پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

رشته : زراعت

عنوان:

بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول- مقدمه1
1-1- مقدمه2
فصل دوم- بررسی منابع5
2-1- زراعت گیاهان دارویی6
2-2- مشکلات عمده در تولید و توزیع گیاهان دارویی کشور7
2-3- تیره نعناع8
2-4- نعناع فلفلی10
2-4-1- تاریخچه10
2-4-2- وجه تسمیه11
2-4-3- مشخصات گیاهشناسی12
2-4-4- انواع واریته ها13
2-5- مواد مؤثره نعناع فلفلی14
2-5-1- خصوصیات مواد مؤثره14
2-5-2- منتول15
2-5-3- مراحل سنتز اسانس در گیاه16
2-5-4- تغییرات اسانس نعناع فلفلی در مراحل فنولوژیکی گیاه16
2-6- موارد استفاده17
2-7- زراعت نعناع فلفلی18
2-7-1 – آماده سازی زمین18
2-7-2- کاشت و تکثیر18
2-7-3- روش کاشت19
2-7-4- برداشت19
2-7-5- پس از برداشت21
2-7-6- کشت،تولید و تجارت جهانی21
2-8- اکولوژی نعناع فلفلی22
2-8-1- نیازهای اکولوژیکی22
2-8-2- تأثیر عوامل محیطی بر مواد مؤثره23
2-9- احتیاجات غذایی گیاه24
2-9-1- تغذیه معدنی گیاه24

2-9-2- عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان

24
2-10- نیتروژن26
2-10-1- معرفی عنصر نیتروژن26
2-10-2- نقش واهمیت نیتروژن در گیاه26
2-10-3- کمبود نیتروژن27
2-10-4- فرم های قابل جذب نیتروژن28
2-10-5- منابع نیتروژن خاک28
2-10-6- میکرو ارگانیسم های مؤثر بر تثبیت نیتروژن29
2-11- فسفر30
2-11-1- عنصر فسفر در گیاه30
2-11-2- عنصر فسفر در خاک31
2-11-3- میکروارگانیسم های دخیل در چرخه فسفات32
2-12- انواع کود34
2-12- 1- تاریخچه و مشخصات کودها34
2-12-2- کود اوره36
2-12-3- کود آمونیوم فسفات36
2-13- خسارات ناشی از مصرف کود های شیمیایی37
2-13-1- خسارات زیست محیطی37
2-13-2- تجمع زیانبار نیترات در محصولات کشاورزی37
2-13-3- عوارض تجمع نیترات درخاک38
2-13-4- عوارض نیترات بربدن انسان38
2-13-5- اثرعوامل محیطی برافزایش نیترات38
2-13-6- اثرنوع کود، روش مصرف وتغذیه مناسب گیاه38
2-13-7- علل تجمع نیترات39
2-13-8- راهکارهای کاهش تجمع نیترات39
2-14- کودهای زیستی40
2-14-1- معرفی کودهای زیستی40
2-14-2- تاریخچه کودهای زیستی41
2-14-3- انواع کودهای زیستی43
2-14-4- کود زیستی سوپر نیتروپلاس43
2-14-5- کود زیستی نیتروکسین44
2-14-6- کود زیستی بارور-2 45
2-15- تاثیر کودهای شیمیایی بر گیاهان دارویی46
2-16- تأثیر کودهای زیستی بر گیاهان دارویی50
2-17- تأثیر کودهای زیستی بر سایر گیاهان زراعی53
2-18- هدف از مطالعه55
فصل سوم- مواد وروش ها56
3-1- مشخصات محل انجام طرح57
3-1-1- زمان و محل اجرای طرح57
3-1-2- موقعیت جغرافیایی استان مرکزی57
3-1-3- نا همواری ها57
3-1-4- آب و هوا58
3-1-5- منابع آب59
3-2- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش59
3-3- عملیات زراعی60
3-3-1- آماده سازی زمین طرح60
3-3-2- کاشت61
3-3-3- آبیاری61
3-3-4- وجین علف های هرز61
3-4- ماده آزمایشی61
3-4-1- مشخصات ماده آزمایشی61
3-4-2- اعمال تیمارها62
3-5- نمونه برداری62
3-6- اندازه گیری صفات63
3-6-1- مساحت برگ63
3-6-2- تعداد برگ63
3-6-3- وزن ترو خشک برگ، وزن تر و خشک سرشاخه، وزن بیوماس تر و خشک63
3-6-4- قطر ساقه63
3-6-5- تعداد انشعاب ساقه64
   3-6-6- ارتفاع گیاه و طول گل آذین64
3-6-7- میزان اسانس برگ و سرشاخه64
3-6-8- عملکرد اسانس برگ، سرشاخه64
3-7- اسانس گیری64
3-8- محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری65
فصل چهارم – نتایج وبحث66
-1- نتایج67
4-1-1-  مساحت برگ67
4-1-1-1- تأثیر نیتروژن بر مساحت برگ67
4-1-1-2- تأثیر فسفر بر مساحت برگ68
4-1-1-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر مساحت برگ68
4-1-2- تعداد برگ69
4-1-2-1- تأثیر نیتروژن بر تعداد برگ69
4-1-2-2- تأثیر فسفر بر تعداد برگ70
4-1-2-3- اثر متقابل نیتروژن وفسفر بر تعداد برگ71
4-1-3- وزن تر برگ72
4-1-3-1- تأثیر نیتروژن بر وزن تر برگ72
4-1-3-2- تأثیر فسفر بر وزن تر برگ73
4-1-3-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن تر برگ74
4-1-4- وزن خشک برگ75
4-1-4-1- تأثیر نیتروژن بر وزن خشک برگ75
4-1-4-2- تأثیر فسفر بر وزن خشک برگ76
4-1-4-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن خشک برگ77
4-1-5- وزن تر سرشاخه81
4-1-5-1- تأثیر نیتروژن بر وزن تر سرشاخه81
4-1-5-2- تأثیر فسفر بر وزن تر سرشاخه81
4-1-5-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن تر سرشاخه82
4-1-6- وزن خشک سرشاخه83
4-1-6-1- تأثیر نیتروژن بر وزن خشک سرشاخه83
4-1-6-2- تأثیر فسفر بر وزن خشک سرشاخه84
4-1-6-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن خشک سرشاخه85
4-1-7- قطر ساقه86
4-1-7-1- تأثیر نیتروژن بر قطر ساقه86
4-1-7-2- تأثیر فسفر بر قطر ساقه87
4-1-7-3- اثر متقابل نیتروژن وفسفر بر قطر ساقه88
4-1-8- تعداد انشعاب ساقه89
4-1-8-1- تأثیر نیتروژن بر تعداد انشعاب ساقه89
4-1-8-2- تأثیر فسفر بر تعداد انشعاب ساقه90
4-1-8-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر تعداد انشعاب ساقه91
4-1-9- ارتفاع بوته95
4-1-9-1- تأثیر نیتروژن بر ارتفاع بوته95
4-1-9-2- تأثیر فسفر بر ارتفاع بوته95
4-1-9-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر ارتفاع بوته96
4-1-10- طول گل آذین97
4-1-10-1- تأثیر نیتروژن بر طول گل آذین97
4-1-10-2- تأثیر فسفر بر طول گل آذین98
4-1-10-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر طول گل آذین99
4-1-11- وزن بیوماس تر100
4-1-11-1- تأثیر نیتروژن بر وزن بیوماس تر100
4-1-11-2- تأثیر فسفر بر وزن بیوماس تر101
4-1-11-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن بیوماس تر102
4-1-12- وزن بیوماس خشک103
4-1-12-1- تأثیر نیتروژن بر وزن بیوماس خشک103
4-1-12-2- تأثیر فسفر بر وزن بیوماس خشک104
4-1-12-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن بیوماس خشک105
4-1-13- میزان اسانس برگ109
4-1-13-1- تأثیر نیتروژن بر میزان اسانس برگ109
4-1-13-2- تأثیر فسفر بر میزان اسانس برگ109
4-1-13-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس برگ110
4-1-14- عملکرد اسانس برگ111
4-1-14-1- تأثیر نیتروژن بر عملکرد اسانس برگ111
4-1-14-2- تأثیر فسفر بر عملکرد اسانس برگ112
4-1-14-3- اثر متقابل نیتروژن بر عملکرد اسانس برگ113
4-1-15- میزان اسانس سرشاخه114
4-1-15-1- تأثیر نیتروژن بر میزان اسانس سرشاخه114
4-1-15-2- تأثیر فسفر بر میزان اسانس سرشاخه115
4-1-15-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس سر شاخه116
4-1-16- عملکرد اسانس سرشاخه117
4-1-16-1- تأثیر نیتروژن بر عملکرد اسانس سرشاخه117
4-1-16-2- تأثیر فسفر بر عملکرد اسانس سرشاخه118
4-1-16-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر عملکرد اسانس سرشاخه119
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری123
5-1- بحث124
5-1-1- سطح برگ124
5-1-2- تعداد برگ125
5-1-3- وزن تر و خشک برگ125
5-1-4- وزن تر و خشک سرشاخه126
5-1-5- قطر ساقه127
5-1-6- تعداد انشعاب ساقه128
5-1-7- ارتفاع بوته128
5-1-8- طول گل آذین129
5-1-9- وزن بیوماس تر و خشک129
5-1-10- میزان و عملکرد اسانس برگ131
5-1-11- میزان وعملکرد اسانس سرشاخه132
5-2- نتیجه گیری133
5-3- پیشنهادات134
فهرست منابع135
منابع و مآخذ136
فهرست جدول ها
عنوانصفحه
جدول (3-1) خصوصیات نمونه خاک مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک60
جدول(4-1) تجزیه واریانس صفات مساحت برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ79
جدول(4-2) مقایسه میانگین صفات مساحت برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ80
جدول(4-3) تجزیه واریانس صفات وزن تر سرشاخه، وزن خشک سرشاخه، قطر ساقه، تعداد انشعاب ساقه93
جدول(4-4) مقایسه میانگین صفات وزن تر سرشاخه، وزن خشک سرشاخه،قطر ساقه و تعداد انشعاب ساقه94
جدول(4-5) تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، طول گل آذین، وزن بیوماس تر، وزن بیوماس کل107
جدول(4-6) مقایسه میانگین صفات ارتفاع بوته، طول گل آذین، وزن بیوماس تر،وزن بیوماس خشک108
جدول(4-7) تجزیه واریانس صفات میزان اسانس برگ، عملکرد اسانس برگ، میزان اسانس سرشاخه، عملکرد اسانس سرشاخه121
جدول(4-8) مقایسه میانگین صفات میزان اسانس برگ، عملکرد اسانس برگ، میزان اسانس سرشاخه، عملکرد اسانس سرشاخه122
 

فهرست شکل ها

عنوانصفحه
شکل(4-1) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر مساحت برگ67
شکل(4-2) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر مساحت برگ68
شکل(4-3) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر مساحت برگ69
شکل(4-4) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر تعداد برگ70
شکل(4-5) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر تعداد برگ71
شکل(4-6) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر تعداد برگ72
شکل(4-7) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن تر برگ73
شکل(4-8) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بروزن تر برگ74
شکل(4-9) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن تر برگ75
شکل(4-10) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن خشک برگ76
شکل(4-11) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر وزن خشک برگ77
شکل(4-12) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن خشک برگ78
شکل(4-13) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن تر سرشاخه81
شکل(4-14) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر وزن تر سرشاخه82
شکل(4-15) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن تر سرشاخه83
شکل(4-16) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن خشک سرشاخه84
شکل(4-17) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر وزن خشک سرشاخه85
شکل(4-18) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن خشک سرشاخه86
.

.

.

 

شکل(4-46) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر عملکرد اسانس سرشاخه118
شکل(4-47) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر عملکرد اسانس سرشاخه119
شکل(4-48) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر عملکرد اسانس سرشاخه120

 

1-1- مقدمه

در گیاهان مسیرهای متابولیکی خاصی از متابولیسم اولیه گیاه منشعب و منجر به تولید ترکیبات متابولیکی منحصر به فردی می شود. این مسیرهای متابولیکی را متابولیسم ثانویه و مواد حاصل را مواد مؤثره می گویند. به بیان دیگر متابولیسم اولیه منجر به متابولیسم ثانویه می شود که پیش ساخت های متابولیسم ثانویه برخی متابولیت های اولیه نظیر فسفو انول پیرواتPEP ، استیل کوآنزیم آ (Acetyll coA) و غیره هستند. متابولیسم ثانویه در همه گیاهان وجود ندارد و حتی ممکن است بین دو گونه گیاهی مشابه نیز متفاوت باشد. مقدار مواد مؤثره در گیاه بسیار کم می باشد. گیاهان دارای مواد مؤثره را گیاهان دارویی می گویند (صفری، 1380).

متابولیت های اولیه شامل ترکیبات بیوشیمیایی مهم یعنی کربوهیدرات ها، پروتئین ها وچربی ها می باشند. سایر ترکیبات بیوشیمیایی گیاهی که به این سه گروه متعلق نباشند به عنوان متابولیت های ثانویه شناخته می شوند که دامنه وسیعی از مواد را شامل می شوند (حبیبی خانیانی، 1384).

کشور ایران به دلیل تنوع آب و هوایی و اکولوژیک جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در پهنه ای از جهان که در برگیرنده سه ناحیه رویشی اروپا – سیبری، ایرانو-تورانی وخلیج و عمانی می باشد از تنوع گونه ای قابل توجهی برخوردار است. به طوریکه امروزه با پیشرفت علم گیاهشناسی مدرن تعداد گونه های شناخته شده در آن به 8000 گونه بالغ می گردد. قطعاً در میان این تعداد از گیاهان،بخش قابل توجهی در ردیف گیاهان دارویی قرار می گیرند (مظفریان، 1387).

استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها نسبت به دیگر روش های مداوا از جمله شیمی درمانی، هیدرو تراپی، طب سوزنی، هومیوپاتی و غیره قدمت چندین هزار ساله دارد و تا اوایل قرن گذشته مهمترین منبع دارو در درمان بیماریها به شمار می رفت (بهادری، 1385).

طبق برخی سنگ نوشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصری ها و چینی ها در زمرۀ اولین اقوام بشری بودند که فراتر از بیست و هفت قرن پیش از میلاد مسیح از گیاهان به  عنوان دارو استفاده برده اند و حتی برخی از آنها را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت کرده اند (ولاگ و استودلا، 1371).

بقراط حکیم بنیانگذار طب ونیز ارسطو شاگرد او درمان را بر پایه گیاهان انجام می دادند. آنها علاوه بر گیاهان رویش یافته در منطقه یونان از گیاهان مناطق دیگر نیز استفاده می کردند. بعد از آنها یکی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراست مکتب درمان با گیاه را پایه گذاری کرد (فلوک، 1368).

از قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا، محمد زکریای رازی ودیگران به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند وگیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کرده و کتاب های معروفی چون قانون و الحاوی را به رشتۀ تحریر درآورند (ولاگ و استودلا، 1371).

طی بررسی های دقیق گیاهان ایران که فهرست آنها در کتاب فرهنگ نامهای گیاهان ایران آورده شده قریب به 569 جنس از جنس های گیاهی ایران دارویی هستند که در برگیرنده حدود 2300 گونه است. تعدادی از این گیاهان به صورت معرفی شده یا کاشته شده به ایران آورده شده اند و در ردیف گیاهان دارویی بومی نیستند. از این تعداد 80 جنس آن در ردیف گیاهانی است که به ایران وارد شده و در نقاط مختلف ایران کاشته شده اند. در میان این گیاهان 116 جنس در ردیف گیاهان معطر و رایحه دار است که دربرگیرنده 836 گونه می باشد که اغلب آنها متعلق به تیره های آفتاب گردان، نعناعیان و چتریان می باشد (مظفریان، 1387).

زمینه های استفاده از گیاهان دارویی بسیار وسیع و روبه افزایش است. در صنایع آرایشی – بهداشتی به عنوان شوینده و مواد آرایشی، در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده، طعم دهنده، چاشنی و ادویه، در داروسازی وپزشکی به عنوان دارو، طعم دهنده دارو و یا در استخراج مواد مؤثره از دیگر گیاهان، همچنین در صنایع مختلفی نظیر لاستیک سازی،چسب سازی، نساجی و… از این گیاهان ارزشمند استفاده می شود(صالحی، 1382).

کمیت و کیفیت مواد مؤثره یک گیاه تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد. محصول زراعی یک گیاه دارویی از نظر اقتصادی زمانی مقرون به صرفه است که مقدار مواد مؤثره آن به حد مطلوب رسیده باشد.

از آنجاییکه که گیاهان دارویی که در طبیعت به صورت وحشی یافت می شوند، در محدوده های جغرافیایی گسترده ای می رویند و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنین استفاده از رویشگاه های گیاهان طبیعت موجب نابودی آنها می شود، از این رو، به جای انهدام ومصرف گیاهان رویشی طبیعت باید نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی وباغی اقدام نمود(معقول، 1377).

نکته قابل توجه در کشت گیاهان دارویی حفظ استعداد های اصیل ژنتیکی، پس از غنی شدن آنها از مواد مؤثره تحت تکنیک های زراعی است (امید بیگی، 1374).

نعناع فلفلی گیاهی از تیره نعناعیان است که در زمانهای قدیم رومی ها و مصریان از آن استفاده می کردند. اسانس موجود در این گیاه 5000 سال پیش یافت شده است. کشت این گیاه به علت استفاده های فراوان در صنایع دارویی، آرایشی-بهداشتی، غذایی وتولید سموم بیولوژیک از اهمیت بالایی برخوردار است(زرگری، 1379).

از مهمترین عوامل مؤثر بر کمیت وکیفیت اسانس گیاهان دارویی عناصر غذایی خاک است لذا تعیین نوع، میزان دقیق و مصرف صحیح کود تاثیر مهمی در امر تولید و افزایش مواد مؤثره  خواهد داشت(معقول،1377).

امروزه کاهش مصرف کود های شیمیایی در تولید محصولات زراعی با استفاده از کود های زیستی به عنوان جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی پر مصرف، از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی، مزیت هایی را به دنبال دارد(مرادی، 1388).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید