دانلود پایان نامه ارشد: نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

عنوان : نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

عنوان:

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

استاد راهنما:

دکتر علی الله بداشتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه 1

بخش اول: کلیات   2

بیان مساله 3

پرسش اصلی. 3

پرسش های فرعی. 3

فرضیه های تحقیق. 3

پیشینه تحقیق: 4

روش تحقیق. 4

مبادی و مفاهیم. 5

1 ـ  معنای شناسی کلام 5

1-1. معنای لغوی. 5

1-2. معنای اصطلاحی. 6

1-3.موضوع علم کلام 6

1-4.تاریخچه علم کلام 8

1-5. اولین مسئله کلامی از منظر علاّمه طباطبایی. 10

1-6. جایگاه علاّمه در کلام معاصر. 11

2- نوآوری‌های علاّمه طباطبایی در کلام 12

2- 1.  صوری و شکلی. 12

2 ـ 2. نوآوری در روش‌ها 13

2 ـ 3. نوآوری در تحول و تکامل محتوایی. 13

4 ـ پرداختن به مباحث جدید کلامی. 13

بخش دوم: نو آوری های علاّمه در بحث توحید و صفات الهی  15

فصل اول : براهین اثبات خدا 16

برهان صدیقین. 16

تقریر علاّمه در کتاب نهایه الحکمه: 19

ویژگی‌ها و امتیازات تقریر علاّمه طباطبایی. 20

نتیجه‌گیری. 20

برهان حرکت.. 21

تقریر برهان حرکت.. 21

تسرّی حرکت در همه مقولات در اندیشه علاّمه طباطبایی. 22

برهان حدوث.. 23

برهان تمانع. 24

نقد تقریر متکلمان و فخر رازی. 25

براهین قرآنی  بر اثبات وجود خدا 26

فصل دوم: اسماء وصفات الهی  30

1.اسم و صفت در لغت.. 30

2.اسم و صفت در علم کلام 30

3.اسم وصفت در کلام معصومین. 31

دیدگاه علاّمه طباطبایی. 31

4- تقسیم بندی صفات الهی. 33

5- عینیت صفات با ذات: 34

6- اسم اعظم. 36

7- علم الهی قبل از ایجاد اشیاء 37

8- قدرت الهی. 39

قدرت در لغت و اصطلاح. 39

اثبات قدرت خدا از دیدگاه علامه 41

9- حیات الهی. 43

10- اراده الهی. 44

11- کلام الهی. 45

12- سلب حد از خدا 47

13- رؤیت خدا 49

فصل سوم : جبر و اختیار 52

1- جبر و اختیاری بودن ایمان و کفر. 52

2- عدم تفاوت بین فاعل بالجبر و فاعل بالقصد. 59

3- شرور 60

بخش سوم: راهنما ‌شناسی  69

فصل اول: نبوت   70

اثبات نبوت.. 70

1- برهان حکمت.. 71

2 ـ برهان اعجاز 71

3 ـ دلیل بر خالی نبودن زمین از حجت.. 72

نبوت با نگاه به قاعده استخدام 73

فرق نبی با رسول. 74

عصمت انبیا(ع) 76

مراتب عصمت.. 76

ادله‌ی عصمت انبیا 77

وحی‌شناسی. 79

خاتمیت.. 82

1 ـ کمال دین. 83

2 ـ مصونیت منبع و تعدد آن. 83

3 ـ کمال و بلوغ مخاطبان. 83

4 ـ اصل امامت.. 84

5 ـ اجتهاد و ارائه‌ی معیارهای تفسیر دین. 84

6 ـ اهتمام به عقل و نیازهای انسانی. 84

فصل دوم: امامت   87

تعریف لغوی امامت.. 87

تعریف اصطلاحی امامت.. 87

امامت و هدایت باطنی در قرآن کریم. 88

ضرورت وجود امام 93

ضرورت وجود امام در قرآن. 95

امامت مستلزم اهتدا به حق است نه برعکس… 96

امامت فراتر از نبوت.. 98

صفات امام 100

1 ـ علم امام 100

علم امامان در بیان علاّمه طباطبایی. 101

پرسش و پاسخ در مورد علم امام در بیان علاّمه طباطبایی. 104

علم امام و نهضت سیدالشهدا در بیان علاّمه طباطبایی. 106

قسم دوم از علم امام علم عادی است.. 108

2 ـ عدالت امام 108

تعریف عدالت در بیان علاّمه طباطبایی. 109

اقسام عدالت.. 110

3 ـ عصمت امام 112

عصمت در لغت.. 113

عصمت امام در بیان علاّمه طباطبایی. 115

دلایل عقلی عصمت امام 117

الف ـ شرح حفاظت از شرع، عصمت است.. 117

ب ـ اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم می‌آید. 117

افضلیت امام در کلام علاّمه طباطبایی. 118

بخش چهارم: معاد شناسی  122

فصل اول: بحث روح  123

حقیقت انسان. 123

حقیقت روح. 124

مصادیق روح در قرآن و ارتباط بین آن‌ها 127

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 130

انقطاع روح از بدن. 131

عالم برزخ. 132

نفخ صور و قیامت.. 133

فصل دوم : بهره‌مندان از شفاعت   135

احباط و تکفیر. 138

خلود در عذاب.. 140

فصل سوم : پاسخ به شبهات   143

1.  شبهه‌ی مفسران. 143

2. شبهه‌ی برخی از فلاسفه و متکلمان اسلامی. 145

پاسخ. 147

الف ـ صورت خروج از فطرت.. 148

ب ـ صورت‌ بقای فطرت.. 149

اقلی و اکثری بودن خلود در عذاب.. 153

بخش پنجم: نوآوری های علاّمه طباطبایی در مسائل جدید کلامی  156

فصل اول: علم و ادراک   157

تعریف علم از دیدگاه حکما 157

چگونگی مطابقت علم با واقعیات بیرونی. 158

الف ـ دیدگاه سوفسطائیان. 159

ب ـ دیدگاه شکاکان «مکتب سپتی سیسم» 159

ج ـ دیدگاه علاّمه طباطبایی. 159

دیدگاه علاّمه طباطبایی درباره‌ی صورت‌های علمی. 160

جمع بندی و نتیجه گیری. 167

1. تعیین و انسجام مباحث شناخت شناسی. 167

2. تفاوت و امتیاز ادراکات حقیقی و اعتباری. 167

3-کیفیت انتزاع بدیهیات اولیه عقلی از محسوسات.. 168

فصل دوم: عقل و دین  169

عقل و دین و تبیین‌های علامه 172

نمونه‌ی اول: توحید غیر عددی. 173

نمونه‌ی دوم: تسبیح موجودات و تبیین عقلانی آن. 173

نمونه‌ی سوم: تبینی عقلانی «جایگاه شیطان در نظام آفرینش» 174

فصل سوم: دین، دین‌داری، منشأ  دین  176

مقدمه: 176

انواع تبیین‌ها و دیدگاه علامه 177

پیشینه‌ی دین. 179

ضرورت دین‌پژوهی. 180

تعریف دین. 182

منشأ دین. 184

منشأ دین‌داری. 185

رابطه‌ی دین و اجتماع. 188

نقش جامعه در پیدایش دین. 190

نتیجه‌گیری. 191

فصل چهارم: رستگاری و نجات پیروان ادیان  193

توضیح اصطلاحات.. 194

1- نجات.. 194

2 ـ رستگاری. 194

3 ـ ایمان. 195

4- عمل صالح. 195

کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش… 196

کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری. 197

کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری از دیدگاه علاّمه طباطبایی. 197

عمل صالح از غیر موحدان. 203

نجات غیر موحدان مقصر. 205

نتیجه: 206

جمع بندی و نتیجه گیری. 209

فهرست منابع  212

چکیده

علاّمه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی در سده‌ی اخیر، دارای نظریات جدید و ابتکارات قابل توجهی در علوم اسلامی می‌باشد که در قامت یک متکلم بزرگ در اهم مسائل کلامی،‌ نوآوری‌های چشم‌گیری را فرا روی سایر متفکران قرار داده است. ژرف نگری علاّمه در مسائل شناخت‌شناسی و علم وادراک بر کسی پوشیده نیست؛ به گونه ای که ایشان به مباحث شناخت شناسی، تعیّن و انسجام خاصی داد، ادراکات حقیقی را از اعتباری متمایز ساخت، و به تبیین کیفیت انتزاع بدیهیّات اولیه عقلیه از امور حسی پرداخت. در مباحث هستی‌شناسی منجر به نظریه‌های بدیعی شده که می‌توان به تقریر ایشان از برهان صدیقین، برهان تمانع، اراده الهی، و سلب حد از خدا اشاره نمود؛ تقریر علامه در برهان صدیقین روی اصل واقعیت بنا گردیده است؛ به طوری که نه از ویژگی­های ماهیت کمک گرفته شده و نه اصول حکمت متعالیه در آن به کار رفته است. دیدگاه او در فرق بین نبی با رسول، نظریه استخدام، بهره‌مندی از تفسیر آیات در ادله‌ی عصمت و تعریف جامع وی از امامت ، با نگاه به هدایت و حکومت، از عمق نگاه علاّمه در حوزه‌ی راهنماشناسی حکایت دارد؛ از منظر علامه طباطبایی انسان در قدم اول قاعده استخدام را اعتبار می کند و گرایش به زندگی اجتماعی به تبع آن پدید می آید. علامه به فرق عام و خاصی که بین دو مفهوم نبی و رسول ذکر شده ، قائل نمی باشد. نظریه‌های او در مقوله‌ی شفاعت و مسأله‌ی خلود در عذاب، نوع نگاه او را از سایر نظریه‌ها متمایز می‌سازد. توجه علاّمه در مسائلی نظیر بررسی علمی و روش مند دین ، رستگاری و نجات پیروان ادیان بستر جدیدی را برای پژوهش در کلام جدید فراهم نموده است.

مقدمه
از دیر باز پرسش های مهمی از قبیل آغاز و انجام و به عبارت دیگر مبدأ و معاد ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول داشته و به دنبال پاسخ مناسبی برای آنها بوده است.

پیامبران الهی با آوردن برنامه ای منسجم بنام دین بهترین پاسخ را به اندیشه های بشری داده اند و سعادت و نجات و رستگاری اور را تضمین کرده اند.

در عین حال هیچ گاه گرایش های متنوع و متفاوت فکری بشر پایان نیافته است.

بعد از ظهور اسلام با توجه به ارتباطات گسترده ای که در جامعه اسلامی رخ داده بود پرسش های جدیدی فرا روی اندیشمندان قرار می گرفت و در این عرصه بود که علم کلام داعیه دفاع و صیانت از دین الهی را بر عهده گرفت.

علم کلام بخاطر تعدد مسائلی که پیوسته با آن روبرو است ، بستر مناسبی برای نو آوری های گوناگون فکری می باشد.

به دلیل ورود اندیشه ها و گرایشهای متعدد فکری غرب به جامعه اسلامی در دوران معاصر ، برخی از اندیشمندان و متفکران مسلمان گفتمان کلامی خویش را در چنین فضایی فکری ارائه نمودند و افق جدیدی را برای این مباحث در حوزه اندیشه اسلامی پدید آوردند.

علامه طباطبایی از معدود اندیشمندان و متفکرانی است که در حوزه های مختلف علمی و فکری اعم از فلسفه و کلام ، ادیان و تفسیر و … نو آوری ها و خلاقیت و ابتکارات قابل توجهی داشته است، اما آنچه در این تحقیق مورد کاوش قرار گرفته، نو آوری ها و ابتکارات ایشان در ساحت علم کلام است که در حوزه هایی چون خداشناسی، راهنما شناسی ،معاد شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی تجلی و نمود یافته است.

تعداد صفحه : 208

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید