دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی

با عنوان : شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

گروه بیماری شناسی گیاهی

پایان نامه

جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد(M. Sc.)

رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان

شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae‌ عامل سفیدک‌های پودری در ورامین

استاد راهنما:

دکتر یونس رضایی دانش

استاد مشاور:

دکتر مهدی پیرنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 فصل اول: مقدمه و کلیات

 1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………. 6

1-2-1 موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی شهرستان ورامین………………………………………… 7

1-2-2 حاصلخیزی و استعداد اراضی منطقه ……………………………………………………………… 8

1-3 اهمیت و اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مطالعات انجام شده در سایر کشورها

2-2- مطالعات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………. 11

 فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- جمع آوری نمونه…………………………………………………………………………………………….. 13

3-2- آماده سازی نمونه…………………………………………………………………………………………….. 13

3-3- مطالعات ماکرومرفولوژی…………………………………………………………………………………… 13

3-4- تهیه اسلاید، عکس و ترسیم……………………………………………………………………………….. 13

3-5- مطالعات میکرومرفولوژی………………………………………………………………………………….. 14

3-6- شناسایی……………………………………………………………………………………………………….. 14

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1-Blumeria graminis ………………………………………………………………………………………… 18

4-2-Erysiphe alphitoides………………………………………………………………………………………. 21

4-3-Microsphoera berberidis ……………………………………………………………………………….. 23

4-4-Erysiphe beta………………………………………………………………………………………………… 26

4-5-Erysiphe bivonae ………………………………………………………………………………………….. 29

4-6-Erysiphe convolvuli ……………………………………………………………………………………… 31

4-7-Erysiphe cruciferarum……………………………………………………………………………………. 34

4-8-Erysiphe necator……………………………………………………………………………………………. 36

4-9-Erysiphe pisi…………………………………………………………………………………………………. 39

4-10-Erysiphe platani ………………………………………………………………………………………… 42

4-11-Erysiphe polygoni………………………………………………………………………………………… 44

4-12-Erysiphe trifolii …………………………………………………………………………………………… 46

4-13-Erysiphe verbenae ………………………………………………………………………………………. 49

4-14-Golovinomyces cichoracearum……………………………………………………………………… 51

4-15-Golovinomyces depressus ……………………………………………………………………………. 53

4-16-Golovinomyces orontii………………………………………………………………………………….. 56

4-17-Golovinomyces sordidus ……………………………………………………………………………… 58

4-18-Leveillula taurica…………………………………………………………………………………………. 60

4-19-Oidium jasmini …………………………………………………………………………………………… 63

4-20-Podosphaera pannosa …………………………………………………………………………………. 65

4-21-Podosphaera tridactyla ……………………………………………………………………………….. 67

4-22-Podoophaera xanthii……………………………………………………………………………………. 70

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 4-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5- منابع …………………………………………………………………………………………………………… 74

مقدمه:

قارچ‌های مولد سفیدک پودری گیاهان به تیره Erysiphaceae (Ascomycota, Erysiphales) تعلق دارند و از مهم­ترین بیمارگرهای گیاهی هستند که ضمن داشتن انتشار جهانی، طیف وسیعی از گیاهان نهادانه را مورد حمله قرار می­دهند. (Amano, 1986). این قارچ­ها پارازیت اجباری گیاهان می­باشند زیرا سیکل زندگی آنها به طور کامل به میزبان وابسته است. میسلیوم این قارچ‌ها به صورت اپی‌فیت و یا گاهی اندوفیت روی برگ‌ها، شاخه‌ها، گلها و حتی میوه‌ها تشکیل می­شود و ظاهری سفید تا خاکستری رنگ به سطح قسمت‌های آلوده می‌دهد. این قارچ‌ها برای ادامه سیکل زندگی پارازیتی خود و همچنین جلوگیری از سیستم‌های مقاومتی در میزبان و بدست آوردن منابع غذایی، از سلول‌های میزبان استفاده می‌کنند، بدون اینکه خسارت زیادی به سلول‌های میزبان وارد نمایند (Bushnell and Gay, 1978).

در ابتدا شناسایی این گروه از قارچ‌ها بر پایه خصوصیات تلئومورف از قبیل شکل زواید آسکوکارپ، تعداد آسکها در هر آسکوکارپ و تعداد آسکوسپور در هر آسک استوار بود. به تدریج خصوصیات مربوط به آنامورف از قبیل محل استقرار میسلیوم روی میزبان، مرفولوژی و ابعاد کنیدیوفور و کنیدیوم، شکل سلول پایه کنیدیوفور، منفرد یا زنجیری بودن کنیدیومها و وجود یا عدم وجود اجسام فیبروزین درون کنیدیوم اهمیت خود را در تاکسونومی سفیدکهای سطحی آشکار ساخت، تا آنجا که نتایج مطالعات مولکولی بر مبنای توالی یابی DNA ریبوزومی نیز اهمیت خصوصیات آنامورف در مقایسه با تلومورف در طبقه بندی این گروه از قارچها را تایید کرد و مشخص شد خصوصیات مربوط به آنامورف دارای ارزش بیشتری در تاکسونومی سفیدک­های سطحی هستند. براون (Braun 1987, 1995) در دو منوگراف، سفیدک­های سطحی اروپا و نمونه­های متعددی از قارچ­های متعلق به راسته Erysiphales از سراسر دنیا را مورد مطالعه قرار داد و 18 جنس و 516 گونه از این قارچ­ها را تشریح کرد که 3 جنس در جنس­های دیگر ادغام شدند و تعداد آنها به 15 جنس کاهش یافت. از 15 جنس معرفی شده در این قارچ­ها، 12 جنس اکتوپارازیت و 3 جنس دیگر شامل Leveillula، Pleochaeta، Phyllactina اندوپارازیت هستند. دامنه میزبانی Phyllactinia و Pleochaeta به گیاهان جنگلی و یا چوبی محدود می­شود، در حالی که Leveillula گیاهان علفی را آلوده می­کند (Mori et al, 2000).

میسلیوم­های رویشی سفیدک­های سطحی به صورت فشرده روی سطح برگ، شاخه، میوه و شاخه­های جوان تولید می­شوند، گاهی تولید دیواره­های ضخیم شبیه کلامیدوسپور در گونه­ها دیده می­شود (Zheng, 1985).

شرایط رطوبت برای جوانه زدن کنیدیوم در قارچ­های مولد سفیدک پودری موثر است. این پاتوژن­ها با ایجاد یک پوشش پودری سفیدک رنگ موجب کاهش فتوسنتز و کندی رشد گیاه می­شوند. اسپورهای آنها توسط باد، آب و یا وسایل مکانیکی منتقل می­شود و شرایط نامساعد را روی بخش­های آلوده گیاه و همچنین روی بقایای گیاهی سپری می­کنند. سفیدک­های سطحی به 2 فرم جنسی و غیر جنسی ظاهر می­شوند که فقط در جنس­های معدودی مرحله جنسی دیده نشده است (Braun, 1987). گونه­های هموتالیک (یک پایه) و هتروتالیک (دوپایه) در این راسته گزارش شده است. به نظر می­رسد گونه­های هتروتالیک میزبان­های مخصوص به خود را دارند. به طوریکه تنها یک طیف محدودی از میزبان­هان گیاهی و حتی یک رقم خاص را به عنوان میزبان خود انتخاب می­کنند (Takamatsu et al., 2000). یکی از نظریات در طی دوران تکاملی اعضای Erysiphales، گسترش دامنه میزبانی از درختان به گیاهان علفی است که با مطالعات مولکولی نیز این نظریه تأیید شده است (Hirata et al., 2000; Mori et al., 2000).

کنیدیوم­ها در مرحله غیرجنسی عامل پراکنش و توسعه بیماری هستند و در پایان فصل رشد این قارچ‌ها اسپور جنسی تولید می‌کنند که به آن آسکوسپور می‌گویند و درون کیسه‌ای به نام آسک قرار می­گیرند. آسک‌ها نیز درون اندامی به نام آسکوکارپ (کاسموتسیوم) که فاقد روزنه می‌باشند جای دارند.

جنس‌های سفیدک پودری هم‌اکنون در 5 زیر خانواده قرار گرفته‌اند که بعضی جنس‌ها اضافه و بعضی ادغام شده‌اند (Braun, et al., 2002). 4 زیر خانواده Blumeriae، Ersipheae، Golovinomyceteae و Cystotheceae دارای میسلیوم‌های خارجی بوده و مرحله غیرجنسی آنها Oidium می‌باشد، کنیدیوم‌ها روشن و بیضی یا تخم‌مرغی شکل هستند که به صورت زنجیری و یا منفرد تشکیل می‌شوند. زیرخانواده دیگر Phyllactinieae نام دارد و شامل جنس­های Phyllactinia (آنامورف Ovulariopsis) و Levaillula (آنامورف Oidiopsis) و Pleocheta (آنامورف Streptopodium) می‌باشد. کنیدیوم‌ها روشن و نوک تیز، چماقی و گاهی سیلندری بوده و معمولاً به صورت منفرد تشکیل می‌شوند(Boesewinkel, 1980; Braun, 1987).

1-2- موقعیت جغرافیایی:

1-2-1- موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی شهرستان ورامین:

شهر ورامین در 39 درجه و 51 دقیقه شرقی ، و 35 درجه و 19 دقیقه و 30 ثانیه عرض شمالی واقع است وسعت شهرستان حدود 1750 کیلومترمربع می باشد. دشت ورامین عمدتا از رسوبات آبرفتی رودخانه جاجرود تشکیل شده است. این رسوبات علاوه برحاصلخیزی به علت طبیعت آبرفتی وماسه ای خود مخزن مناسبی برای ذخیره آب های زیرزمینی است. کوه قره قاج در شمال و یک رشته کوه که ارتفاع متوسط بلندی آنها به 1300متر ازسطح دریای آزاد می رسد به نام سیاه کوه درجنوب شرقی این منطقه قرار دارد. برابر تقسیم­بندی اقلیمی ورامین سرزمینی خشک و نیمه بیابانی است. تغییرات میزان درجه حرارت، روز و شب و فصول زیاد است. مقدار تبخیر سالانه (حدود 2300 میلیمتر) و به مراتب بیشتر ازمقدار بارندگی (174 میلیمتر) و نزولات آسمانی است. رطوبت متوسط هوا در دماهای 29-7 ، 52% بوده است. حداکثر دمای آن تا 44 و حداقل به 14 درجه سانتیگراد زیرصفر رسیده است. تعداد روزهای یخبندان در سال حدود 73 روز برآورد شده است. ورامین منطقه ای حاصلخیز است که از اعتدال هوا و خاک مناسب برخوردار است، ولی از قدیم ازکمبود آب رنج می­برده است. منابع آب منطقه در گذشته علاوه بر نزولات جوی که حدود 150 تا 200 میلیمتر در سال می­باشد عمدتا سفره­های زیرزمینی و رودخانه جاجرود هستند که از قدیم بوسیله حفر قنوات و جدا کردن نهرها از جاجرود مورد استفاده واقع می­شده است.

1-2-2- حاصلخیزی واستعداد اراضی منطقه

اراضی منطقه از نظر استعداد کشاورزی به انواع ذیل طبقه بندی شده است

1-اراضی درجه یک که شامل اراضی بسیار مناسب با وسعت 32750 هکتار

۲-اراضی درجه 2 شامل اراضی مناسب با وسعت 22650 هکتار

3-اراضی درجه 3 شامل اراضی نسبتا مناسب با وسعت 12600 هکتار

1-2-3- جدول نمایش اراضی قابل کشت:

نوع محصولات مساحت زیر کشتسطح زیر کشت هر محصول
غلات30000
گیاهان علوفه ای8500
پسته1700
زیتون180
صیفی جات7540
مجمع اراضی قابل کشت69500

1-3- اهمیت و اهداف تحقیق

این تحقیق به منظور شناسایی جنس‌ها و گونه‌های مولد سفیدک سطحی و میزبان‌های آن‌ها در سطح منطقه ورامین و طبقه‌بندی آرایه‌ها با توجه به تغییر و تحولات اخیر در طبقه‌بندی اعضای Erysiphaceae انجام شده است. این قارچ‌های به علت پوشش قارچی روی برگ و جلوگیری از عمل فتوسنتز باعث کندی رشد بوته‌ها و کاهش کیفیت محصول می‌گردند.

2-1- مطالعات انجام شده در سایر کشورها

تاریخچه مطالعه قارچ­های راسته Erysiphales به سال 1815 برمی‌گردد که فردی به نام دکاندول همه عوامل مولد سفیدک پودری را در یک جنس به نام Erysiphe قرار داد (Decandolle, 1815). در بین محققان قدیمی این عقیده وجود داشت که خصوصیات محدودی در تاکسونومی Erysiphaceae می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هیراتا (Hirata, 1942) بررسی­هایی روی لوله تندشی کنیدیوم­ها انجام داد. بلومر(Blumer, 1967) 5 تیپ برای کنیدیوفور تشخیص داد که عبارت بود از: 1- Oidium 2- Ovulariopsis 3- Oidiopsis که خود Oidium شامل Euoidium و Pseudoidium می‌باشد.

گلووین (Golovin, 1956) مطالعه وسیعی روی جنس های Leveillula انجام داد و گونه L. taurica را به شش گروه بر حسب شکل و اندازه‌ی کنیدیوم­ها تقسیم کرد که هر کدام از این گونه­ها معمولا به نام تیره میزبان نامگذاری شده بود. تاکسونومی جنس Leveillula به علت شباهت مرفولوژیکی در بین گونه­ها بسیار پیچیده است (Braun, 1987). شین در سال 2000 قارچ های تیره Erysiphaceae را در کره مطالعه و مجموعهای از 104 گونه متعلق به 13 جنس را گزارش کرد.(shin, 2000 )

هما (Homma, 1937) قارچ­های Erysiphaceae در ژاپن را مورد بررسی قرار داد و نه گونه جنس Phyllactinia را معرفی کرد.

آنالیز توالی نوکلئوتیدی S rDNA 5.8 توسط سینز و تیلور (Saens and Taylor, 1999) و موری و همکاران (Mory et al., 2000) نشان داد که این توالی بسیار حفاظت شده است، ولی ناحیه ITS rDNA دارای تنوع قابل ملاحظه­ای جهت تفکیک جنس­ها وگونه­ها می­باشد.

خداپرست و همکاران (Khodaparst et al., 2001) فیلوژنی جنس Leveillula را از طریق توالی­یابی نواحی 5.8S rDNA, ITS2, ITS1 مورد بررسی قرار دادند. طی این بررسی 13 گونه جنس Levaillula در شش کلاد جداگانه قرار گرفتند.

اولین کلید شناسایی بر اساس 12 خصوصیت مرفولوژیکی کنیدیوم، کنیدیوفور، آپرسوریوم، هوستوریوم و اجسام فیبروزین و نیز میسلیوم توسط بوسوینکل (Boesewinkel, 1977) ارایه شد. طبق نظر ژنگ (Zheng, 1985) 6 تا 7 جنس در این راسته به طور جهانی انتشار دارند. براون (Braun, 1987) تعداد جنس­های تیره Erysiphacea را به 16 جنس تقلیل داد و 2 جنس Uncinuliella و Setoerysiphe را به ترتیب مترادف جنس­های Uncinula و Erysiphe قرار داد. گزارش‌های مهمی توسط کوک و همکاران (Cook et al., 1997) مطرح شده زیرا آنها سطح کنیدیوم‌ها را توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار دادند و جنس Oidium را در میان 8 زیر جنس تفکیک کردند ولی نتوانستند تفاوت برجسته­ای در آنامورف Sphaerotheca و Podosphaera پیدا کنند و تفاوت این دو جنس را فقط در میزبان­های آنها می‌دیدند. تاکاماتسو و همکاران (Takamatsu et al., 1999) با توالی­یابی نوکلئوتیدی ناحیه ITS نشان دادند که درصد تفاوت نوکلئوتیدی در این ناحیه بین دو جنس، در حد تفاوت بین دو جنس مجزای از هم نیست، در نتیجه به پیشنهاد این محققین این دو جنس در هم ادغام شده و یک جنس واحد به نام Podosphaera معرفی شد. آنها اعتقاد داشتند که جنس‌های Erysiphe، Microsphaera و Uncinula بر اساس مطالعه فیلوژنی مولکولی و مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM) سطح کنیدیوم­ها، در یک جنس منفرد قرار می‌گیرند. طبق نظر براون و تاکاماتسو (Braun and Takamatsu, 2000) جنس‌های Microsphaera و Erysiphe از لحاظ ژنتیکی شباهت بسیار زیادی با هم دارند و در یک گروه قرار می­گیرند.

تعداد صفحه :89

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید