دانلود پایان نامه : رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

عنوان 

رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی

استاد راهنما

 دکتر مختار عارفی  

استاد مشاور

دکتر کریم افشاری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 4

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه تحقیق ، تعاریف مفهومی، تعاریف   عملیاتی…………………………………………………………. 8

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………….. 9

تعریف رضایتمندی ازدواج………………………………………………………………………………………… 10

رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………… 11

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی…………………………………………………………………………….. 13

ارتباط موثر در رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………. 14

تعارض در رابطه زناشویی…………………………………………………………………………………………. 15

اختلاف و دلزدگی در رابطه زناشویی…………………………………………………………………………… 15

رضایت از رابطه جنسی…………………………………………………………………………………………….. 17

رضایت از زندگی و رابطه زناشویی…………………………………………………………………………….. 17

تمایلات جنسی انسان………………………………………………………………………………………………… 19

صمیمیت جنسی……………………………………………………………………………………………………….. 20

صمیمیت در ازدواج…………………………………………………………………………………………………. 21

صمیمیت واقعی……………………………………………………………………………………………………….. 22

عملکرد جنسی، خودافشاسازی……………………………………………………………………………………. 24

مشکلات صمیمیت در مردان………………………………………………………………………………………. 24

مشکلات صمیمیت در زنان………………………………………………………………………………………… 25

مشکلات جنسی……………………………………………………………………………………………………….. 26

عوامل موثر بر صمیمیت جنسی…………………………………………………………………………………… 27

سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………… 28

نظریه بالبی………………………………………………………………………………………………………………. 29

نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………………….. 30

موضوع اصلی نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………….. 31

تعریف دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….. 31

الگوهای دلبستگی اینثورث…………………………………………………………………………………………. 32

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. 43

فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………… 46

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 70

منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 76


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی طرح ریزی و در سال 1392 انجام گرفته. جامعه آماری پژوهش تمام زوج های جوان بین 30 تا40 سال شهر کرمانشاه بود که حداقل 2سال از ازدواج آنها گذشته است،نمونه مورد پژوهش 160نفر (80 زن و 80 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون، صمیمیت جنسی باگاروزی و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد.روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نتایج تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد: بین سبک دلبستگی اضطرابی با رضایت زناشویی رابطه معنادار منفی(r=-0/347)وجود دارد، بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه معنادار منفی(r= -0/630)وجود دارد، بین صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی رابطه معنادار (r=0/739)وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی پیش بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی هستند و می توانند روی هم 3/60 درصداز تغییرات رضایت زناشویی را پیش بینی کنند.

واژه های کلیدی: سبک دلبستگی، صمیمیت جنسی، رضایت زناشویی

 

مقدمه

مطالعه علمی رضایت زناشویی، از دهه 1990 تا کنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است. رضایت زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تبیین  و نشان دادن  میزان شادی  و پایداری روابط می باشد. رضایت زناشویی فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می آید. زیرا  لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت ویژگی ها ی شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است. زوجینی که از نوع و سطح رابطه شان راضی اند، توافق زیادی با یکدیگر دارند و زمان و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه ریزی می کنند(گریف[1]، 2000، به نقل از آسفیچی و همکاران،1391). یکی از عوامل  مهم که  در سال های اخیر به آن  توجه شده است و بر روی  رضایت  زناشویی تاثیر دارد  تجارب اولیه  فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی است. برخی از مطالعات تلاش کرده اند به این  سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد با والدین   خود در دوران کودکی  می تواند وی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد(سیمپسون و  رولز[2] 1998). همچنین یکی دیگر از مهمترین عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی، روابط لذت بخش جنسی است و رضایت بخش نبودن آن منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می شود. این محرومیت جنسی در بسیاری از مواقع در نهایت منجر به طلاق  و از هم گسستگی زندگی زناشویی می گردد. نارضایتمندی جنسی یکی از عوامل موثر در بسیاری از طلاق ها به شمار می آید(مک کارتی، 2002). از آنجا که نظریه دلبستگی رضایت و صمیمیت جنسی زوجین را افزایش می دهد وبا توجه به اینکه سبک های دلبستگی ناایمن می توانند بر رابطه زوجین و همچنین رابطه جنسی آنها تأثیر منفی بگذارند و با از هم پاشیدن روابط عاشقانه وازدواج رابطه دارد،این پژوهش بر آن است تا رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی را با رضایت زناشویی بررسی نماید.

 

بیان مسئله

در سال های اخیر کمک به زوج ها برای بهبود روابط زناشویی خود با استفاده از روش های مختلف درمان مورد توجه قرار گرفته است سوال اصلی این تحقیق این است که آیا سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به تشریح هر یک از مفاهیم سبک های دلبستگی ، صمیمیت جنسی و رضایت زناشویی می پردازیم:

داشتن رابطه‫ی صمیمانه و دلبستگی عاطفی با افراد نزدیک زندگی چون والدین، همسر و فرزندان یکی از مهمترین نیازهای بشری است. تلاش در جهت جستجو و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با فرد همراه است. دلبستگی و داشتن رابطه برای رشد روانی، تکوین شخصیت و سلامت هیجانی ضروری است و بر سلامت هیجانی، احساس امنیت و بهداشت روان انسان ها تاثیر می گذارد. بررسی های قبلی رضایتمندی زناشویی به طور کل نشان مید هند که وضعیت جنس افراد، پیش بینی کننده رضایتمندی نمی باشد ( اسمیت[3] ، 1985؛ به نقل از تابع بردبار، 1383). در پژوهش دیگری با عنوان رابطه بین دلبتسگی و روشهای حل تعارض و رضایت زناشویی (فینی[4]، 1999) ایمنی دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشت.

نظریه ی دلبستگی، انسان را به عنوان موجودی اجتماعی می نگرد که ظرفیت برقراری ارتباط با سایر انسا ن ها را دارد. یک رابطه ی امن با فردی صورت می پذیرد که نسبت به او احساس دلبستگی بشود. این ارتباط امن بیشتر با همسر شکل می گیرد و همسر شکل اولیه‫ی دلبستگی و منبع عمده‫ی امنیت و احساس آرامش است. افرادی که احساس ایمنی می‫کنند به همسر خود دلبستگی روشن تر، منسجم تر و پیوسته تری داشته و احساس مثبتی نسبت به خود دارند. زوجینی که دلبستگی ایمن دارند نسبت به یکدیگر متعهدتر هستند. آن ها از رابطه ی بین فردی خود بیشتر احساس رضایت می کنند و این امر سبب تداوم رابطه بین آنها می گردد (بالبی[5] ، 1982).

دلبستگی فهم ما را وقایع ارتباطی روانه مثل رابطه ی جنسی، دلبستگی بین زوجین را نسبت به هم زیاد می کند.برای بسیاری از زوج ها ارتباط جنسی زمانی اتفاق می افتد که قادر باشند ارتباط لطیف تری را با یکدیگر برقرار کنند و نیازهای ذلبستگیشان را پاسخ گویند. روابط جنسی جزیی از ارتباطهای عاشقانه ی زوجین است و پیوندهای  عاشقانه و صمیمیت و رضایت از رابطه ی جنسی عوامل کلیدی در دلبستگی زوجین هستند(هازان و همکاران، 1982).

در این میان صمیمیت جنسی موضوعی پیچیده است که نیاز به توجه ویژه ای دارد؛ زیرا رضایتمندی در این زمینه بر جنبه‫های دیگر روابط زوجین اثر می‫گذارد. صمیمیت جنسی شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با یکدیگر، نیاز به تماس بدنی، آمیزش جنسی و روابطی می‫شود که برای برانگیختن، تحریک  و رضایت جنسی طرح ریزی می شود. مشاوران در طول سال‫ها کار با مراجعان متوجه گردیده اند که صمیمیت جنسی بیشترین حساسیت و در عین حال بیشترین مشکلات را برای  زو ج ها به ارمغان می آورد. اگر زوجین نسبت به تفاوت های خود در تقاضاهای جنسی و تمایلات  مختلفشان در آمیزش جنسی آگاهی داشته  باشند  می توانند قبل از آن که ارتباطشان دچار مشکل گردد آن را مورد درمان قرار دهند. برعکس اگر زوجین به صمیمیت جنسی خود آگاه نباشند باید شاهد برون ریزی مشکلات باشند(باگارزی[6]، 2001) و این مسئله در واقع می تواند رضایت زناشویی را بالا برد. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی صورت خواهد گرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

روابط جنسی بخشی ضروری از بیشتر روابط صمیمی زن و مرد است تا جایی که در غالب جوامع ، ازدواج با روابط جنسی آغاز می شود.(اسپریچر[7] و همکاران، 2006؛ اپت[8] و همکاران، 1994، به نقل از عارفی و همکاران،1391)اشاره می کنند که رابطه ی جنسی  موضوعی است که در ادبیات پژوهشی مورد غفلت واقع شده است. در ایران مولفه های دیگر زناشویی به وفور مورد بررسی قرار گرفته اند، اما روابط جنسی به ندرت مورد توجه پژوهشگران بوده است.

با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه ی استحکام بخش زندگی  خانوادگی  است، ضروری به نظر می رسد. بنابر این در صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت زناشویی می توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایتمندی زناشویی بسیاری از مشکلات روانی،  عاطفی و اجتماعی خانواده ها و در کل جامعه کاهش یابد. همچنین با ارتقاء سطح رضایتمندی زناشویی و رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی فرهنگی  و اقتصادی خواهند پرداخت  و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد (ثنایی ، علاقبند و هومن، 1379). بنابراین برای افزایش رضایتمندی زناشویی باید عوامل مرتبط با آن شناسایی گردد همچنین به نظر می رسد نظریه ی دلبستگی بر اهمیت  صمیمیت تاکید می کند  و بر این باور است که صمیمی شدن با افراد خاص یکی از نیازهای انسان است. میل به صمیمیت ریشه های زیست شناختی دارد و در اکثر افراد از تولد تا مرگ ادامه می یابد. میل به صمیمیت برای دلبستگی مهم است و روابطی که میل رسیدن به صمیمیت را ارضا می کنند منجر به دلبستگی های ایمن تر بین زوجین می گردند. مطالعات نشان داده اند که دلبستگی با رضایت زناشویی(رحیمیان و همکاران،2007) و نیز مسایل مختلف جنسی در ارتباط است (دمپستر[9] و همکاران،2007؛ استیون وهمکاران، 2002؛ کوپر وهمکاران ، 2006؛ براسرد و همکاران، 2007) و این یافته ها باعث شده است که توجه پژوهشگران به نقش دلبستگی در مسایل جنسی افزایش یابد. بنابراین با توجه به مطالبی که گفته شد لزوم پرداختن به موضوع رابطه سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی محرز می گردد.

تعداد صفحه :80

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید