دانلود پایان نامه ارشد : همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

عنوان : همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل

دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

عنوان :

همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل با توجه به پارامترهای c,b,a سوالات و توانایی افراد است، تا بر اساس آن بتوان معادل هر یک از نمرات هوشی فرم A را از روی فرم B پیدا کرد. هدف دیگر پژوهش بررسی این موضوع است که آیا وقتی فرم A قبل از فرم B روی افراد واحدی اجرا می شود نمرات خام فرم B بالا می رود؟

برای این منظور در مجموعه 200 نفر به عنوان واحد نمونه پژوهش از کل پیش دانشگاهی پسر شهر سقز به روش نمونه گیری تصادفی خودشه ای انتخاب شدند، که پس از حذف نمونه هایی که به هر دلیل نا مناسب تشخیص داده شدند، حجم نهایی نمونه به 180 نفر رسید. به ترتیب فرم A و با فاصله زمانی یک هفته فرم B روی همه آزمودنی ها اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پایایی هر یک از ابزار اندازه گیری (فرم A و فرم B آزمون هوشی کتل مقیاس 3) با روش آلفای کرونباخ برآورد شد؛ که ضریب پایایی برای فرم A و فرم B به ترتیب 740/0 و 801/0 بدست آمد که نشان می دهد هر دو تست از پایایی کافی برای همتراز سازی برخوردارند. سپس برای تعیین تفاوت بین میانگین نمرات خام فرم B به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمرات خام فرم A است (به دلیل اینکه اجرای فرم A و سپس فرم باعث یادگیری می شود و اثر ترتیب و تمرین ایجاد می کند).

در ادامه پارامترهای سوال و توانایی افراد بر اساس مدل سه پارامتری در هر دو تست با استفاده از برنامه BILOG-MG برآورد گردید؛ ودر انتها با استفاده از همین برنامه نمرات هوشی دو فرم A و B آزمون هوشی کتل بر اساس پارامترهای سوالات و توانایی های برآورد شده افراد، همتراز گردید که نتایج آن در جدول مربوطه ارائه شده است .

 واژگان کلیدی:

همتراز سازی ،پارامترضریب تشخیص، پارامتر دشواری، پارامتر حدس و گمان، پارامتر توانایی افراد، آزمون هوشی کتل، مدل سه پارامتری و میانگین .

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

سوالات پژوهش… 5

ضرورت و اهمیت پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 7

تعاریف واژگان (مفهوم عملیات ) 7

نظریه کلاسیک اندازه گیری.. 11

محدودیت های نظریه کلاسیک.. 13

1- وابستگی پارامترهای  سوال به نمونه آزمونی. 13

2- وابستگی پارامتر توانایی افراد به نمونه سوالات آزمون. 13

3- محدودیت دیگر تعریف فرض آزمون های موازی است ؛ 13

4- خطاهای تصادفی اندازه گیری 14

5- دیگر محدوده نظریه کلاسیک به شیوه طرح و ساختن تست بر می گردد، 14

نظریه های جدید اندازه گیری.. 14

مفروضه های اصلی مدل های سوال- پاسخ (IRT) 15

تک بعدی بودن. 15

استقلال موضعی (شرطی) 16

نظریه صفت مکنون و ارتباط آن با IRT. 17

انواع مدل براساس تعداد پارامتر. 19

1- مدل منطقی تک پارامتری (مدل راش) 20

2- مدل منطقی دو پارامتری.. 21

3- مدل منطقی سه پارامتری.. 21

4- مدل منطقی چهار پارامتری.. 22

همترازسازی تست.. 25

ویژگی ها و پیش نیازهای همتراز سازی.. 26

طرح های جمع آوری داده ها برای همترازسازی.. 29

1) طرح تک گروهی. 29

2) طرح یک گروهی با موازنه. 30

3) طرح گروه های تصادفی. 30

4) طرح گروه های تصادفی با سوالات مشترک 31

5) طرح گروه های غیر همسان باسوالات مشترک.. 31

انواع روش های همترازسازی (نمرات مشاهده شده) در مدل کلاسیک.. 33

1- همترازسازی میانگین. 33

2- همترازسازی خطی. 34

3) روش همترازسازی همصدک.. 36

منابع خطا در همترازسازی.. 40

1) خطای تصادفی همتراز سازی.. 40

2) خطای نظام دار همتراز سازی.. 40

هموارسازی (در همترازسازی همصدک) 41

روش های همترازسازی در نظریه سوال- پاسخ. 42

ارزشیابی نتایج همترازسازی.. 47

پایایی. 47

روش های برآورد پایایی. 48

1) بازآزمایی. 48

2) اجرای آزمون های همتا یا معادل. 49

3) روش دو نیمه کردن آزمون. 49

عوامل موثر در پایایی تست.. 50

اعتبار 50

ارزیابی هوش.. 51

هوش چیست؟ 52

نظریه های هوش.. 52

نظریه های کلاسیک.. 52

نظریه اسپیرمن. 53

نظریۀ تواناییهای ذهنی اولیۀ ثرستون. 55

نظریه گیلفورد. 56

الگوهای سلسله مراتبی. 57

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال. 58

نظریه کارول. 60

نظریه های تحولی هوش.. 60

نظریه رشد شناختی پیاژه 61

مرحله حسی – حرکتی (از تولد تا دوسالگی): 61

مرحله پیش عملیاتی (2 تا 6 سالگی): 61

مرحله عملیاتی عینی (7 تا 12 سالگی): 61

مرحله عملیاتی صوری (12 سال به بالا): 62

پردازش اطلاعات و نظریه های بیولوژیک هوش.. 62

نظریه جنسن. 63

نظریه استرنبرگ.. 63

نظریه هوش های چندگانه گاردنر. 64

نظریه داس، ناگلیری و کربای.. 64

رابطه آزمون ها و نظریه های هوش.. 65

مطالعات انجام شده درباره موضوع پژوهش… 66

جامعه آماری.. 69

نمونه و روش نمونه گیری.. 69

روش پژوهش… 69

ابزار پژوهش… 70

پایایی و اعتبار 72

روش جمع آوری داده ها 73

روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

داده های توصیفی. 75

سوال 1 :   آیا بین میانگین نمرات حاصل از فرم هایA و Bتفاوت وجود دارد؟ 77

سوال 2:  آیا همبستگی دو فرم A وB جهت همتراز سازی کافی است؟ 78

سوال 3 : آیا بین پایایی فرم   Bو Aکتل تفاوت وجود دارد؟ 80

سوال 4: هر یک از نمرات فرم A در مقیاس 3 آزمون هوش کتل معادل چه نمره ای در فرم B این مقیاس است ؟ 86

مقدمه. 97

بحث و نتیجه گیری.. 98

محدودیت های پژوهش… 102

پیشنهادهای پژوهش… 103

منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.

مقدمه

هنگام پیدایش روانشناسی در نیمه دوم قرن 19 دو جریان علمی متمایز از یکدیگر تکوین یافت . اولی منجر به پیدایش روان­شناسی تجربی و بعدی منجر به پیدایش روانسنجی شد. روانشناسی تجربی در پی کشف قوانین کلی رفتار بود و بنابراین از تحقق در زمینه تفاوت­های فردی اجتناب می­کرد . روانسنجی برعکس به اندازه­گیری تفاوت­های فردی می­پرداخت و سعی می­نمود تا کیفیات روانی را به کمیت­های عددی و عینی تبدیل کند. چنین نگرشی لااقل دو حسن داشت:

1) به روانسنج­ها اجازه می­داد تا ابعاد مختلف توانایی­های روانی هر فرد را جداگانه اندازه­گیری کنند و دریابند که آنان در کدام بعد قوی و در کدام بعد ضعیف هستند .

 2) هر فرد را با گروهی که متعلق به آن است مقایسه کنند و موقعیت وی را در بین سایر افراد گروه مشخص کنند .

 نگرش دوم منجر به ابداع تست­ها و آزمون­های روانی شد . بنابراین کار روانسنج­ها یعنی سنجش و اندازه­گیری در تعلیم و تربیت را می­توان به عنوان وسیله­ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظم درباره­ی ویژگیهای رفتار آدمی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات را به عنوان پایه و اساس یک رشته تصمیم­گیری­های خاص تعریف کرد . بدون تردید هر اندازه این اطلاعات گردآوری شده ، منظم­تر ، مناسب­تر و دقیق­تر باشد ، آسان­تر و بهتر می­توان به تصمیم­های منطقی در مورد فرد دست یافت .

نتایج این اندازه­گیری­ها در تصمیم­گیری درباره افراد کاربرد گسترده­ای دارد که می­توان آن را در دو سطح عمده­ی سازمانی ( مانند جایگزینی در مدارس ، پذیرش دانشگاه یا انتخاب شغل) و فردی ( درک نظر فرد درباره­ی خود و دیگران) طبقه­بندی کرد ( هومن ، 1381).

امروزه تست­ها و سایر ابزارهای اندازه­گیری یک از ضروریات جامعه بشری است و نقش مهمی در زندگی انسان­ها بازی می­کند . به علت کثرت تعداد کسانی که  از آزمون­ها استفاده می­کنند ، ساخت و کاربرد آن در تمام حیطه­های زندگی توسعه یافته است ، بنابراین درک این که نمره آن­ها چگونه بدست می­آید و دربردارنده چه نوع اطلاعاتی است ، اهمیت فراوانی دارد . برای پاسخ به این پرسش­ها ، علم تهیه تست و ابزار اندازه­گیری که روانسنجی نامیده می­شود توسعه یافته و نظریات و تئوری­های خاصی در آن پدیدار گشته است . برای تدوین آزمون­های روانی اساساً دو رویکرد وجود دارد . یکی از آنها نظریه کلاسیک آزمون است که در سال 1904 توسط اسپیرمن معرفی گردیده و سالهاست مورد استفاده روانسنجان قرار گرفته است . این نظریه یک الگوی ساده و قوی را به کار می­برد. در اینجا نمره­ها به عنوان برآوردی از توانایی تلقی می­شود ، این نظریه بر اساس مدل نمره حقیقی و خطا درباره نمره تست بنا شده است و سه مفهوم اصلی ، نمره مشاهده شده ، نمره حقیقی و نمره خطا [1] را معرفی می­کند . در این تئوری مدل های مختلفی فرمول- بندی شده­اند. در واقع مدل کلاسیک اندازه­گیری یک مدل خطی ساده است که در آن نمره مشاهده شده برابر است با مجموع نمره­های خطا و حقیقی این مدل دارای مفروضاتی است که اکثر آنها از نظر روانسنج ها با مشکل مواجه است ، بنابراین متخصصان علم روانسنجی به این نتیجه رسیده­اند که نظریه کلاسیک دیگر قادر به حل مسائل و مشکلاتی که برسر راه ساختن تست­ها و مقیاس­ها وجود دارد نیست . مثلا این نظریه تصویر روشنی درباره­ی ارتباط بین سئوال­های تست و خصیصه یا توانایی آزمودنی که به وسیله این سوال ها اندازه­گیری می­شود فراهم نمی­آورد . اما در نظریه سئوال – پاسخ (IRT) فرض بر این است که بین توانایی آزمودنی و عملکرد ماده­های آزمون یک رابطه قوی وجود دارد ، و می­توان توانایی­های آزمودنی ها را از سطح دشواری ماده­ها تفکیک کرد ( کالین کوپر ، 1997، ترجمه شریفی، 1377).

از این رو برای تحلیل نظری ماهیت تست و نیز رابطه بین نمره تست و جایگاه آزمودنی در خصیصه زیربنایی مورد سنجش تلاشهای بسیاری به عمل آمد . هدف عمده متخصصان آن بود که کارکرد فرد را بر حسب نوعی مقیاس مشترک توانایی بیان کنند تا پایه­ای برای مقایسه مجموعه­های مختلفی از نمره­ها در تست­ها ی مختلف بدست آید ومهم تر آن که به آزمودنی­ها متناسب با توانایی و شایستگی آنها و بدون توجه به ابزاری که برای سنجش آن توانایی به کار می­رود، امتیاز داده شود .

نتیجه تلاش­های گسترده نظری و تجربی روانسنج ها ، توسعه دو تئوری جدید در اندازه­گیری روانی تربیتی یعنی تئوری صفت مکنون و سنجش انطباقی است که در طول چند سال همه کارهایی را که در باره­ی تهیه تست و زمینه­های روانسنجی وابسته به آن انجام شده بود تحت الشعاع قرار داده است .

اصطلاح نظریه صفت مکنون شامل خانواده­ای از مدل های ریاضی است که روابط تابعی بین متغیرهای مشاهده پذیر و سازه­های صفات فرضی زیربنای این متغیرها را نمایش می­دهد ، و هنگامی که این نظریه درباره­ی تست­های توانایی یا پیشرفت به کار رود ، نظریه سوال – پاسخ نامیده می­شود . در این تئوری هم نقش سوال تستی و هم پاسخ­های آزمودنی­ها مورد بررسی قرار می­گیرد .

در حال حاضر تئوری سوال پاسخ یکی از نیرومندترین ابزارهایی است که برای تهیه و تجزیه و تحلیل تست­ها به کار می­رود و آنچنان گسترده و فراگیرشده است که به جرات می­توان گفت معادل اصطلاح Reliability دوره­ی تئوری کلاسیک تست ، و در نتیجه برخی مفاهیم عمده آن مانند اعتبار به سر آمده است ، تا آنجا که بسیاری از پژوهشگران از جمله باک [2]  و وود[3] (1971) ، لامزدن [4](1976) ، ویس [5] و دیویسیون [6](1982) توصیه کرده­اند  که مدل­های کلاسیک تست باید کنار رود و مدل­های نظریه صفت مکنون جایگزین آن شود . ( هومن ،1381)

اما علاوه بر آنکه تغییر روشهائی که متخصصان روانسنجی کاربردی در طول چند دهه گذشته در تهیه تست و اجرای تست­ها به کاربرده­اند آسان نیست ، پیچیدگی محاسبات ریاضی زیربنائی تئوری سئوال پاسخ ، که حتی برای توصیف ساده­ترین مفاهیم آن ضرورت دارد ، یکی از موانع عمده­ای است که کاربرد این تئوری را با مشکل روبرو ساخته است . با این حال نظریه­های جدیداندازه­گیری (IRT) با استفاده از برنامه­های کامپیوتری پرسرعت در حال توسعه و پیشرفت است و بدون شک این نظریه­ها در بسیاری از برنامه­های سنجش کاربرد دارد . یکی از این برنامه­ها همترازسازی [7] است که باعث می­شود نمرات بدست آمده از فرم­های مختلف تست­ها قابل مقایسه شوند و یک موازنه و معادله و یا رابطه­ای بین این نمرات بدست آید که تبدیل پذیر به یکدیگر باشند و از طریق آن بتوان معادل نمره خاصی را که در فرمی بدست می­آید ، در فرم دیگر بدست آورد . و زمینه رابرای یکسان سازی مقیاس نمره­ گذاری آزمون­ها و مقایسه کردن آنها فراهم آورد .

بیان مساله

موقعیت­های مختلفی وجود دارد  که در آنها برای یک آزمون بیش از یک فرم تهیه شده است و همه آنها برای سنجش خصیصه مکنون ثابتی طرح شده است . امکان دارد دو یا چند فرم از یک آزمون به این دلیل همزمان پرورش یافته باشند که که مصرف کننده آزمون بتواند از میان آنها انتخاب کند یا بخواهد یک فرم را برای سنجش اولیه و فرم دیگر را برای اجرای تست در مرحله بعدی به  کار برد .

از این گذشته برای استفاده در یک برنامه آزمونگری مستمر نیز هر سال فرم­های متعددی تهیه می­شود ، موقعی که از یک تست فرم­های چندگانه­ای تهیه می­شود هیچ­گونه تضمینی نیست که یک نمره خام ثابت در همه فرم­های تست دقیقاً دارای یک معنا باشند . تا بدین دلیل که امتحان شونده در یک فرم خاص از آزمون شرکت کرده و نه در فرم دیگر ، متوجه سود یا زیانی شود ( هومن ، 1375).

اندازه­گیری هوش نیز از جمله مهمترین و رایج­ترین موقعیت­های تحقیقاتی و بررسی­های آموزشی و تشخیصی است که در آنها ناگزیر از اجرای فرم­های مختلف تست خواهیم شد . یکی از این آزمون­های هوشی که دارای فرم­های مختلف است و در کشور ما متخصصان تعلیم و تربیت از این آزمون به دلیل نابسته به فرهنگ بودن و امکان اجرای گروهی آن استفاده زیادی می­کنند ، آزمون­های هوشی کتل است . از این رو ممکن است بخواهیم نمرات حاصل از اجرای فرم­های مختلف آن را با هم مقایسه کنیم ، این مقایسه مستلزم این است که یک نمره خام ثابت در همه فرم­های تست دقیقاً دارای یک معنا باشد هر چند در تهیه فرم های موازی یک تست توجه کافی به یکسانی محتوا و مشخصه­های آماری سوالات می­شود ، لکن در عمل جور کردن سوالات به نحو کامل و مورد انتظار میسر نمی­گردد، لذا باید به روش های دیگری نمرات حاصل از اجرای فرم های مختلف را معادل یا همتراز نمائیم . روش هایی که در همترازسازی کلاسیک به کار می رود همترازسازی میانگین و همترازسازی همصدک است تا با این شرایط بتوان مدل­های کلاسیک را با هم مقایسه کرد .  بطوری که دامنه وسیعی از شایستگی را در یک مقیاس واحد از توانایی بیان کنیم پس لازم است روشی به وجود آید که با استفاده از آن بتوان فرم­های مختلف یک تست را با هم پیوند داد ، یعنی توانایی افراد در یک فرم بر حسب توانایی افراد در فرم دیگر برآورده شود.مقایسه شناخت و مقایسه روشهای که برای همتراز سازی نمرات آزمون ها در مدل کلاسیک و مدل جدید بکار می روند بررسی کاربرد پذیری برای همتراز سازی نمرات آزمون های موازی بسیار ضروری می باشد. روش های که در همتراز سازی کلاسیک به کار می رود   هدف از اجرای مکرر در زمینه های آزمون اندازه گیری صفت ، ویژگی یا مهارت خاص است .

اگر مجموعه سوالات آزمون تغییر نکند (از یک فرم استفاده شود ) ممکن است به علت افشاء سوالات یا تست آشنایی ویا تمرین و تکرار اندازه های  حاصل از آزمون های بعدی ، بیشتر از اندازه های واقعی آزمودن ها در شرایط عادی بدست آید . برای جلوگیری از این امر و حفظ امنیت سوالات وحذف اثر تست در هر بار اجرای آزمون استفاده کرد (برنارد،1996).

در چنین مواقعی راه حلی که به ذ هن می رسد آن است که نسخه های موازی متعدد ی از یک آزمون تهیه شود . اما با این حال ، حتی اگر تهیه کنندگان آزمون حداکثر سعی خود را تالیف فرم های مختلفی از یک آزمون به کار گیرند که تا حد امکان از نظر مشخصه های آماری با هم مشابه باشند، باز هم فقط بر حسب تصادف خواهد بود که این فرم ها به حدی با هم معادل شوند که قابل تعویض با یکدیگر باشند .در چنین مواردی جور کردن سوالات به نحو کامل و مورد انتظار میسر نمی باشد از طرف دیگر فشاری که برای قابل مقایسه ساختن نمرات حاصل از اجرای فرم های مختلف یک آزمون برای اهداف مختلف وجود دارد ما را به سمت همتراز سازی با هدف سازگاری اختلاف های موجود در دشواری فرم های متعدد هدایت می کند.

تعداد صفحه :122

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید