دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : فقیهی آماده

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

بیوگرافی : 8

اهداف تحقیق : 10

چکیده 12

ارزشیابی تحصیلی.. 13

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (achievement  evelution Academic  ). 14

ویژگی ارزشیابی فرایند – مدار. 15

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 15

«تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی ». 17

ارزشیابی توصیفی.. 17

تشخیص مفاهیم : 18

تعریف مدیریت.. 18

وظایف مدیردر امور دانش آموزان : 19

وظایف مدیر درامور کارکنان. 20

قدرت شخصی.. 21

قدرت مقام. 22

وظایف مدیر در زمینه بـرنامه آموزشـی و تدریس.. 22

مدیریت آموزشی.. 23

تعاریف مدیریت آموزشی.. 23

انواع سبکهای مدیریت : 24

رهبری فرهمند. 25

رهبری تحول گرا 25

روش های آموزش : 25

روش های جدید آموزشی.. 26

ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها : 29

ویژگیهای روش واحد ها : 30

روش واحد موضوع : 31

ویژگیهای روش واحد موضوع : 33

محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع : 33

نمونه ای از یک واحد تجربی : اهیمت آب در زندگی.. 34

روش واحد طرح : 35

ویژگیهای روش واحد طرح : 35

محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح : 36

نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی.. 38

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تخصص…. 41

ضرورت ارزشیابی آموزشی.. 41

جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدار. 42

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 43

اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی.. 44

اهدافی که ارزشیابی آموزشی در نظر دارد. 44

نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی.. 44

سخنان حضرت امام خمینی (ره) با تمسک به قرآن و به شرط وحدت ناگسستنی.. 47

فرهنگ و معارف قرآنی. 56

نقش وزارت آموزش و پرورش  د رتوسعه معارف بین نوجوانان. 61

تهیه و تدوین متون درسی.. 62

همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی.. 69

عوامل مؤثر ارتباطی : 75

-عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران. 85

2- امنیت شغلی1 در آینده 87

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار. 87

4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار. 87

5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. 88

6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران. 88

7- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار. 89

8- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار. 89

9- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار. 90

9- 1- فرهنگ… 90

9-2- سیستم ها 90

9-3- سخت افزار. 91

10- اجزای برنامه ایمنی.. 91

11- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. 91

11-1- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. 91

12- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه 92

13- انواع برنامه‌های ایمنی.. 92

13-1- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار. 92

13-2- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق.. 93

14- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. 93

15- استرس13. 94

15-1- استرس شغلی.. 94

15-2- سندروم سازگاری عمومی14. 94

15-3- ایجاد کننده‌های استرس15. 95

15-4- منابع استرس.. 96

15-5- علل کاری استرس.. 96

15-5-1- بار زیاد کاری.. 97

15-5-2- فشار کاری کم. 97

15-5-3- نوبت کاری.. 97

15-5-4- روابط بین شخصی.. 97

15-5-5- تغییر. 97

15-5-6- جو سازمانی.. 98

15-5-7- محیط فیزیکی.. 99

15-5-8- ابهام نقش.. 99

15-5-9- عوامل شخصی.. 99

15-5-10- عوامل خارجی.. 99

15-5-11- شرایط اقتصادی.. 99

15-5-12- مقررات و قوانین دولتی.. 100

15-5-13- مسافرت.. 100

15-5-14- ارزش‌های جامعه. 101

15-5-15- جرم و جنایت.. 101

15-5-16- موضوعات خانوادگی و شخصی.. 101

16- استرس و عملکرد کاری.. 101

17- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. 102

18- تصمیم گیری و استرس.. 102

19- علائم استرس.. 103

20- مدیریت استرس.. 103

20-1- استراحت.. 103

20-2- ورزش.. 105

20-3- رژیم غذایی.. 105

20-4- صحبت کردن. 105

20-5- برنامه ریزی و مدیریت زمان. 105

20-6- تفویض…. 105

21- ده راه که مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد. 105

نتیجه گیری.. 106

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

مقدمه

ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .

معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .

ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .

در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .

در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .

اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد

با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :

– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .

– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .

– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .

– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر

–  تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .

 

اهداف این تحقیق عبارتند از :

مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .

در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .

فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .

اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت  او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.

 

 

اهداف تحقیق :

کسب مهارت های بحث و گفتگو

مشارکت در فعالیتهای گروهی

ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری

کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی

کسب مهارتهای مطالعه درست

توجه به موضوع مورد مطالعه

کسب مهارت تفکر انتقادی

ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی

تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب

تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن

افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

چکیده

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .

بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .

پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .

برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .

در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .

 

تعداد صفحه :108

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید