دانلود پایان نامه ارشد : کاهش و افزایش در ترجمه های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

عنوان : کاهش و افزایش در ترجمه های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه مترجمی زبان انگلیسی
کاهش و افزایش در ترجمه های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم
پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی
استاد راهنما: دکتر سالار منافی اناری
استاد مشاور: دکتر فرزانه فرحزاد
تهران، ایران
بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):
قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و همچنین یکی از کتب مقدس جهان می باشد. ویژگی¬های منحصر به فرد قرآن که در هیچ کتابی یافت نمی شود باعث شده است تا ترجمه این کتاب آسمانی با دشواری¬های بسیاری مواجه باشد. صورت و معنای قرآن دارای چنان ویژگی¬های پیچیده و در عین حال زیبایی است که ترجمه¬های صورت گرفته از این کتاب هیچ کدام تا حال نتوانسته آنطور که باید و شاید دین خود را به این کتاب ادا کنند. قرآن کریم معنا را در صورت¬هایی به غایت زیبا و بی نظیر آورده است و صورت و معنا دو مفهوم جدا ناپذیر به شمار می آیند، به نحوی که تغییر در صورت قرآن می تواند باعث دگرگونی معنا نیز بشود. این دو ویژگی کلی قرآن کریم مترجمان این کتاب آسمانی را بر آن داشته است تا هر یک از آنها با توجه به درک خود از این ویژگی¬ها روی به ترجمه¬های مختلفی بیاورند. لذا بدیهی است که هر یک از این ترجمه¬ها در بازتاب صورت و معنای قرآن کریم، به دلیل ارجحیت صورت بر معنا یا معنا بر صورت، یا اینکه حفظ هر دو به یک میزان، متفاوت از دیگری باشد. به عنوان مثال می توان به ترجمه¬هایی اشاره داشت که به صورت منظوم، منثور، یا مشروح سعی در انتقال این ویژگی¬ها دارند. از سوی دیگر انتخاب روش ترجمه نیز در میزان حفظ هر یک از این ویژگی¬ها موثر خواهد بود.  در همین راستا تحقیق حاضر سعی کرد تا میزان موفقیت هر کدام از ترجمه¬های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم را در حفظ صورت و معنای قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق می تواند به مترجمان قرآن کریم کمک کند تا با کمبود¬های هر یک از روش¬های ترجمه آشنا بشوند و روشی بهتر برای ترجمه این کتاب آسمانی در پیش بگیرند تا بتوانند صورت و معنا را در ترجمه تا حد ممکن حفظ کنند.
ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه¬ها:
چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه نایدا و تیبر (1969)  می باشد.
پرسش¬های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:
1. به لحاظ معنا و صورت، چه چیزی در هر کدام از ترجمه¬های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم کاهش و افزایش می یابد؟
2. هر کدام از ترجمه¬های مورد نظر در حفظ کدام ویژگی قرآن کریم، صورت و معنا، موفق¬تر بوده¬اند؟
3. کدام ترجمه در حفظ صورت قرآن کریم موفق¬تر بوده است؟
4. کدام ترجمه در حفظ معنای قرآن کریم موفق¬تر بوده است؟
پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روش¬های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه¬ی اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده¬ها:
پیکره تحقیق حاضر عبارت است از:
قرآن کریم و سه ترجمه انگلیسی آن یعنی ترجمه  منظوم  پرفسور فضل اله نیک آیین (2006) ، منثور  آرتور آربری (2007) ، و  مشروح  یوسف علی (1937) پیکره مورد مطالعه این تحقیق را شامل شدند. لازم به ذکر است که تحقیق حاظر بر روی سوره یس، که دارای 83 آیه می باشد، و سه ترجمه آن که در بالا ذکر آن رفت صورت گرفت.
بدین منظور ابتدا هر یک از ترجمه¬های فوق براساس تقسیم بندی نوع ترجمه متون دینی نایدا و تیبر (1969) تقسیم بندی شدند؛ سپس هر یک از آیات سوره یس با هر کدام از ترجمه¬ها این سوره مورد مقایسه قرار گفتند؛ در مرحله بعد هر گونه تغییری که باعث از بین رفتن معنا یا صورت سوره یس در سطح آیه، عبارت، یا حتی واژه شده بود شناسایی شد؛ پس از آن این تغییرات در  هر کدام از جداول مربوط به ترجمه¬ها در یک فایل Microsoft Word برای تحلیل ثبت شدند.
پس از جمع آوری داده¬ها و ثبت آن در جداول مربوطه، تعداد مواردی که باعث از بین رفتن صورت یا معنای آیات سوره یس شده بودند مشخص شدند. در نهایت با تجزیه و تحلیل داده¬های بدست آمده مشخص شد که هر کدام از ترجمه¬ها در خصوص معنا و صورت به چه میزان موفق بوده¬اند.  همچنین مشخص شد که کدام یک از ترجمه¬ها در حفظ صورت و کدام یک در حفظ معنا موفق¬تر بوده است.

ت. یافته¬های تحقیق:
1. در هر سه نوع ترجمه، به ترتیب منظوم، منثور، و مشروح هم معنا و هم صورت دچار دگرگونی و تغییر شده¬اند.
2.ترجمه منظوم نیک آیین (2006) در حفظ صورت، ترجمه منثور آربری (2007) نیز در حفظ صورت، و ترجمه مشروح یوسف علی (1937) در حفظ معنا موفق¬تر بوده¬اند.
3. ترجمه منثور آربری (2007) در حفظ صورت نسبت به دو ترجمه دیگر بسیار موفق¬تر عمل کرده است.
4. ترجمه مشروح یوسف علی (1937) در حفظ معنا نسبت به دو ترجمه دیگر بسیار موفق¬¬تر عمل کرده است.
ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:
دو روش ترجمه متون دینی ارائه شده توسط نایدا و تیبر (1969) که شامل Formal Correspondence و Dynamic Equivalence می شوند بر روی ترجمه نهایی و میزان موفقیت آنها در حفظ صورت و معنی تاثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر استفاده از شیوه ترجمه Formal Correspondence باعث تولید ترجمه¬ای می شود که بیشتر مبدا گرا می باشد، و از سوی دیگر شیوه ترجمه Dynamic Equivalence باعث تولید اثری بیشتر مقصد گرا می شود. با این حال شکل نهایی ترجمه، اعم از منظوم یا منثور می تواند در میزان موفقیت یک ترجمه تاثیر گذار باشد.
لذا همانطور که یافته¬های تحقیق ثابت نمود، اگرچه ترجمه¬ منظوم نیک آیین (2006) و منثور آربری (2007) به نحوی از یک شیوه ترجمه¬ای استفاده نموده¬اند و انتظار می رود هر دو ترجمه در حفظ صورت تقریباً به یک اندازه موفق باشند، با این حال ترجمه آربری (2007) نسبت به ترجمه نیک آیین (2006) در حفظ صورت به صورت اخص و در حفظ معنا به صورت اعم موفق¬تر بوده است. دلیل این امر این به نظر می رسد که ترجمه نیک آیین (2006) به دلیل خاصیت منظوم بودنش مستلزم آزادی عمل بیشتری از جانب مترجم است، فلذا این آزادی عمل باعث شده لغاتی انتخاب شوند تا حدودی آهنگین بودن قرآن را منعکس کنند.
علاوه بر این ویژگی¬های زبانی قرآن کریم در میزان موفقیت هر کدام از این ترجمه¬ها تاثیر گذار می باشد. بیان معانی عمیق در قالب الفاظی کوتاه و به شدت زیبا ترجمه قرآن کریم را با محدودیت¬هایی جدی روبرو می سازد. از این رو بدیهی است که در برخی از موارد مترجم قادر به حفظ هم معنا و هم صورت آیه نمی تواند باشد. از این رو سعی در حفظ معنا موجب از دست رفتن صورت و بلعکس خواهد شد.
از این رو نه روش¬های ترجمه ارائه شده از سوی نایدا و تیبر (1969) و نه شکل نهایی ترجمه به تنهایی یا در کنار هم قادر به ترجمه کامل و بی نقص قرآن نیستند، چرا که قرآن کتاب وحی است از جانب خداوند.

 

Table of Contents
Acknowledgments ………………………………………………………………………………………………………………….…v
Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………vi
List of Abbreviations    …………………………………………………………………………………………………………….xi
List of Tables and Charts    …………………………………………………………………………………………..……xii
Chapter 1 Introduction……..………………………………………………………………………………….…………….…1
1.1 Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………2
1.2 Statement of the Problem ……………………………………………………………………………………………….…2
1.3 Significance of the Study ……………………………………………………………………………………………….…4
1.4 Background of the Problem ………………………………………………………………………………………………5
1.5 Research Questions …………………………………………………………………………………………………………..6
1.6 Theoretical Framework …………………………………………………………………………………………………….7
1.7 Definition of Key Terms …………………………………………………………………………………………………..7
1.8 Scope and Limitations ………………………………………………………………………………………………………9
Chapter 2 Review of the Related Literature ….………………………………………………………………….10
2.1 Overview …………………………………………………………………………………………………………………………11
2.2 History of Qur’an Translations; Works and Ideological Stands ………………………………………..11
2.3 Legitimacy of Translating the Qur’an ………………………………………………………………………………26
2.4 (Un)translatability of the Qur’an ………………………………………………………………………………………32
2.5 The Problem of Equivalence among Languages ………………………………………………………………41
2.6 Nature of the Qur’an; Challenges, Losses and Gains ………………………………………….……………50
2.6.1 Qur’anic Form and Meaning; Loss and Gain …………………………………………………….………….51
2.6.2 Understanding the Qur’anic Cohesion ……………………………………………………………….……….…64
2.6.3 Culture-Bound Quality of the Qur’an ……………………………………………………………………………70
2.7 Strategies in Translating the Qur’an; Losses and Gains ……………………………………………………73
2.7.1 What Are Priorities in Qur’an Translation? ……………………………………………………….……….…74
2.7.2 Qur’an Translation Methods …………………………………………………………………………………………79
2.7.2.1 Source-Oriented vs. Target-Oriented …………………………………………………………………………79
2.7.2.2 Formal Correspondence and Dynamic Equivalence …………………………………………..………86
2.7.2.2.1 Formal Correspondence ………………………………………………………………………………………….86
2.7.2.2.2 Dynamic Equivalence …………………………………………………………………………………………….87
Chapter 3 Methodology ……………………………..……………………………………………………………………….88
3.1 Overview ………………………………………………………………………………………………………………..………89
3.2 Type of Research ……………………………………………………………………………………………………………89
3.3 Corpus of the Study ………………………………………………………………………………………………..………89
3.3.1 Elements of the Corpus ………………………………………………………………………………………………..89
3.3.1.1 Source Text ……………………………………………………………………………………………………….………89
3.3.1.2 Target Texts ………………………………………………………………………………………………………………90
3.3.2 Size of the Corpus ………………………………………………………………………………………………………..90
3.3.3 Rationale ……………………………………………………………………………………………………………………..91
3.4 Procedure …………………………………………………………………………………………………………………..……91
3.4.2 Unit of Analysis ……………………………………………………………………………………………………………92
3.4.3 Data Collection …………………………………………………………………………………………………………….92
3.4.4 Data Classification ……………………………………………………………………………………………………….92
Chapter 4 Data Analysis, Results, and Discussions ………………………………………………………..…93
4.1 Overview …………………………………………………………………………………………………………………..……94
4.2 Formal Correspondence and Dynamic Equivalence Translations …………………………………….94
4.2.1 Formal Correspondence (Poetic Translation) ……………………………………………………………….95
4.2.2 Formal Correspondence (Prose Translation) …………………………………………………………………99
4.2.3 Dynamic Equivalence (Explanatory Translation) ……………………………………………………….104
4.3 Results and Discussions ……………………………………………………………………………………………..…112
Chapter 5 Conclusion ……………………………………………………………………………………………………….115
5.1 Overview ………………………………………………………………………………………………………………………116
5.2 Restatement of the Research Questions …………………………………………………………………………116
5.3 Conclusions ………………………………………………………………………………………………………………….119
5.4 Implications ………………………………………………………………………………………………………………….120
5.5 Suggestions for Further Research …………………………………………………………………………………..121
References ……………………………………………………………………………………………………………………….….122
Appendix …………………………………………………………………………………………………………………………….127

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :152

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید