پایان نامه ارشد:تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :منابع طبیعی

گرایش : آبخیزداری

عنوان : تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزشهای استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

     دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: آبخیزداری

 

عنوان:

تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزشهای استان مازندران

 

استاد راهنما:

دکتر عطاءاله کاویان

 

استاد مشاور:

دکتر مجید عباسی زاده

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

2-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1- اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

2-3-1- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………6

4-1-تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-1-1-پیکر شناسی زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-2-1- ابعاد زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-3-1- علل وقوع زمین لغزش ها……………………………………………………………………………………………………….11

1-4-3-1-1- عوامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-3-2-1- عوامل ریخت شناسی…………………………………………………………………………………………………………12

1-4-3-3-1- عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………13

1-4-4-1- خسارات زمین لغزش………………………………………………………………………………………………………………16

5-1- زمین آمار (ژئواستاتیستیک)……………………………………………………………………………………………………………18

1-5-1- متغیر ناحیه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-5-1- تغییر نما   ………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-2-5-1- اجزای تغییر نمای ایده‌آل………………………………………………………………………………………………………20

1-2-5-1-1- دامنه تاثیر………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2-5-2-1- سقف  واریوگرام………………………………………………………………………………………………………………….21

1-2-5-3-1- اثر قطعه‌ای  ………………………………………………………………………………………………………………………22

6-1- روش کریجینگ………………………………………………………………………………………………………………………………..22

6-1-1- معادلات کریجینگ  …………………………………………………………………………………………………………………..22

6-2-1- ویژگی‌های کریجینگ…………………………………………………………………………………………………………………23

7-1- بررسی روش‌های میانیا‌بی و انتخاب مناسب‌ترین روش………………………………………………………………….24

1-7-1- روش تیسن…………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-7-1- روش عکس فاصله……………………………………………………………………………………………………………………….26

3-7-1- روش‌های زمین آمار…………………………………………………………………………………………………………………….26

فصل دوم: پیشینه تحقیق

  • بررسی سوابق پژوهشی در داخل کشور……………………………………………………………………………………….29

2-2- بررسی سوابق پژوهشی در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….34

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2- زمین‌شناسی استان مازندران…………………………………………………………………………………………………………..41

3-3- آب و هوای استان مازندران……………………………………………………………………………………………………………..45

3-4- اقلیم استان مازندران……………………………………………………………………………………………………………………….45

3-4-1- ناهمواری‌های استان مازندران…………………………………………………………………………………………………..46

3-5-کوه‌های استان مازندران……………………………………………………………………………………………………………………48

3-6-پوشش گیاهی استان مازندران………………………………………………………………………………………………………….48

3-7- باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-8- بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-9- داده‌های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………..51

3-9-1- داده‌های بارش……………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-9-2- مشخصات ایستگاه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..51

3-9-3- داده‌های زمین لغزش………………………………………………………………………………………………………………….53

3-10 – روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..54

3-10 -1- کنترل صحت و همگنی داده‌ها……………………………………………………………………………………………….54

3-10-2- انتخاب پایه زمانی مشترک ……………………………………………………………………………………………………..55

3-10-3- بازسازی و تطویل آمار………………………………………………………………………………………………………………55

3-10 – 4- بررسی مشخصات آماری داده‌ها…………………………………………………………………………………………….56

3-10 -5- تهیه نقشه پارامترهای مختلف بارش………………………………………………………………………………………57

3-10 -6- تهیه نقشه پراکنش نقاط زمین لغزش…………………………………………………………………………………….57

3-10 -7- محاسبه پارامترهای مختلف بارش در نقاط زمین‌لغزش‌ها……………………………………………………..57

3-10 -8- محاسبه پارامترهای مورفومتریک زمین لغزش……………………………………………………………………….58

3-10 -9- بررسی ارتباط بین پارامترهای مورفومتری زمین‌لغزش‌ها و خصوصیات بارش………………………58

3-10-9-1 – آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………..58

3-10-9-2- تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………..59

فصل چهارم: نتایج

4-1- بررسی پارامترهای مختلف بارندگی…………………………………………………………………………………………………61

4-2- محاسبه پارامترهای مختلف بارش…………………………………………………………………………………………………..62

4-2-تهیه نقشه پارامترهای مختلف بارش………………………………………………………………………………………………..74

4-3- نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها……………………………………………………………………………………………………………84

4-4- بررسی آماری ارتباط بین خصوصیات لغزش و بارندگی………………………………………………………………….85

4-4-1- آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………85

4-4-2- تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

اثبات فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 3-1- طبقه‌بندی اقلیم ایستگاه‌های موجوددراستان مازندران به روش‌های دکترکریمی و دومارتن (کتاب جغرافیای تاریخی مازندران)…………………………………………………………………………………………………………..47

جدول 3-2- مشخصات ایستگاه‌های مورد مطالعه در استان مازندران……………………………………………………..52

جدول4- 1- میانگین ماهانه  در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………………….61

جدول4- 2-میانگین بارش دوره‌ی 35 ساله آماری در ایستگاه‌های مورد مطالعه……………………………………62

جدول4- 3- نسبت درصد بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه های مختلف………………………………………….73

جدول4- 4- مشخصات مناسب‌ترین مدل‌های واریوگرام به دست آمده برای پارامترهای مختلف بارش..74

جدول 4- 5- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مقادیر پارامترهای بارندگی و مورفومتری……………….86

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل1- 1- اجزای مختلف زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………10

شکل1-2نمونه ای از زمین لغزش در استان مازندران در روستای گرمستان از توابع شهرستان ساری…..18

شکل1- 3- اجزای تغییر نمای ایده آل……………………………………………………………………………………………………..21

شکل3-1- نقشه موقعیت استان مازندران در ایران…………………………………………………………………………………..41

شکل4- 1- میانگین بارش سالانه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………………..63

شکل4- 2- میانگین بارش روزانه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………………………63

شکل4- 3- میانگین حداکثر کل  بارش در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………64

شکل4- 4- میانگین بارش در فصل بهار در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………..64

شکل4- 5- میانگین بارش در فصل تابستان در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………….65

شکل4- 6- میانگین بارش در فصل پاییز در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………….65

شکل4- 7- میانگین بارش فصل زمستان در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………66

شکل4- 8- میانگین بارش فروردین ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………66

شکل4- 9- میانگین بارش اردیبهشت ماه در ایستگاه های مختلف استان مازندران……………………………….67

شکل4- 10- میانگین بارش خرداد ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………….67

شکل4- 11- میانگین بارش تیر ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………………….68

شکل4- 12- میانگین بارش مرداد ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………..68

شکل4- 13- میانگین بارش شهریور ماه درایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………69

شکل4- 14- میانگین بارش مهر ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………69

شکل4- 15- میانگین بارش آبان ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………………..70

شکل4- 16- میانگین بارش آذرماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………..70

شکل4- 17- میانگین بارش دی ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………71

شکل4- 18- میانگین بارش بهمن ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………..71

شکل4- 19- میانگین بارش اسفند ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………….72

شکل4- 20- پراکنش باران در نقاط مختلف  استان مازندران در فصل بهار…………………………………………..75

شکل4- 21- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فصل تابستان………………………………………75

شکل4- 22- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فصل پاییز…………………………………………..76

شکل4- 23- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فصل زمستان……………………………………..76

شکل4- 24- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فروردین ماه………………………………………..77

شکل4- 25- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در اردیبهشت ماه…………………………………….77

شکل4- 26- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در خرداد ماه……………………………………………78

شکل4- 27- پراکنش باران درنقاط مختلف استان مازندران در تیر ماه………………………………………………….78

شکل4- 28- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در مرداد ماه…………………………………………….79

شکل4- 29- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در شهریور ماه………………………………………….79

شکل4- 30- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در مهر ماه………………………………………………..80

شکل4- 31- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در آبان ماه……………………………………………….80

شکل4- 32- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در آذر ماه…………………………………………………81

شکل4- 33- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در دی ماه……………………………………………….81

شکل4- 34- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در بهمن ماه…………………………………………….82

شکل4- 35- پراکنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در اسفند ماه……………………………………………82

شکل4- 36- پراکنش روزانه باران در نقاط مختلف استان مازندران………………………………………………………..83

شکل4- 37- پراکنش سالانه باران در نقاط مختلف استان مازندران……………………………………………………….83

شکل4-38- پراکنش کل  باران در نقاط مختلف استان مازندران……………………………………………………………84

شکل4-39- موقعیت زمین لغزش‌های موجود روی نقشه استان مازندران………………………………………………85

شکل 4- 40- نمودار  طبقات بارش متوسط فروردین ماه……………………………………………………………………….87

شکل 4- 41- نمودار  طبقات بارش متوسط اردیبهشت ماه…………………………………………………………………….88

شکل 4- 42-  نمودار  طبقات بارش متوسط خرداد ماه………………………………………………………………………….88

شکل 4- 43- نمودار  طبقات بارش متوسط تیر ماه………………………………………………………………………………..89

شکل 4- 44- نمودار  طبقات بارش متوسط مرداد ماه…………………………………………………………………………….90

شکل 4- 45- نمودار  طبقات بارش متوسط شهریور ماه…………………………………………………………………………90

شکل 4- 46- نمودار  طبقات بارش متوسط مهر  ماه………………………………………………………………………………91

شکل 4- 47- نمودار  طبقات بارش متوسط آبان ماه………………………………………………………………………………92

شکل 4- 48- نمودار  طبقات بارش متوسط آذر ماه………………………………………………………………………………..92

شکل 4- 49- نمودار  طبقات بارش متوسط دی ماه……………………………………………………………………………….93

شکل 4- 50- نمودار  طبقات بارش متوسط بهمن ماه…………………………………………………………………………….94

شکل 4- 51- نمودار  طبقات بارش متوسط اسفند ماه……………………………………………………………………………94

شکل 4- 52- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل بهار……………………………………………………………………………95

شکل 4- 53- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل تابستان……………………………………………………………………..95

شکل 4- 54- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل پاییز…………………………………………………………………………..96

شکل 4- 55- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل زمستان……………………………………………………………………..96

شکل 4- 56- نمودار  طبقات بارش متوسط حداکثر روزانه……………………………………………………………………..97

شکل 4- 57- نمودار  طبقات بارش متوسط حداکثر کل…………………………………………………………………………97

شکل 4- 58- نمودار  طبقات بارش متوسط سالانه…………………………………………………………………………………98

چکیده

زمین لغزش یکی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است که تکامل چشم­ا­نداز مناطق کوهستانی را تحت تاثیر قرار داده  و سبب ایجاد حوادث فاجعه برانگیزی می­شود، زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­های شمال کشور، یکی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند که همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتباطی  تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسکونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­های آبخیز کشورمان دارند. بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است.با توجه به اینکه خصوصیات مختلف ب بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکانی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات مورفومتریک زمین­لغزش­های استان مازندران بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک )نسبت ارتفاع به طول لغزش) و … می­باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شامل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماهانه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و … می­باشند. نکته­ای که در این مورد قابل پرداختن می­باشد این است که وقتی پارامترهای مختلف بارش به صورت طبقات مختلف دسته­بندی گردید، شاخص­های مورفومتریک دارای تغییراتی در هر طبقه بود. شاخص ضریب تغییر شکل طولی در همه­ی­ طبقات مختلف بارش دارای روند افزایشی و شاخص ضریب تغییر شکل دارای روند کاهشی بوده است­.

کلمات کلیدی: زمین لغزش، خصوصیات مورفومتریک، خصوصیات بارش، استان مازندران

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

زمین لغزش یکی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است که تکامل چشم­ا­­ندازمناطق کوهستانی را تحت تاثیر قرار داده و سبب ایجاد حوادث فاجعه برا­نگیزی می­شود،زمین­لغزش­ها از جمله ویرانگرترین حوادث طبیعی در مناطق شیب­دار به حساب می­آیند(کا­نا­نگو و همکاران[1]،2006). زمین لغزش یک معضل جهانی بوده و متد­اول­ترین نوع از پدیده های طبیعی شکل دهنده سطح زمین می­باشد که در تمامی دوران­های زمین­شناسی به وقوع پیوسته است(ثروتی، 1381). خسارات وارد به مناطق مسکونی و زیر بنای اقتصادی و همچنین تلفات انسانی ناشی از زمین­لغزش­ها در سراسر جهان در حال افزایش است. طی دهه 1990 زمین‌لغزش­ها تقریبا %9 بلایای طبیعی که در سراسر جهان اتفاق ­ا­فتاده­اند را به خود اختصاص داده­ا­ند. سالانه در جهان 1000 کشته و 4 میلیون دلار خسارت مالی در اثر وقوع زمین­لغزش­ها ایجاد می­شوند­. عوامل متعددی مانند شرایط زمین­شناسی، شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی، آب و هوا و هوازدگی بر پایداری یک شیب تاثیر گذاشته و می­توانند سبب ایجاد زمین­لغزش شوند(گارفی و همکاران[2]، 2007). زمین­لغزش­ها در اثر بسیاری عوامل محرک از قبیل زلزله، بارندگی و ذوب سریع برف ایجاد شده و تحت تاثیر عواملی مثل توپوگرافی، نوع سنگ و خاک، شکستگی­ها و سطوح بستر و میزان رطوبت قرار می­گیرند )ترنر و اسکات[3]، 1996). زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­های شمال کشور، یکی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند که همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتبا­طی تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسکونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­های آبخیز کشورمان دارند (کلارستاقی وهمکاران، 2007­). بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین­لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است(اسپیزوآ[4]،2002). بیشترین تعداد گسیختگی دامنه­­ها بعد از بارندگی­های سنگین یا ذوب برف در بهار و به علت نفوذ آب در شکاف­ها صورت می­گیرد. شدت تأثیر عامل بارش در ناپایداری دامنه­ها به شرایط آب و هوایی، توپوگرافی منطقه، ساختارهای زمین شناسی دامنه­ها، نفوذ پذیری و سایرخواص توده­های سنگی و خاکی بستگی دارد(زندی، 1378). با توجه به این­که خصوصیات مختلف بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند(موسوی خطیر و همکاران، 1388). بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکا­نی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک (نسبت ارتفاع به طول لغزش) و … می‌باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شا­مل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماها­نه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و … می­باشند­.

بروز پدیده­ی زمین­لغزش می­تواند ناشی از عوامل متعدد زمین­شناسی، ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژیکی، بیولوژیکی و ا­­نسا­نی باشد، ولی معمولا در شروع زمین لغزش تنها یک محرک خارجی یا عامل ما­شه­ای یک نقش محوری دارد. بارندگی شدید، ذوب سریع برف، تغییرات ناگها­نی در سطح آب زیرزمینی، زلزله و فرسایش با سرعت زیاد از مهمترین عوامل ماشه­ای زمین لغز­ش­ها برشمرده می شوند(سیدل و اوچیای[5]،2006). کا­نن و الن[6] در سال 1958 و کروزیر[7] در سال 1999 و ژیکوب و ویترلی5در سال 2003، بارندگی را به عنوان متداول­ترین عامل ماشه­ای وقوع زمین لغزش­ها بر شمرده­اند­.

مفهوم آستانه بارندگی برای وقوع زمین لغزش را نخستین بار کمبل[8] در سال 1975 بیان کرد. سپس استارکل در سال 1979 موفق شد آن را در قالب روابط شدت و  مدت بارندگی تئوریزه کند. سطح حداقل یا حداکثر کمیت مورد نیاز برای رخ دادن یک فرایند یا قرار گرفتن در وضعیت تغییر را می­توان آستانه برشمرد. این نکته که بعضی رخدادهای بارندگی سبب لغزش می­شوند و بعضی دیگر چنین اثری ندارند، می تواند مبنایی برای پژوهش علمی در مورد آنالیز رابطه­ی بین مقادیر بارندگی و شروع لغزش باشد. به دست آوردن چنین رابطه­ای با شناسایی آستانه­های بارندگی می­تواند با استفاده از مبانی تجربی آستا­نه­­های بارندگی حاصل می­شود(کروزیر،1986)­.

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید