دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-

استاد راهنما: دکتر مهدخت بروجردی علوی

استاد مشاور: دکتر عباس اشرفی

سال تحصیلی 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1 طرح موضوع تحقیق و تعریف آن ……………………………………………………………………………………………………………..2
1-2 ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-1 ضرورت نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-2 ضرورت عملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-2 اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-4-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-4-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
فصل دوم: تدارک نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
2-1 بخش اول: مرور تاریخی  ……………………………………………………………………………………………………………………….6
2-1-1 تاریخ مطالعه خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………….6
2-2 بخش دوم: مرور مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………8
1-2-1 تعریف خانواده از نگاه بعضی از اندیشمندان………………………………………………………………………………………….8
1-2-2 ارتباط و تعاریف آن ………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-3 عناصر ارتباط …………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-4 عوامل موثر بر اثر بخشی ارتباط …………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-4-1 گشودگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-4-2 همدلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-4-3 حمایتگری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-4-4 مثبت­گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-4-5 تساوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3 بخش سوم: مرور نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-1 نظریه مسیر زندگی خانوادگی ………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-2 نظریه سیستمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-3-3 نظریه اکولوژی ………………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-3-4 نظریه شبکه خویشاوندی ………………………………………………………………………………………………………………………28
2-3-5 تئوری اسنادی یا نسبت دادن ………………………………………………………………………………………………………………29
2-4 بخش چهارم: مرور تجربی …………………………………………………………………………………………………………………….30
2-4-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-4-2 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-4-3 جمع بندی نتایج تحقیقات گذشته ………………………………………………………………………………………………………37
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق ..………………………………………………………………………………………………………………..38
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-1 مقدمه­ای از تاریخچه روش تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………….39
3-2 تعاریف مختلف از تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………..40
3-3 تحلیل محتوای کمی و کیفی ……………………………………………………………………………………………………………………41
3-3-1 انواع تحلیل محتوای کیفی …………………………………………………………………………………………………………………..42
3-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5 حجم نمونه و نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-6 واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
فصل چهارم: بررسی یافته­ها ………………………………………………………………………………………………………………………..44
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
4-1 مباحث کلی درباره ارتباط …………………………………………………………………………………………………………………………45
4-1-1 دادن بازخورد ………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
4-1-2 هماهنگی رویدادها با کلمات ………………………………………………………………………………………………………………..46
4-1-3 شفافیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
4-1-4 حریم خصوصی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-2 پیدایش انسان و جفت آفریدن او ……………………………………………………………………………………………………………..52
4-3 انواع خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-4 لزوم مقدمات ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
4-4-1 توصیه خدا به کسی که ازدواج نمی کند ……………………………………………………………………………………………..56
4-4-2 ازدواج با چه کسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………60
4-4-3 ملاک­های مهم در تشکیل خانواده ……………………………………………………………………………………………………….61
4-5 ارتباط بین همسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-5-1 وظایف مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-5-2 وظایف زن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-6 ارتباط با فرزندان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-7 ارتباط با والدین …………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-8 طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-9 مرگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم: نتیجه­گیری و جمع­بندی ………………………………………………………………………………………………………….83
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
5-1 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………84
5-2 جمع­بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-3 محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-4 پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….95
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1 1 طرح موضوع تحقیق و تعریف آن:

ما مسلمانان باید الگوها و سبک زندگی‏مان را از قرآن اقتباس کنیم، در دنیایی که رسانه با ارتباط ­جمعی و به­خصوص ماهواره درصدد تغیر سبک زندگی ما هستند، برگشت به سبک زندگی قرآنی و توجه خاص به مفاهیم قرآن و الگو قراردادن این مفاهیم به یک ضرورت تبدیل­ شده ­است. از طرف دیگر خانواده به­عنوان مهمترین و حیاتی­ترین نهاد اجتماعی و محیطی امن برای دستیابی به اهداف عالی انسانی است. خانواده کانونی است شکل گرفته بر پایه پیمان مقدّس ازدواج، که با حضور فرزندان، روابط اعضای آن گسترده­تر و تأثیرگذاری آن­ها بر یکدیگر بیشتر می­شود. در این میان، شناخت عوامل ثبات و ساز­و­کارهای ایجاد ارتباط صمیمانه و سازنده در خانواده، جهت ایجاد محیطی سالم و با­نشاط برای پرورش فرزندان اهمیت به­سزایی دارد که در تمام ادیان و در همه جوامع بشری مورد توجّه بوده ­است. خانواده کانون خداشناسی، صفا، صمیمیت و معنویت است و زن و شوهر باید یکدیگر را در این مسیر متعالی یاری کنند، دو انسان مومن وقتی به نام خدا و اذن پروردگار با هم ازدواج می کنند و نیازهای زیستی، جسمی و روحی را با هم برآورده می سازند به یک آرامش و صفایی می رسند که به واسطه آن می توانند به معنویت برتری هم برای خود و هم برای فرزند دلبندشان دست یابند. بنابراین اهمیت قرآن از یک­سو به­عنوان معلّم همیشگی بشر و اهمیت نهاد خانواده به­عنوان هسته زندگی اجتماعی ضرورت و اهمیت این موضوع را آشکار می‏سازد.

این پژوهش درصدد یافتن چگونگی نگاه قرآن مجید به ارتباطات خانوادگی است که، با توجه به تفسیر المیزان صورت می­گیرد و می­تواند به آگاهی ما در زمینه­های شناخت جایگاه خانواده، شناخت نحوه تشکیل خانواده، شناخت نحوه سرپرستی خانواده (چگونگی ساختار قدرت)، شناخت مسئولیت­های مترتب بر اعضای خانواده و شناخت مسائل مربوط به از هم پاشیدگی خانواده (طلاق) و حقوق اعضا در این خصوص، از دیدگاه قرآن کریم کمک کند.

انگیزه­ محقق در انجام این پژوهش، پاسخ به این سوال است که قرآن مجید، چه تصویری از ارتباطات خانوادگی ارائه می‏کند؟ برای پاسخ به این سوال محقق با مطالعه و با تأکید بر تفسیر المیزان می­تواند رویکردی را که قرآن نسبت به ارتباطات خانوادگی دارد، شناسایی کند.

محقق امیدوار است بتواند با تحلیل آیات و مراجعه به تفسیر المیزان به درک درستی از ارتباطات خانوادگی مدنظر دین مبین اسلام برسد و از آنجا که این تحقیق نقطه آغازی در زمینه پژوهش ارتباطی در کتاب اصلی دین اسلام بوده و با توجه به نبود سابقه کافی در این حوزه، محقق به دنبال بازخوانی نظریه های غربی در متون اصلی اسلام و یا ارائه راه حل نیست و صرفا درصدد یافتن مفاهیم اصلی ارتباط و توصیف آن در قرآن بوده است، چراکه برداشتن گامی بزرگتر و تحلیل گفتمان مفاهیم ارتباطی در قرآن و متون دینی مستلزم زمان های بیشتر و دسترسی به کتب و منابع بسیار توانا علمی بالاتری است که امید است در آینده ای نه چندان دور این مهم توسط محققان حوزه و دانشگاه فراهم گردد.

 

1 2 ضرورت تحقیق:

1- 2- 1 ضرورت نظری: در حوزه علم ارتباطات، به­نظر می­رسد تاکنون به جنبه وصل این علم با قرآن مجید به­طور جدی پرداخته­ نشده­ است. جستجوی مفاهیم ارتباط در خانواده در کتاب دینی ما، می­تواند به حوزه ادبیات علوم انسانی دینی، در حد بضاعت محقق، بیفزاید.

  • 2- 2 ضرورت عملی: ما مسلمانان یک هدف متعالی برای خود ترسیم کرده‏ایم و آن رسیدن به خلیفهّ اللّهی است، چگونه می‏توان به این مقام عالی رسید؟

به­نظر ­می‏رسد راه و مسیر توسط خداوند در قرآن مجید به­طور روشن آمده ­است. فقط باید جستجو کرد و به ­دنبال پاسخ بود، زیرا خداوند می‏فرماید: الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا[1] (آن­ها که در راه ما جهاد کنند قطعاًً به راه­های خود، هدایتشان خواهیم­ کرد)، محقق در پی آن است که در زمینه ارتباطات خانوادگی در قرآن و با تأکید بر تفسیر المیزان به پژوهش بپردازد و در حد توان خود الگوی ارتباطی موفق را از دل آیات بیرون بکشد، که ضرورت آن روشن کردن راه زندگی برای هر مسلمانی است.

همچنین با نگاهی به وضعیت نابسامان اجتماع، درمی­یابیم که بیشتر دردها و مشکلات از خانواده سرچشمه می­گیرد، در مجموع، خانواده مرکز هر گونه ثروت مادی و معنوی و کانونی برای پرورش شخصیت انسان­هاست، بنابراین ضرورت عملی این تحقیق به شناخت جایگاه خانواده، شناخت نحوه تشکیل خانواده، شناخت نحوه سرپرستی خانواده (چگونگی ساختار قدرت)، شناخت مسئولیت­های مترتب بر اعضای خانواده و شناخت مسائل مربوط به از هم پاشیدگی خانواده (طلاق) و حقوق اعضا در این خصوص، کمک شایان کرده و در جهت شناخت مشکلات و رفع آن برای داشتن جامعه­ای ایده­آل ضروری است.

 

[1] عنکبوت 69

تعداد صفحه :109

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید