دانلود پایان نامه ارشد:معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : ادیان و عرفان        

عنوان : معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته الهیات

گرایش ادیان و عرفان        

عنوان :

معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا مظاهری       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

معرفی موضوع…………………………………………………………………………… 2

1-1 اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق……………………………………………………. 2

1-2 هدف تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-3 روش تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-4روش تحقیق در معرفت شناسی………………………………………………………. 3

1-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………. 4

1-6 سوال مورد تحقیق……………………………………………………………………. 4

1-7 تعریف واژگان………………………………………………………………………. 5

1-8 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………. 5

1-9 هدف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-10 روش تحقیق………………………………………………………………………… 5

1-11 مشکلات و موانع تحقیق……………………………………………………………. 6

فصل دوم:معرفی زندگی، احوال، اقوال ابن عربی

2-1 مختصری از زندگی نامه ابن عربی………………………………………………… 8

2-2 ویژگی های شخصیتی ابن عربی……………………………………………………. 9

2-3 طریقت و شخصیت ابن عربی………………………………………………………. 9

2-4 روش تفکر و سبک بیان……………………………………………………………… 10

2-5 جایگاه ، ابن عربی در تاریخ تصوف………………………………………………. 11

2-6 خانواده ابن عربی…………………………………………………………………… 11

2-7 کنی و القاب ابن عربی……………………………………………………………… 12

2-8 چشم اندازی بر آثار و عقاید ابن عربی……………………………………………… 12

2-9 شرحهای مکتوب بر آثار ابن عربی………………………………………………… 14

2-10 طریقت ابن عربی، طریقت اکبریه……………………………………………….. 16

2-11 وفات ابن عربی…………………………………………………………………… 17

فصل سوم:پیشینه و تعریف معرفت شناسی

3-1 پیشینه معرفت شناسی………………………………………………………………. 20

3-2 تعریف واژه  معرفت در لغت واصطلاح…………………………………………… 20

3-3 تحلیل معرفت……………………………………………………………………….. 23

3-4 واژه ی معرفت در نگاه کلی………………………………………………………… 23

3-5 معرفت از منظر اندیشمندان مسلمان……………………………………………….. 25

3-6 رای حکمای اسلامی بر معرفت…………………………………………………….. 26

3-7 رویکرد متفکران مسلمان در معرفت شناسی……………………………………….. 26

3-8 معرفت دینی………………………………………………………………………… 27

3-9 آغاز معرفت………………………………………………………………………… 28

3-10 جایگاه معرفت در نهاد آدمی………………………………………………………. 28

3-11 محور معرفت شناسی……………………………………………………………… 29

3-12 عقل محور معرفت شناسی………………………………………………………… 29

3-13 پیوند بین معرفت و تعریف از نظر ارسطو………………………………………. 30

3-14 گرایش حسی و تجربی بر فلاسفه بر معرفت…………………………………….. 31

3-15معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی……………………………………………….. 32

3-16 تمایز معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی………………………………………… 33

3-17 ابزار معرفتهای بشری……………………………………………………………. 33

3-18 اقسام علم حضوری انسان…………………………………………………………. 35

3-19 ویژگی های علم حضوری………………………………………………………… 36

3-20 معرفت حضوری و حصولی از نظر حکمای مسلمان……………………………. .36

3-21 قلمرو علم حضوری در انسان…………………………………………………….. 37

3-22 بنیانگزاران و متفکران بزرگ معرفت شناسی……………………………………. 40

3-23 معرفت های یقینی دینی…………………………………………………………… 40

3-24 انواع معرفت های یقینی………………………………………………………….. 40

3-25 از نظر عارفان معرفت بر دونوع است…………………………………………… 43

3-26 نظر عقلیون در باب معرفت………………………………………………………. 44

3-27 حقیقت عقل از نظر فلاسفه و متکلمان……………………………………………. 46

3-28 عقل نظری و عقل عملی………………………………………………………….. 47

3-29 نظر ابن سینا بر معرفت شناسی………………………………………………….. 47

3-30نظر نصیر الدین طوسی بر معرفت شناسی……………………………………….. 49

3-31 نظر فخر الدین رازی……………………………………………………………… 49

3-32تعریف، ابزار و حوزه ی معرفت دینی……………………………………………. 50

3-33 انواع معرفت از نظر اسپینوزا……………………………………………………. 53

3-34 امکان معرفت……………………………………………………………………… 56

3-35 معرفت شناسی و علم منطق ……………………………………………………… 57

3-36 تمایز معرفت شناسی و منطق…………………………………………………….. 58

3-37 معرفت شناسی و علم روان شناسی……………………………………………….. 59

3-38 معرفت شناسی  وروان شناسی ادراک…………………………………………….. 60

3-39 معرفت شناسی و علم فلسفه دین…………………………………………………… 61

3-40 معرفت شناسی، فلسفه ی اخلاق و فلسفه ی دین………………………………….. 63

3-41 توجه به معرفت شناسی در یونان باستان…………………………………………. 64

3-42 توجه به معرفت شناسی در قرون وسطی…………………………………………. 66

3-43 توجه به معرفت شناسی در فلسفه جدید……………………………………………. 67

3-44 معرفت شناسی مطلقی و معرفت شناسی مقید…………………………………….. 68

3-45 رویکردهای گوناگون در معرفت شناسی مطلق…………………………………… 70

3-46 معرفت شناسی مدرن……………………………………………………………… 73

3-47 تفاوت معرفت شناسی قدما با معرفت شناسی معاصر……………………………. 76

3-48 دیدگاههای فلاسفه اروپایی در باب شناخت و معرفت…………………………….. 77

3-49 معرفت شناسی و دانش های همگن………………………………………………. 78

3-50 تمایز معرفت شناسی و علم النفس………………………………………………… 79

3-51 تمایز معرفت شناسی با فلسفه ی علوم……………………………………………. 80

3-52 پیشینه معرفت شناسی با نگاه اجمالی…………………………………………….. 81

3-53 نقش حس و عقل در معارف بشری………………………………………………. 83

3-54 تعارض معرفت های دینی با دیگر معرفت های بشری………………………….. 31

3-55 تعریف معرفت دینی………………………………………………………………. 84

 

فصل چهارم: جایگاه معرفت از نظر عرفان و ابن عربی

4-1 لازمه شناخت و معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی……………………………….. 86

4-2 انسان کامل از نظر ابن عربی……………………………………………………… 87

4-3 عوالم انسان کامل از نظر ابن عربی……………………………………………….. 93

4-4 اوصاف انسان کامل………………………………………………………………… 96

4-5 مظهریت اسماء الهی بودن انسان کامل…………………………………………….. 97

4-6 انسان کامل آیینه ی حق است در معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی……………… 99

4-7 در صفات انسان به صفات کامله از دیدگاه ابن عربی در معرفت حق……………. 100

4-8 جایگاه کشف در معرفت شناسی ابن عربی………………………………………… 100

4-9 امکان……………………………………………………………………………….. 102

4-10 امتناع بالذات……………………………………………………………………… 102

4-11 رحمت وجوب و رحمت امتنان………………………………………………….. 103

4-12 مراتب تجلی حق و فراگیری رحمت الهی……………………………………….. 105

4-13 چرا قلب گسترده تر از رحمت الهی است……………………………………….. 107

4-14 ابزار شناخت عرفانی…………………………………………………………….. 110

4-15 معنای قلب……………………………………………………………………….. 111

4-16 نظر ابن عربی در باب قلب……………………………………………………… 111

4-17 فرق ادراک قلبی با ادراکات عقلی………………………………………………… 112

4-18 وجوه قلب از نظر عرفا………………………………………………………….. 113

4-19 وجوه قلب از نظر ابن عربی…………………………………………………….. 113

4-20 قلب از دیدگاه قرآن……………………………………………………………….. 114

4-21 معنای علم و ادراک و انواع و ابزار آن………………………………………….. 117

4-22 معنای ادراک، و انواع آن………………………………………………………… 118

4-23 مفهوم کلی تصور از منظر ابن سینا…………………………………………….. 119

4-24 معنای عقل و انواع عقل و تعقل…………………………………………………. 120

4-25 یقین………………………………………………………………………………. 120

4-26 ابزار ادراک………………………………………………………………………. 121

4-27 انواع علوم از منظر ابن عربی…………………………………………………… 122

4-28 معرفت و امور خرق عادت از دیدگاه ابن عربی………………………………… 124

4-29 تقابل عقل و عشق ……………………………………………………………….. 125

4-30 جامعیت و بطون انسان از نظر ابن عربی………………………………………. 129

4-31 رابطه معرفت و حیرت از نظر ابن عربی………………………………………. 132

4-32 جهان بینی ابن عربی…………………………………………………………….. 132

4-33 عقل از نگاه ابن عربی…………………………………………………………… 133

4-34 نظر ابن عربی درباره اشتباه و خطای عقل……………………………………… 133

4-35 معرفت تقلیدی از دیدگاه ابن عربی………………………………………………. 135

4-36 تطابق معرفت میان عالم کبیر و عالم صغیر از دیدگاه ابن عربی……………….. 137

4-37 عوالم چهارگانه در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………… 137

4-38 بیان علم و باطن و نقش، در دل معرفت شناسی ابن عربی……………………… 140

4-39 شوایب چهارگانه انسان در معرفت شناسی………………………………………. 141

4-40 خدا در معرفت شناسی ابن عربی………………………………………………… 142

4-41 تشبیه و تنزیه…………………………………………………………………….. 143

4-42 معنای تعالی خدا از نظر ابن عربی……………………………………………… 144

4-43 ابعاد تعالی از نظر ابن عربی……………………………………………………. 144

4-44 مشکلاتی که از قول به تعالی محض بر می خیزد………………………………. 146

4-45 دیدگاه ابن عربی در باب تنزیه و تشبیه………………………………………….. 147

4-46 تعالی وجودی، حلول و اتحاد…………………………………………………….. 147

4-47 رابطه حق و خلق در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………. 148

4-48 دیدگاه ابن عربی در باب خدا…………………………………………………….. 149

4-49 راه کشف و شناخت خداوند و تجلی وجود……………………………………….. 150

4-50 تعالی معرفتی…………………………………………………………………….. 151

4-51 راه ترفع خداوند………………………………………………………………….. 156

4-52 علمی که به عارفان اختصاص دارد معرفت نامیده میشود………………………. 158

4-53 عالم خیال…………………………………………………………………………. 160

4-54 وجه تسمیه ی خیال………………………………………………………………. 161

4-55 نیاز خیال متصل به حواس پنجگانه……………………………………………… 163

4-56 نقش خیال متصل در علم…………………………………………………………. 164

4-57 قلب جایگاه خیال…………………………………………………………………. 164

4-58 تأثیر خیال متصل در رویا……………………………………………………….. 165

4-59 نقش خیال متصل در عبادت……………………………………………………… 166

4-60 نقش خیال در عرفان……………………………………………………………… 167

4-61 انسان کامل محل سیر معرفت……………………………………………………. 168

4-62 عالم خیال در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………………. 170

4-63 محل معرفت قلب است…………………………………………………………… 171

4-64 معانی مختلف قلب……………………………………………………………….. 172

4-65 نفس ناطقه………………………………………………………………………… 172

4-66 عالم شهادت………………………………………………………………………. 174

4-67 عصمت قلب……………………………………………………………………… 175

4-68 وجه قلب از دیدگاه ابن عربی…………………………………………………….. 176

4-69 تجلی قلب از نظر ابن عربی…………………………………………………….. 177

4-70 ظهورات انسان در عوالم…………………………………………………………. 178

4-71 جلوه ی بی نشان به نشان و تعیین……………………………………………….. 179

4-72 مفاتیح اول غیب………………………………………………………………….. 180

4-73 کمال اسمایی یا شهود کثرت……………………………………………………… 181

4-74 انسان کامل روح پیر که عالم است………………………………………………. 183

4-75 مراتب نشاه عنصری انسان………………………………………………………. 184

فصل پنجم: معرفت از دیدگاه ابن عربی

5-1 نظریه ی معرفتی ابن عربی……………………………………………………….. 187

5-2 علم عقل، انواع معرفت از دیدگاه ابن عربی………………………………………. 187

5-3 معرفت یا دانش…………………………………………………………………….. 189

5-4 جهان آینه ی حق تعالی است از نظر ابن عربی…………………………………… 191

5-5 نفس، آینه ی حق تعال…………………………………………………………………….191

5-6 شناخت خداوند با تجلی او………………………………………………………….. 192

5-7 شناخت خداوند به خداوند…………………………………………………………… 192

5-8 آفرینش یا صدور جهان…………………………………………………………….. 193

5-9 نظر ابن عربی در باب نیستی و لزوم شناخت آن…………………………………. 193

5-10 نظر ابن عربی درباره ی اهل فکر از دیدگاه فلسفه و فلاسفه…………………….. 196

5-11 ملاقات ابن عربی با فلاسفه ی عصر خود……………………………………….. 199

5-12 معنای سیر و سلوک در نظر ابن عربی………………………………………….. 202

فصل ششم :نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 205

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………. 208

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 215

چکیده

هدف ما در این رساله بررسی « معرفت شناسی از دیدگاه این عربی » با توجه به جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی در نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی در پنج فصل که فصل اول شامل کلیات طرح و فصل دوم آن معرفی زندگی و احوال و اقوال ابن عربی فصل سوم پیشینه و تعریف شناسی، فصل چهارم جایگاه معرف از نظیر عارفان و ابن عربی فصل پنجم معرفت از دیدگاه ابن عربی مورد بررسی قرار گرفته است . و قلمرو، تحقیق قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و مباحث آن به صورت نظریه کلامی از زمان عارفان اسلامی در زمان بن عربی می باشد که جهان بینی ابن عربی عالم تجلی و ظهور حق است و در نتیجه هم اشیا و موجودات این عالم تعینات حق هستند این عربی اشاراه کامل را کامل ترین صورتی میداند که آفریده شده است . معرفت شناسی دانشی است که درباره حقیقت معرفت اشاره ، راههای دستیابی به آن تعیین معیار صدق و کذب ( ارزش شناخت ) بحث می کند .

 

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید