دانلود پایان نامه : حوادث تاریخی بویراحمد در دوره های قاجار و پهلوی و بازتاب آن در اشعار شاعران محلی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی

عنوان : حوادث تاریخی بویراحمد در دوره های قاجار و پهلوی و بازتاب آن در اشعار شاعران محلی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی ایران شناسی

حوادث تاریخی بویراحمد در دوره های قاجار و پهلوی و بازتاب آن در اشعار شاعران محلی

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول خیراندیش

 

 

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بویراحمد یکی از اقوام قدیمی ساکن کهگیلویه و بویراحمد کنونی به شمار می‌آید، که از جمعیت و وسعت فراوانی برخوردار است . این قوم که پیشینه آن به عهد تیموریان برمی‌گردد، از طوایف و تیره‌های متعدد و متفاوت تشکیل شده است. طی دو قرن اخیر ، در حیات سیاسی-اجتماعی بویراحمد حوادث و رخداد های ریز و درشت بسیاری را شاهد هستیم . بخشی از مهمترین این حوادث در شعر شاعران محلی ماندگار شده و سینه به سینه منتقل و محفوظ گشته است. مستندات موجود، موید ماندگاری برخی اشعار محلی سرایان از اواخر زندیه تا کنون هستند . از آنچه تا امروز مانده، برمی‌آید که وقایع مهم و شخصیت‌های موثر و معروف، در اشعار شاعران  این قوم بازتاب داشته و در اذهان عمومی انعکاس و نسل به نسل انتقال یافته است. شاعران بومی هم به گویش محلی سروده‌های خویش را منتشر نموده و هم به زبان فارسی. مرثیه‌هایی  که در مرگ بزرگان سروده‌اند و آنچه  بر سنگ قبر این بزرگان حک گردیده، نمونه‌ای از این ادبیات است. جنگ‌های مهمی نظیر تنگ تامرادی، دره سرد و گجستان، و نیز اشخاص مشهور و موثری که عملکرد و اقدام ماندگاری داشته‌اند، در ذهن و زبان شاعران و عامه مردم محل حفظ  شده‌اند. شخصیت‌هایی چون هادی خان، شاهین خان، خداکرم خان، کریم خان، میرمذکور، میر غلام، کی لهراس، برادران ایزدپناه، ملا غلامحسین، عبدالله خان و ناصرخان، بخش عمده اشعار محلی را به خود اختصاص داده‌اند.

این پایان‌نامه در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که: بازتاب حوادث تاریخی بویراحمد در دوره‌های قاجار و پهلوی در اشعار شاعران محلی، چگونه بوده است؟ نگارنده با روش تحقیق تاریخی و شیوه توصیفی-تحلیلی به این موضوع پرداخته است.

 

واژه‌های کلیدی: بویراحمد، قاجار، پهلوی، ادبیات محلی، اشعار لری، اشعار فارسی .

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1 –کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- طرح موضوع یا مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-9- معرفی و نقد منابع………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم: حوادث تاریخی بویراحمد در دوره قاجار و بازتاب آندر اشعار محلی

2-1-موقعیت  جغرافیایی  و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………. 13

2-2- تقسیمات سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3- پیشینه تاریخی بویراحمد…………………………………………………………………………………………………… 15

2-4- هادی خان بویراحمدی……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-5- شاهین خان بویراحمدی …………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- عبدالخلیل و سرانجام او……………………………………………………………………………………………………… 18

2-7- محمد طاهر خان و وقایع عهد او……………………………………………………………………………………….. 19

………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان                                                                                              صفحه

 

2-8- خداکرم خان بویراحمدی و حوادث زمان او……………………………………………………………………… 20

2-9- کریم خان بویراحمدی و اشعار مربوط به حیات سیاسی– اجتماعی او…………………………. 26

 

فصل سوم: حوادث تاریخی بویراحمد در عصر رضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی

3-1-  مختصری ازحوادث تاریخی بویراحمد در عهد رضاشاه…………………………………………………… 31

3-2- میر مذکور و میرغارتی و اشعار مربوط به آنها………………………………………………………………….. 33

3-3- جنگ داخلی « دره سرد »………………………………………………………………………………………………… 35

3-4- هجوم اردوی دولتی به بویراحمد وجنگ تنگ تامرادی…………………………………………………… 39

3-5- اشعار مربوط به نبرد تنگ تامرادی و کی لهراس(=لهراسب)…………………………………………… 42

3-6- اشعاری از شاعران گمنام در باب کی لهراس…………………………………………………………………… 48

3-7- یاغی گری و درگیری های میرغلام شاه قاسمی و اشعار آن………………………………………….. 50

3-8- یاغی گری دو برادر……………………………………………………………………………………………………………… 55

3-9- بازتاب اقدامات و عملکرد حکومت رضا شاه در اشعار محلی…………………………………………… 60

 

فصل چهارم : حوادث تاریخی بویراحمد در عصر محمد رضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی(1341-1320)

4-1- مختصری ازحوادث تاریخی  بویراحمد در دوره محمدرضاشاه………………………………………… 67

4-2- نبرد سمیرم و اشعار مربوط به آن…………………………………………………………………………………….. 74

4-3- جنگ داخلی بویراحمدی ها و اشعار مربوطه…………………………………………………………………… 77

4-4- قتل کی علی خان………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-5- قتل خسروخان بویراحمدی……………………………………………………………………………………………….. 83

 

 

عنوان                                                                                              صفحه

 

فصل پنجم:  قیام عشایر جنوب(1343-1341)

5-1- اجمالی از قیام عشایر جنوب……………………………………………………………………………………………… 88

5-2- جنگ گُجستان (1342 )………………………………………………………………………………………………….. 93

5-4- اشعار لری شیخ علی مراد،  در باب حوادث 43-1341………………………………………………… 104

5-5- اشعار شیخ علی مراد درباره دیگر جنگجویان نبرد گجستان…………………………………………… 110

5-6- اشعاری از شاعران گمنام در توصیف جنگجویان نبرد گجستان……………………………………… 113

5-7- اشعار شیخ علی مراد در وصف عبدالله خان ضرغام پور………………………………………………….. 114

5-8- اشعار شیخ علی مراد درباره ناصر خان طاهری………………………………………………………………… 120

5-9- اشعاری دیگر در وصف ناصر خان طاهری…………………………………………………………………………. 122

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منبع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

مقدمه

 

1-1 – کلیات

 

بویراحمدی‌ها یکی از اقوام شش گانه مسکون در کهگیلویه و بویراحمد است که قدمت آن به قرنها پیش برمی‌گردد. نام بویراحمدکه به گویش لری«بیرَمَد»(=بیرَاحمد؟) خوانده می‌شود، نخستین بار در یک سنگ نبشته مربوط به عصر تیموریان نقر شده است. در منابع عصر صفوی، چندین بار نام بویراحمد ضبط گشته و از آن به بعد تا شکل‌گیری قاجارها، نامی از بویراحمد به چشم نمی‌خورد. منابع عهد قاجار بارها نام بویراحمد را ذکر نموده و برخی نویسندگان عصر به طوایف و تیره‌های تشکیل دهنده آن قوم اشارت ، کرده‌اند.

به رغم اینکه تمام طوایف و تیره‌های بویراحمد، دارای نیای مشترک نیستند و هر کدام تاریخ مستقل و مجزایی دارند، به دلیل قرنها سکونت در کنار هم ،از فرهنگ و گویش مشترک برخوردارند و عادات و آداب و رسوم آنان یکی است. حضور در محیط جغرافیایی واحد، در بسیاری موارد موجب آمیختگی تاریخ و فرهنگ آنها در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ادبی گشته و تقریبا اصل ومبنای مشترکی را ایجاد کرده است.حوادث سیاسی-نظامی و اجتماعی بویراحمدی‌ها، در سرنوشت تمام طوایف و تیره‌های آن تاًثیر گذاشته و آن‌ها را با هم مرتبط نموده است. بی‌تردید، ادبیات مربوط به این وقایع در طوایف و تیره های قوم پراکنده و منتشر گردیده و همه را با هم اتصال داده است.

بر مبنای مستندات موجود، نخستین اشعار در دست مربوط به سال های بر افتادن زندیان و برآمدن قاجارهاست. در این پایان نامه، بیش از دو سده ادبیات حماسی وسیاسی بویراحمدکه سینه به سینه نقل و نشر گردیده، بررسی و تبیین شده است. در بادی امر کاملاً روشن است که ادبیات مزبور، در باب وقایع مهم و مؤثر و شخصیت های نقش آفرین و صحنه گردان است که بر زبان و قلم جاری گشته و به ثبت و ماندگاری حوادث سرنوشت ساز منتهی شده است.این وقایع و اشخاص از آغاز سلسله قاجار تا قیام عشایر جنوب در سال های 43-1341 استمرار داشته و در ذهن و زبان سرایندگان محلی و عامه مردم محفوظ مانده است.

بی‌تردید، به دلیل انتقال سینه به سینه اشعار و عدم کتابت آن‌ها، بسیاری از اشعار، از میان رفته و هیچ نشانی از آنان بر جای نمانده است. در حقیقت آن دسته از اشعار که تاکنون محفوظ و مضبوط مانده، به سبب اهمیت و تاثیر آنها بوده است.

در این پایان‌نامه، برای نشان دادن قرابت و یگانگی گویش لری بویراحمد و زبان فارسی کنونی-که هر دو بازمانده فارسی میانه و فارسی باستان هستند- برگردان اشعار لری را کلمه به کلمه انتخاب کرده تا هر علاقمند ادب فارسی در یابد که چه اندازه تشابه و تداخل دارند و در واقع یکی هستند و تفاوت آنها تنها در تلفظ برخی واژه ها است. در این باره، جای سخن فراوان است، که در اینجا مجال آن نیست.

این پایان نامه در پنج فصل تدوین و تنظیم گشته که به ترتیب عبارتند از:فصل اول کلیات، فصل دوم حوادث تاریخی بویراحمد در عهد  قاجار و بازتاب آن در  اشعار محلی، فصل سوم حوادث تاریخی بویراحمد در عصر رضاشاه و بازتاب آن در اشعار محلی، فصل چهارم حوادث تاریخی بویراحمد در دوره محمدرضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی و فصل پنجم قیام عشایر بویراحمد در سال های 43-1341 و بازتاب آن در اشعار محلی است.

در پایان، از تمام کسانی که در تدوین و تنظیم این پایان نامه همکاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید