پایان نامه ارشد:بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در شبکه جهانی وب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در شبکه جهانی وب

دانشگاه علامه طباطبایی
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در شبکه جهانی وب

 

استاد راهنما:

دکتر علی جلالی دیزجی

 

استاد مشاور:

دکتر عصمت مومنی

 

 

دی1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1- 2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1- 5- ضرورت و اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1- 4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1- 4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1- 5- پرسش‌ های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1- 6- تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- تعاریف رفتار اطلاع یابی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2- 3- تاریخچه رفتار اطلاع یابی…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4- رفتار اطلاع یابی در وب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5- الگو ها و نظریه‌های رفتار اطلاع یابی………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-1- الگوی ریس و ساراسویچ………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-5-2- نظریه رفتار اطلاع یابی ویلسون ………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5-3- الگوی  اطلاع یابی الیس ……………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-5-4- الگوی اطلاع یابی ایزنبرگ و برکویتز……………………………………………………………………………………………………. 26

2-5-5- الگوی رفتار اطلاع یابی مارچیونینی…………………………………………………………………………………………………….. 28

2-5-6- الگوی معنایابی دروین ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-7- الگوی اطلاع یابی بتیس……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-5-8- الگوی اطلاع یابی چو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-5-9- الگوی فرآیند جستجوی کولثائو……………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-10- الگوی اطلاع یابی مهو و تیبو ………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-5-11- الگوی اطلاع یابی بلکین ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-12- الگوی اطلاع یابی تیلور ……………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-6- خلاصه مبانی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-7- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-7-1- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-7-2- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-8- خلاصه پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم : روش  پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3- جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. 54

3-5- ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده­ها…………………………………………………………………………. 55

3-6- روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-2- یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

4-2-1- یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان ………………………………………………………… 58

4-2-2- یافته های مربوط به پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 61

4-2-2-1- یافته های پرسش اول……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-2-2-2- یافته های پرسش دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2-2-3- یافته های پرسش سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-2-2-4- یافته های پرسش چهارم…………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-2-5- یافته های پرسش پنجم…………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2-2-6- یافته های پرسش ششم…………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-2- خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5-3- بحث درباره پرسش های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………… 84

5-3-1- بحث درباره پرسش اول پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-3-2- بحث درباره پرسش دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 87

5-3-3- بحث درباره پرسش سوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 88

5-3-4- بحث درباره پرسش چهارم پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 90

5-3-5- بحث درباره پرسش پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 90

5-3-6- بحث درباره پرسش ششم پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 91

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

5-5. پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-3-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-3-1- پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………………………. 94

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

1- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

2- منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان شکل ها………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل 2-1- الگوی رفتار اطلاع یابی ویلسون ارائه شده در سال 1996……………………………………………………………………………… 18

شکل 2-2- الگوی رفتار اطلاع یابی الیس……………………………………………………………………………………………………………………. 24

شکل 2-3- الگوی اطلاع یابی ایزنبرگ و برکویتز…………………………………………………………………………………………………………… 28

شکل 2-4- الگوی اطلاع یابی مارچیونینی……………………………………………………………………………………………………………………. 30

شکل 2-5- الگوی معنایابی دروین………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

شکل 2-6- الگوی اطلاع یابی کولثائو…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل 2-7- الگوی اطلاع یابی مهو و تیبو………………………………………………………………………………………………………………………. 40

شکل 2-8- الگوی اطلاع یابی بلکین…………………………………………………………………………………………………………………………… .41

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها و نمودارها

عنوان جدول ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل برحسب جنسیت آن‌ها……………………………………….. 58

جدول4-2-توزیع فراونی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل بر حسب گروه آموزشی آن ها………………………………… 59

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل برحسب وضعیت اشتغال آن‌ها…………………………….. 60

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل برحسب گروه‌بندی سن آن‌ها………………………………. 60

جدول 4-5- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب نحوه شناسایی وب‌سایت‌های موردنیاز در دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

جدول 4-6- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از موتورهای جستجو در دانشگاه محل تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

جدول 4-7- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از عنوان موتورهای جستجو در دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-8- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از امکانات موتورهای جستجو در دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

جدول4-9- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب تایپ تعداد کلیدواژه‌های جستجو در دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

جدول 4-10- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از انواع عملگرهای بولی در جستجو در دانشگاه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-11- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب مرور تعداد رکوردهای بازیابی شده درنتیجه جستجو در دانشگاه محل تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-12- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب مشاهده بخش‌های رکورد بازیابی شده درنتیجه جستجو در دانشگاه محل تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-13- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله آغاز  …….. 68

جدول 4-14- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله پیوند یابی الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب دنبال کردن پیوندهای صفحات وب در دانشگاه محل تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول4-15- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله پیوند یابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه کردستان 70

جدول4-16- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله پیوند یابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

جدول 4-17- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله پیوندیابی. 72

جدول 4-18- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله مرور الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه محل تحصیل………………. 73

جدول 4-19- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله مرور………. 74

جدول 4-20- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله تمایزیابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه کردستان 75

جدول 4-21- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله تمایزیابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-22- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله  تمایزیابی. 77

جدول 4-23- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مرحله نظارت الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه محل تحصیل……………. 78

جدول 4-24- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله نظارت……. 79

جدول 4-25- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله استخراج الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه محل تحصیل…………. 80

جدول 4-26- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله استخراج  . 81

 

 

فصل

اول

 

کلیات پژوهش

 

 1-1. مقدمه

عصر حاضر به عصر اطلاعات معروف است. اطلاعات ماده اولیه دانشی است که زندگی پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما را هدایت می کند و از این نظر برای ادامه زندگی عنصری حیاتی است. تولید و وسعت اطلاعات ما را با پدیده ای به نام انفجار اطلاعات روبه رو کرده است و دیگر هیچ محققی قادر نیست از آخرین دستاوردهای اطلاعات رشته تخصصی و موضوعات مورد علاقه خود پا به پای مطالب منتشر شده در آن زمینه آگاه شود. اطلاعات و کثرت آن به مشکلاتی در زمینه دستیابی به اطلاعات موجود منجر شده است. محققان ناگزیر به  قرار گرفتن در مجراهای اطلاعاتی هستند که سبب پیدایش رفتار اطلاع یابی  می شود. رفتار اطلاع یابی برخاسته از شناخت نیازهای اطلاعاتی است (کری کلاس ، 1383).

اینترنت به ویژه شبکه جهانی وب، با وجود عمر تقریباً دو دهه‌ای خود، امروزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجراهای دسترسی به اطلاعات مورد استفاده میلیونها کاربر از جمله دانشجویان قرار می‌گیرد. اقبال این رسانه در میان دانشجویان به واسطه امکانات متنوعی است که به لحاظ دسترسی به حجم عظیمی از اطلاعات، ارتباطات و بسترسازی اشتراک اطلاعات در اختیار قرار می‌دهد. تأثیر این شبکه در فرآیند پژوهش و آموزش به گونه‌ای است که وجود آن امروزه در دانشگاه‌ها دیگر غیر قابل چشم‌پوشی است و هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه دانشگاه‌ها صرف ایجاد زیرساخت ها و امکانات دسترسی به منابع اینترنتی اطلاعات شامل ملزومات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، منابع انسانی و نظایر آن می‌گردد. بدین ترتیب بررسی و مطالعه جهت شناخت نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی کاربران اطلاعات در محیط شبکه اینترنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به برنامه ریزی و سیاست گذاری در این باره کمک فراوانی می کند.

بررسی رفتار اطلاع یابی انسان از مدتها پیش مورد توجه پژوهشگران حوزه اطلاع رسانی بوده و صاحب نظران متعدد هر یک الگوهای خود را در این زمینه بر مبنای رویکردهای مختلف ارائه کرده اند. از مهم ترین الگوها رفتار اطلاع یابی که تاکنون از سوی صاحب نظران مطرح شده است می توان به الگوهای ویلسون[1]، الیس[2]، کولثائو[3]، دروین[4] و بلکین[5] اشاره نمود (نوکاریزی و داورپناه، 1385).

الیس الگوهای رفتار اطلاع‏یابی دانشگاهی را بررسی کرده است و معتقد است که هر یک از جستجوگران با توجه به تجربیات، دانش، نیاز اطلاعاتی و سطح توقعات خود در هر یک از این مراحل با سطح متفاوتی از دقت و توجه عمل می‌کند و در نهایت این جستجوگر است که بر اساس نیاز خاص خود به انتخاب و گردآوری اطلاعات دست می‌زند و با استناد به همین اصل، الگویی را برای رفتار اطلاع‌یابی جستجوگران پیشنهاد می‌کند. وی اذعان می دارد که الگویش بیشتر در محیط اینترنت که عمدتاً از ابزارهای ویژه‌ای همچون واژگان‌ کنترل‏شده استفاده می‌کنند قابل‏اجرا و استفاده است (نوروزی چاکلی، 1385).  بنابراین  در پژوهش هایی چون تحقیق حاضر با توجه به اینکه در حوزه وب صورت می گیرد،  الگوی رفتار اطلاع یابی الیس مد نظر می باشد.

 

1-2. بیان مسئله

پژوهش ها و متون موجود نشانگر آن است که از دهه 1990 به بعد، اینترنت جنبه های مختلف زندگی و رفتار اطلاع یابی کاربران را دستخوش دگرگونی کرده است. صاحب نظرانی مانند شاودر[6](1994)، مک کلور[7](1994) و پسکو[8](1996) معتقدند که تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی کاربران از موضوعات با ارزش و قابل بررسی است. از نظر آنان، شبکه ها با آسان تر کردن جریان مشارکت ها، اشاعه ایده ها، دسترس پذیری و روزآمدسازی اطلاعات، موجب شده اند که کاربران دانشگاهی بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تبادل افکار، پژوهش، آموزش و روزآمدکردن اطلاعات خود، بطور گسترده از این شبکه ها استفاده کنند. بر این اساس، محققان بر لزوم اجرای تحقیقات به منظور تعیین نیازها و موانع، و ارائه راه هایی برای استفاده بهینه از این شبکه تأکید کرده اند. زیرا که دانش ما درباره چگونگی استفاده مؤثر از شبکه ها باید همگام با رشد خود شبکه های اطلاعاتی افزایش یابد. دلیل اصلی پرداختن به موضوع چگونگی استفاده از شبکه برخاسته از این مسئله است که از زمان رواج فراوان منابع الکترونیکی، الگوی رفتارهای اطلاع یابی استفاده کنندگان نیز در حال تغییر است.در حال حاضر، این امکان وجود دارد که جستجوگر بتواند صدها استناد یا منبع اطلاعاتی را در مدتی کوتاه تر از زمانی که صرف یافتن یک استناد در نظام دستی می شود، به وسیله رایانه بازیابی کند (مهراد، 1372 (

استفاده از اینترنت در ایران نیز گسترش زیادی یافته است به طوری که بیشتر سازمان ها، مراکز پژوهشی و علمی، امکانات استفاده از اینترنت را در اختیار محققان و پژوهشگران خود قرار داده اند. در این میان فرصت استفاده از امکانات اینترنتی در میان جامعه دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است. جامعه دانشگاهی به واسطه نقش ویژه‌ای که در بازسازی و ارتقای زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره ایفا می کند، لازم است به صورت حرفه ای و تخصصی به شناخت شیوه های دستیابی به اطلاعات منابع علمی بپردازد.

به نظر می رسد که میزان استفاده از اینترنت در جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به مقاطع پایین به دلیل مانوس بودن تحقیق بیشتر است، که در صورت استفاده صحیح و منطقی  از آن، تامین کننده مکانیسمی سریع، مقرون به صرفه و کارآمد برای دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان خواهد بود.

در دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج نیز امکان استفاده از وب برای دانشجویان میسر است. گرچه اهداف ایجاد و راه اندازی این امکانات گسترده، فراهم آوردن خدمات بهتر و بیشتر برای دانشجویان و محققان دانشگاهی یا به طور عام، استفاده کنندگان دانشگاهی است، اما تاکنون پژوهشی در مورد رفتار اطلاع یابی آنها به ویژه نحوه جستجو، دسترسی، ردیابی (مکان یابی)، معیارهای مورد نظر جهت ارزیابی و شناسایی وبگاه های مفید و همچنین نحوه بازیابی و استخراج اطلاعات در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی  و شباهت ها و تفاوت های آنها در شبکه جهانی وب صورت نگرفته است. لذا مسئله مورد نظر پژوهش حاضر  پرداختن به موضوع یاد شده است و هدف آن مطالعه تطبیقی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه مذکور است.

[1] . wilsom

[2]. Ellis

[3]. Kuhlthau

[4]. Dervin

[5]. Belkin

[6]. Shavder

[7]. Mc kelur

[8]. Pesko

تعداد صفحه :123

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید