دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نظریه زمان بندی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : نظریه زمان بندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دنیای رقابتی امروز برای بقا باید با زمان حرکت کرد. برای این منظور باید کلیه فعالیت­ها برای رسیدن به­موقع به هدف نهایی زمانبندی و ترتیب­دهی شوند. توالی عملیات، نقش بسیار مهمی در مسائل امروزی شرکت­ها دارد. بنابراین بررسی توالی عملیات در محیط­های مختلف و با معیارهای مختلف یک گام مثبت جهت حفظ بقا می­باشد. در این پایان نامه ، یک مدل ریاضی جدید برای حل مسأله زمانبندی پویا ماشین­های موازی یکنواخت با اهداف میانگین وزنی زمان تکمیل کارها و مجموع جریمه­های زودکرد و دیرکرد معرفی گردیده است. کارها به مرور زمان وارد می­شوند و به دلیل اهمیت زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی در بحث ماشین­های موازی، این محدودیت نیز در مدل مذکور در نظر گرفته شده است.

با توجه به وجود تضاد بین دو تابع هدف مذکور، استفاده از روش­های کلاسیک بهینه­سازی جهت دستیابی به جواب­های بهینه، سراسری یا موضعی امری غیرممکن بوده و بنابراین برای حل مسأله، از روشی موسوم به بهینه­سازی چندمعیاره استفاده می­گردد. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مسأله فوق، الگوریتم فراابتکاری تکاملی دیفرانسیلی (DE) چندهدفه برای دستیابی به جواب­های بهینه غالب (پارتو) پیشنهاد می­شود. برای صحه­گذاری بر عملکرد الگوریتم پیشنهادی، مسائل متعددی طراحی گردیده است و کارایی این الگوریتم، بر پایه شاخص­های طراحی شده، با رویکرد فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه ارائه شده (NSGA-II)، مقایسه می­شود. نتایج محاسباتی نشان می­دهند که الگوریتم پیشنهاد شده DE، جواب­های بهتری به­دست می­آورد.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                                          شماره صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- کار زمانبندی.. 3

1-3- نظریه زمانبندی.. 4

1-4- زمانبندی در کسب و کار 4

1-4-1- زمانبندی در تولید. 5

1-4-2- زمانبندی در خدمات.. 6

1-5- مروری بر مدل­ها 6

1-6 – فرضیات عمومی و ارائه یک مدل کلی.. 9

1-7- ضرورت انجام تحقیق.. 10

1-8- هدف از تحقیق.. 11

1-9- جمع­بندی.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- مروری بر محدودیت­ها در محیط ماشین­های موازی.. 14

2-2-1- زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی.. 14

2-2-2- محیط پویا 16

2-3- مروری بر توابع هدف در محیط ماشین­های موازی.. 17

2-4- مروری بر روش­های حل در محیط ماشین­های موازی.. 19

2-5- مسائل چند هدفه. 20

2-6- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 23

2-6-1- مروری بر الگوریتم NSGA-II 26

2-6-2- مروری بر الگوریتم فراابتکاری تکاملی DE. 28

2-7- مروری بر روش­های ارزیابی.. 30

2-7-1- نسبت خطا 31

2-7-2- منطقه زیر پوشش دو مجموعه. 31

2-7-3- فاصله عمومی.. 32

2-7-4- نسبت فوق مساحت… 32

2-7-5- فاصله‌گذاری.. 33

2-7-6- فاصله از نقطه ایده‌آل.. 33

2-7-7- گسترش… 34

2-7-8- بیشترین گسترش… 34

2-8- جمع­بندی.. 35

فصل سوم: مدل ریاضی و روش حل پیشنهادی.. 36

3-1- مقدمه. 37

3-2- مدل کارها و عملیات.. 37

3-3- مدل ماشین­ها و پارامترهای مربوط به آن­ها 38

3-4- اهداف.. 38

3-5- مفرضات مسأله. 40

3-6- محدودیت­های مسأله. 40

3-7- شرح مسأله و ارائه مدل.. 41

3-8- مدل ریاضی پیشنهادی.. 42

3-9- تضاد موجود بین تابع هدف­ها 44

3-10- روش پیشنهادی حل مسأله مورد نظر. 44

3-10-1- ساختار کلی الگوریتم تکاملی DE. 45

3-10-2- ساختار پیشنهادی الگوریتم DE. 48

3-10-2-1- ساختار کلی روش پیشنهادی DE. 48

3-10-2-2- عملگر جهش…. 51

3-10-2-3- عملگر تقاطع. 52

3-10-2-4- عملگر انتخاب یا بازسازی.. 53

3-10-2-5- به روز رسانی آرشیو پارتو. 54

3-10-2-6- رویه بهبود. 54

3-10-2-7- انتخاب جواب.. 55

3-10-3- ساختار الگوریتم حل NSGA-II 55

3-10-3-1- روش سریع مرتب­سازی جواب­های مغلوب NSGA-II 56

3-11- جمع­بندی.. 60

فصل چهارم: نتایج محاسباتی.. 61

4-1- مقدمه. 62

4-2- اعتبار سنجی مدل.. 62

4-3- جبهه پارتو. 63

4-4- تنظیم پارامتر با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) 65

4-5- شاخص­های مقایسه. 68

4-6- نتایج مقایسه­ای.. 68

4-7- مقایسه زمان اجرا 72

4-8- جمع­بندی.. 74

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها 75

5-1- نتیجه­گیری.. 76

5-2- پیشنهادهای آتی.. 76

منابع و مراجع.. 78

پیوست­ها 83

پ 1- مدل ریاضی ارائه شده در نرم­افزار GAMS. 84

پ 2- کد نوشته شده در محیط Matlab برای دو روش حل DE و NSGA-II و روش­های مقایسه آن­ها 88

چکیده لاتین.. 106

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                                                                          شماره صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شماره صفحه

جدول 4-1- مفروضات اصلی کد نوشته شده در محیط GAMS. 62

جدول 4-2- اعداد توابع هدف.. 64

جدول 4-3- پارامترهای تعیین شده برای روش­های حل.. 67

جدول 4-4- نتایج مقایسه­ای دو الگوریتم DE و NSGA-II 70

جدول 4-5- زمان­های اجرا 73

 

 

فهرست اشکال:

عنوان                                                                                                                                                          شماره صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شماره صفحه

شکل 2-1- محیط متغیرهای تصمیم و فضای هدف… 21

شکل 2-2- مجموعه جواب­های مغلوب و غیرمغلوب… 22

شکل 2-3- بررسی وظیفه اول الگوریتم های چندهدفه. 25

شکل 2-4- بررسی وظیفه دوم الگوریتم­های چندهدفه. 25

شکل 3-1- ساختار کلی الگوریتم. 46

شکل 3-2- نمای کلی الگوریتم DE تلفیقی.. 48

شکل 3-3- نحوه نمایش جواب.. 49

شکل 3-4- ساختار کلی VNS. 55

شکل 3-5- میزان مغلوبیت جواب­ها 56

شکل 3-6- برتری جواب­ها در سطح اول.. 57

شکل 3-7- برتری جواب با فاصله ازدحام بیشتر. 57

شکل 3-8- محاسبه فاصله ازدحام برای جواب i 58

شکل 3-9- NSGA-II و عملگر مسابقه­ای دودویی.. 58

شکل 3-10- ساختار کلی الگوریتم NSGA-II 59

شکل 4-1- جواب حل مدل مورد نظر در محیط GAMS. 63

شکل 4-2- جبهه پارتو برای 50 جواب مختلف.. 65

شکل 4-3- نتیجه حاصل از استفاده از روش RSM برای الگوریتم حل DE. 66

شکل 4-4- نتیجه حاصل از استفاده از روش RSM برای الگوریتم حل NSGA-II 67

شکل 4-5- نمودار مقایسه­ای شاخص کیفیت برای دو الگوریتم DE و NSGA-II 71

شکل 4-6- نمودار مقایسه­ای شاخص فاصله­گذاری برای دو الگوریتم DE و NSGA-II 71

شکل 4-7- نمودار مقایسه­ای شاخص پراکندگی برای دو الگوریتم DE و NSGA-II 72

شکل 4-8- نمودار زمان­های اجرا 73

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

در جهان رقابتی حاضر، توالی و زمانبندی مناسب، ضرورتی برای بقا در فضای بازار است. زمانبندی، ابزاری است که استفاده از منابع در دسترس را بهینه می­کند. منابع و کارها در زمانبندی ممکن است انواع گوناگونی داشته باشد [1]. با توسعه جهان صنعتی، منابع بحرانی­تر می­شوند. زمانبندی این منابع، افزایش کارایی و بهره­برداری از ظرفیت، کاهش زمان مورد نیاز برای تکمیل کارها و نهایتاً افزایش سوددهی یک سازمان را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، زمانبندی مناسب و مؤثر منابع مانند ماشین­ها، نیروی انسانی و غیره در محیط به شدت رقابتی امروز الزامیست [1،2].

زمانبندی یک فرآیند تصمیم­گیری است که نقش مهمی را در اکثر صنایع تولیدی و خدماتی ایفا می­کند. زمانبندی در تدارکات، تولید، حمل و نقل، توزیع، پردازش اطلاعات و ارتباطات کاربرد دارد. عمل زمانبندی در یک سازمان، از مدل­ها و روش­های ریاضی یا روش­های ابتکاری برای تخصیص منابع محدود به کارهای در حال جریان استفاده می­کند. تخصیص درست منابع، سازمان را برای بهینه کردن اهداف و به دست آوردن آرمان­ها توانمند می­سازد. منابع می­توانند ماشین­ها در کارگاه تولیدی، خطوط هوایی در فرودگاه، کارگران در پروژه ساختمانی یا واحدهای پردازشی در محیط کامپیوتر باشند. کارها نیز می­توانند عملیات در کارگاه تولیدی، پرواز و فرود در فرودگاه، مراحل در یک پروژه ساختمانی و برنامه­های کامپیوتری در محیط کامپیوتر باشند. هر کار دارای ویژگی­هایی همچون سطح اولویت، زمان آماده به کار بودن و موعد تحویل[1] می­باشد. تابع هدف همچنین می­تواند به صورت­های مختلفی مانند حداقل کردن زمان اتمام کل کارها یا حداقل کردن تعداد کارهای دارای دیرکرد در نظر گرفته شود [3].

مسأله زمانبندی ماشین، زمینه­ای غنی و مناسب برای تحقیقات است که کاربردهای فراوانی در تولید، پشتیبانی، معماری کامپیوتر و مانند این را به همراه خواهد داشت. حوزه مورد بررسی در این پایان­نامه، مسأله ماشین­های موازی[2] است. زمانبندی ماشین­های موازی در ارتباط با چگونگی زمانبندی گروهی از کارها بر روی تعدادی از ماشین­ها به منظور اطمینان از پردازش کارها در مدت زمانی منطقی می­باشد. ماشین­های موازی از دو دیدگاه تئوری و عملی دارای اهمیت می­باشند. از دیدگاه تئوری، تعمیمی از تک ماشین[3] و حالت خاصی از محیط جریان کارگاهی انعطاف­پذیر[4] است. از دیدگاه عملی به این جهت که در دنیای واقعی بسیار معمول هستند دارای اهمیت می­باشند [1]. علاوه بر این، روش­هایی که در محیط ماشین­های موازی مورد استفاده قرار می­گیرند، قابل استفاده در فرآیندهای تجزیه برای سیستم­های چند مرحله­ای نیز می­باشد. زمانبندی صنایع به طور کلی از کاربرد مدل ماشین­های موازی سود برده است. ماشین­های موازی توانایی انجام عملیات یکسان با داشتن ظرفیت­ها و استعدادهای متفاوت را دارا می­باشند. در واقع ماشین­های موازی، افزایش ظرفیت و انعطاف­پذیری سیستم را با پردازش کارهای متفاوت به همراه خواهند داشت.

عموماً ماشین­ها در محیط موازی قادر به پردازش گروه یکسانی از کارها می­باشند، اما بر اساس زمان پردازش کار به سه دسته عمده طبقه­بندی می­شوند: ماشین­های یکسان[5]، ماشین­های یکنواخت[6] و ماشین­های نامرتبط[7]. در حالتی­که زمان پردازش کار بر روی همه ماشین­ها یکسان باشد، ماشین­های موازی یکسان نامیده می­شوند. اگر ماشین­ها دارای سرعت متفاوت باشند، یعنی زمان پردازش کارها بر روی ماشین­ها متناسب با میزان سرعت در نظر گرفته شده باشد، ماشین­های موازی یکنواخت نامیده می­شوند. در حالتی که زمان­های پردازش یک کار بر روی ماشین­های مختلف به طور دلخواه متفاوت باشند، ماشین­های موازی نامرتبط نامیده می­شوند [3]. در این پایان نامه ، مسأله ماشین­های موازی یکنواخت مورد بررسی قرار می­گیرد.

در ادامه به معرفی کار و نظریه زمانبندی و نحوه تعامل آن با برنامه­ریزی خواهیم پرداخت. با توجه به این که مدل­های زمانبندی معمولاً بر اساس ترکیب ماشین­ها، نوع محدودیت­ها و معیارهای در نظر گرفته شده مشخص می­شوند، سپس به معرفی انواع متداولی از موارد بالا خواهیم پرداخت.

 

1-2- کار زمان­بندی

زمانبندی شامل برنامه­ریزی و اولویت­دهی فعالیت­هایی است که لازم است به ترتیب عملیات انجام شوند [2]. در بیشتر موارد عمل زمانبندی پس از حل برخی مسائل مربوط به برنامه­ریزی اصولی مورد توجه قرار می­گیرد و باید همواره این نکته را مد نظر داشت که تصمیمات مربوط به زمانبندی اهمیت کمتری نسبت به مجموعه وسیع­تری از تصمیمات مدیریتی دارد. برای مثال، در حل مسائل مربوط به ساخت، مسائل اساسی مدیریتی مربوط به انتخاب محصولی که باید ساخته شود و تعیین میزان تولید هر محصول اولویت دارد. بعد از به­کارگیری بررسی بازار و تحلیل­های اقتصادی برای حل این­گونه مسائل، برنامه­ریزی تکنولوژیکی به این مسأله که محصول چگونه باید ساخته شود متمرکز می­شود و تنها بعد از اینکه جواب سوالات مربوط به برنامه­ریزی داده شد و در دسترس بودن منابع دانسته شد، زمان برای توجه به مسائل زمانبندی مناسب است. تصمیمات اصولی مدیریت به مسائل سه گانه زیر مرتبط می­شوند.

1- چه محصول یا خدمتی قرار است عرضه شود؟

2- در چه مقیاسی قرار است عرضه شود؟

3- چه منابعی قرار است تأمین شود؟

پاسخ دادن به این پرسش­ها کار برنامه­ریزی است. در مقابل، در کار زمانبندی فرض بر این است که جواب پرسش­ها از پیش فراهم شده است. بنابراین کار زمانبندی صرفاً به وضعیتی مربوط می­شود که در آن طبیعت کارهایی که باید زمانبندی شود توصیف شده و ترکیب منابع موجود تعیین شده باشد[4]. در واقع زمانبندی ابزاری است که استفاده از منابع در دسترس را بهینه می­کند.

در عمل وظیفه برنامه­ریزی و زمانبندی کاملاً مستقل از هم نیست. برنامه­ریز ابتدا وظایفی را که باید انجام شود مشخص و حدودی برای میزان منابع دسترس­پذیر تعیین می­کند. سپس زمانبند این اطلاعات را می­گیرد و مشخص می­کند که منابع موجود چگونه به انجام کارهای تعیین شده تخصیص یابد.

[1] Due Date

[2] Parallel Machines

[3] Single Machine

[4] Flexible Flow Shop

[5] Identical Machines

[6] Uniform Machines

[7] Unrelated Machines

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید