دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :زراعت

عنوان : اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب  و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

 

عنوان:

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی زراعت (M.Sc)

اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب  و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام میرشکاری

 

اساتید مشاور:

دکتر امیر محمد دانشیان مقدم

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

چکیده

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1- بررسی منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1- تاریخچه کنترل علف‌های هرز …………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- پراکنش و اهمیت علف هرز ……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- تعاریف علف هرز …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- خصوصیات علف هرز ……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- خسارت‌های علف هرز …………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1- خسارت‌های کمی ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-2- خسارت‌های کیفی ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- کنترل علفهای هرز ………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- گیاه‌شناسی یولاف وحشی ………………………………………………………………………………………………………. 10

1-8- گیاه‌شناسی بارهنگ ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-9- اکولوژی یولاف …………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-10- مراحل رشد یولاف ……………………………………………………………………………………………………………… 12

1-11- مرحله جوانه زنی …………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-12 ساختمان دانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-13- بیوشیمی و فیزیولوژی جوانه بذر …………………………………………………………………………………………….. 15

1-14- کنترل علفهای هرز ………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-15- دلایل غالبیت بذور علفهای هرز  …………………………………………………………………………………………….. 16

1-15-1- پوسته بذر ………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-16- خواب بعد از رسیدگی …………………………………………………………………………………………………………. 17

1-17- تعریف خواب …………………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-18- طبقه‌بندی خواب بذر ……………………………………………………………………………………………………………. 18

1-19- اهمیت خواب بذر ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-20- بررسی انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………… 20

1-20-1- خواب فیزیولوژی ……………………………………………………………………………………………………………. 20

1-20-2 خواب مورفولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………. 21

1-20-3- خواب فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

1-20-4- خواب شیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-20-5- خواب مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-21- اهمیت خواب در کشاورزی کاربردی …………………………………………………………………………………….. 22

1-21-1 خواب در گیاهان زراعی و ارتباط با قوه نامیه ………………………………………………………………………….. 22

1-21-2- خواب یا مرگ بذر؟ ………………………………………………………………………………………………………… 22

1-22- فاکتورهای که باعث ایجاد خواب در بذر می‌شوند …………………………………………………………………….. 23

1-23- پوشش ایجاد کننده خواب بذر ………………………………………………………………………………………………. 23

1-24- نقش هورمونها و تنظیم کننده‌های رشد در خواب بذر ………………………………………………………………… 25

1-24-1- بازدارنده‌های جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………………….. 25

1-24-2 تولیده‌کننده‌های جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………………… 26

1-25- روشهای برطرف کردن خواب ……………………………………………………………………………………………….. 27

1-26- شکستن خواب یا به کارگیری مواد شیمیایی …………………………………………………………………………….. 28

1-27- مکانیسم‌های موثر در برطرف شدن خواب جنین به وسیله خواب کنترل کننده ………………………………… 29

1-28- نیازهای خاص در آزمون جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………. 30

1-29- ارزیابی آزمون جوانه‌زنی ………………………………………………………………………………………………………. 31

1-30- آزمون‌های بنیه که براساس تاثیرات فیزیولوژیکی پیری است ……………………………………………………….. 32

1-31- آزمون‌های بنیه که براساس تاثیرات بیوشیمیایی در طی پیری است ………………………………………………… 33

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2- مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-1- مراحل اجرای آزمایش …………………………………………………………………………………………………………… 40

2-2- طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-3- تیمارهای آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4- صفات مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-5- تجزیه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3- نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-1- تجزیه واریانسی صفات مورد مطالعه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ……………………………………….. 45

3-2- مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه در تیمار نیترات پتاسیم …………………………………………………………. 47

3-3- مقایسه میانگین اثر تیمار اسید جیبرلیک در گیاه یولاف ………………………………………………………………….53

3-4- مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه در تیمار اسید جیبرلیک ……………………………………………………….. 55

3-5- نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 62

3-6- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 64

فهرست منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 67

چکیده به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فهرست جداول

جدول                                                                                                                                                        صفحه

1-1- تیره‌های مهم گیاهی که بدترین علفهای دنیا در بر می‌دارد ………………………………………………………………. 5

1-2- تیره‌های تشکیل دهنده گیاهان زراعی عمده جهان …………………………………………………………………………. 5

1-3- تغییرات درجه حرارت که در آن جوانه زدن واقع می‌شود ……………………………………………………………… 12

1-4- ذخایر غذایی و ساختمان اصلی ذخیره‌ای ……………………………………………………………………………………. 14

1-5- طرح طبقه‌بندی انواع خواب بذر ………………………………………………………………………………………………. 19

1-6- مهمترین مکانیسم‌های شناخته شده خواب بذر …………………………………………………………………………….. 24

1-7 تحریک‌کننده‌های جوانه‌زنی ……………………………………………………………………………………………………… 26

1-8- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد در جوانه‌زنی بذور خیس شده کاهو رقم گراندراپیدز در تاریکی ………………. 30

1-9- شاخص‌های سرعت جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………………. 33

3-1- تجزیه واریانسی صفات مورد مطالعه در گیاه یولاف تحت تیمار با نیترات پتاسیم ……………………………….. 46

3-2- تجزیه واریانسی صفات مورد مطالعه در گیاه یولاف تحت تیمار با اسید جبرلیک ………………………………. 54

 

فهرست نمودارها

نمودار                                                                                                                                                       صفحه

3-1- نمودار مقایسه میانگین طول ریشه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………………… 47

3-2- نمودار مقایسه میانگین طول ساقه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ……………………………………………. 48

3-3- نمودار مقایسه میانگین طول بوته گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………………….. 49

3-4- نمودار مقایسه میانگین شاخص ویگور گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………….. 49

3-5- نمودار مقایسه میانگین حجم ریشه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ………………………………………….. 50

3-6- نمودار مقایسه میانگین وزن خشک گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………………. 51

3-7- نمودار مقایسه میانگین درصد جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………… 51

3-8- نمودار مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ………………………………….. 52

3-9- نمودار مقایسه میانگین طول ریشه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………………….. 55

3-10- نمودار مقایسه میانگین طول ساقه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………………… 56

3-11- نمودار مقایسه میانگین طول بوته گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک …………………………………………. 56

3-12- نمودار مقایسه میانگین شاخص ویگور گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک …………………………………. 57

3-13- نمودار مقایسه میانگین حجم ریشه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………………. 58

3-14- نمودار مقایسه میانگین وزن خشک گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ……………………………………… 59

3-15- نمودار مقایسه میانگین درصد جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ……………………………….. 60

3-16- نمودار مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………. 61

 

مقدمه

در طبیعت گیاهانی وجود دارند که علیرغم تمایل کشاورزان در زمین‌های آنها سبز شده و برای محصولات مشکل ایجاد می‌کنند، به این گیاهان علف هرز نام نهاده‌اند (هامیتون 1995). این گیاهان به روشهای مختلف به عملکرد محصولات اثر گذاشته و حتی کیفیت محصولات را نیز کاهش می‌دهند. خسارت ناشی از علف‌های هرز از آفات و بیماریها نیز بیشتر می‌باشد به طوری که در برخی مناطق معتدله میزان خسارت بین 15-10 درصد محصول برآورد شده است (وارینگتون، 1930).

در ایران بین 250 تا 300 گونه مطرح علف هرز وجود دارد که تعداد این علف‌ها در نقاط مختلف کشور بستگی به شرایط و محیط دارد. مجموع خسارت ناشی از علف‌های هرز در سطح جهانی بیش از پنج میلیارد دلار است. که تقریباً معادل با کل خسارتهای حاصل از آفات و بیماریها روی گیاهان زراعی و باغی می‌باشد (ادیم، 1382) از کل خسارت ناشی از عوامل نامساعد در کشور هندوستان در سال 1987 سهم علف هرز حدود 45 درصد، آفات 30 درصد، بیماریها 20 و عوامل نامساعد محیطی 5 درصد گزارش شده است و (ازبیلی و همکاران 1976) بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم کنترل علف‌های هرز می‌توان 25 تا 90 درصد کاهش محصول را انتظار داشت، و بالعکس در صورت اعمال روشهای صحیح کنترل می‌توان 25 تا 90 درصد افزایش محصول امیدوار بود (زند و همکاران، 1386).

علف‌های هرز یولاف، بارهنگ در سراسر منطقه به خصوص در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی انتشار دارند (کریمی،1374). و در سراسر منطقه یافت می‌شود این گیاهان دارای بذرهای در حال خواب می‌باشند میزان خواب و جوانه‌زنی بذرها تحت تاثیر عوامل متعددی چون تعداد لایه‌های تستا و نوع اپیدرم و فرابر میوه، موقعیت دانه در روی گیاه، اندازه و وزن بذر، سن گیاه و طول روز، زمان برداشت تغییر می‌کند. خواب بذر در گیاهان زیادی از جمله یولاف، سلمه تره، ترشک و علف هفت بند ایرانی نیز دیده می‌شود. کشت و استقرار گیاهان مرتعی و کنترل علف‌های هرز به علت خواب بذور در آنها، مشکل عمده‌ای محسوب می‌شود و درصد قابل ملاحظه‌ای از بذرهای ارقام وحشی در زمان برداشت در حال خواب اولیه بسر می‌برند. عدم جوانه‌زنی همزمان بذرها علف‌های هرز به علت خواب در مزارع نیز مشکل عمده‌ای در کنترل آنها ایجاد می‌کند (هادی و کریمی، 1374).

در برنامه‌های مدیریت تلفیقی علف هرز توجه به خواب بذر و آگاهی از مکانیزم خواب و نحوه بیدار شدن بذور اهمیت ویژه‌ای دارد (کارسون ‌و میلبرگ، 2007).

بنابراین اهمیت موضوع سبب شد که تحقیقی با هدف مطالعه تاثیر تیمارهای مختلفی شیمیایی بر رفع خواب بذر در علف­های هرز انجام گیرد. به طوری که در این تحقیق دو گیاه بارهنگ و یولاف وحشی تحت تاثیر تیمار با غلظت های متفاوتی از اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم جهت یافتن تیمارهایی مناسب به منظور برطرف کردن خواب بذر بررسی گردیدند.

1- بررسی منابع

1-1- تاریخچه کنترل علف‌های هرز

بیش از 1000 سال پیش از میلاد مسیح، علف‌های هرز را با دست از مزارع حذف می‌کردند. در آن شرایط، یک نفر به سختی می‌توانست غذای خود را تامین کند و در نتیجه، گرسنگی بسیار رایج بود. در قرن‌های بعد، انسان به تدریج استفاده از ابزارهای دستی را گسترش داد تا هزار سال پیش از میلاد، انسان برای کشیدن کج‌بیل (به عنوان گاوآهن اولیه) از حیوان، استفاده می‌کرد که بدین شیوه، استفاده از نیروی انسانی عمدتاً در تهیه بستر، کاهش می‌یافت. با این وجود، یک نفر فقط می‌توانست برای دو نفر غذا تولید کند و در نتیجه، دامنه‌ی گرسنگی همچنان گسترده می‌شد. پس از سال 1731، یعنی هنگامی که کشف ردیفی گیاهان زراعی با استفاده از کج‌بیل اسبی آغاز شد. یک نفر توانست برای چهار نفر غذا تولید کند. در سال 1920 استفاده‌ی گسترده از تراکتور آغاز شد، این نیروی تازه کشف شده، زارع را در تولید غذا برای هشت نفر توانا ساخت (قرینه و همکاران، 1383). نمک دریا احتمالاً نخستین ماده‌ی شیمیایی بود که بای کشتن گیاه به کار رفت. درحدود سال 1900، از مواد شیمیایی خالص برای کنترل علف‌های هرز استفاده شد. نزدیک به سال 1947، استفاده از علف‌کش شیمیایی به عنوان عملی رایج، آغاز شد. در آن زمان، یک زارع می‌توانست 16 نفر را غذا دهد. در سال 1950، 1960، 1970، تعداد زیادی علف‌کش شیمیایی همراه با دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته کشاورزی بوجود آمدند و بنابراین، در سال 1980 یک زارع توانایی تامین غذا برای 38 نفر را پیدا کرد. بدین معنی که اکنون برای تولید غذا، کمتر از سه نفر از هر 100 نفر مستقیماً نیاز می‌باشد و 97 نفر دیگر فرصت خواهند داشت تا در زمینه‌های دیگر فعالیت کنند (غدیری، 1372).

 

1-2- پراکنش و اهمیت علف‌های هرز

از حدود 200000 گونه گیاهی موجود در سرتاسر جهان تنها حدود 250 گونه مزاحم بوده و علف هرز نامیده می‌‌شوند (راشد محصل و همکاران، 1374؛ کوچکی و همکاران، 1373). این تعداد تنها حدود 1/0 (یکدهم) درصد از گونه‌های گیاهی جهان را تشکیل می‌دهد. البته این واقعیت مانع اهمیت نسبی بسیاری از دیگر گونه‌‌ها در شرایط محلی نمی‌شود.

هولم (1978) توزیع تاکسونومی این 250 گونه را در حد تیره آورده است (جدول 1-1). تعجب‌آور است که تعداد معدودی از تیره‌های گیاهی اکثر علف‌های هرز جهان را در خود دارند. حدود 70 درصد از این گونه‌های علف هرز در 12 تیره قرار می‌گیرند. تقریباً 40 درصد آنها در تیره گندمیان و مرکبان هستند. این امر که بسیاری از این گونه‌هایی را که  ما علف هرز می‌نامیم تا این حد به هم نزدیک هستند چه مفهومی در بر دارد؟ آیا بین علف‌های هرز و گیاهان زراعی و خویشاوندی وجود دارد؟ 12 گیاه فقط در 5 تیره قرار دارند و این 5 تیره علف‌های هرز زیادی را شامل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که برخی از گیاهان زاعی و علف‌های هرز در برخی از خصوصیات تاکسونومی خود مشترک بوده و شاید منشأ تکاملی مشترکی داشته باشند (کوچکی و همکاران، 1373). در ایران نیز به دلیل تنوع آب و هوایی نزدیک به 180 تیره گیاهی، 1200 جنس و 8000 گونه گیاهی شناسایی شده است که جزء فلور ایران محسوب شده و تعدادی از آنها به صورت علف هرز ظاهر می‌شوند (میرشکاری، 1382).

 

جدول 1-1. تیره‌های مهم گیاهی که مشکل سازترین علف‌های هرز برای کشاورزی می باشند:

تیره                       تعداد گونه‌ها

Carmineae                     44    

                                                                                37%         

                   Cimpositae                 32

                                                                               43%

                   Cyperaceae                 12

                   Polygomaceae             8

                   Amaranthacea             7            

                   Cariferae                     7

                                                                                  68%

                   Legaminoseae             6

                   Convolualaceae           5

                   Euphorbiaceae            5

                   Chenopodiaceae         4

                   Malvaceae                  4

                   Solanaceae                 4

 

جدول 1-2. تیره‌های تشکیل دهنده گیاهان زراعی عمده جهان:

تیره                                             گیاه زراعی
Poaceae                                 جو، ذرت، یولاف، برنج، سوگورم، نیشکر، گندم
Solanaceae                                 سیب‌زمینی
Convolulaceae                            سیب‌زمینی شیرین
Euphoribiaceae                           کاساوا
Legaminoseae                             سویا

 

1-3- تعاریف علف هرز

علف‌های هرز گیاهانی هستند که در جای یا زمانی رشد می‌کنند که متعلق به گیاه دیگر یا اصلاً هیچ گیاهی نیست طبق این تعریف بین ‌ علف‌های هرز مشکل‌ساز و گیاهانی که تنها مزاحمت‌های اتفاقی به وجود می‌آورند، تفاوت چندانی وجود ندارد. برای مثال اگر در مزرعه سویا بوته ذرت یا در مزرعه گندم بوته چاودار رشد کند، ذرت و چاودار به عنوان علف هرز تلقی می‌شوند، ولی در اصل هیچ یک از آنها پتانسیل خسارت برخی علف‌های هرز نظیر پیچک (Convolvulus arveensis) و مرغ (Cynodon dactylon) و قیاق (Sorghum halopense) را ندارند (میرشکاری، 1382).

طبق تعریف علف‌های هرز گیاهان بی‌خاصیت هستند که هنوز کاربرد آنها شناخته نشده است   (میرشکاری، 1382) ولی می‌دانیم که برخی علف‌های هرز نظیر (Artemisia herbaalba)، بومادران (Achillea millefolium) و شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در پزشکی، روناس (Rubia tinctorum) در صنایع رنگرزی و گونه‌های مختلف سازو (Juncus spp) در صنایع دستی کاربرد دارند. همچنین بعضی علف‌های هرز پایه‌های اجدادی تعداد زیادی از گیاهان زراعی امروزی به شمار می‌روند. به عنوان مثال گندم نیای هرز (Aegilops spuarros) تکامل گندم زراعی و علف هرز نیشکر وحشی(Saccharum spontantaneum) در تکامل ارقام نیشکر امروزی مورد استفاده بوده‌اند (میرشکاری، 1382).

طبق نظر زیمرمن علف هرز گیاهی است که:

1- به حالت مجتمع زندگی می‌کند.

2- عضو دایمی جامعه گیاهی نیست.

3- به صورت موضعی زیاد است.

4- مضر، مخرب و مزاحم است.

5- از نظر اقتصادی ارزش کمی دارد (میرشکاری، 1382).

ظهور بدون کشت شدن، گیاهی غیر از گیاه زراعی کشت شده، (برنکلی، 1920)، گیاهی که خود به خود در محلی می‌روید که آنجا بوسیله انسان تغییر پیدا کرده است (هاپر، 1944).

تعریف کامل علف‌های هرز گیاهانی رقیب، مقاوم و ناخواسته هستند، که در مزارع و سایر مکان ظاهر شده و به دلیل ویژگی‌های خاص خود موجب اختلال در کارهای کشاورزی شده و ضمن پایین آوردن ارزش‌های کمی و کیفی محصول، خساراتی را نیز در بخش‌های عمرانی، اجتماعی، بهداشتی، و اقتصادی ایجاد می‌کنند (میرشکاری، 1382).

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید