دانلود پایان نامه بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش : آب شناسی

عنوان : ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی _ آب شناسی

 

 

بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل‌گهرو کفه خیرآباد

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی زارعی

 

 

دی ماه 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

معدن روباز سنگ آهن گل‌گهر در استان کرمان، جنوب غربی شهرستان  سیرجان واقع شده است و کفه‌نمکی خیرآباد نیز در فاصله 15 کیلومتری شمال شرق معدن قرار گرفته است. عملیات استخراج و بهربرداری در ناحیه معدن باعث ورود آب زیرزمینی به داخل پیت 1 و ایجاد مشکلات متعددی در عملیات معدنکاری شده است. بنابراین شناسایی منشاء آب ورودی به پیت 1 و راه های انتقال آن (آبرفت، گسل) از اهمیت به سزایی برخوردار است. در نگاه اول با توجه به شوری بالای آبهای ورودی به پیت 1 به نظر می‌رسد که منشاء احتمالی آبهای ورودی آب شور کفه نمکی خیرآباد در شمال معدن باشد. بدین منظور ارتباط هیدروژئولوژیکی کفه نمکی خیرآباد  و پیت1 بر اساس بررسی‌های زمین شناسی و تکتونیکی منطقه و  مطالعات هیدروشیمیایی عناصر اصلی و نادر، ایزوتوپ های پایدار اکسیژن 18 و دوتریم، رادیو ایزتوپ تریتیم  انجام شد.

بر اساس نتایج زمین شناسی و تکتونیکی ارتباط هیدروژئولوژیکی کفه نمکی و پیت 1 معدن از طریق گسل گل گهر- خیرآباد غیر ممکن می باشد و تنها گزینه انتقال از طریق آبرفت مطرح می باشد. مطالعات هیدروشیمیایی عناصر نادر و ایزتوپ‌های پایدار نیز نشان دهنده منشاءهای متفاوتی برای آبهای ناحیه معدن (آبهای عمیق و آبهای آبرفتی) با آب شور کفه نمکی خیرآباد می باشد و عدم ارتباط هیدرولیکی کفه نمکی خیرآباد و پیت 1 معدن را تایید می‌کنند. در نهایت منشاء احتمالی آبهای ورودی به پیت 1 با استفاده از نرم افزار فریک شبیه سازی شده است. منشاء احتمالی اول آب ورودی از آبرفت ناحیه معدن به داخل پیت 1 و تکامل همین آب به آبهای عمیق (سازند سخت) معدن می باشد و منشاء احتمالی دوم برای آبهای عمیق ناحیه معدن می‌توانند دارای منشاء فسیلی و یا آب جوان باشند که در طی دوران های زمین شناسی به آب ورودی به معدن گل گهر تکامل پیدا کرده است.

 

 

واژهای کلیدی : معدن‌گل‌گهر، عناصر کمیاب، ایزوتوپ های پایدار، سن‌سنجی تریتیوم، گسل گل‌گهر-خیرآباد

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-4- پیشینه تحقیقات.. 3

1-4-1- شناسایی منشاء آب با استفاده از روشهای هیدروشیمیایی.. 4

1-4-2- مطالعات انجام‌شده در منطقه. 5

1-4-3- شناسایی منشاء آب با استفاده از بررسی‌های ایزوتوپی.. 7

1-4-4- ترکیب ایزوتوپی موکول‌های آب.. 7

1-4-5- واحد ترکیب ایزوتوپی آب.. 8

1-4-6- جدایش ایزوتوپی در حین تبخیر و دیگر فعالیتهای هیدرولوژیکی.. 9

1-4-7- خط ایزوتوپی آبهای جوی.. 9

1-4-8- روش‌های ایزوتوپی تعیین منشاء آب.. 11

1-5- نقش لیتولوژی در خصوصیات شیمیایی آبهای زیرزمینی.. 14

1-5-1- سنگهای آذرین و دگرگونی.. 14

1-5-2سنگهای رسوبی.. 15

فصل دوم: منطقه مورد مطالعه

2-1- موقعیت جغرافیایی و ویژگی های منطقه مورد مطالعه. 17

2-2- معدن گل گهر. 17

2-3- کفه نمکی خیرآباد. 18

2-3- ژئومورفولوژی منطقه. 20

2-4- هواشناسی و هیدرولوژی.. 21

2-4-1- بارش… 21

2-5- تبخیر و تعرق.. 23

2-6- اقلیم منطقه. 23

2-7- هیدرولوژی  معدن گل گهر. 26

2-8- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه. 27

2-8-1- زمین شناسی عمومی.. 27

2-8-2- چینه شناسی ناحیه معدنی گل‌گهرو نواحی اطراف آن.. 28

2-9- تهیه نقشه زمین شناسی منطقه در محیط GIS. 31

2-10- گسل های منطقه. 32

2-11- گسلهای محدوده پیت شماره 1. 36

فصل سوم: روش مطالعه

3-1- هیدروژئولوژی و هیدروشیمی.. 40

3-1-1- نمونه برداری و اندازه گیریهای صحرایی.. 40

3-1-2- تهیه نقشه منابع آب در سامانه GIS. 40

3-1-3- بررسی لاگ پیزومترها و چاههای نمونه برداری.. 43

2-1-4- نمونه برداری مقدماتی و آنالیز یونهای اصلی.. 67

2-1-5- انتخاب محلهای نمونه برداری.. 68

2-1-7- روشهای نمونه برداری.. 72

2-1-8- اندازه گیری پارامترهای صحرایی.. 74

2-3- آنالیزهای آزمایشگاهی.. 76

2-3-1- روش‌های آنالیز آزمایشگاهی.. 76

2-3-2- محاسبه درصد خطای آزمایش…. 78

2-3-3- اندازه‌‌گیری کل مواد جامد محلول (TDS) 78

2-3-4- نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی.. 78

2-3-4-1- نتایج آنالیز یونهای اصلی.. 78

2-3-4-2- نتایج آنالیز یونهای فرعی.. 80

2-3-4-3- نتایج آنالیز فلزات سنگین.. 80

2-4- نتایج آنالیزایزوتوپهای اکسیژن-18 و دوتریوم. 87

2-5- نتایج آنالیز رادیوایزوتوپ تریتیوم. 91

2-6- نقشه های هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی.. 93

2-6-1- نقشه منحنی های هم میزان سطح آب زیرزمینی.. 93

2-6-2- نقشه هم هدایت الکتریکی (EC)  آب‌های زیرزمینی.. 96

2-6-3- نقشه هم کلر آب زیرزمینی.. 98

2-6-4- نقشه هم عمق آب زیرزمینی.. 99

2-6-5- نقشه تیپ آب.. 102

فصل چهارم: هیدرو‌شیمی، ایزتوپی، سن سنجی، و بررسی جنبه‌های هیدروژئولوژیکی و زمین‌شناسی‌

4-1- بررسی ارتباط هیدرولیکی کفه خیرآباد با پیت معدن شماره-1 گل گهر. 111

4-1-1- بررسی انتقال آب کفه خیرآباد به پیت معدن شماره 1 از طریق گسل.. 111

4-1-2- بررسی انتقال آب کفه خیرآباد به پیت معدن شماره 1 از طریق آبرفت… 121

4-1-3- بررسی تراز آب در پیزومترهای شمال معدن.. 124

4-1-4- موقعیت سطوح ترواش در دیواره های معدن.. 126

4-1-5- تخمین  زمان انتقال آب از کفه به پیت… 126

4-2- بررسی ارتباط هیدرولیکی کفه با پیت معدن شماره 1 از نظر هیدروشیمی.. 128

4-2-1- بررسی نسبت های یونی.. 128

4-2-2- نمودارهای دوتایی (Binary) 135

4-2-3- دیاگرام های مثلثی.. 141

4-3- بررسی ارتباط هیدرولیکی کفه با پیت معدن شماره 1 از نظر ایزوتوپی.. 146

4-3-1- ایزوتوپهای اکسیژن-18 و دوتریوم. 146

4-3-2- رادیوایزوتوپ تریتیوم. 150

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج.. 155

5-1-1- منشاء آب.. 155

5-1-2- آبرفتی.. 156

5-1-3- سازند سخت… 157

5-2- پیشنهادات.. 160

فهرست منابع و مأخذ. 161

منابع  فارسی.. 161

منابع انگلیسی.. 162

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                        صفحه

شکل (1-1) بهترین خط به عنوان خط متئوریک معروف است. 10

شکل (1-2): ترکیب ایزوتوپی آبهای زیرزمینی شمال شیلی.. 11

شکل (1-3) نمایش Meteoric water line و انحراف ناشی از تبخیر. 12

شکل (1-4) نمودار تکامل ایزوتوپی آبها را در طی فرآیندهای مختلف هیدروشیمیایی. 14

شکل (2-1) موقعیت محدوده مطالعاتی معدن گل‌گهر و کفه خیرآباد. 18

شکل (2-2) سطح پوشیده از چند ضلعی های نمک در کفه خیرآباد(سیرجان) 19

شکل (2-3) تبخیر از سطح آب زیرزمینی  کفه خیرآباد. 20

شکل (2-4) اقلیم نمای آمبرژه ایستگاه هواشناسی گل‌گهر. 24

شکل (2-5) تصویر ایستگاه گل‌گهر بر اقلیم نمای دومارتن. 25

شکل (2-6) نقشه زمین شناسی دیجیتال منطقه مورد مطالعه در محیط GIS. 32

شکل (2-7) گسل گل‌گهر خیرآباد. 35

شکل (2-8) موقعیت گسلهای محدوده پیت معدن شماره 1 به تفکیک مکانیزم گسلها 38

شکل (3-1) نقاط آبی قابل نمونه برداری اولیه در داخل و اطراف پیت 1 معدن.. 41

شکل (3-2)نقاط آبی قابل نمونه برداری در محدوده کفه نمکی خیرآباد. 42

شکل (3-3) موقعیت چاهها وپیزومترهای نمونه برداری   43

شکل (3-4) لاگ چاه پمپاژ PW47.. 46

شکل (3-5) لاگ چاه پمپاژ PW49.. 47

شکل (3-6) لاگ چاه پمپاژ PW42.. 48

شکل (4-7) لاگ چاه پمپاژ PW35.. 49

شکل (3-8) لاگ چاه پمپاژ PW36.. 50

شکل (3-9) لاگ چاه پمپاژ PW37.. 51

شکل (3-10) لاگ چاه پمپاژ A15.. 52

شکل (3-11) لاگ چاه مشاهده ای OW122.. 53

شکل (3-12) لاگ OW136.. 54

شکل (3-13) لاگ پیزومتر B7.. 55

شکل (3-14) لاگ A14.. 56

شکل (3-15) لاگ A21.. 57

شکل (3-16) لاگ A8.. 58

شکل (3-17) لاگ A9.. 59

شکل (3-18) لاگ B3.. 60

شکل (3-19) لاگ B5.. 61

شکل (3-20) چاه مشاهده ای B12.. 62

شکل (3-21) لاگ چاه مشاهده ای P11.. 63

شکل (3-22) لاگ چاه مشاهده ای P12.. 64

شکل (3-23) لاگ چاه مشاهده ای Ar1(1257) 65

شکل (3-24) لاگ گمانه ژئوتکنیکی GB7.. 66

شکل (3-25) لاگ گمانه ژئوتکنیکی GB14.. 67

شکل (3-26) نقاط نمونه برداری شده در مرحله نمونه برداری مقدماتی   68

شکل (3-27) نقاط نمونه برداری شده در مرحله نمونه برداری اولیه، محدوده خیرآباد. 69

شکل (3-28) اندازگیری پارمترهایEC و pH و Eh در نمونه برداری… 76

شکل (3-29) نقشه توزیع محلهای نمونه برداری یونهای فرعی و عناصر کمیاب… 81

شکل (3-30)  ارتباط جوی برای اکسیژن 18 و دوتریم بارندگی‌های جهانی.. 88

شکل (3-31)  نقشه توزیع محلهای نمونه برداری ایزتوپ های پایدار. 90

شکل (3-32)  نقشه توزیع محلهای نمونه برداری تریتیوم. 93

شکل (3-33) نقشه هم پتانسیل آب زیرزمینی در محدوده پیت معدن شماره 1. 94

شکل (3-34) نقشه هم پتانسیل آب زیرزمینی در محدوده خیرآباد و باغ چوقی.. 95

شکل (3-35) نقشه هم هدایت الکتریکی  ناحیه معدن.. 96

شکل (3-36) نقشه هم هدایت الکتریکی محدوده کفه خیرآباد. 97

شکل (3-37) نقشه هم کلر ناحیه معدن.. 98

شکل (3.-38) نقشه هم کلر ناحیه خیرآباد. 99

شکل (3-39) نقشه  هم عمق آب زیرزمینی در ناحیه معدن.. 100

شکل (3-40) نقشه  هم عمق آب زیرزمینی در ناحیه خیرآباد. 101

شکل (3-41) نمودار پایپر نمونه‌های ناحیه معدن.. 103

شکل (3-42) نمودار پایپر نمونه‌های ناحیه خیرآباد. 103

شکل (3-43)  نمونه‌های تیپ کلروره-سدیک…. 105

شکل (3-44) نمونه‌های تیپ کلروره-سدیک-کلسیک…. 106

شکل (3-45) دیاگرام استیف نمونه R1 با تیپ بیکربناته-کلسیک…. 107

شکل (3-46)  دیاگرام استیف نمونه G4 با تیپ کلروره-کلسیک…. 107

شکل (3-47)  نمایش تیپ های آب موجود در منطقه. 107

شکل (3-48) نقشه توزیع تیپ ها و زیرتیپ های مختلف در منطقه. 108

شکل (3-49) نقشه توزیع تیپ ها و زیرتیپ های مختلف در محدوده پیت شماره 1. 109

شکل (4-1) نقشه گسل های  منطقه بر روی عکس ما هواره ای… 113

شکل (4-2) اندازگیری امتداد وشیب لایه های فیلیت در زون گسله گل گهر-خیر آباد. 114

شکل (4-3) مدل سه بعدی بلوک دیاگرم انواع رمپ ها 114

شکل (4-4) نقشه زمین شناسی حدفاصل کفه خیرآباد و معدن شماره 1 گل گهر. 115

شکل (4-5) مقطع زمین شناسی در امتداد AB.. 116

شکل (4-6) بلوک دیاگرام سه بعدی… 116

شکل (4-7) تصویری از آهک متامورف شده در کوه چاه میل.. 118

شکل (4-8) پرشدگی دوکی شکل آهک های متامورف شده. 118

شکل (4-9) لایه های فیلیت د ر محدوده جداشدگی کوه چاه میل از کوه باغ چوقی.. 119

شکل (4-10) لایه های فیلیت در محدوده جداشدگی کوه چاه میل 119

شکل (4-11) نقشه انطباق گسلهای پیت-1 بر روی زه ورودی از آبرفت. 120

شکل (4-12) عمق کم سطح ایستابی در چالاب پشت پاسگاه خیرآباد. 122

شکل (4-13) نقشه پروفیل هیدروژئولوژیکی از کفه خیرآباد تا پیت 1 معدن.. 123

شکل (4-14) الف- ارتفاع سطح آب در گمانه های حدفاصل پیت معدن و کفه خیرآباد. 125

شکل (4-15) ارتفاع سطوح تراوش و نقاط تخلیه آب در پیت معدن شماره 1. 126

شکل (4-16) تغییرات غلظت Na/Cl  در محدوده خیرآباد. 131

شکل (4-17) تغییرات غلظت Na/Cl  در محدوده معدن.. 131

شکل (4-18) تغییرات غلظت Cl/Br در محدوده خیرآباد. 133

شکل (4-19) تغییرات   غلظت Cl/Br  در محدوده معدن گل گهر. 133

شکل (4-20)تغییرات غلظت B/Cl در محدوده خیرآباد. 134

شکل (4-21) تغییرات   غلظت  B/Cl در محدوده معدن گل گهر. 135

شکل (4-22) نمودارBr  در مقابل Cl 137

شکل (4-23) نمودار نسبت Cl / Br  در مقابل TDS. 138

شکل (4-24)نمودار نسبت Cl / Br  در مقابل Li 139

شکل (4-25)  نمودار نسبت Cl / Br  در مقابل B.. 140

شکل (4-26) نمودار نسبت Cl / Br  در مقابل / Cl Li 141

شکل (4-27) دیاگرم مثلثی HCO3-SO4-Cl 142

شکل (4-28) دیاگرم مثلثی،Ca-Mg-Na.. 143

شکل (4-29) دیاگرم مثلثی،Br-Li-Cl 144

شکل (4-30) دیاگرم مثلثی،Br-Li-B.. 145

شکل (4-31) نمودار δ2H و δ18O برای نمونه‌هایی انتخاب شده. 148

شکل (4-32) غلظت اکسیژن- 18 در مقابل کل املاح محلول نمونه‌های… 148

شکل (4-33) مقایسه ترکیب ایزوتوپی اکسیژن-18. 149

شکل (4-34)  نوسانات تریتیوم در جو نسبت به زمان.. 150

شکل (5-1) نسبت سدیم به کلر در برابر نسبت کمبود سدیم به کلسیم و منیزیم اضافه. 157

شکل (5-2) مدل شماتیک منشا آب در محدوده معدن گل گهر. 159

 

 

 

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) مشخصات ایستگاه سینوپتیک گل گهر. 21

جدول (2-3) طبقه بندی اقلیمی دومارتن.. 25

جدول (2-4) مهم ترین ویژگی های فیزیولوژیکی حوضه ی آبریز ناحیه‌. 26

جدول (2-5) ستون زمین شناسی منطقه. 29

جدول (2-6) مشخصات گسلهای محدوده پیت معدن شماره 1 گل گهر. 37

جدول (3-1) مشخصات پیزومترها و چاههای نمونه برداری شده در محدوده پیت شماره 1 معدن.. 44

جدول (3-2) لیست نقاط انتخاب شده جهت نمونه برداری آنالیزهای مختلف… 70

جدول (3-3) لیست نقاط نمونه برداری و آنالیزهای مربوط به هر نقطه. 70

جدول (3-4) روش نمونه برداری و آماده سازی نمونه‌های… 74

جدول (3-5) نتایج اندازه‌گیری‌های صحرایی در نمونه برداری اصلی.. 75

جدول (3- 6) نتایج آنالیز شیمیایی یونهای اصلی  در دانشگاه شیراز. 79

جدول (3-7) نتایج آنالیز شیمیایی یونهای اصلی و فرعی به روش کروماتوگرافی یونی.. 82

جدول (3-8) ترکیبات متداول ژئوشیمیایی.. 83

جدول (3-9) نتایج آنالیز شیمیایی عناصر کمیاب و فلزات سنگین به روش اسپکترومتری… 84

جدول (3-10) نتایج آنالیز ایزتوپ های پایدار. 89

جدول (3-11) نتایج ایزتوپ های پایدار ( جهانشاهی، 1392) 91

جدول (3-12) نتایج آنالیز ایزتوپ تریتیوم. 92

جدول (4-1) برآورد زمان لازم برای انتقال آب کفه به معدن شماره 1. 127

جدول (4-2) جدول نسبت های عناصر مختلف در نمونه‌های… 130

جدول (4-3) درصد اختلاط محاسبه شده بر اساس غلظت کلر و اکسیژن-18. 149

جدول (4-4) مقادیر تریتیوم محاسبه شده در زمانهای مختلف… 151

جدول (4-5) نتایج تفسیر کیفی سن آب… 152

جدول (5-1)  نتایج مدل معکوس با استفاده از نرم افزار Phreeq. 157

جدول (5-2) نتایج مدل معکوس با استفاده از نرم افزار Phreeq. 159

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

معدن سنگ آهن گل‌گهردر 53 کیلومتری جنوب غرب جاده سیرجان-شیراز واقع است. این معدن مشتمل بر6 آنومالی با ذخیره ای بیش از1135000000تن یکی از مهمترین ذخایر سنگ آهن کشور به حساب می آید (گزارش آبشناسی معدن گل گهر، 1390،1391). وجود آب در معادن روباز یکی ازمشکلات مهمی است که به عنوان یک مانع فیزیکی در برابر عملیات استخراج به حساب می آید. آب همچنین از نظر اقتصادی تاثیر منفی در عملیات استخراج داشته و یک عامل حیاتی در آلودگی محیط زیست درمحدوده معدن می باشد (بوستان زر، 1389). در حال حاضر معدن گل‌گهر با مشکل ورود آب های زیرزمینی به داخل پیت شماره 1مواجه است که خود باعث ناپایداری دامنه های آبرفتی با ضخامت متفاوت اما نسبتا زیاد در اطراف دیوارهای پیت 1می‌شود. ازسوی دیگر باعث مشکل در رفت وآمد ماشین آلات و افزایش هزینه آتشباری و غیره…می‌شود. در حال حاضر پله15معدن در حال بازشدن می‌باشد که کماکان مشکل نفوذ آب ازآبرفت دیوارهای پیت1و آرتزین شدن گمانه های اکتشافی نشان دهنده اهمیت مطالعه آبشناسی منشاء آب داخل پیت1ونقش عامل انتقال دهنده (گسل یا آبرفت) این آب به داخل پیت است.

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

معدن شماره 1 گل‌گهر با مشکل ورود آب زیرزمینی به درون گودال معدن مواجه می باشد. نفوذ آب به درون معدن باعث بروز مشکلات فنی از جمله کاهش پایداری شیب ها و نیز افزایش هزینه های آتشباری و استخراج می‌گردد. شناسایی منشأ آب ورودی به گودال معدن می‌تواند در حل مشکل و ایجاد راهکار مناسب جهت کاهش حجم آب ورودی به معدن کمک شایانی نماید.

یکی از منشأ های محتمل آب زیرزمینی ورودی به معدن گل گهر، کفه خیرآباد در فاصله 10 کیلومتری شمال شرق معدن می‌باشد. حفر گودال معدن سبب شده است که گرادیان هیدرولیکی آب زیرزمینی که قبل از حفاری از محل معدن گل‌گهر به سمت کفه خیرآباد بوده، معکوس گردد و جریان آب زیرزمینی از کفه خیرآباد به سمت معدن تغییر نماید. با توجه به اینکه حد فاصل کفه خیرآباد تا معدن شماره 1 گل‌گهر را زمین­های آبرفتی و کنگلومرای تحکیم نیافته تشکیل داده است، امکان جریان آب زیرزمینی از طریق آبرفت به سمت معدن وجود دارد. بعلاوه وجود گسل‌های متعدد در اطراف معدن از جمله گسل خیرآباد- گل‌گهر احتمال جریان آب از کفه خیرآباد به سمت معدن را دوچندان می نماید. در صورتیکه این گسل‌ها در انتقال آب نقش داشته باشند، بخش قابل توجهی از آب ممکن است از طریق گسل‌ها به سمت معدن گل‌گهر جریان یابد. البته بایستی توجه داشت که صرف وجود گسل به معنای انتقال آب زیرزمینی نمی‌باشد و گسل‌ها ممکن است در انتقال آب نقش مثبت، منفی و یا خنثی داشته باشند. بنابراین لازم است که علاوه بر تهیه نقشه گسل‌ها و نوع آنها از مطالعات هیدرولیکی، هیدروشیمیایی و نیز ایزوتوپی به منظور تعیین نقش گسل‌های منطقه در انتقال آب از کفه خیرآباد به معدن استفاده نمود.

آبهای جوان و نیز آبهای فسیلی نیز از منشاءهای محتمل برای آب ورودی به گودال معدن می باشد. آب جوان آبی است که حاصل واکنشهای شیمیایی محلولهای گرمابی همراه با فرایندهای دگرگونی و آذرین ممکن است تا حجم قابل ملاحظه ای همزمان با کانه زایی معدن گل‌گهر تشکیل شده باشد. آبهای فسیلی نیز به آبهایی اطلاق می‌شود که همزمان با رسوبگذاری ممکن است در سنگ میزبان به دام بیافتد. تشخیص آبهای فسیلی و جوان از طریق مطالعات ایزوتوپی و هیدروشیمیایی امکان پذیر می باشد.

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

  • بررسی نقش گسل‌های اطراف معدن در انتقال آب کفه خیرآباد به معدن شماره 1 گل گهر.
  • تعیین منشأ آب ورودی به معدن شماره 1 گل گهر.
  • تخمین سهم مولفه های ورودی از منشاء های مختلف به معدن شماره.

 

 

1-4- پیشینه تحقیقات

 

Hargrave et al. (2000) معادن مختلفی را در منتانا (ایالات‌متحده) مورد ارزیابی قراردادند و روش‌های مختلف کنترل نفوذ آب به درون معادن منطقه را ارزیابی نمودند. به‌عنوان‌مثال آنها نفوذ آب به درون معدن الکهورن در ایلات متحده را از طریق گسل‌های عبوری از این معدن می‌دانند.Metesh et al. (1998)  روش‌های تسکین یا کنترل نفوذ آب به درون معادن را به سه دسته تقسیم نمودند: ۱) استخراج آب از معدن (۲) مسدود کردن کانال‌های انتقال آب با استفاده از تزریق دوغاب سیمان یا مواد نفوذناپذیر (۳) کنترل منبع تغذیه‌کننده آب زیرزمینی در منشاء. ساخت سدهای زیرزمینی نیز در نقاط مختلف دنیا به منظور کاهش آب ورودی به معادن صورت گرفته است. گوپتا و همکاران (1987) در مقاله‌ای عملکرد  و ویژگی‌های این سدها را در معادن مختلف دنیا مورد بررسی قرار داده‌اند.

در ایران نیز تحقیقاتی در ارتباط با نقش گسل‌ها در انتقال آب صورت گرفته است. ازجمله انتقال آب از طریق گسل قطر کازرون که در دست مطالعه است. ابراهیمی (1381) با برداشت ناپیوستگی‌ها در دیواره‌های معدن گل‌گهر از آن‌ها در برآورد خصوصیات هیدرولیکی استفاده نمود. زارعی (1384) نیز خصوصیات ژئومتری درزه‌ها در جهات و اعماق مختلف را در توده سنگی سازند سخت محدوده معدن گل‌گهر برداشت نمود و به روش مدل‌سازی discrete fracture network  ماکزیمم تراوایی را در امتداد 060 N برابر با  12-10×1/1 مترمربع برآورد نمود درزمینه‌ تعیین منشاء آب زیرزمینی نیز مطالعات متعددی در ایران انجام‌شده است.Zarei and Raeisi (2011)  با تلفیق فن‌های هیدروژئولوژیکی، هیدروشیمیایی و ایزوتوپی مدل جریان را در آبخوان‌های آبرفتی و کارستی منطقه فیروزآباد مطالعه نمودند. آن‌ها همچنین محل ورود آب ‌شورداز گنبد نمکی به آبخوان کارستی کنار سیاه را تشخیص داده و راهکارهایی برای جلوگیری از ورود آن پیشنهاد کرده‌اند. همچنین صحرایی و سامانی (2012) بر روی تکامل آب ورودی به معدن مس سرچشمه مطالعه نمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :  183

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید