های مالی و  بالا بودن انگیزه پیشرفت در مردان را دلیل بیشتر بودن استرس شغلی آ ن ها  نسبت به زنان میدانند . بر  خلاف این نتایج  ،  برخی تحقیقات مانند یعقوبی وهمکاران ( 1386) ومجیدیان وهمکاران (1384)  هیچ نتایج معناداری  برای حمایت از تفاوت جنسیتی  در سطوح استرس شغلی  گزارش نکردند.

 ویا در زمینه متغیر  تاهل  ، عابدی (1388) ، سوری (1384)، نوریان(1384)  در تحقیق خودمیزان استرس شغلی رادر افراد مجرد بیشتر از افرادمتاهل گزارش کرده اند  و علت این امر را تازه کار بودن کارکنان مجرد و عدم آشنایی با محیط کار ، تسلط کمتر بر کار واحساس غریبگی نسبت به سایرهمکاران  و عدم برخورداری از منابع حمایتی موجود در خانواده بیان می کنند . آزاد مرزآبادی بیان می کند که متاهل ها ومجردها در حیطه های نقش ، کنترل و تغییرات با هم تفاوت دارند . برخلاف این یافته ها  ، نتایج تحقق خاتونی وهمکاران(1389 ) و فام ( 1386) تفاوت آماری معنا داری بین افراد مجرد و متاهل از نظر شدت استرس شغلی نشان نمی دهند و علت این موضوع  را محدودیت در تعداد نمونه مورد بررسی بیان می کنند .

این نتایج متناقض در مورد  متغیر ها ی دیگر شخصیتی، سازمانی و برون سازمانی  هم در گزارش تحقیقات مختلف دیده می شود.

اگرچه پرسشهایی که این پژوهش ها بدان پردا خته اندبا هدف توسعۀ نظریه یا اعمال سیاستهای اجتماعی مطرح شده اند.اما تفاوت در ویژگی های روش شناختی این  پژوهشها  مقایسه داده ها ی این مطالعات را برای محققین دشوار می سازد.  پراکندگی ، تنوع وتفاوت در نتایج ممکن است حتی به این تصور دامن زند که کار پژوهش در این حوزه تلف کردن هزینه وزمان است.  در چنین شرایطی تعیین این مطلب بسیار دشوار است که آیا تفاوت های بین نتایج مطالعات ناشی از شانس وتصادف است و یا به دلیل تفاوت های نظری است که در ویژگی های مطالعات وجود دارد. ( رادنر وهمکاران 2002 به نقل از  هومن   1387  ص 12) به همین علت -وجود این ابهامات -نتیجه کلی این مطالعات مشخص نیست.

تعداد صفحه :151

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید