دانلود پایان نامه :نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت

عنوان : نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مدیریت

عنوان:

نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه2
سوالات تحقیق3
فرضیات تحقیق:4
اهداف تحقیق:5
ضرورت و اهمیت تحقیق5
قلمروی تحقیق7
فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه9

مفهوم فرهنگ

9
تعریف فرهنگ11
ویژگیهای فرهنگ11
تعریف سازمان12
مفهوم فرهنگ سازمانی13
تعریف فرهنگ سازمانی14

ویژگیهای فرهنگ سازمانی

15

عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی

17

چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی

19

فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

20
فرهنگ سازمانی23
شکل گیری فرهنگ سازمانی25
طبقه بندی فرهنگ سازمانی :26
1- فرهنگ مکانیکی( (Mechanic culture26
2- فرهنگ ارگانیکی (organic cuiture)26
ارزش ها :28
فرض های زیرساز بنیادی :28
فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی :28

ویژگی های پنجگانه شناخت فرهنگ سازمانی
36
ویژگی های سه گانه کارایی :37
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران38
شرح اهداف و وظایف38
هدف38
وظایف39
تهیه و تنظیم39
بررسی و نظارت39
امور اجرایی40
امور شرکت‌های دولتی41
سایر وظایف42
تاریخچه42
وزیران امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران45
پیشینه تحقیق45
فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه48
روش پژوهش:48
جامعه آماری49
حجم نمونه50
فرمول کوکران50
ابزارپژوهش:51
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد:51
روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)52
پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)52
جدول زمان‏ بندی (Time Table)53
 

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها56
آزمون فرضیه ها56
فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری59
پیشنهادات60
فهرست منابع:63

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تکنولوژی وپیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است که انسان کمترشباهتی با گذشته می تواند پیداکند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو  درافکندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اکنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده که هرلحظه ازطریق روان کردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیکره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یکی از تحولات عمده و اساسی‌که درمدیریت شکل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه که به  سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی که یکی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شکل داده است.  باورها براین است که انسانهایی که دریک چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا کوچک زندگی می کنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند که درمجموع، فرهنگ آن نظام را شکل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شک و تردید می توان اظهارداشت که هرقدرفرهنگ سازمانی  دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیک، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی کارکنان همسو نباشد،  کاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید که بوجود آوردن ارزش های مشترک، باورهای عمیق ومحکم، همسو کردن باورهای اساسی و دریک کلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است
تعیین کننده برای کاهش کاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حرکتی است مطمئن ولی  کند برای کاهش مشکلات درواحد های خدماتی و تولیدی.  براساس همین استدلال اعتقاد براین است که فرهنگ غنی سازمانی همانند یک نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراک یکسان به اهداف مشترک بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد کرده و حس فداکاری، تعهد وفاداری  و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

به عقیده ما، سازمان ها مانند افراد انسانی، ‌دارای شخصیت هستند. همانطور که دریک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ، یکسری باورها، سنت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترک وجود دارد که درمجموع فرهنگ آن نظام را تشکیل می دهند، سازمان ها نیز به عنوان یک نظام اجتماعی، برحسب اهداف و مقاصد شان، خط و مشی هایشان، ‌پیشینگی پیدایششان، ساختار سازمانی و رویه های اجرائی شان، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند.   همسوئی  هدف ها و مجموعه وظایف سازمان و جلب تمایل قبلی و برانگیختن انگیزه های درونی  افراد درجهت اجراء اهداف تدوین شده، مدیریت فرهنگ سازمانی را شکل می دهد. بنابراین عقیده براین است که فرهنگ سازمانی، رفتارهای موجود و عقاید مشترک رانهادینه  کرده و زبان  مشترک ایجاد می نماید.

 

سوالات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده سوالات زیر:

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین فرهنگ سازمانی و کارائی کارکنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

1-آیا احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش کارکنان اداره  خواهد شد؟

2-آیا ترویج تفکرمشارکتی بین کارکنان موجب افزایش انگیزش کارکنان اداره  خواهد شد؟

3-آیا ایجاد روحیه ابتکارو خلاقیت درکارکنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد؟

4-آیا ترویج خود کنترلی دربین کارکنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود؟

5-آیا ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین کارکنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

مطرح می شود و هدف عمده بررسی حاضرضمن پاسخگویی به سوالات فوق، مطالعه جو و فضای اداری حاکم براداره دارایی بوده و وضعیت موجود اداره  ازلحاظ فرهنگی و نگرش حاکم برسیستم اداری را مورد بررسی قرارمی دهد.هدف دیگری که دنبال می شود این است که به مدیران درشناخت فرهنگ سازمانی خویش مساعدت شود تا بتوانند سیاست های اجرائی متناسب را در جهت پیشرفت امور و افزایش کارایی اتخاذ نمایند.

 

فرضیات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده فرضیه های زیر:

فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و کارائی کارکنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش کارکنان اداره دارایی خواهد شد.

2- ترویج تفکرمشارکتی بین کارکنان موجب افزایش انگیزش کارکنان اداره دارایی خواهد شد.

3- ایجاد روحیه ابتکارو خلاقیت درکارکنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد.

4- ترویج خود کنترلی دربین کارکنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود.

5- ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین کارکنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت.

اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود:

1- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارائی کارکنان  اداره دارایی .

2- بررسی رابطه بین احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل و افزایش انگیزش کارکنان اداره دارایی.

3- بررسی رابطه بین ترویج تفکرمشارکتی بین کارکنان و افزایش انگیزش کارکنان اداره دارایی.

4- بررسی رابطه بین ایجاد روحیه ابتکارو خلاقیت درکارکنان و توانمندی آنان.

5- بررسی رابطه بین ترویج خود کنترلی دربین کارکنان و افزایش رضایت شغلی آنان.

6- بررسی رابطه بین ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین کارکنان و افزایش رضایت شغلی آنها

تعداد صفحه :74

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید