دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش : حقوق خصوصی

موضوع :

مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عبدالرسول دیانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر وحید عهد قاسمی

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                            فهرست مطالب                                           صفحه

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقدمه

2…………………………………………………………………………………………………………………………… سوالات اصلی تحقیق:

3……………………………………………………………………………………………………………………………… فرضیه های تحقیق:

طبقه بندی مباحث: 3

فصل اول.. 5

4…………………………………………………………………………………………………………… بررسی نکاح متعه در حقوق ایران

5…………………………………………………………………………………………………………………… 1-1-مفهوم نکاح متعه

6………………………………………………………………………………………………………. 1-1-1-پیشینه و تعاریف

7………………………………………………………………. 1-1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی متعه :

8…………………………………………………………………………………. 1-1-1-2- متعه از منظر قرآن :

9…………………………………………………………………………………………… 1-1-1-3-ماهیت متعه :

10…………………………………………………………………………………… 1-1-1-4-معنی شرعی متعه

11………………………………………………………………………………………………………. 1-2-آثار و احکام نکاح موقت

12……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-2-1- نظر کلی اهل سنت

13………………………………………………………………………………………………. 1-2-2-تحلیلی بر حکم خلیفه دوم در مورد متعه:

14………………………. 1-2-3-تحلیلی بر دلایل موافق و مخالف شیعه و سنی در خصوص آثار ازدواج موقت

15……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1-2-3-1-طرح مبحث

16……………………………………………………………………… 1-2-3-2-تحلیلی بر نظرات موافق و مخالف اهل سنت

17………………………………………….. 1-3-مروری بر دلایل موافق و مخالف در خصوص مشروعیت نکاح متعه

18…………………………………………………………………………………… 1-3-1- بررسی ماهیت وجودی متعه از منظر فقه امامیه

19………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-3-2-دلایل موافق و مخالف شیعه

20……………………………………………………………………. 1-3-2-1- دلایل موافقین ازدواج موقت

21……………………………………………………………………. 1-3-2-2-دلایل مخالفین ازدواج موقت

22…………………………………………………………………………………… 1-4- ادله جواز متعه ار دیدگاه فقه امامیه:

23…………………………………………………………………………………………………………….. 1-4-1- ادله نظری

24………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-4-1-1-کتاب

25………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-4-1-2- سنت

26…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-4-1-3- عقل

27………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1-4-1-4- اجماع

28…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1-4-1-5- اصول عملیه

29……………………………………………………………………….. 1-4-1-5-1-اصل باحه یا حلیت

30………………………………………………………………………………. 1-4-1-5-2-اصل عدم نسخ

31…………………………………………………………………………………………………………….. 1-4-2- ادله عملی

32…………………………………………………………………………….. 1-4-2-1- عمل صحابه و تابعین

33…………………………………………………………………………… 1-4-3-دیدگاه تشیع نسبت به نکاح متعه

34…………………………………………………………………………………………………………………………………………. فصل دوم

35…………………………………………………………………… نهادهای مشابه با نکاح متعه در حقوق اهل تسنن (مسیار)

36…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-1- معنای لغوی و اصطلاحی نکاح مسیار

37……………………………………………………………………….. 1-1-1-5- معنای اصطلاحی مسیار:

38…………………………………………………………………………………… 2-1-1- پیشینه تاریخی نکاح مسیار

39……………………………………………………………………………………………………………………………… نکاح به نیت طلاق

40………………………………………………………………………………………………………………………………………… نکاح سری:

41………………………………………………………………………………………………………………………. نکاح لیلیات و نهاریات:

42……………………………………………………………………………………………….. 2-1-2- ماهیت نکاح مسایر

43……………………………………………………………………….. 2-1-3- تفاوت نکاح مسیار با سایر ازدواج ها

44……………………………………………………………….. 2-1-3-1- تفاوت نکاح مسیار با نکاح دائم

45…………………………………………………………………………… 2-1-3-2- تفاوت نکاح مسیار با نکاح موقت یا متعه

46…………………………………………………………………………………… 2-1-4-دلایل استقبال از نکاح مسیار

47……………………………………………………………………………………………… 2-1-4-1-دلایل زنان

48…………………………………………………………………………………………… 2-1-4-2- دلایل مردان

49……………………………………………………………………………………………………………. 2-2- آثار و شرایط نکاح مسیار

50………………………………………………………………………………………………. 2-2-1- ویژگی ها و شرایط نکاح مسیار

51…………………………………………………………………………. 2-2-1-1- ویژگی های نکاح مسیار

52………………………………………………………………………………….. 2-2-1-2-شرایط نکاح مسیار

53……………………………………………………………………………………………………… 2-2-2-آثار نکاح مسیار

54………………………………………………………………………………………. 2-2-2-1-توارث در مسیار

55…………………………………………………………………………….. 2-2-2-2-توالد فرزندان در مسیار

56…………………………………………………………………………………………. 2-2-2-3-نفقه در مسیار

57………………………………………………………………………………………… 2-3- مقایسه ازدواج مسیار با سایر ازدواج ها

58…………………………………………………………………………………….. 2-3-1- مسیار و ازدواج شرعی دائم

59…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-3-2- مسیار و ازدواج عرفی دائم

60……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-3-3- مسیار و ازدواج موقت

61……………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-4- مسیار و ازدواج لیلیات و نهاریات

62…………………………………………………………………………………. 2-4- مروری بر دلایل موافق و مخالف نکاح مسیار

63………………………………………………………………………. 2-4-1- نظر علمای شیعه در خصوص مسیار

64………………………………………………………………………………………. 2-4-1-1- دیدگاه موافقین

65………………………………………………………. 2-4-1-2- مروری بر نظر آیت الله مکارم شیرازی

66………………………………………………………………………………………….. 2-4-1-3- ادله مخالفین

67………………………………………………………….. 2-4-2- مروری بر نظر اهل سنت در مورد نکاح مسیار

68…………………………………………. 2-4-2-1- مروری بر دیدگاه موافقین مسیار در اهل سنت

69…………………………………. 2-4-2-2- مروری بر مواضع مخالفین مسیار در میان اهل سنت

70…………………………………………………………………………………………………………………………………………. فصل سوم

71…………………………………………………………………………………………….. بررسی تطبیقی نکاح موقت و نکاح مسیار

72………………………………………………………………………………………………………………………. 3-1- تطبیق اهداف نکاح موقت با نکاح مسیار

73……………………………………………………………… 3-1-1- وجوه شباهت اهداف ازدواج موقت و مسیار

74………………………………………………………………………………………………………….. 3-1-1-1- جلوگیری از فساد و فحشاء

75……………………………………………… 3-1-1-2- تسهیل در ازدواج و کاهش محدودیت های ازدواج دائم

76………………………………………………………………………………………………………………… 3-1-1-3-ارضاء غریزه از راه مشروع

77……………………………………………………………………………………………………………………. 3-1-1-4-تأهل و تشکیل خانواده

78……………………………………………………………………. 3-1-2-وجوه افتراق ازدواج موقت و نکاح مسیار

79………………………………………………………………………………………………………………………… 3-1-2-1-جایگزینی برای متعه

80……………………………………………………………………………………………………………………………… 3-1-2-2-جلوگیری از طلاق

81………………………………………………………………………………………………………. 3-1-2-3-زمینه سازی برای ازدواج دائم

82………………………………………………………………………… 3-1-3-تحلیلی بر نکاح موقت و نکاح مسیار

83……………………………………………………. 3-2- تحلیل و ارزیابی اهداف ازدواج موقت و مسیار

84……………………………………………… 3-2-1-موارد تشابه فلسفه و اهداف ازدواج های موقت و مسیار

85……………………………………………………………………………………. 3-2-1-1-جلوگیری از فحشاء و کمک به اخلاق

86……………………………………………………………………….. 3-2-1-2-شناخت بیشتر طرفین و جلوگیری از طلاق

87…………………………………………………………………………… 3-2-1-3-مشکلات اقتصادی برای ازدواج از نوع دائم

88……………………………………… 3-2-2- موارد اختلاف در فلسفه و اهداف ازدواج های موقت و مسیار

89……………… 3-2-2-1-کافی ندانستن ازدواج دائم برای پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه

90…………………………………………………………………………………………………………………….. 3-2-2-2-ثبات در روابط جنسی

91………………………………………………… 3-2-2-3-تحلیل و ارزیابی فلسفه و اهداف ازدواج موقت و مسیار

92……………………………………………………………………… 3-3-  تطبیق دلایل مشروعیت نکاح موقت و نکاح مسیار

93……………………………………………………………… 3-3-1- دلایل مشروعیت نکاح موقت و نکاح مسیار

94……………………………………………………….. 3-3-2- مقایسه دلایل مشروعیت ازدواج موقت و مسیار

95…………………………………………………………………………………………….. 3-3-2-1-مروری بر مشروعیت ازدواج موقت

96…………………………………………………………….. 3-3-2-1-1-مشروعیت ازدواج موقت در قرآن (آیات و روایات)

97……………………………………………………………………………………… 3-3-2-1-2-مشروعیت ازدواج موقت در سنت

98………………………………………………………………………….. 3-3-2-1-3-مشروعیت ازدواج موقت به استناد اجماع

99………………………………………………………………………………………….. 3-3-2-1-4مشروعیت متعه به استناد عقل

100……………………………………………………………. 3-3-2-2-مروری بر مشروعیت نکاح مسیار

101……………………………………………………………………………………… 3-3-2-2-1-مشروعیت نکاح مسیار در قرآن

102…………………………………………………………………………. 3-3-2-2-2-مشروعیت نکاح مسیار به استناد اجماع

103…………………………………………………………………………. 3-3-2-2-3-مشروعیت نکاح مسیار به استناد روایات

104……………………………………………………………… 3-3-2-تحلیلی بر ادلۀ مشروعیت ازدواج موقت و نکاح مسیار

105…………………………………………………………………………………….. 3-4- تطبیق شرایط، آثار و احکام نکاح موقت و نکاح مسیار

106…………………………………………………………………………………….. 3-4-1-مروری بر شرایط نکاح موقت و مسیار

107………………………………………………………………………….. 3-4-1-1- شرایط در نکاح موقت

108…………………………………………………………………………… 3-4-1-2-شرایط در نکاح مسیار

109………………………………………………… 3-4-1-3-تطبیق شرایط نکاح موقت و نکاح مسیار

110…………………………………………………………………. 3-4-2-مروری بر آثار نکاح موقت و نکاح مسیار

111………………………………………………………………………. 3-4-2-1-مروری بر آثار نکاح موقت

112……………………………………………………………………… 3-4-2-2-مروری بر آثار نکاح مسیار

113…………………………………………………………………. 3-4-3-  تطبیق آثار نکاح موقت با نکاح مسیار

114……………………………………………………………. 3-4-4-مروری بر احکام ازدواج موقت و نکاح مسیار

115……………………………………………………………………………….. 3-4-4-1-احکام ازدواج موقت

* نتیجه گیری : 107

* پیشنهادات: 109

* منابع و مأخذ : 111

 

 

چکیده

یکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه می باشد که مشروعیت آن درصدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است، اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گروه دوم یعنی شیعیان معتقدند حکم الهی قابل نسخ توسط هیچ شخص دیگری نیست و تنها        پیامبر (ص) می تواند حکم الهی را نسخ کند. در نتیجه، خلیفه دوم مجاز به انجام چنین عملی نبوده است. از سوی دیگر هیچگونه توجیه شرعی مبتنی بر حرمت و پاسخ نکاح متعه نیامده و حتی به واسطه منابع استنباط احکام یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع، مشروعیتی قابل اثبات دارد، لذا این عده،حکم نکاح منقطع را تا به امروز جاری و ساری می دانند و در جای خودش بطور مفصل به ادلۀ اهل سنت پاسخ     می دهند. از آنجایی که اهل سنت نکاح موقت را مشروع نمی دانند، بنابراین با پاسخ به نیازهای برخی از زنان و مردان جوان خود، ازدواج “مسیار” را مطرح نموده اند. مسیارازدواجی است که درسال های اخیر در برخی کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال زنان و مردان عرب واقع شده است ومورد تایید بیشترعلمای شیعه و اهل سنت می باشد. براساس این فرضیات، نکاح مسیار همان نکاح موقت است باعنوان دیگر، جایگزینی برای ازدواج موقت است و دیگر اینکه ازدواج موقت ومسیار بیشتر برای ارضاء غریزی (جنسی) از راه حلال است و دارای یک هدفند. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که نکاح مسیار نوعی از نکاح دائم می باشد، اما درهدف و نتیجه کاملاً شبیه نکاح موقت است.

واژگان کلیدی:                                                

نکاح مسیار، نکاح متعه، اهل تشیع، اهل تسنن، نسخ، عرف.

 


مقدمه :

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج می باشد که قبل از اسلام هم رواج داشته است، این امر طبق ضوابطی تقریبا مشابه با ازدواج دائم در اسلام مجوز شرعی گرفت. ازدواج موقت در زمان پیامبر (ص) در بین مسلمانان رواج داشت. استناد قرآنی آن آیه 24 سوره نسا است. ازدواج موقت یک حکم قرآنی است و تا زمان اواخر خلافت خلیفه دوم جاری بود ولی بنا به لحاظی عمر ازدواج موقت را تحریم کرد. اگرچه این تحریم شاید از احکام ثانویه بوده، ولی به عنوان یک قانون در بین مسلمانان اهل سنت باقی ماند. با این حال، اختلافاتی بین مسلمانان بعد از خلیفه دوم به وجود آمد. ائمه شیعه در احیا و زنده نگه داشتن این حکم قرآنی تلاش ها کرده اند. بزرگان شیعه از جمله شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق احادیث مفصلی را از پیامبر اسلام (ص) و ائمه شیعه درباره ازدواج موقت بیان داشته اند. در کتب اهل سنت از جمله در مورد مشروعیت ازدواج موقت در صدر اسلام احادیث و روایاتی را نقل کرده اند با اینکه شیعه آن را مشروع می داند ولی این حکم الهی به علل مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سال های اخیر در برخی از کشور های اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده ای از مردان و زنان عرب واقع شده است. از آن جا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی دانند، برای پاسخ به نیاز های بعضی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نمودند. مسیار نوعی ازدواج دائم است که برآن شرط می شود زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چنانچه اشاره شد ازدواج موقت (متعه) در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن موضوع بحث قرار نگرفته است. در واقع در این تحقیق نگارنده بر آن است که جنبه های مبهم موضوع را روشن نماید. به طور قطع ،به شکل مسلم و قاطع
نمی توان با موضوع برخورد کرد و تحقیق به دلیل کم سابقه بودن شاید جنبه گسترش علم را در بر داشته باشد. به نظر میرسد با توجه به ماهیت و آثار این پژوهش در این تحقیق به بررسی ادله و آراء فقها و قوانین پرداخته می شود، که این ادله شامل آیات قرآن کریم، روایات و اجماع هستند که در آن ها به بررسی حکم پرداخته شده است.

به هر حال موضوع که می توان مطالعه تطبیقی ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن باشد به نظر میرسد از لحاظ ماهیت و اثر ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن  مثل ازدواج مسیار شباهت و تفاوت هایی داشته باشد که این ازدواج مورد نقد و بررسی فقها و علمای آنان می باشد که بعضی از فقهای شیعه نیز آن را مورد بررسی فقهی قرار داده ­­اند. در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز و برخی حرام و برخی قائل به توقف شده اند که به این موضوعات در جای خود اشاره خواهد شد.

هدفی که نگارنده در این تحقیق دارد، علاوه بر بررسی هریک از این دونوع از ازدواج به تفکیک، نظرات شیعه و اهل سنت این است که نقدی منصفانه بر آن حاکم سازد.

نوع تحقیق هم به صورت توصیفی، هم به شکل تحلیلی و در کنار آن گردآوری اطلاعات به روش   کتابخانه ای است. به ناچار نگارنده در ابتدا باید به توصیف برخی مفاهیم و واژه ها در حیطه ازدواج موقت و مسیار بپردازد. از طرفی تحقیق از نوع توصیفی است چراکه موضوع برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد و به دلیل فقد منبع و تحقیق به توسعه دانش در این زمینه خاص کمک می کند. روند نگارش این تحقیق مشکلاتی به همراه داشت، از سویی عدم تسلط اینجانب به زبان عربی که تاثیر آن زمانی روشن می گردید که اکثر منابع این تحقیق به زبان عربی نگارش یافته بودند و دیگر اینکه اکثر کتاب های مورد مطالعه از سابقۀ دقیقی برخوردار نبودند.

از دیگر مشکلات این تحقیق وجود منابع بسیار محدود دربارۀ نکاح مسیار و دور از دسترس بودن محل اقامت اینجانب به منابع بود.

در خصوص ازدواج موقت تا به حال تحقیقات فراوانی انجام شده است. محققان حوزه های علمی، حقوق، اجتماعی به بحث در مورد این موضوع پرداخته اند اما مطالعه تطبیقی ازدواج موقت در فقه اهل تسنن (ازدواج مسیار) کمتر مورد بحث و نظر قرار گرفته است. به نظر می رسد موضوع از هر حیث در ایران فاقد جنبه علمی و پژوهشی باشد.

علی رغم گستردگی و دامنه مطالب سعی بر آن شده است که تمامی موارد در فصل یا بخش، تهیه و نگارش یابد که در فصل اول به نکاح موقت و فصل دوم به نکاح مسیار و فصل سوم به مقایسه تطبیقی دو نکاح پرداخته شده است که هر فصل شامل 4 بخش نیز می ­باشد.

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید