دانلود پایان نامه ارشد : پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه­ های معنویت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : بالینی

عنوان : پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه­ های معنویت

دانشگاه شیراز

واحد بین ­الملل

  پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی بالینی

 پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه­ های معنویت با
واسطه­ گری سلامت­روان در دانشجویان

  استاد  راهنما

دکتر فرهاد خرمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امیدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پیشینه پژوهش با مفاهیم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.

جامعه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه  علامه طباطبایی بودند که 300 نفر نمونه با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارها شامل 1. پرسش نامه سنجش معنویت، 2. پرسشنامه امید به زندگی و 3. پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن امیدواری متغیر وابسته، معنویت متغیر مستقل و سلامت روان، متغیر میانجی  و داده ها با تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که معنویت و سلامت روان پیش بینی کننده امیدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پیش بینی امیدواری عاملی دارد. سلامت روان نیز توسط معنویت پیش بینی شد.

 کلید واژه­ها: معنویت،امیدواری و سلامت روان

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

1-4-سوال ها و فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-تعاریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-1-معنویت…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1-1-تعاریف مفهومی معنویت……………………………………………………………………………. 6

1-5-1-2-تعریف عملیاتی معنویت……………………………………………………………………………. 6

1-5-1-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های معنویت…………………………………………………………. 6

1-5-2-سلامت روان …………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-2-1-تعریف مفهومی سلامت روان ……………………………………………………………………. 7

1-5-2-2-تعریف عملیاتی سلامت روان …………………………………………………………………… 7

1-5-2-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های سلامت­روان…………………………………………………… 7

1-5-3-امید…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-3-1-تعریف مفهومی امید……………………………………………………………………………….. 7

 1-5-3-2-تعریف عملیاتی امید ……………………………………………………………………………… 7

1-5-3-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های امید……………………………………………………………… 7

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… 9

2-1-1-معنویت………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-1- همپوشی بین معنویت و مذهب…………………………………………………………… 13

2-1-1-2- تعالی……………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-3- تعالی تجربی………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1-4- مدل مقابله ای سنجش………………………………………………………………………….. 15

2-1-1-5- مدل مقابله در اصطلاح بالینی……………………………………………………………….. 16

2-1-1-6- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی ……………………………………………… 17

2-1-1- 7- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله ……………………………….. 18

2-1-1- 8- مقابله مذهبی مثبت و منفی ………………………………………………………………. 19

2-2-سلامت روان …………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-اهمیت سلامت روان ………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-عوامل موثر بر سلامت روان ………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1-وراثت ………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-2-شخصیت…………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-2-3-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی……………………………………………….. 26

2-2-2-4-درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-2-5-ازدواج ……………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-6-تحصیل……………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-7-سلامت جسمانی ……………………………………………………………………………………. 28

2-3- امیدواری………………………………………………………………………………………………………. 28

 2-3-1-رشد امیدواری……………………………………………………………………………………………………. 31

 2-3-2-امید درمانی ………………………………………………………………………………………………………. 33

 2-3-3-خوش بینی………………………………………………………………………………………………………… 33

 2-3-4- خوش بینی سرشتی یا گرایشی …………………………………………………………………….. 34

 2-3-5- سبک تبیینی خوش بینانه …………………………………………………………………………….. 34

 2-3-6-رشد خوش بینی ………………………………………………………………………………………………. 35

 2-3-7-باز آموزی اسنادی …………………………………………………………………………………………….. 37

 2-3-8- خطاهای ادراکی مثبت …………………………………………………………………………………… 39

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-3-9-خود فریبی…………………………………………………………………………………………………………. 40

 2-3-10-انکار و واپس رانی …………………………………………………………………………………………. 40

 2-3-11-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب ……………………………………………………………….. 41

 2-3-12- نادیده گرفتن ناتوانی …………………………………………………………………………………… 41

 2-3-13-خود انگاره منفی …………………………………………………………………………………………… 41

 2-3-14-رشد خطاهای ادراکی مثبت ……………………………………………………………………….. 42

 2-3-15-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت …………………………………………………………………….. 43

 2-3-16-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان …………………………………………………………. 44

 2-3-17-پایه­های عصبی زیستی خوش­بینی و امیدواری …………………………………………. 44

 2-3-18-عصب زیست شناسی بدبینی ………………………………………………………………………. 44

2-3-19- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه………………………………………. 45

2-3-20- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه……………………………………. 46

2-4-رابطه معنویت و امید واری …………………………………………………………………………… 47

2-5- رابطه معنویت و سلامت روان …………………………………………………………………….. 47

2-6-رابطه امید واری و سلامت روان …………………………………………………………………… 51

خلاصه………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش

3-1-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 59

3-2-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………… 59

3-3-ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 60

3-3-1-پرسش نامه سنجش معنویت …………………………………………………………………………… 60

3-3-2-پرسش نامه امید به زندگی ……………………………………………………………………………… 60

3-3-3-پرسش نامه سلامت روان …………………………………………………………………………………. 61

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 62

فصل چهارم:یافته­ ها

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-توصیف آماری ……………………………………………………………………………………….. 64

4-3-استنباط آماری ……………………………………………………………………………………… 66

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-3-1-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………… 66

4-3-2-سوال پژوهش ………………………………………………………………………………………. 66

فصل پنجم :بحث و نتیجه ­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………. 79

5-2-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری…………………. 80

5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان…………… 81

5-4- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری……….. 83

5-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری

 سلامت روان بین معنویت وامیدواری…………………………………………………………. 84

5-6-محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………….. 86

5-7-پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………….. 87

5-7-1-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………….. 87

5-7-2-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………… 87

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………… 88

منابع انگلیسی   91

مقدمه

 امیدواری سازه­ای بسیار با اهمیت در زندگی انسان است و در روانشناسی مثبت گرا دارای جایگاهی ویژه است. این مفهوم در گذر مسیرهای پر تلاطم زندگی راهگشای بسیاری از مشکلات است(اشنایدر[1]، 2000).

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان­شناسان و متخصصان بهداشت­روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان­شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین ازسوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشردربرابر خواسته­ها و نیازهای مادی قدعلم کنند واهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می­رسد که مردم جهان، امروزهبیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان­شناسان و روان پزشکان نیز به طور روزافزون درمی­یابند که استفاده از روش­های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی کافی نیست.(وست[2]، ترجمه شهیدی و شیرافکن، 1387)

سلامت روانشناختی یک مفهوم واحد نیست بلکه مقوله گسترده­ای از پدیده­ها است. سازمان بهداشت جهانی[3] (2001) این گونه نتیجه­گیری می­کند که سلامت روان که از مدت­ها پیش مورد غفلت واقع شده است نقشی حیاتی درسلامت کلی افراد، جوامع و کشورها دارد و باید در سراسر دنیا بانگاه جدیدی مدنظر قرار گیرد. از دیدگاه این سازمان، بیماری روانی به هیچ­وجه یک عدم توفیق یا نارسایی فردی محسوب نمی­شود، بلکه یک مشکل اجتماعی به حساب می­آید.

بنابراین بررسی متغیرهایی چون معنویت و سلامت­روان که بر امیدواری مؤثر است و به گونه­ای با آن ارتباط می­یابد بسیار با اهمیت است.

این پژوهش ارائه کننده مدلی است که ارتباط این سازه ها را به بحث می گذارد.

 1-1- بیان مسأله

تا پایان دهه 1970 خوشبینی و امیدواری یک نقص روانی و نشانه ناپختگی یا ضعف منش تلقی می شد، در حالیکه ارزیابی متوازن و بی طرفانه از امیدواری های آینده فرد نشانه ای از سلامت روانی، پختگی و نیرومندی به حساب می آمد (پیترسن[4]، 2000). امیدواری[5]، توانایی طراحی راهبردهایی به سوی هدف های مورد نظر، بر خلاف موانع، و عاملیت یا انگیزه برای استفاده از این راهبردها را شامل
می­شود. امیدواری در طول نوزادی، کودکی، و نوجوانی به گونه ای روشن و تعریف شده رشد می کند (اشنایدر، 2000). کودکانی که سرشت امیدوار در آنان پرورش می یابد، معمولاً والدینی دارند که به عنوان سرمشق های نقشی امیدوار عمل می کنند و فرزندان خود را در تدوین و اجرای طرح هایی برای کنار زدن موانع در جهت آرمان های ارزشمند راهنمایی می کنند. این کودکان دلبستگی امنی به والدین خود دارند که محیط گرم باساختار خانوادگی را برای آنان فراهم می سازند. در این نوع محیط مقررات به شیوه ای پایدار و قابل پیش بینی اعمال می گردد و تعارض به گونه منصفانه و قابل پیش بینی اداره می شود (اشنایدر، 2000).

از زمان زیگموند فروید درمانگران به علّت ترس از آزردن مراجعان و مبهم شدن حد و مرزهای حرفه­ای، خود را از مسایل معنوی و مذهبی دور نگاه داشته­اند. با این وجود، طی پیشرفت های چند سال اخیر نظریه ها و پژوهش­های مرتبط، نشان داده شده که باورهای معنوی و مذهبی مراجعانی که به مراکز روان­درمانی مراجعه می­کنند نقش مهمی در فرآیند مقابله با انواع مشکلات ایفا می­کند. از سوی دیگر جایگاه سلامت روانی در ارتباط با این مفاهیم جای بررسی دارد (آزاد، 1384).

پژوهش حاضر در پی این است که درباره رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان به ارائه یک مدل بپردازد. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود. بر این پایه، طی پژوهش حاضر اهداف زیر دنبال می شود.

 1-2- اهداف تحقیق

بررسی نقش پیش بینی کننده معنویت بر امیدواری

  1. بررسی نقش پیش بینی کننده معنویت بر سلامت روان
  2. بررسی نقش پیش بینی کننده سلامت روان بر امیدواری
  3. بررسی نقش واسطه ای سلامت روان بین مولفه های معنویت و امیدواری

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان انجام می شود که از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست آنکه بررسی متغیر معنویت بعنوان متغیر مستقل جایگاه متفاوتی را در ادبیات فعلی ایجاد خواهد نمود و این حالت شواهدی را بر این موضوع فراهم خواهد ساخت که معنویت نسبت به سایر آموزه­های بشری از تعالی و استحکام بیشتری در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت روان و امید برخوردار است.

دیگر آنکه یکی از دلایلی که معنویت به بحثی داغ و جذاب میان متخصصان سلامت­ روان تبدیل شده، این است که شناخت محدودیت­های روان درمانی و درمان دارویی در کمک به مراجعان در جهت مقابله، تغییر و رشد کرده است. حتی زمانی که بهترین شیوه­های درمانی مورد استفاده قرار می­گیرد، بیماران ما هنوز به شدت از مشکلات خود رنج می­برند (وست، ترجمه شهیدی و شیرافکن، 1387).

دیگر اینکه باید توجه داشت که تعالیم مذهبی از سرچشمه حیات و از مبدأ و مطابق اقتضائات بشری صورت گرفته و لذا بدین جهت است که می­تواند در تمام جنبه­ها و شئونات بشری، انسان را به تعالی برساند.

1-4- سوالها و فرضیه ها

مولفه های معنویت امیدواری را در دانشجویان پیش بینی می کنند.

  1. مولفه های معنویت سلامت روان را در دانشجویان پیش بینی می کنند.
  2. مولفه های سلامت روان امیدواری را در دانشجویان پیش بینی می کنند.
  3. آیا سلامت روان رابطه بین مولفه های معنویت و امیدواری را واسطه­گری می­کند؟

 1-5-تعاریف متغیرها

 1-5-1- معنویت

1-5-1-1- تعاریف مفهومی معنویت

بنا به گفته اشنایدر (2000) معنویت تجربه تلاش آگاهانه برای وحدت بخشی به زندگی فرد است البته نه از طریق جدایی از دیگران بلکه از راه تعالی بخشیدن خود به سمت ارزش غایی مورد مشاهده فرد است.

الکینز[6] (1998) معنویت را یک پدیده انسانی می داند که به صورت قابلیت و ظرفیت در همه مردم وجود دارد ، معنویت یک ساختار نه بعدی است: 1- بعد فرامادی 2- معنا و هدف در زندگی 3- داشتن سلامت 4- تقدس زندگی 5- اهمیت ندادن به ارزش های مادی 6- نوع دوستی 7- آگاهی از تراژدی 8- آرمان گرایی 9- ثمرات معنویت. معنویت اصیل از نظر او عشق، محبت و مهر ورزی به همه موجودات است.

 1-5-1-2- تعریف عملیاتی معنویت

در این پژوهش منظور از معنویت نمرات کسب شده در پرسشنامه سنجش
معنویت هال و ادواردز[7] (SAI) [8]می باشد.

1-5-1-3- تعریف عملیاتی مولفه های معنویت

آگاهی: اظهار به اطلاع و آگاهی از حضور پیوسته خداوند در تمامی ابعاد زندگی و زمان ها

پذیرش واقعی : تمایل به پایداری رابطه با خداوند و تلاش در جهت حفظ و استمرار این رابطه

ناامیدی : یاس، خشم و طردشدگی که فرد نسبت به خداوند احساس می کند

بزرگنمایی : سهم فوق العاده ای که در عبادت ها فرد برای خود قائل است.

بی ثباتی : تمایل به ناپایداری رابطه با خداوند و نگرانی از قطع این رابطه

مدیریت برداشت : احترامی که فرد به واسطه اعمال اجتماعی ناشی از معنویت برای خود و دیگران قائل است.

 1-5-2- سلامت روان

1-5-2-1-تعریف مفهومی سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی (1974) سلامت را حالت بهزیستی کامل جسمانی، اجتماعی و روانی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی می‌داند (تیلور[9]، 1999).

سلامت­ روان بیانگر ابعاد خاصی از وجود انسان مثل ذهن، هوش، حالت و تفک
 می­باشد، از طرف دیگر سلامت­روان روی سلامت فیزیکی هم تأثیر دارد (تیلور، 1999).

 1-5-2-2-تعریف عملیاتی سلامت روان

نمره ای که با استفاده از پرسش­نامه 28 سؤالی GHQ، شامل 4 عامل علائم جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی، بدست می­آید (تیلور 1999).

تعداد صفحه :120

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید