دانلود پایان نامه : مطالعه رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش CAD, CAM

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

   دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  ( M.A ) رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: مدیریت مالی

                                       عنوان  :

مطالعه رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش CAD, CAM

استاد راهنما :

دکتر فخرالدین معروفی

استاد مشاور :

دکتر بابک جمشیدی نوید

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق2
1-1 مقدمه3
1-2 بیان مسأله4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
1-4 جنبه نوآوری تحقیق7
1-5 دلایل انتخاب موضوع7
1-6 اهداف تحقیق7
1-6-1 هدف اصلی7
1-6-2 اهداف فرعی7
1-6-3 اهداف کاربردی8
1-7 استفاده کنندگان تحقیق8
1-8 سؤال تحقیق8
1-9 فرضیه های تحقیق8
1-9-1 فرضیه اصلی8
1-9-2 فرضیه های فرعی9
1-10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق9
1-10-1 تعاریف مفهومی9
1-10-1-1 فناوری اطلاعات9
1-10-1-2 استراتژی های تولید10
1-10-1-3 عملکرد مالی10
1-10-1-3-1 نسبت گردش دارایی ها10
1-10-1-3-2 نسبت گردش سرمایه جاری11
1-10-1-3-3 نرخ بازده دارایی ها11
1-10-1-3-4 بازده حقوق صاحبان سهام11
1-10-1-3-5 بازده فروش11
1-10-1-3-6 سود هر سهم11
1-10-1-3-7 حاشیه سود خالص

1-10-1-4CAD/CAM

11

12

1-10-2 تعاریف عملیاتی12
1-10-2-1 فناوری اطلاعات12
1-10-2-2 استراتژی های تولید12
1-10-2-3 عملکرد مالی13
1-10-2-3-1 نسبت گردش دارایی ها13
1-10-2-3-2 نسبت گردش سرمایه جاری13
1-10-2-3-3 نرخ بازده دارایی ها13
1-10-2-3-4 بازده حقوق صاحبان سهام13
1-10-2-3-5 بازده فروش14
1-10-2-3-6 سود هر سهم14
1-10-2-3-7 حاشیه سود خالص14
1-11 بیان متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی15
1-12 قلمرو تحقیق15
1-12-1 قلمرو موضوعی15
1-12-2 قلمرو زمانی15
1-12-3 قلمرو مکانی16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق17
2-1 مقدمه18
2-2 مبانی نظری تحقیق18
2-2-1 بخش اول: فناوری اطلاعات18
2-2-1-1- تعاریف و مفهوم سازی18
2-2-1-2- تاریخچه فناوری اطلاعات22
2-2-1-3 کاربردهای فناوری اطلاعات23
2-2-1-4- سیستم های کاربری فناوری اطلاعات در سازمان24
2-2-1-5- شاخص های توسعه فناوری اطلاعات25
2-2-1-6- موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان26
 

2-2 -2 بخش دوم: استراتژی های تولید

 

27

2-2-2-1 مکاتب استراتژی های تولید27
2-3-2-2 تعاریف و مفهوم سازی28
2-2-3 بخش سوم: عملکرد مالی33
2-2-3-1 تعاریف و مفهوم سازی33
2-2-3-2 شاخص های عملکر مالی34
2-2-3-2-1 نسبت گردش دارایی ها (AT)34
2-2-3-2-2 نسبت گردش سرمایه جاری (COC)34
2-2-3-2-3 بازده دارایی ها (ROA)35
2-2-3-2-4 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)37
2-2-3-2-5 بازده فروش (ROS)38
2-2-3-2-6 سود هر سهم (EPS)38
2-2-3-2-7 حاشیه سود خالص (PM)40
2-2-3-3 مدل های ارزیابی عملکرد41
2-2-3-3-1 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد41
2-2-3-3-2 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد42
2-2-4 بخش چهارم: CAD/CAM43
2-2-4-1 CAD و فناوری اطلاعات43
2-2-4-2 فناوری اطلاعات در طراحی فرآیند به کمک رایانه44
2-2-4-3 CAM و فناوری اطلاعات45
2-2-4-4 تولید به کمک کامپیوتر (CAM)45
2-2-4-5 مزایای به کارگیری تکنولوژی CAD/CAM46
2-2-4-6 ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی46
2-3 مطالعات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع47
2-3-1 پژوهش های داخلی47
2-3-2 پژوهش های خارجی52
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 56
3-1 مقدمه57
3-2 فرضیه های تحقیق57
3-2-1 فرضیه های اصلی57
3-2-2 فرضیه های فرعی58
3-3 روش تحقیق58
3-3-1 روش تحقیق بر حسب هدف58
3-3-2 روش تحقیق بر حسب نوع  داده ها58
3-3-3 روش تحقیق بر حسب منطقه مورد مطالعه58
3-4 جامعه آماری تحقیق و نحوه انتخاب شرکت های مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق59
3-5 روش و ابزار جمع آوری داده ها60
3-5-1 روش جمع آوری داده های تحقیق60
3-5-2 روش اجرا و نمره گذاری متغیرها61
3-6 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش63
3-6-1 روایی پرسشنامه63
3-6-2 پایایی پرسشنامه63
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها65
3-7-1 میانگین65
3-7-2 انحراف معیار66
3-7-3- واریانس66
3-7-4- تحلیل رگرسیون66
3-7-5- ضریب همبستگی و ضریب تعیین68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 70
4-1 مقدمه71
4-2 آزمون فرضیه های تحقیق71
4-3 تحلیل توصیفی داده ها76
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق76
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی76
4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول77
4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم78
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم79
4-5-6 آزمون فرضیه فرعی چهارم79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1 مقدمه82
5-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه های تحقیق82
5-3 نتایج فرضیه ها83
5-3-1 فرضیه اصلی تحقیق83
5-3-2 فرضیه فرعی اول84
5-3-3 فرضیه فرعی دوم84
5-3-4 فرضیه فرعی سوم86
5-3-5 فرضیه فرعی چهارم87
5-4- نتیجه گیری تحقیق88
5-5 محدودیت های تحقیق89
5-6- پیشنهادات حاصل از تحقیق89
5-7 پیشنهادات کاربردی برای تحقیق آتی89
منابع و مآخذ91
پیوست ها99

 

 

فهرست جداول
عنوانصفحه
نگاره ی 2-1 : جدول تعاریف فناوری اطلاعات21
نگاره ی 2-2: جدول مراحل تکامل فناوری اطلاعات در کسب و کار26
نگاره ی 2-3: جدول شکل گیری استراتژی تولید32
نگاره ی 3-1: جدول چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه61
نگاره ی 3-2: جدول سنجه هایی برای سنجش برتری های استراتژیک61
نگاره ی 3-3: جدول سنجه هایی برای سنجش فناوری اطلاعات62
نگاره ی 4-1: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها72
نگاره ی 4-2: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی هزینه73
نگاره ی 4-3: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی کیفیت73
نگاره ی 4-4: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی انعطاف پذیری74
نگاره ی 4-5: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی نوآوری75
نگاره ی 4-6: جدول ماتریس همبستگی بین مؤلفه های مستقل تحقیق و عملکرد مالی شرکت ها75
نگاره ی 4-7: جدول تحلیل توصیفی داده ها76
نگاره ی 4-8: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیر وابسته عملکرد مالی و متغیرهای مستقل تحقیق (فرضیه ی اصلی تحقیق)77
نگاره ی 4-9: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی اول78
نگاره ی 4-10: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی دوم78
نگاره ی 4-11: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی سوم79
نگاره ی 4-12: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی چهارم80

 

 


چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی با استفاده از روشCAD/CAM  می باشد. فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی(نسبت گردش دارایی ها، نسبت گردش سرمایه جاری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، سود هر سهم، حاشیه سود خالص) به عنوان متغیر وابسته واستراتژی های تولید (هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، نوآوری)به عنوان متغیر مداخله گر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به فناوری اطلاعات و استراتژی های تولید از پرسشنامه استاندارد و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به  عملکرد مالی از اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1385 می باشد و نمونه آماری با استفاده از روش  حذف سیستماتیک شامل 121 شرکت پذیرفته شده است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه بررسی داده ها، توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها،تحلیل همبستگی می باشد و برای سنجش وجود رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند متغیره و همچنین برای تحلیل داده های عضو نمونه آماری از آماره های توصیفی استفاده شده است. نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که فرضیه‌ی اصلی تحقیق دال بر ارتباط فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی با استفاده از روشCAD/CAM  تأیید می‌گردد و همچنین فرضیه های فرعی تحقیق دال بر تأثیر فناوری اطلاعات بر استراتژی های تولید(کیفیت، انعطاف پذیری، نوآوری) و عملکرد مالی رابطه مستقیم و معنی دار و بین فناوری اطلاعات و استراتژی هزینه و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، استراتژی های تولید، عملکرد مالی، سیستم کمک کننده طراحی (CAD) ، سیستم کمک کننده تولید (CAM)

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق


  • 1-1 مقدمه

تکنولوژی اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش به منظور بهره برداری از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین افزایش کارآیی و آزاد سازی مهارت‌های انسانی، در دهه‌های اخیر مورد توجه خاصی به عنوان محور توسعه جوامع و سازمان‌ها قرارگرفته است. در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. امروزه فناوری اطلاعات، تحول گسترده‌ای را در امور اداری و سیستم‌های اطلاعاتی و به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات باعث شده است، به طوری که امکان انتقال الکترونیکی داده‌ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است. مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بازده مؤسسات و بهره وری نیروی انسانی ارتباط دو سویه مثبتی وجود دارد. همچنین تکنولوژی اطلاعات توانایی سازمان‌ها را افزایش می‌دهد و این در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری است؛ و نیز سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می‌شود. یکی از تمرکز زدایی در عین تمرکزگرایی است. بدین معنی که می‌توان با فناوری اطلاعات نتایج عمده تکنولوژی اطلاعات کارها را از راه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فیزیکی و مستمر داشته باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی تأکید دارد. امروزه تکنولوژی اطلاعات دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت از جمله سیستم پشتیبانی تصمیم[1]، سیستم اطلاعات مدیریت[2] و … را در اختیار گرفته و بدین ترتیب قطب اطلاعاتی مستقر در مرکز را قادر می‌سازد تا به افزایش کنترل خود بر مناطق و انجام عملیات تمرکزی اقدام نماید؛ بنابراین امکان افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری و مدیریت را فراهم می‌نماید.  تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جهت مشارکت در بازار جهانی است (مبارکی و آقازاده،1387 ). در گذشته طراحی قطعات و محصولات به صورت دستی و با استفاده از میزهای بزرگ و ابزارهای نقشــــه­کشی انجام می‌گرفت و نقشه‌ها غالباً بر روی کاغذ ترسیم می‌شدند. به همین سبب طراحی‌ها عموماً وقت گیر و پردردسر بودند. همچنین در صورت ترسیم اشتباه و یا تغییر طرح، اصلاح و رسم مجدد نقشه‌ها زمان زیادی را به خود اختصاص می‌داد. این مسأله در مواردی که محصول از قطعات متعدد و پیچیده برخوردار بود نمود بیشتری داشت. نگهداری نقشه‌ها و مراقبت از آنها نیز مسأله دیگری بود که هم فضای زیادی را می‌طلبید و هم زمان قابل توجهی را برای کدگذاری، بایگانی و بازیابی مجدد به خود اختصاص می‌داد. با این همه این نقشه‌ها تنها نمایانگر شکل و وضعیت هندسی و مکانی قطعات نسبت به یکدیگر آن هم به صورت دو بعدی بودند(مبارکی و آقازاده،1387 ).

به تدریج با به‌کارگیری رایانـه در امر نقشــه کشی و ایجاد و توسعه نرم افزارهای[3]CAD ، تحولی در امور طراحی به وقوع پیوست. کاهش خطاهای طراحی و تولید، ایجاد تناسب میان نقشه و روش‌های تولید، تشخیص آسان روابط اجزای قطعه در مرحله تحلیل، تسهیل در آمــاده سازی مستندات و بهبود یا افزایش استانداردهای طراحی از مزایای طراحی به کمک رایانه بودند(تئودور[4] و فلور[5]،2008).

امروزه با افزایش توان رایانه‌ها در ذخیره و پردازش داده و همچنین پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی به ویژه هوش مصنوعی، امکانات و قابلیت‌های سیستم‌های CAD به طور چشمگیری افزایش یافته است. نرم افزارهای پیشرفته CAD امروزی، امکان ایجاد مدل‌های سه بعدی را برای طراح فراهم آورده‌اند. این نرم افزارها با بهره برداری وسیع از تکنیک‌های هوش مصنوعی و به لطف سیستم‌های خبره تعبیه شده در آنها، قابلیت تجزیه و تحلیل طرح‌ها را نیز دارا هستند. به عنوان مثال آنها قادرند جرم طرح، حجم طرح و مرکز ثقل قطعات را محاسبه و تعیین کنند(همان منبع).

به هر فرآیند ساخت خودکار که با کامپیوتر کنترل شود[6] CAMگفته می‌شود و بر پایه‌ی پیشرفت ماشین‌های کنترل عددی[7] در دهه‌های 1940 و 1950 گسترش یافت. اکنون CAM فرآیندهای ساخت خودکار مختلفی را تحت پوشش خود قرار داده است. مانند فرزکاری، تراشکاری، برش با شعله، برش با لیزر، پانچ، نقطه جوش و وایرکات. گسترش هم‌زمان روبات‌های کنترل کامپیوتری و کارخانجات خودکار به پیشرفت واحدهای ساخت کامل، سیستم‌های تحت کنترل کامپیوتر مرکزی و سرانجام به آنچه که تحت فلسفه‌ای به نام سیستم‌های تولید انعطاف پذیر[8] شناخته شده است منجر شد. سیستم های CAM نیز از اهمیت ویژه‌ای در تولید برخوردارند. یک سیستم CAM شامل برنامه ریزی، برنامه ریزی تولید، ماشین کاری، مونتاژ، نگهداری و تعمیرات است که در زمینه ماشین کاری و مونتاژ از فناوری هوش مصنوعی و روبات‌ها به طور چشمگیری استفاده می‌شود(همان منبع).

 

  • 2 بیان مسأله

در جهان امروز کشورها با تعامل و ارتباط متقابل اقتصادی به حیات سیاسی و اقتصادی خود تداوم می‌بخشند. تمام جنبه‌های اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها ارتباط پیدا کرده است. بخشی از این ارتباط به شکل نقل و انتقال بین‌المللی کالاها و خدمات تجلی می‌یابد.  مسلماً حضور در بازارهای جهانی نیازمند توان تطابق با تحولات علمی و فناورانه است. بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات همراه با دسترسی سریع به اطلاعات سبب شده است که آنچه در یک کشور روی می‌دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس شود. در واقع، به سود جهانی شدن اطلاعات، فرآیندهای عملیاتی کسب و کارها تسهیل شده است (عمید، 1388، صص 202-183).

روند روبه رشد توسعه فناوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اجتماعی آن است. با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری کشورهای درحال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه‌ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه‌های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری‌های مالی، اثربخشی مالی فناوری اطلاعات موضوع مهمی است که می‌تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد. سطح سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این سرمایه گذاری‌ها، در سال 2003 بیش از 3 برابر هر یک از انواع سایر سرمایه گذاری‌ها است. از آن جایی که چراغ راهنمای بخش خصوصی در انتخاب گزینه‌ها عموماً ریسک و بازده یک سرمایه­گذاری است، قطعاً انتظار بازده بسیار بالا از تجهیزات فناوری اطلاعات وجود داشته که تا این حد سرمایه گذاری در این پدیده توسعه پیدا کرده است. برخی ارتقای عملکرد اقتصادی غیر طبیعی ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم دهه گذشته را به فناوری اطلاعات نسبت داده‌اند. از سال 1995 تا 2002، تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده چیزی حدود 4 درصد افزایش داشته است. این رقم در مقایسه با رقمی نظیر 37/2 درصد در نیمه اول این دهه نشان دهنده رشد غیر معمول اقتصادی در این کشور است (آدکینسون ویلیام[9]، 2004 ). بارادواج[10] و همکاران(1999) در تحلیل ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی، شاخصQ توبین را به عنوان سنجه عملکرد مالی و نسبت کل سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات به کل فروش را به عنوان متغیر فناوری اطلاعات تعریف کرده‌اند. در این مطالعه رابطه بین متغیرهای مذکور در سال‌های 1989 تا 1993 مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط بین دو متغیر در تمامی سالها مثبت و معنادار ارزیابی شده است. دولتشاهی و کینگ[11] (2006) نیز در بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و درجه مجازی سازی سازمان بر عملکرد تجاری آن، این تأثیر را در کلیه صنایع مثبت ارزیابی کرده‌اند. آنها علاوه بر این؛ براین عقیده‌اند که تناسب بین فناوری اطلاعات و سازمان مجازی، این تأثیر را افزایش می‌دهد( عمید، 1388، صص 202-183).

بنابراین، پژوهش در مورد ارتباط فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت هم به عنوان یک بازخورد در بهبود عملکرد شرکت‌ها، و هم در توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سایر شرکت‌های روبه تحول از اهمیت خاصی برخوردار است (کهلی[12]، 2003، به نقل از خداداد حسینی و همکاران، 1385: 83-61). لذا، مسأله اساسی در این پژوهش، بررسی ارتباط میان فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی با استفاده از روش CAD/CAM شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و به این منظور سعی شده است که با بررسی و سنجش مجموعه‌ای از عوامل مختلف که در پژوهش‌های داخلی و خارجی مطرح شده‌اند، به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود.

[1] ) Decision Support System

[2] ) Management Information System

[3] )Computer Aided Design

[4] (Theodorou

[5] (Florou

[6] ) Computer Aided Manifacturing

[7] (Computer Numeric Control

[8] )Flexible Manufacturing System

[9] )Adkinson William

[10] )Bharadwaj

[11] ) Qing

[12] )Kohli

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 125

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید