دانلود پایان نامه: تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایاننامه کارشناسی ارشد  رشته علوم دامی

 گرایش تغذیه دام

عنوان:

تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر

استاد راهنما:

دکتر محمد داداشبیکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی1
فصل اول: مقدمه2
1-1- نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکامل بشر3
1-2- اهمیت طیور و ضرورت صنعتی شدن آن3
1-3- اهمیت تولید گوشت طیور و جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان4
1-4- مقایسه پرورش طیور در ایران با سایر کشورها5
1-5- اهمیت مهندسی تغذیه در صنعت طیور6
1-6- اهمیت، نقاط قوت و مزایای افزودنی ال-کارنیتین در تغذیه طیور6
1-7- اهمیت، نقاط قوت و مزایای اسیدهایآمینه7
1-7-1-  نگاهی کلی به اهمیت لیزین8
1-7-2-  نگاهی کلی به اهمیت متیونین9
2-8- دلایل و ضرورت اجرای این تحقیق10
2-9- اهداف تحقیق10
فصل دوم: بررسی منابع11
2-1- مروری برکلیات و  مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین12
2-1-1- خواص شیمیایی ال-کارنیتین12
2-1-2- شکل­های شیمیایی ال-کارنیتین13
2-1-3- ال-کارنیتین در مواد غذایی13
2-1-4- فرمهای تجاری ال-کارنیتین15
2-2- مروری بر تئوریها و مطالعات صورت گرفته بر روی واکنشهایحیاتی  ال-کارنیتین16
2-2-1- عملکرد بیولوژیک ال-کارنیتین16
2-2-2- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی توسط ال-کارنیتین17
2-2-3- جذب، انتقال و دفع ال-کارنیتین17
2-2-3-1- جذب17
2-2-3-2-  انتقال18
2-2-3-3- دفع18
2-2-4- بیوسنتز ال–کارنیتین19
2-2-5- متابولیسم ال–کارنیتین21
2-3- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجّه به ال-کارنیتین23
2-3-1- کمبود و اختلالات ناشی از کمبود  ال–کارنیتین23
2-3-1-1- اختلالات اولیه23
2-3-1-2- اختلالات ثانویه23
2-3-2- اختلالات متابولیسم ال-کارنیتین24
2-3-3- اثرات جانبی مصرف ال–کارنیتین25
2-4- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اهمیت  ال-کارنیتین در سایر حیوانات غیر از طیور25
2-4-1- نوزاد حیوانات25
2-4-2- نشخوار کنندگان26
2-4-3- ماهی26
2-4-4- حیواناتخانگی و مسابقه­ای26
2-4-5- خوک27
2-4-6- انسان27
2-5- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره  ال-کارنیتین در طیور28
2-5-1- ال-کارنیتین در تغذیهطیور28
2-5-2- ال–کارنیتین در تغذیهخروسها28
2-5-3- ال-کارنیتین در تغذیه مرغان مادرگوشتی28
2-5-4- ال– کارنیتین در تغذیه مرغانتخمگذار29
2-5-6- اثرات تغذیهای ال–کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه جوجهگوشتی29
2-5-7- اثر مکمل ال–کارنیتین روی سیستمایمنی جوجههایگوشتی34
2-6- مروری بر منابع و کلیات موجود در مورد پروتئینها و اسیدهایآمینه36
2-6-1- تعریف36
2-7- مروری بر مطالعات صورتگرفته بر روی تئوریها، عوامل و تعاریف مرتبط به پروتئین و اسیدهایآمینه در تغذیه طیور38
2-7-1- اسیدهایآمینه سنتتیک در تغذیه طیور38
2-7-2- بیان حداقل احتیاجات اسیدهایآمینه38
2-7-3- محاسبه احتیاجات روزانه پروتئین جوجه­های در حال رشد39
2-7-4- عوامل مؤثر بر قابلیت هضم و قابلیت دسترسی اسیدهایآمینه39
2-7-5- ترتیب محدودیت اسیدهایآمینه39
2-7-6- عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدهایآمینه40
2-7-6-1- عوامل مؤثر بر مصرف خوراک40
2-7-6-1-1- تنش ایمونولوژیکی40
2-7-6-1-2- دمای محیط40
2-7-6-1-3- گونه طیور40
2-7-6-1-4- جنس طیور41
2-7-6-1- 5- سن طیور41
2-7-6-2- عوامل جیره­ای41
2-7-6-2-1- سطح پروتئین جیره41
2-7-6-2-2- سطح انرژی جیره41
2-7-6-2-3- عدمتوازن اسیدهایآمینه41
2-7-6-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستات­ها41
2-7-6-2- 5- ناهمسازی42
2-7-6-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب42
2-7-6-2-7- عوامل ضدتغذیه­ای42
2-7-6-2-8- افزودنی­ها42
2-8- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجه به پروتئینها و اسیدهایآمینه42
2-8-1- اثرات کمبود پروتئین و اسیدهایآمینه در طیور42
2-8-2- اثرات نامطلوب اسیدهای‌آمینه43
2-8-2-1- اثرات متقابل اسیدهایآمینه44
2-8-2-2- عدمتوازن اسیدهایآمینه44
2-8-2-3- سمیّت اسیدهایآمینه44
2-9- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسیدآمینه لیزین و اهمیت آن در تغذیه طیور45
2-9-1- لیزین45
9-2-2- لیزین مورد نیاز جوجههایگوشتی45
2-9-3- لیزین مواد خوراکی46
2-9-4- قابلیت دسترسی لیزین در مواد خوراکی مختلف46
2-9-5- عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین47
2-9-5-1- نحوه خوراک دادن47
2-9-5-2- میزان حرارت خوراک در فرایند تولید47
2-9-5-3- اثر مواد معدنی48
2-9-5-4- استرس ایمنولوژیکی48
2-9-5-5- دمای محیط48
2-9-5-6- جنس49
9-2-6- اثر لیزین در مقابله با استرسگرمایی49
2-9-7- اثر لیزین بر مصرفخوراک و رشد49
2-9-8- اثر لیزین بر ترکیبلاشه50
2-9-9- اثر لیزین بر عملکرد پرنده51
2-9-10- اثر لیزین بر گوشت سینه52
2-9-10- جذب لیزین و مواد غذایی53
2-9-11- روشهای مصنوعی تولید لیزین53
2-9-11-1- روش تخمیری (تولید مستقیم اسیدهایامینه از منابع کربنی)53
2-10- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسید امینه متیونین و اهمیت آن در تغذیه طیور54
2-10-1- متیونین54
2-10-2- متیونین در جیره طیور55
2-10-3- اهمیت S-آدنوزیل متیونین و واکنشهای متیلاسیون56
2-10-4- بررسی متابولیسم متیونین57
2-10-5- اثر متیونین بر رشد و عملکرد60
2-10-6- نقش تغذیه اسیدهایآمینهگوگرددار بر شاخصهای خونشناختی و پروتئینخون61
2-10-7- اثر متیونین بر ترکیب لاشه61
2-10-8-  اثر متیونین افزایش وزن62
2-10-9-  اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریبتبدیل غذا62
2-10-10-  اثر متیونین روی درصد وزن لاشه و درصد وزن سینه62
2-11- معرفی پارامترهای  مورد مطالعه(فلور میکروبی و پارامترهای خون)63
2-11-1- مروری بر اهمیت مطالعات انجامگرفته بر میکروفلوارای روده63
2-11-1-2- بررسی اهمیت  رودهکور(سکوم) بر روی میکروفلورای روده65
2-11-1-2-1-  ساختار رودهکور65
2-11-1-2-2- نقش رودهکور درهضم65
2-11-1-2-3- جمعیت باکتریایی رودهکور66
2-11-1-3- معرفی جمعیت فلور میکروبی و نقش آنها در دستگاهگوارش66
2-11-1-3-1-کُلیفُرمها67
2-11-1-3-2- اِشریشیاکُلی68
2-11-1-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس68
2-11-1-3-4- انتروکوک69
2-11-2- مروری بر مطالعات انجام گرفته روی بعضی از تئوریها و مطالب مرتبط با پارامترهای خون69
2-11-2-1- لیپوپروتئینها70
2-11-2-1-1- اهمیت بالینی لیپیدها70
فصل سوم: مواد و روشها72
3-1- محل اجرای آزمایش73
3-2-  موقعیت و ابعاد سالن73
3-3- آماده سازی سالنپرورش74
3-4- روش آزمایشات75
3-5- شرایط محیطی پرورش75
3-5-1 دما75
3-5-2 رطوبت75
3-5-3- تهویه75
3-5-4- نور76
3-5-5- دانخوری و آبخوری76
3-6- برنامههای بهداشتی و واکسیناسیون76
3-6-1- واکسن برونشیت مرحله اول76
3-6-2- واکسن نیوکاسل مرحله اول77
3-6-3- واکسن گامبورو مرحلهاول77
3-6-4- برونشیت مرحله دوم78
3-6-5- واکسن نیوکاسل مرحله دوم78
3-6-6- واکسن گامبورو مرحله دوم79
3-7- مدل و ماده آزمایشی79
3-8-  تنظیم و تهیه جیره­های آزمایشی81
3-8-1- لیزین- متیونین  بیش از توصیه NRC83
3-9- نمونهبرداری خون83
3-10- پارامترهایهای خون83
3-11- میکروفلورای روده84
3 -11-1-کارهای  قبل از شروع کشتمیکروبی84
3-11-1-1-  تهیه پِپتونواتر84
3-11-1-2- تهیه محیطکشت مککانکی آگار (محیطکشت جامد)85
3-11-1-3- تهیه محیطکشت ای . ام . بی آگار (محیطکشت جامد)85
3-11-1-4- تهیه محیطکشت نوترینت آگار (محیطکشت جامد)85
3-11-1-5- تهیه محیطکشت ام.آر.اس آگار (محیطکشت جامد)86
3-11-1-6- تهیه محیطکشت روگاسا آگار (محیطکشت جامد)86
3-11-1-7- تهیه محیطکشت آزاید آگار (محیطکشت جامد)86
3-11-2- روش کار کشت فلور میکروبی رودهکور87
3-12- چگونگی تجزیه و تحلیل آماری88
3-12-1- مدل آماری طرح88
3-12-1-1-آزمایشات فاکتوریل88
3-12-1-1-1- فاکتور88
3-12-1-1-2- سطح88
3-12-1-1-3- تیمار88
3-12-1-1-4- اثر متقابل89
3-12-1-1-5- اثرات تشکیل دهنده تیمار در آزمایشات فاکتوریل89
3-12-2-  تجزیه و تحلیل آماری89
فصل چهارم: نتایج90
4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی بعضی از پارامترهای خونی93
4-2- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی94
4-3- اثر متقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی95
4-4- گلوکز خون96
4-5- اوریک اسید خون99
4-6- تری گلیسرید خون102
4-7- پروتئین خون105
4-8- آلبومین خون108
4-9- کلسترول خون111
4-10- LDL خون114
4-11- HDL خون117
4-12- VLDL خون120
4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور123
4-14- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین  روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکو124
4-15- اثرمتقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور125
4-16- جمعیت کل باکتریهای هوازی126
4-17- جمعیت باکتری تولید کننده اسیدلاکتیک129
4-18- باکتری اشریشیاکلی132
4-19- کلی فرم135
4-20- لاکتوباسیل138
4-21- انتروکوک141
فصل پنجم: بحث144
5 – 1- پارامترهای خون145
5 -1-1- گلوکز145
5- 1 -2-کلسترول145
5-1- 3-تریگلیسرید146
5- 1- 4- اسید اوریک146
5-1-5- پروتئین وآلبومین خون147
5-1-6- لیپوپروتئینهای خون(LDL، HDL، VLDL)147
5-2- میکروفلورای روده148
5-2-1-کلیفرم148
5-2-2- اشریشیاکلی148
5-2-3- لاکتوباسیلوس و باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک148
5-2-4- انتروکوک‌ها149
5-2-5- باکتری هوازی149
5-3- نتیجهگیری149
5-4- مسائل و چالشهای این پژوهش150
5-5- پیشنهادات150
فصل ششم: فهرست منابع151
چکیده انگلیسی171
فهرست جداول 
جدول1-1- درصد پروتئین گوشت و ضریب تبدیل خوراک در حیوانات مختلف4
جدول1-2- مقایسه برخی از استانداردهای تولید جوجه گوشتی ایران با ترکیه و امریکا5
جدول 2-1- نام شیمیایی ، فرمول شیمیایی و فرمول ساختمانی ال–کارنیتین12
جدول 2-2- مقدار ال– کارنیتین موجود در مواد غذایی (میلیگرم در کیلوگرم)14
جدول 2-3  – مقدار ال–کارنیتین موجود در شیر پستانداران18
جدول 2- 4 – فرمهای مختلف کمبود ال–کارنیتین24
جدول2-5-  عناصر و نسبت آنها در ساختمان پروتئینها36
جدول2-6- طبقهبندی پروتئینها37
جدول 2-7- محدودیت اسیدآمینه خوراک در جیره طیور40
جدول 2–8– مقدار لیزین جیره جوجهگوشتی و وابستگی ان با پروتئین و انرژی قابل متابولیسم خوراک45
جدول 2 – 9–  درصد لیزین چند ماده خوراکی46
جدول2-10-  متابولیسم لیپوپروتئینها71
جدول 3-1 شرایط دمایی تأمین شده در کل دوره پرورش75
جدول 3-2 برنامه واکسیناسیون79
جدول3-4-  جدول سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین  بهکار رفته در این پژوهش80
جدول 3-5- ترکیب دان مصرفی در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی81
جدول 3-6- مواد مغذی جیره پایه آزمایشی در دوره­های آغازین، رشد و پایانی82
جدول 3-7- ترکیب مولتیویتامین دوره آغازین ، رشد و پایانی (در هر کیلوگرم)82
جدول 3-8- میزان لیزین- متیونین  اضافی در این پژوهش در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی83
جدول4-1-  مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین93
جدول4-2- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی94
جدول4-3- مقایسه میانگین های پارامترهای خونی(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها95
جدول4-5 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی گلوکز خون96
جدول 4-6-  نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی اوریک اسید خون99
جدول4-7 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی تری گلیسرید خون102
جدول4-8 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی پروتئین خون105
جدول4-9 –  نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی آلبومین خون108
جدول4-10-  نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلسترول خون111
جدول4-11 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی LDL خون114
جدول4-12 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر رویHDL خون117
جدول4-13 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین ابر رویVLDL خون120
جدول 4-14-مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین123
جدول4-15-  مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی124
جدول4-16- مقایسه میانگین جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) 
و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها125
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت کل باکتریهای هوازی126
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت باکتری تولیدکنندهاسیدلاکتیک129
جدول 4-18- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی باکتری اشریشیاکلی132
جدول4-19-  نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلیفرم135
جدول4-20-  نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی لاکتوباسیل138
جدول4-21- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی انتروکوک141

فهرست نمودارها

 
نمودار4-1-  اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی گلوکز خون97
نمودار4-2- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین روی گلوکز خون97
نمودار4-3-  اثر تیمارها روی گلوکز خون98
نمودار4-4- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی اوریک اسیدخون100
نمودار4-5- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی اوریک اسید خون100
نمودار4-6- اثر تیمارها روی اوریک اسیدخون101
نمودار4-7- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی تریگلیسرید خون103
نمودار4-8- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی تریگلیسرید خون103
نمودار4-9- اثر تیمارها روی تریگلیسرید خون104
نمودار4-10- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی پروتئین خون106
نمودار4-11- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی پروتئین خون106
نمودار4-12- اثر تیمارها روی پروتئین خون107
نمودار4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی آلبومین خون109
نمودار4-14- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی  روی آلبومین خون109
نمودار4-15- اثر تیمارها روی آلبومین خون110
نمودار4-16- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کلسترول خون112
نمودار4-17- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کلسترول خون112
نمودار4-18- اثر تیمارها روی کلسترول خون113
نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی LDL خون115
نمودار4-20- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی LDL خون115
نمودار4-21- اثر تیمارها روی LDL خون116
نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی HDL خون118
نمودار4-23- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی  HDLخون118
نمودار4-24- اثر تیمارها روی  HDLخون119
نمودار4-25- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی VLDL خون121
نمودار4-26- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی  VLDL خون121
نمودار4-27- اثر تیمارها روی  VLDLخون122
نمودار4-28- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای هوازی127
نمودار4-29- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای هوازی127
نمودار4-30- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتریهای هوازی128
نمودار4-31- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک130
نمودار4-32- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک130
نمودار4-33- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری های تولیدکننده اسیدلاکتیک131
نمودار4-34- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی133
نمودار4-35- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی133
نمودار4-36- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی134
نمودار4-37- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت کلیفرمها136
نمودار4-38- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کلیفرمها136
نمودار4-38- اثر تیمارها روی جمعیت کلیفرمها137
نمودار4-39- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل139
نمودار4-40- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل139
نمودار4-41- اثر تیمارها روی جمعیت کل جمعیت باکتری های لاکتوباسیل140
نمودار4-42- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت انتروکوکها142
نمودار4-43- اثر سطوح لیزین – متیونین اضافی روی کل جمعیت انتروکوکها142
نمودار4-44- اثر تیمارها روی کل جمعیت انتروکوکها143
فهرست شکل­ها 
شکل 1-1-  ساختمان مولکولی اسید‌آمینه لیزین8
شکل 1 – 2–  فرم مولکولی اسید‌آمینه متیونین9
شکل 2-1- بیوسنتز ال-کارنیتین20
شکل 2 – 2- متابولیسم ال–کارنیتین22
شکل 2-3-  اکسیداسیون دنباله های متیونین در پروتئینها به متیونین سولفوکسید و واکنش ترمیم پروتئین توسط متیونین سولفوکسید ردوکتاز55
شکل 2-4-  -Sآدنوزیل متیونین57
شکل 2-5- نمای شماتیک متابولیسم متیونین58
شکل3-1- عکس هوایی محل پژوهش73

چکیده

موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین اضافی بر روی میکروفلورای روده و پارامترهایخونی جوجه­هایگوشتی­نَر سویه راس 308 صورت گرفت.

این آزمایش به فُرم فاکتوریل در قالب طرح کاملا ً تصادفی با دو فاکتور و سه سطح برای هر فاکتور انجام شد. هر ترکیب از سطوح مختلف دو فاکتور به صورت نُه تیمار آزمایشی و سه تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجهگوشتی ­نَر سویه راس 308  طی سه دوره آغازین (21-0 روزگی)، رشد (35-22 روزگی) و پایانی (42-35 روزگی) بود. سطوح مختلف ال-کارنیتین شامل: سطح 0 (میلیگرم/کیلوگرم)، سطح 75 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطح150 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطوح لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC  شامل: سطح 0 درصد، سطح 15 درصد و سطح 30 درصد انتخاب گردید.

در سن 42 روزگی از هر تکرار یک پرنده انتخاب شد و خونگیری از سیاهرگ بال آن برای آزمایشات پارامترهای خونی صورت گرفت. پس از خونگیری در پایان دوره دوباره از هر تکرار یک جوجه انتخاب شده و ذبح گردید و رودهکور آنها جدا شد و برای تعیین فلور میکروبی مورد سنجش قرارگرفت.

نتایج این پژوهش در مورد پارامترهای خونی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید،کلسترول و LDL خون بین گروههای آزمایشی شد ( P<0/05). اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید، کلسترول، LDL  و HDL  خون شد (P<0/05).

نتایج در مورد میکروفلورای روده  نشان داد که استفاده از سطوح ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، باکتری اِشریشیاکُلی، کُلیفرمها و لاکتوباسیلهاگردید(P<0/05).  همچنین استفاده از سطوح لیزین- متیونین اضافی باعث تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی و کلیفرمها شد (P<0/05). در نهایت نتایج اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث تفاوت معنیدار درجمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، اشریشیاکلی، کلیفرمها و لاکتوباسیلها شد (P<0/05). در بقیه پارامترها در همه سطوح اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.

 

فصل اول:  مقدمه

  • نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکاملبشر

بشردر طول حیات تکاملی در اهلیکردن حیوانات به منظور تأمین نیازهای خود اعم از خوراک و پوشاک مسیرهای متفاوتی را طی نمود که این تفاوت را میتوان در شیوههای تولید و مناسبات اجتماعی زمان خود بررسی نمود. مطابق قوانین طبیعی و اتودینامیسم جامعه و در یک روند  تِز و آنتیتِز که منجر به فرماسیونهایاجتماعی و اقتصادی شد به عنوان سنتِز بروز  نمود و لذا بشر در هر دوره مطابق با ابزار و تکنولوژی زمان خود به اهلیکردن و پرورش حیوانات تلاش نمود. امروزه در راستای همان روند با استفاده از تکنولوژی برتر در جهت بهبود کیفیت و کمیت برای پاسخگویی به رشد و افزایش جمعیت کوشش مینماید.

وظیفه تاریخی نسلکنونی است که در این مقطع از تاریخ با استفاده از تجارب گذشته و تکنولوژی روز، نقش خود را در بهبود کیفیت و کمیت ایفا نماید. بیشک در این روند موضوع پرورشطیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعهکنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیصداده و هر روز رو به گسترش است. وجود فارمهای بزرگ گویای این ادعاست، لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.

تعداد صفحه : 196

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید