رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

متن کامل پایان نامه رشته حقوقبا عنوان :بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کاشانی

 

« دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی»

 

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

فصل اول- تعاریف و کلیات…………………………………………………………………………..

فصل دوم-تاریخچه……………………………………………………………………………………….

فصل سوم- تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………

فصل چهارم- مادر جانشین……………………………………………………………………………

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………

 

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول- تعاریف و کلیات…………………………………………………………………………..

تعریف مسأله و موضوع تحقیق……………………………………………………………………….

سئوالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….

روش  تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب…………………………………………………………..

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی……………………………………………………………….

فصل سوم- تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……………………………………………………..

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر…………………………….

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر…….

بند اول- آثار مالی…………………………………………………………………………………………

الف) توارث………………………………………………………………………………………………….

ب) نفقه……………………………………………………………………………………………………….

ج) سایر آثارمالی…………………………………………………………………………………………..

بند دوم- آثار غیر مالی…………………………………………………………………………………..

الف)حرمت نکاح………………………………………………………………………………………….

ب) حضانت…………………………………………………………………………………………………

ج) تربیت……………………………………………………………………………………………………..

د) ولایت………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه……………………………………………………..

گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش………………………………………………..

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن …………………………………………………………

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات……………………………………………………………….

3- مقتضای قاعده احتیاط………………………………………………………………………………

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه……………………………………

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی…………………………………………

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)………………….

1-قائلین به عدم ثبوت نسب………………………………………………………………………….

2- قائلین به ثبوت نسب………………………………………………………………………………..

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)………………………………………………………………

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)……………………………………………………………………….

ج) رابطه طفل با صاحب آب………………………………………………………………………….

فصل چهارم- مادر جانشین……………………………………………………………………………

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین……………………………………………………………………

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین………………………………………………………….

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان………………………………………………………………

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین……………………………………………….

گفتار اول- لقاح داخل رحمی…………………………………………………………………………

بند اول- حالت جانشینی در بارداری……………………………………………………………….

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی…………………………………………………..

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ……………………………………………………………………

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه…………………….

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین……………………………………

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین………………………………………………………

مبحث چهارم- مادر کیست؟…………………………………………………………………………..

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری…………………………………………………………….

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی………………………………………………..

مبحث پنجم- آثار نسب…………………………………………………………………………………

گفتار اول-حرمت نکاح………………………………………………………………………………….

گفتار دوم-حضانت………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم- ولایت قهری……………………………………………………………………………….

گفتار چهارم- الزام به انفاق…………………………………………………………………………….

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم………………………………………………………

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای………………………………………….

گفتار پنجم- توارث……………………………………………………………………………………….

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک…………………………………………………….

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک…………………………………………………….

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ………………………………………..

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

فصل اول

 

1- تعاریف و کلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]


نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

 

 

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

3- سئوالات اصلی تحقیق:

1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟

2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟

4- فرضیه های تحقیق:

1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد.

5- اهداف تحقیق:

1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن

5- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

6- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری.

[1] – اسدا…امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6

[2] -همان کتاب، صفحه 6.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید