پایان نامه ارشد:تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

 دانلود متن کامل پایان نامه تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات (M.SC)

موضوع:

تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

استاد راهنما : دکتر محسن فرشادفر

استاد مشاور : مهندس هوشمند صفری

 

.سال تحصیلی1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

                                                                                                                  

عنوانصفحه
چکیده 
فصل اول مقدمه کلیات 
1-1-مقدمه 
1-2-مبدأ و قدمت آگروپیرون 
1-3-طبقه بندی آگروپیرون 
1-4-گونه‌های مهم آگروپیرون 
1-5-خصوصیات علوفه¬ای و تغذیه‌ای آگروپیرون 
1-5-1-گیاه شناسی آگروپیرون 
1-5-2-گیاه شناسی گونه A‌. elongatum 
1-5-3-زراعت A‌. elongatum 
1-6-سازگاری 
1-7-پایداری 
1-8-پایداری در اصلاح نباتات 
1-9-اثر متقابل ژنوتیپ×محیط و تعیین پایداری ژنوتیپ ها 
1-9-1-روش‌های کاهش اثر متقابل ژنوتیپ و محیط 
1-9-1-1-دسته بندی محیط ها 
1-9-1-2-استفاده از هموژن ها، ارقام خالص و مخلوط‌های ژنتیکی 
1-9-1-3-انتخاب فصلی متقابل 
1-9-1-4-ژنوتیپ‌های پایدار 
1-10-انواع مدل‌های آماری برای تجزیه پایداری 
1-10-1-روش تجزیه واریانس 
1-10-1-1-روش واریانس محیطی 
1-10-1-2-روش ضریب تغییرات ژنوتیپی 
1-10-1-3-اکووالانس ریک ((Ecovalence Wrick 
1-10-1-4-واریانس پایداری 
1-10-1-5-روش تجزیه واریانس زوجی (Combined analysis of varianc) 
1-10-1-6-روش واریانس درون مکانی لین و بینز(Lin and Binns) 
1-10-1-7-محدودیت‌های تجزیه واریانس 
1-10-2-تجزیه رگرسیون 
1-10-2-1-روش رگرسیون خطی 
1-10-2-2-روش ابرهارت و راسل Eberhart and Rusell)) 
1-10-2-3-روش پرکینز و جینکز(Perkins and Jinks) 
1-10-2-4-روش فینلی و ویلکنسون (Finly and Wilkinson) 
1-10-2-5-ضریب تشخیص(Coefficient of Determintion) 
1-10-2-6-محدودیت‌های تجزیه رگرسیون در بررسی‌های پایداری 
1-11-دسته بندی تعدادی از آماره‌های پایداری مربوط به روش‌های تجزیه واریانس و تجزیه رگرسیون 
1-11-1-پایداری تیپ I یا 
1-11-2-پایداری تیپ II یا 
1-11-3-پایداری تیپ III یا 
1-11-4-پایداری تیپ IV یا 
1-12-استفاده از پایداری تیپ IV, III, II, I 
1-13-روش‌های چند متغییره 
1-13-1-کاربرد روش‌های آماری چند متغیره 
1-13-2-تجزیه به مؤلفه‌های اصلی 
1-13-3-تجزیه کلاستر (Cluster analysis) 
1-13-4-تجزیه امی 
1-13-4-1-بای‌پلات (محورهای مختصات دو طرفه یا نمودار دو محوری) 
1-13-4-2-خطا و نویز (Error and Noise) 
1-13-4-3-روش‌های معمول برای کاهش نویز در آزمایشات اصلاح نباتات 
1-13-4-4-مدل‌های کامل و کاهشی 
1-13-4-5-اثر استین (Stein effect) 
1-13-4-6-قابل پیش‌بینی بودن و انطباق مدل 
1-13-4-7-ارزش پایداری امی (ASV) 
1-14-روش GGE Biolot 
1-14-1-تجزیه پایداری با استفاده از نمودارهای GGEBiplot 
1-15-روش‌های ناپارامتری 
1-15-1-روش ناپارامتری هان 
1-15-2-روش ناپارامتری تنارازو 
1-15-3-آماره مجموع رتبه کنگ (Rank-Sum method) 
1-15-4-آماره عملکرد- پایداری () 
1-15-5-شاخص پایداری I 
1-15-6-شاخص GSI 
1-15-7-روش میانگین رتبه()و انحراف معیار رتبه (STDR) 
1-16-تکرار پذیری 
1-16-1-استفاده از تکرار‌پذیری در تجزیه پایداری 
2-فصل دوم بررسی منابع 
2-1-مطالعات انجام شده در زمینه تجزیه پایداری به روشGGE Biplot 
2-2- مطالعات انجام شده در زمینه تجزیه پایداری به روش نا‌پارامتری 
2-2-مطالعات انجام شده در زمینه تجزیه پایداری به روشAMMI 
2-3-مطالعات انجام شده در زمینهتجزیه پایداری بر اساس پارامترهای پایداری 
2-4-مطالعات انجام شده در زمینه پایداری آگروپیرون 
2-5-مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت و عملکرد علوفه جنس آگروپیرون 
2-6-مطالعات انجام شده در زمینه تنوع ژنتیکی در آگروپیرون 
3-فصل سوم مواد و روش‌ها 
3-1- محل و موقعیت اجرای آزمایش 
3-2- مواد مورد آزمایش 
3-3- طرح آزمایش 
3-4- آبیاری و مبارزه با علف­های هرز 
3-5- صفت مورد مطالعه 
3-6- محاسبه پایداری بر اساس روش­های ناپارامتری 
3-7- بررسی پایداری با روش GGE بای­پلات 
3-8- محاسبات آماری 
4-فصل چهارم نتایج و بحث 
4-1- تجزیه واریانس عملکرد علوفه 
4-2- مقایسه میانگین عملکرد علوفه 
4-3- تجزیه کلاستر عملکرد علوفه 
4-4- ارزیابی روند عملکرد علوفه ژنوتیپ­ها 
4-5- بررسی پایداری با روش­های ناپارامتری 
4-5-1- همبستگی رتبه­ای آماره­های ناپارامتری پایداری 
4-5-2- تجزیه کلاسترآماره­های ناپارامتری پایداری با روش Ward 
4-5-3- تجزیه کلاسترژنوتیپ­ها بر اساس آماره­های ناپارامتری پایداری با روش Ward 
4-5-4- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی ژنوتیپ­ها بر اساس آماره­های ناپارامتری پایداری 
4-6- نتایج بای‌پلات GGE 
4-6-1- ارزیابی پایداری عملکرد با روش GGE 
4-6-2- بررسی سازگاری اختصاصی ژنوتیپ­ها 
4-6-3- ارزیابی پایداری عملکرد و عملکرد علوفه ژنوتیپ­ها 
4-6-4- ارزیابی محیط­ها در تفکیک ژنوتیپ­ها 
4-6-7- ارزیابی رتبه محیط­ها بر اساس محیط ایده‌آل 
4-6-8- ارزیابی رتبه ژنوتیپ­ها بر اساس ژنوتیپ ایده‌آل 
4-7- نتیجه گیری و پیشنهادات 

 

فصل اول :

مقدمه و کلیات

 

1-1-  مقدمه :

با وجود اینکه نیاز جمعیت در حال افزایش کشور به فرآورده‌های دامی و نقش گیاهان علوفه­ای در تغذیه دام از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است ولی متأسفانه در کشور ما به تولید گیاهان علوفه­ای در مقایسه با سایر محصولات زراعی کمتر توجه شده است و این عدم توجه لازم به افزایش کمی وکیفی علوفه از یک سو موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و سایر فرآورده‌های دامی و پایین آمدن کیفیت آن‌ها شده و از سوی دیگر فشار دام بر مراتع به نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و فرسایش خاک انجامیده و سطح وسیعی از مناطق بیابانی کشور به شوره­زارهای بی­حاصل تبدیل گردیده است (رستگار، 1384). از این رو بذل توجه به کشت محصولات علوفه‌ای با شیوه علمی، به خصوص در کشور ما که با رشد بی رویه جمعیت و کمبود مراتع غنی روبه رو است اهمیت خاصی می‌یابد (صفری و جعفری،1390). از طرفی آگروپیرون سازگاری وسیعی داشته و در آب و هوای متفاوت رشد و نمو می‌کند. بنابراین حفظ ذخیره ژنتیکی و کاربرد علمی و صحیح از این منبع ژنتیکی باعث احیاء مراتع و افزایش تولید علوفه کشور می­گردد (رافضی و همکاران، 1388). با توجه به این که در کشور بر روی اصلاح گیاهان مرتعی مطالعات کافی صورت نگرفته و برای اکثر این گیاهان از جمعیت­های بومی استفاده می­گردد بنابراین با بررسی تنوع بین و درون گونه‌های مختلف آگروپیرون که یکی از مهمترین گیاهان مرتعی است قدرت انتخاب جهت اصلاح صفات مطلوب بالا رفته و اصلاح کنندگان نبات را قادر خواهد ساخت که عملیات اصلاح نبات را با موفقیت و اطمینان بیشتری هدایت کرده و پیش ببرند (رافضی و همکاران، 1387). این در حالی است که وجود تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های بومی گیاهان علوفه­ای یک منبع اساسی در جهت بهبود ساختار ژنتیکی آن‌ها می‌باشد. همچنین در کشور تحقیقات وسیع و سازمان یافته در زمینه بهبود مراتع و اصلاح گیاهان علوفه‌ای مناسب برای مراتع و دیمزارهای کم بازده انجام نشده و این مسئله اهمیت تحقیق حاظر را دو چندان کرده است. از سویی این گونه‌های چند ساله مقاوم به خشکی، برای تهیه علوفه چراگاه و مراتع دام، تثبیت خاک و مدیریت منابع آب با ارزش هستند (برومندان و معتمدی، 1386) و از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در دسته گیاهان مطلوب مرتعی قرار دارند‌.(Vogel & Moore, 1998) یکی از راه‌های افزایش عملکرد کل کشور از جمله کرمانشاه انتخاب و معرفی ارقامی با پایداری عملکرد بیشتر در هر منطقه آب و هوایی است‌.

با توجه به اینکه پایداری عملکرد علوفه تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی متعدد می‌باشد و از نظر ژنتیکی یک صفت کمی است در نتیجه در تحقیق حاضر جمعیت­های گونه ایتالیک شه (Agropyron elongatum) با استفاده از روش­ های چند متغیره و تک متغیره پایداری برای عملکرد علوفه به منظور معرفی جمعیت­های برتر، مورد بررسی قرار گرفت.

1-2- مبدأ و قدمت آگروپیرون

آگروپیرون بومی ناحیه جنوب شرق آسیاست. واویلوف (1952) مبدأ آگروپیرون را کشور هندوستان می­دانست که یکی از مراکز مبدأ گیاهی (Center of origin) می­باشد. قدمت کشت یا رویش آگروپیرون به 2400 سال پیش از میلاد مسیح می­رسد (رجبی معماری، 1378).

1-3- طبقه بندی آگروپیرون

جنس Agropyron از طایفه علف­های چمنی (Hordeae)می­باشد. ساختمان سنبلک آن تا حدود زیادی با ساختمان سنبلک در Festuceae یکسان است (Walton, 1981)، آگروپیرون‌ها در ابتدا با جنس گندم مشابه در نظر گرفته می­شدند. گونه­های نامیده شده اولیه آگروپیرون تحت نام گندم (Triticum) قرار داشتند. نام عمومی (Wheat grass) شاید به علت این که شکل و وضعیت خوشه­های گونه­های زیادی از آن‌ها شباهت به گندم دارند به­کار می­رود. نام علمی جنس آگروپیرون ترکیبی از Agrios و Purosمی­باشد که به ترتیب به معنی کشاورزی و گندم است (حیدری شریف آبادی، 1382).

1-4- گونه­های مهم آگروپیرون

بر اساس منابع موثق رده­بندی، بین 100 تا 150 گونه علف گندمی تاکنون شاخته شده­اند که دو سوم آن‌ها بومی اروپا و آسیا بوده و 22 تا 30 گونه آن نیز بومی آمریکای شمالی هستند. گونه‌های اندکی نیز در آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و آفریقا یافت می‌شوند. بسیاری از علف‌های گندمی به نواحی استپی یا صحرایی با شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب تا خشک سازگاری یافته­اند.از گونه‌های این جنس و از گونه های این جنس و تقسیـم­بندی بر اساس تفاوت­های گیاه­شناسی می­توان به Ag. smithii، Ag. repens ،              Ag. desertorum، Ag. cristatum، Ag. Sibiricum، Ag. intermedium، Ag. Elongatum،               Ag. dasystachyum و Ag. ­ trichophorum اشاره کرد (برومندان و معتمدی، 1386).

در بعضی از منابع برخی از گونه­ها، گونه مستقلی محسوب نشده­اند و به صورت زیر­گونه یا واریته به حساب آمده­اند. در جدول 1-1 نام تعدادی از آگروپیرون‌ها با برخی از خصوصیات مربوط به هر یک از آن‌ها آورده شده است (حیدری شریف­آبادی، 1382).جدیداً طی بررسی و تحقیقات انجام شده سه گونهAg. tricoforum، Ag. intermediumوAg. repens بر اثر گیاه­شناختی و نحوه قرار گرفتن اندام­های گیاهی به یک گونه بنام hispidus Elymus تعلق گرفتند(Assadi, 1995).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :122

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید