دانلود پایان نامه : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه : شهر اصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش : بازاریابی

عنوان : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه : شهر اصفهان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی

انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران،

مورد مطالعه : شهر اصفهان

استاد راهنما

دکتر اکبر پورفرج

استاد مشاور

دکتر ابوالفضل تاج­زاده نمین

استاد داور

دکتر اسماعیل قادری

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بالابردن سطح دانش موجود از انتظارات گردشگران چینی، و استفاده از آن در برنامه­ریزی و بازاریابی می باشد. همچنین این تحقیق چگونگی انتظارات گردشگران چینی و میزان رضایت آنها از سفر به اصفهان را مورد سنجش قرار می­دهد. چارچوب مفهومی این تحقیق، برگرفته از ترنر و ریسینگر (1999)، لانگ و لیو (2012)، آکسو و همکاران (2010)، دل بوسکو و همکاران (2008) و شاخص رضایتمندی مشتریان آمریکایی و مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی می باشد.

افراد مورد مطالعه در این تحقیق، 145 نفر از گردشگران چینی بوده­ که در فصل بهار و تابستان 1393 به اصفهان سفر نموده­اند. در این تحقیق، با استفاده از پرسشنامه در مرحله اول از گردشگران چینی خواسته شد تا انتظارات خود را از بعد : امنیت، کیفیت، هزینه، فرهنگی – اجتماعی، زیرساخت و دسترسی، جاذبه­ها و فعالیت­ها و محیط و ویژگی­های سفر به اصفهان مشخص کنند و در مرحله دوم نیز میزان رضایتمندی­شان از همان ابعاد و ویژگی­ها را مشخص نمایند. در این تحقیق همچنین اطلاعاتی در مورد ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری سفر گردشگران چینی به اصفهان جمع آوری شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون مقایسه زوجی (T زوجی) استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد از میان ابعاد تحقیق، گردشگران چینی از بعد امنیت، جاذبه ها و فعالیت ها و فرهنگی – اجتماعی بیشترین انتظارات و رضایتمندی را داشته­اند. همچنین نتایج مقایسه بین انتظارات و رضایتمندی نشان داد که، بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد امنیت، کیفیت، امکانات و زیرساختارها و جاذبه­ها و فعالیت­ها تفاوت وجود دارد. که نشان دهنده برآورده شدن انتظارات آنهاست. که این به عنوان فرصت و یک مزیت رقابتی مهمی برای اصفهان شناخته می شود. ولی در بعد هزینه، فرهنگی و اجتماعی و محیط تفاوت وجود نداشت. که نشان دهنده عدم برآورده شدن یا برابری انتظارات و میزان رضایتمندی است. و نیازمند بهبود و ارتقا می باشد. تصویر ذهنی آنها پس از سفر نیز در حد مطلوبی قرار داشت.

با توجه به مدل مفهومی محقق، برآورده شدن انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی منجر به وفاداری و در نتیجه توصیه به دیگران، تبلیغات دهان به دهان و بازدید مجدد می­شود.

 

کلید واژه: انتظارات، رضایتمندی، تصویر ذهنی، گردشگران چینی، اصفهان

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

طرح و کلیات تحقیق… 1

مقدمه. 2

1-1-      بیان مسئله. 3

1-2-      اهمیت و ضرورت موضوع.. 5

1-3-      گزاره­های تحقیق… 8

1-3-1- پرسش­های اصلی.. 8

1-3-2- پرسش­های فرعی.. 9

1-4-      فرضیه­های تحقیق… 9

1-5-      هدف­های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 9

1-6-      روش کلی تحقیق… 10

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

1-6-2- قلمرو مکانی – جامعه تحقیق.. 10

1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 10

1-6-4- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 10

1-6-5- روش­های گردآوری داده­ها و ابزار مورد استفاده برای آن.. 11

1-6-6- روش­های تحلیل داده­ها 11

1-7-      موانع و محدودیت­های تحقیق… 11

1-8-      چارچوب کلان نظری تحقیق… 12

1-9-      نقشه راه. 14

1-10-    شرح واژه­ها و اصطلاحات تحقیق… 14

فصل دوم. 17

مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 17

مقدمه. 18

2-1- انتظارات… 19

2-1-1- انتظارات در مقابل تجربیات… 21

2-1-2- انتظارات در مقابل ادراکات… 22

2-1-3- تناسب بین انتظارات و محیط… 22

2-1-4- سطوح انتظارات… 22

2-1-5- عوامل موثر بر شکل گیری انتظارات گردشگران.. 24

2-2- رضایتمندی… 25

2-2-1- اهمیت و مزایای رضایتمندی.. 28

2-2-2- رضایتمندی از میزبان.. 30

2-2-3- رضایت از تجربه. 31

2-2-4- شاخص­ها و مدل­های رضایتمندی.. 32

2-2-4-1- مدل رضایتمندی مشتری سوئدی  (SCSB). 32

2-2-4-2- مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا (ACSI). 33

2-2-4-3- مدل شاخص رضایت مشتری مالزی (MCSI). 34

2-2-4-4- اهداف تدوین شاخص ملی رضایت مشتری.. 35

2-3- مدیریت کیفیت خدمات… 37

2-3-1- خدمت… 37

2-3-2- کیفیت خدمات… 38

2-3-3- ابعاد کیفیت خدمات… 39

2-3-4- اهمیت کیفیت خدمات… 40

2-3-5- کیفیت ارتباط.. 41

2-3-6- کیفیت خدمات در مقابل انتظارات… 42

2-3-7- کیفیت خدمات در مقابل رضایتمندی.. 42

2-3-8- کیفیت خدمات و وفاداری.. 43

2-3-9- مزایای کیفیت خدمات… 43

2-4- وفاداری… 45

 

فصل سوم. 54

روش شناسی تحقیق… 54

مقدمه. 55

3-1- نوع و روش تحقیق… 55

3-2- قلمرو موضوعی تحقیق… 56

3-3- جامعه آماری… 56

3-4- روش نمونه گیری… 56

3-5- تعیین حجم نمونه. 57

3-6- قلمرو زمانی تحقیق… 57

3-7- قلمرو مکانی تحقیق… 58

3-8- روش گردآوری اطلاعات… 58

3-9- پرسشنامه. 58

3-9-1- سنجش روایی پرسشنامه. 61

3-9-2- سنجش پایایی پرسشنامه. 61

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 62

 

فصل چهارم. 64

تجزیه و تحلیل داده­ها 64

مقدمه. 65

4-1- بررسی و توصیف اطلاعات حاصل از داده­های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 66

4-1-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… 66

4-1-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 67

4-1-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل.. 68

4-1-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات… 69

4-1-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. 70

4-2- بررسی و توصیف اطلاعات حاصل از داده­های اطلاعات رفتار سفر اعضای نمونه. 71

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب نوع سازماندهی سفر. 71

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب همراهان.. 72

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدت اقامت در شهر اصفهان.. 73

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مرتبه دیدار 74

4-2-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب انگیزه سفر. 75

4-2-6- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب منابع اطلاعاتی مورد استفاده 76

4-3- انتظارات گردشگران چینی در مرحله قبل از سفر به شهر اصفهان.. 77

4-4- رضایتمندی گردشگران چینی از سفر به شهر اصفهان.. 78

4-6- رضایت کلی… 80

4-7- تمایلات رفتاری آتی گردشگران.. 81

4-7-1- توصیه به دیگران و تبلیغات دهان به دهان.. 81

4-7-2- بازدید مجدد. 82

 

فصل پنجم.. 84

نتیجه گیری و پیشنهادات… 84

مقدمه. 85

5-1- نتایج یافته­های تحقیق… 85

5-1-1- تحلیل یافته­های اطلاعات جمعیت شناختی و رفتاری سفر. 85

5-1-2- تحلیل یافته­های مربوط به ابعاد انتظارات و رضایتمندی گردشگران.. 86

5-1-2-1- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به انتظارات… 87

5-1-2-2- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به رضایتمندی.. 87

5-1-2-3- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به مقایسه انتظارات و رضایتمندی.. 88

5-1-2-4- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به رضایتمندی کلی.. 89

5-1-2-5- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به تمایلات رفتاری سفر. 89

5-2- پیشنهادات کاربردی… 90

5-3- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده. 94

5-4- محدودیت­های تحقیق… 95

 

منابع و م‍اخذ.. II

 

پیوست­ها XVII

 

فهرست جداول

جدول1‑1 ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، برگرفته از ترنر و ریسینگر (1999)، و … 12

جدول2-1- تعاریف رضایت مشتری، برگرفته از  (Safari nejad & Rahimi, 1387). 27

جدول2-2  ابعاد و ویژگی های اصلی از انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی .. 47

جدول 2-3 ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، برگرفته از ترنر و ریسینگر(1999)، و … 50

جدول شماره 3-2 سنجش پایایی پرسشنامه شماره یک با استفاده از آلفای کرونباخ.. 61

جدول شماره 3-3 سنجش پایایی پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفای کرونباخ.. 61

جدول 4-1 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب جنسیت… 66

جدول 4-2 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب سن.. 67

جدول 4-3 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب وضعیت تاهل.. 68

جدول 4-4 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب تحصیلات… 69

جدول 4-5 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب شغل.. 70

جدول 4-6 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب نوع سازماندهی سفر. 71

جدول 4-7 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب همراهان.. 72

جدول 4-8 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب مدت اقامت… 73

جدول 4-9 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب مرتبه دیدار 74

جدول 4-10 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب انگیزه سفر. 75

جدول 4-11 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب منابع اطلاعاتی مورد استفاده 76

جدول 4-12 توزیع فراوانی انتظارت گردشگران چینی در مرحله قبل از سفر به شهر اصفهان.. 77

جدول 4-13 توزیع فراوانی رضایتمندی گردشگران چینی از سفر به شهر اصفهان.. 78

جدول 4-14 مقایسه انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی.. 79

جدول 4-14 توزیع فراوانی میزان رضایت کلی گردشگران چینی از سفر به شهر اصفهان.. 80

جدول4-15 توزیع فراوانی توصیه به دیگران و تبلیغات دهان به دهان گردشگران چینی از شهر اصفهان  81

جدول 16-4 توزیع فراوانی بازدید مجدد گردشگران چینی از شهر اصفهان  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1‑1 چارچوب مفهومی محقق، برگرفته از ترنر و ریسینگر(1999)، و … 13

شکل 2‑1 عواملی که انتظارات خدماتی را تحت تاثیر قرار می دهند (Lovelock & Wright, 2003). 23

شکل 2-2 برآورد نهایی از مدل عامل (Ignacio Rodríguez del Bosque et al., 2009). 25

شکل 2-3 مدل شاخص رضایت مشتری سوئدی.. 33

شکل 2-4 شاخص رضایت مشتری آمریکایی.. 35

شکل 2-5 چرخه کیفیت خدمات هسکت (Javadein & Keimasi, 1390). 44

نمودار 4-1 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب جنسیت… 66

نمودار 4-2 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب سن.. 67

نمودار 3-4 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب وضعیت تاهل.. 68

نمودار 4-4 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب تحصیلات… 69

نمودار 4-5 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب شغل.. 70

نمودار 4-6 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب نوع سازماندهی سفر. 71

نمودار 4-7 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب همراهان.. 72

نمودار 4-8 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب مدت اقامت… 73

نمودار 4-9 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب مرتبه دیدار 74

نمودار 4-10 توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب انگیزه سفر. 75

نمودار 4-11 توزیع فراوانی میزان رضایت کلی گردشگران چینی از سفر به شهر اصفهان.. 80

نمودار 4-12 توزیع فراوانی توصیه به دیگران و تبلیغات دهان به دهان گردشگران چینی از سفر به اصفهان  81

نمودار 4-13 توزیع فراوانی بازدید مجدد گردشگران چینی از شهر اصفهان  82

مقدمه

در قرن اخیر گردشگری بین المللی به طور گسترده ای در حال رشد است. و بنابراین چگونگی جذب منافع حاصل از بازار رقابتی گردشگری در بین دیگر مقاصد گردشگری، به موضوع بسیار مهمی برای مدیران بازاریابی مقاصد گردشگری تبدیل شده است. که در راستای گسترش رقابت در بازاریابی مقاصد گردشگری، اهمیت مطالعه ویژگی های مقاصد گردشگری دو چندان شده است. همچنین یکی از مهمترین جنبه های توسعه موفقیت آمیز گردشگری در سطح بین المللی، شناخت پیش زمینه های فرهنگی گردشگران بازار هدف و اینکه چگونه این پیش زمینه ها “انتظارات گردشگران” را شکل می دهند، می باشد (Y Reisinger & Turner, 2003). نیرمالایا استاد بازاریابی (2010) می گوید: بازاریاب ها، برای مدت زمان طولانی، تصور می کردند که هدف فعالیت های بازاریابی، جلب رضایت مشتری است. عصر سوم بازاریابی، درصدد تعیین این نکته است که مشتری و رفاه اجتماعی وی، مرز بعدی فعالیت هاست. انتظارات مصرف کنندگان از خودشان بالاتر رفته و از همین روی انتظارات شرکت های هوشمند و زیرک نیز بایستی از نحوه عملکرد خود افزایش یابد (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010). در تعاریف مربوط به انتظارات قبل و بعد از سفر آنچه پررنگ تر است، “رضایتمندی” است. به این ترتیب که تعریف انتظارات در مقابل تجربیات، انتظارات در مقابل ادراکات و انتظارات در مقابل عملکرد مدنظر قرار گرفته است چرا که رضایتمندی تابعی از انتظارات قبل و بعد از سفر می باشد (LaTour and Peat, 1980; Moutinho, 1987; Swan and Martin, 1981;Whipple and Thach, 1988).

شناخت مشتریان و بازار هدف برای افزایش کیفیت رقابت پذیری، بسیار حائز است. بنابراین شناخت و فهمیدن انتظارات گردشگران و میزان رضایتمندی ایشان از عوامل کلیدی مهمی به شمار می روند.

گنوس (1997) در رابطه با انگیزش و انتظارات مطرح می کند که، روی این موضوع در استراتژی­های بازاریابی به طور خاص بحث شده است. چراکه انتظارات، تاثیر معناداری بر روی فرآیند تصمیم گیری بازدیدکننگان و رفتار مصرف کنندگان دارد (J. Gnoth, 1997.). همچنین کاکزینسکی (2008) مطرح می کند، این نقطه شروعی برای همه­ی تلاش­های بازاریابی است. اگر بازاریاب­ها شناخت خوبی یا حتی درک درستی از نیازها و انتظارات گردشگران نداشته باشند، برای گسترش بازار خود با مشکلات جدی رو به رو خواهند شد (Kaczynski, 2008).

براساس سازمان جهانی جهانگردی، چین یکی از کشورهای پیشتاز و اصلی در توسعه آینده گردشگری بین المللی است. بنابراین، در این پژوهش، انتظار داریم باتوجه به اهمیت مدیرت انتظارات گردشگران و رضایت و خوشنودی آنان، با مطالعه انتظارات گردشگران چینی و میزان رضایتمندی آنها از شهر اصفهان، بتوانیم اطلاعات مفید و کاربردی مهمی برای فعالان در این حوزه فراهم آوریم. در این فصل کلیاتی پیرامون تحقیق، ضرورت و اهمیت بررسی آن، اهداف و فرضیه­های تحقیق و مدل مفهومی تحقیق بیان شده است.

 

 

1-1-     بیان مسئله

با توجه به گسترش بازارهای جهانی، گردشگری بین المللی و حضور مقاصد گردشگری متعدد، فعالیت برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار به شدت افزایش یافته است. نخستین و مهمترین اصل بازاریابی توجه به خواسته های مشتریان است. سازمان­ها بدون توجه به خواسته­ی مشتریان نمی­توانند به حیات خود ادامه دهند. البته قبل از مطرح شدن بازاریابی به عنوان یک علم، موسسات از همه نوع به ارضا نیاز و خواسته­ی مشتریان می پرداخته­اند. پس آنچه در فلسفه جدید بازاریابی قابل توجه است نگاه به مسایل از دید مشتری است (Safari nejad & Rahimi, 1387).

در قرن بیست ویکم، به هرحال، روابط کاملا رقابتی جهانی، چشم انداز و گستره­ی کسب و کارها را تغییر داده است و اکنون هنگامه­ی “مدیریت انتظارات” فرا رسیده است. مدیریت انتظارات مشتری(CME)، همان چیزی که ما به طور عمیق در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت، اکنون باید هسته اصلی کسب و کارها را در برگیرد. مدیریت انتظارات مشتریان، روش و راهکاری برای شناختن و سامان دادن به خواسته­های مشتریان است که به محض آنکه از سوی سازمان­ها به اجرا درآمد، باید انتظارات مشتریان بدون استثنا برآورده شود. مدیریت انتظارات مشتریان، کلید دستیابی به مزیت رقابتی در قرن بیست ویکم به شمار می­آید (Schurter & Towers, 2006,1391). مشتریان راضی و خوشحال خیلی بیشتر از یک برنامه مالی و سرمایه­گذاری برای سازمان سودآورند، خیلی بیشتر از یک برنامه نیروی انسانی برای کارکنان رضایت خاطر ایجاد می کنند و خیلی بهتر از یک سیستم بازاریابی و فروش برای شرکت­ها بازار فراهم می­آورند. در میان آنچه مدیران باید بدانند، موضوع رضایت مشتریان بسیار حائز اهمیت است (Safari nejad & Rahimi, 1387). بنابراین مقایسه و بررسی انتظارات گردشگران قبل از سفر به ایران و رضایت آنان بعد از سفر به ایران برای شناسایی انتظارات آنها و اندازه گیری میزان رضایتشان و ادراکات آنها نسبت به ایران می تواند به عنوان ابزاری برای بازاریابی بین المللی به شمار رود.

همچنین گیلبرت و وانگ (2003) پیشنهاد کرده­اند که درک انتظارات مشتریان پیش نیاز ارائه خدمات با کیفیت است (به نقل  از (Long & Liu, 2012)). انتظارات مشتریان، کلید اصلی دستیابی به رضایتمندی مشتریان است. درک اهمیت همه ابعاد جنبه­های انتظارات مشتریان برای فعالیت­های بازاریابان و مدیران مقاصد گردشگری بسیار حائز اهمیت است. همچنین رضایتمندی مشتری برای موفقیت در بلند مدت بسیار اهمیت دارد.

امروزه سهم و نقش برجسته و حیاتی قدرت اقتصادی کشور چین برکسی پوشیده نیست. هرچند وجه قالب و گرایش عمومی این کشور اقتصادی بوده و روند مربوط به تحولات و رشد سریع توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ فرهنگ آن را دستخوش تغییرات و دگرگونی های بسیاری نموده است، ولی نباید فراموش کرد که وجود یکی از کهن ترین تمدن های بشری یعنی تمدن چینی، قدرت بالای جذب و بومی سازی سایر فرهنگ ها، تنوع نژادی و مذهبی و همچنین عناصر اخلاقی در کنار ویژگی های محیطی و مردمان سخت کوش ، آرام، صبور، باروحیه­ای سازگار و منضبط جاذبه های بسیاری برای تحقیق و تفحص اندیشمندان پایدار ساخته است. همچنین در کنار تنوع و تعدد قومی و فرهنگی و جریانات فرهنگی و مذهبی دیگر در منطقه شرق آسیا؛ نکته جالب توجه وجود نوعی تجانس فرهنگی و احساس تعلق به هویت مشترک در جواکع ساکن در شرق آسیاست که به صورت خصیصه هایی همچون نگرش اخلاقی به مذهب، رویکرد اقتصادی به مسائل فرهنگی و مذهبی و تسامح فرهنگی و مذهبی، پرهیز از منازعات و مناقشه های آشکار ظهور یافته است (Dashtaki, 1388).

تحقیقات بازاریابی باید از نقطه نظر انتظارات گردشگران چینی مورد بررسی قرار گیرد، این تحقیقات باید پاسخی به موارد زیر باشد:

  • مخاطبین ما چه کسانی هستند، هدف آنها از حضور در ایران چیست، در تعطیلات خود به دنبال چه چیزی هستند و شیوه­ی ارتباط ما باید با آنان چگونه باشد.
  • ایران را چگونه دیده­اند، میزان رضایت آنها در چه حدی است؛ از چه چیزهایی لذت برده­اند و ما در چه بخش­هایی بویژه کیفیت خدمات نیار به اصلاحات داریم.

با توجه به این که کشور چین در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر گردشگری برون مرزی است، محدودیت های سفر دولت چین در حال تعدیل است. چین دارای نظام وضعیت مقصدهای تایید شده است که در آن مقصدها به رسمیت شناخته شده­اند و دولت چین آن ها را مشخص و آن کشور را به عنوان مقصد گردشگری اعلام می­کند. با پیگیری­های جامعه تورگردانان و رایزن فرهنگی ایران در چین این تفاهم نامه به امضا رسید و از 10 آگوست 2011 اجرا شد و ایران در فهرست 111 کشور مورد تایید دولت این کشور قرار گرفت. تا قبل از اینکه چین وارد کشورهای گردشگر فرست شود همه فکر می­کردند که آمریکایی­ها موجب رونق گردشگری کشورها می­شوند اما حالا می­گویند اگر چینی­ها به کشوری وارد شوند، گردشگری آن کشور رونق می­گیرد (ماهنامه سفر، 1390).

شهر اصفهان نیز به دلیل بهره فراوان از جاذبه­های گرشگری، آثار معماری، بناهای تاریخی و فرهنگی غنی و میراثی گرانبها که برخی از آنها در یونسکو هم به ثبت رسیده است، از جمله شهرهای مهم شناخته شده برای گردشگران چینی محسوب می­شود.

بنابراین، در این پژوهش، انتظار داریم با مطالعه انتظارات گردشگران چینی و میزان رضایتمندی آنها از ایران– اصفهان، بتوانیم اطلاعات مفید و کاربردی مهمی برای مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری اصفهان، شرکت­ها و آژانس­های خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان و هتلداران و بازاریاب­ها فراهم کنیم. زیرا بازار گردشگران چینی، برای صنعت گردشگری و اقتصاد ایران در راستای چشم انداز ایران1404 بسیار مهم است.

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید