پایان نامه ارشد:خطاهای واژگانی-معنایی و رمزگردانی گویشوران مازندرانی (بابلی) در فارسی گفتاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

عنوان :خطاهای واژگانی-معنایی و رمزگردانی گویشوران مازندرانی (بابلی) در فارسی گفتاری

 

  دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

گروه زبان شناسی و آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

عنوان:

خطاهای واژگانی-معنایی و رمزگردانی گویشوران مازندرانی (بابلی) در فارسی گفتاری

استاد راهنما:

دکتر مجتبی منشی زاده

استاد مشاور:

دکتر شهلا رقیب دوست

1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول(کلیات)………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- معرفی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-4- روش گردآوری داده ها و جمعیت آماری…………………………………………………………………………… 3

1-5- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-6- زبان مازندرانی در بستر تاریخ…………………………………………………………………………………………….. 6

1-7- پیشینه ی تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-1- کتاب ها…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2- پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-3- مقالات ………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8- تاریخچه ی بابل ………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-8-1- موقعیت جغرافیایی و جمعیتی شهرستان بابل …………………………………………………………………. 15

1-8-2- نقشه ی استان مازندران به تفکیک شهرستان ها ……………………………………………………………..  17

1-8-3- نقشه ی شهرستان بابل ………………………………………………………………………………………………..  18

1-9- بررسی های روانشناختی زبان در حوزه ی دوزبانگی ………………………………………………………………  19

1-9-1- مدلهای سلسله مراتبی حافظه ی دوزبانه ……………………………………………………………………….  19

1-9-1-1- مدل تداعی واژه ……………………………………………………………………………………………….  19

1-9-1-2- مدل میانجیگری مفهومی ……………………………………………………………………………………  20

1-9-2- مدل سلسله مراتبی تجدید نظر شده ……………………………………………………………………………..  21

1-9-3- مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده ………………………………………………………..  24

1-9-4- بازنمایی حافظه ی دوزبانه در سطح واژه ………………………………………………………………………….  25

2-5-4-1- مدل توزیعی بازنمایی حافظه ………………………………………………………………………………….  26

فصل دوم ( مفاهیم بنیادی) ……………………………………………………………………………………………………. 28

2-1- تعریف دوزبانگی ……………………………………………………………………………………………………………..  29

2-1-1- چرا باید دوزبانگی را تعریف کنیم……………………………………………………………………………….. 29

2-1-2- تلاشی برای ارائه ی تعریفی مناسب از دوزبانگی ……………………………………………………………  30

2-1-3- بررسی تعریف های ارائه شده …………………………………………………………………………………….  36

2-2- انتقال و تداخل واژگانی- معنایی ………………………………………………………………………………………..  39

2-2-1- روش شناسی در تجزیه و تحلیل تداخل ها ……………………………………………………………………  42

2-2-2- مقایسه ی تداخل واژگانی با رمزگردانی………………………………………………………………………. 42

2-2-3- بازنمایی گرافیکی طرحواره ای تداخل واژگانی در تولید پاره گفت آمیخته ی .. ……………….  44

2-2-3-1 – شرح مدل تداخل واژگانی ……………………………………………………………………………………  45

2-2-4- عوامل مؤثر در ایجاد تداخل واژگانی- معنایی و انتقال ………………………………………………….. 53

2-2-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..  60

2-3- رمزگردانی ……………………………………………………………………………………………………………………..  62

2-3-1- درباره ی اصطلاح رمزگردانی ……………………………………………………………………………………  62

2-3-2- انواع رمزگردانی……………………………………………………………………………………………………… 65

2-3-3- دلایل رمزگردانی …………………………………………………………………………………………………….  67

2-3-4- رمزگردانی متناسب و نامتناسب…………………………………………………………………………………… 82

2-3-5- رمزگردانی ارجاعی و بیانی………………………………………………………………………………………… 84

2-3-6- رمزگردانی موقعیتی و استعاری…………………………………………………………………………………… 84

2-3-7- گردش های کنترل شده و خودکار ……………………………………………………………………………..  85

2-4- نقش درونداد در رمزگردانی و آمیختگی زبانی ……………………………………………………………………. 88

فصل سوم ( مباحث نظری) …………………………………………………………………………………………………….  93

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-2- مطالعات ساختاری و محدودیت ها در رمزگردانی ………………………………………………………………..  95

3-3- مطالعات توصیفی …………………………………………………………………………………………………………….  95

3-4- رهیافت های دستور سوم و محدودیت های روساختی پاپلاک و سنکاف…………………………………… 97

3-4-1- اصل محدودیت تکواژ آزاد ………………………………………………………………………………………  97

3-4-2- اصل محدودیت معادل ……………………………………………………………………………………………..  97

3-5- رهیافت های اصل مبنا با مکانیسم های خاص……………………………………………………………………….. 99

3-5-1- مدل همگرایی ساخت سازه ی ولفوورد……………………………………………………………………….. 100

3-5-2- محدودیت های زیر مقوله ای بنتاهیلا و دیویس…………………………………………………………….. 101

3-5-3- محدودیت های جوشی…………………………………………………………………………………………….. 102

3-5-3-1- محدودیت نامتقارن ……………………………………………………………………………………………  102

3-5-3-2- محدودیت اقلام طبقه ی بسته ………………………………………………………………………………  103

3-5-4- محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران………………………………………………………………….. 104

3-5-5- محدودیت های هسته ی نقشی بلازی و همکاران………………………………………………………….. 106

3-6- مدل های رمزگردانی بر اساس اصول همگانی بدون در نظر گرفتن مکانیسم ها یا محدودیت خاص. 108

3-6-1- مدل قالب زبان ماتریکس میرس اسکاتن………………………………………………………………………. 109

3-6-1-1- فرضیه ی زبان ماتریکس …………………………………………………………………………………….  109

3-6-1-2- اصل ترتیب تکواژی …………………………………………………………………………………………..  109

3-6-1-3- اصل تکواژ سیستمی …………………………………………………………………………………………..  109

3-6-2- مدل اصل هسته- متمم ماهوتیان…………………………………………………………………………………. 110

3-6-3- رهیافت کمینه گرا ی مک سوان………………………………………………………………………………… 115

3-7- خلاصه و جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………  120

فصل چهارم ( توصیف و تحلیل داده ها) …………………………………………………………………………………  121

4-1- مقدمه: مسأله ی دستوری بودن گردش ها ……………………………………………………………………………  122

4-2- مدل ها و محدودیت گردش ها و سنجه ی آنها با داده های مازندرانی- فارسی …………………………  124

4-2-1- محدودیت تیم و گامپرز …………………………………………………………………………………………….  124

4-2-2- محدودیت پفاف ……………………………………………………………………………………………………..  126

4-2-3- محدودیت های همگانی پاپلاک و سنکاف ………………………………………………………………….  126

4-2-3-1- اصل محدودیت تکواژ آزاد ………………………………………………………………………………..  127

4-2-3-2- اصل محدودیت معادل ………………………………………………………………………………………  127

4-2-4-  مدل همگرایی ساخت سازه ی وولفورد ………………………………………………………………………  128

4-2-5- محدودیت های زیر مقوله ای بنتاهیلا و دیویس …………………………………………………………….  129

4-2-6-  محدودیت های جوشی ……………………………………………………………………………………………  129

4-2-6-1-  محدودیت نامتقارن …………………………………………………………………………………………..  130

4-2-6-2- محدودیت اقلام طبقه ی بسته ………………………………………………………………………………  131

4-2-7-  محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران………………………………………………………………….. 131

4-2-8-  محدودیت های هسته ی نقشی بلازی و همکاران………………………………………………………….. 132

4-2-9-  مدل قالب زبان ماتریکس میرس اسکاتن……………………………………………………………………… 134

4-2-9-1-  فرضیه ی زبان ماتریکس ……………………………………………………………………………………  134

4-2-9-2-  اصل ترتیب تکواژی ………………………………………………………………………………………….  134

4-2-9-3-  اصل تکواژ سیستمی ………………………………………………………………………………………….  135

4-2-10-  مدل اصل هسته- متمم ماهوتیان………………………………………………………………………………. 135

4-2-10- 1-  بررسی مدل اصل هسته- متمم …………………………………………………………………………  136

4-2-11- رهیافت کمینه گرای مک سوان …………………………………………………………………………………..  139

5-فصل پنجم ( دستاوردها و نتایج)…………………………………………………………………………………………. 144

5-1- دستاوردها…………………………………………………………………………………………………………………… 145

5-2- پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی…………………………………………………………………………………….. 147

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 148

واژه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….  164

 

فهرست نقشه ها و نمودارها

 

نقشه ی 1-1- نقشه ی استان مازندران به تفکیک شهرستان ها ………………………………………………………….  17

نقشه ی 1-2- نقشه ی شهرستان بابل …………………………………………………………………………………………….  18

نمودار 1-1- مدل تداعی واژه ……………………………………………………………………………………………………  20

نمودار 1-2- مدل میانجیگری مفهومی ………………………………………………………………………………………..  20

نمودار 1-3- مدل سلسله مراتبی تجدید نظر شده …………………………………………………………………………..  22

نمودار 1-4- مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده……………………………………………………… 25

نمودار 1-5- مدل توزیعی بازنمایی حافظه ی دوزبانه ……………………………………………………………………..  26

نمودار 2-1- بازنمایی گرافیکی طرحواره ای تداخل واژگانی در تولید پاره گفت آمیخته ی ……………….. 44

نمودار 2-2- توانش دو زیرنظام زبانیِ گویشور دوزبانه در حوزه ی زبان ……………………………………………  46

نمودار 1-3- سازماندهی قوه ی نطق گویشور دوزبانه براساس برنامه ی کمینه گرا ………………………………  119

 

 

 

   فصل اول

 

 

 

کلیات

 

 

1-1- معرفی تحقیق

– بخشی از این تحقیق، به خطاهای واژگانی- معنایی گویشوران مازندرانی دوزبانه در فارسی گفتار           می پردازد. خطاهای زبانی دلایل گوناگونی دارند. همچون خطاهای درون زبانی، خطاهای ناشی از آموزش و.. . اما در این تحقیق، تنها به خطاهایی می پردازیم که ناشی از تداخل زبانی هستند. همچنین در تداخل زبانی نیز تنها بر روی خطاهای واژگانی گویشوران تمرکز نموده ایم. در این تحقیق، فقط یک سوی تداخل زبانی (دخالت توانش زبانی ِمازندرانی گویشوران دوزبانه بر روی فارسی گفتاری آنها) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

– از محورهای اساسی دیگر، مساله رمزگردانی است. در این راستا، ابتدا به بحث های تاریخی درباره ی مطالعات رمزگردانی اشاره می کنیم،سپس به  انواع رمزگردانی می پردازیم. در ادامه، دلایلی را بر می- شمریم که موجب می شود گویشور دوزبانه ی مازندرانی– فارسی رمزگردانی کند. این دلایل یا زبانی و یا غیرزبانی هستند.

– انتخاب تعریفی که متناسب با شرایط دوزبانگی در حوزه ی مورد مطالعه باشد نیز از جمله اهداف این تحقیق است.

– مسأله ی مهم دیگری که در این پروژه مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا معرفی رهیافت های نظری و محدودیت هایی است که تقریباً در سی سال اخیر راجع به تعاملات ساختاری بین دو زبان در جریان رمزگردانی ارائه شده اند. عمده ترین تمرکز این پایان نامه، سنجشِ صحت و سقم این رهیافت ها بر اساس دادهای رمزگردانی مازندرانی- فارسی است.

 

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق انجام تحقیق

کریستال ( 1997) تخمین می زند که حدود دوسوم کودکان دنیا در محیط دو زبانه رشد پیدا می کنند و بیش از نیمی از جمعیت جهان دو زبانه اند. در سالهای اخیر تبعات زبانی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و نیز شمار بسیار زیاد گویشوران دو زبانه، ضرورت انجام این تحقیق را در سطح جهان و بالطبع در ایران موجب شده است. در این باره تحقیقات دامنه داری در سطح دنیا در حال انجام است. اما در باره ی دوزبانگی در ایران و خصوصاً جمعیت دوزبانه ی مورد نظر این تحقیق (مازندرانی،بابلی)، مطالعات ناچیزی انجام شده است. با اینکه بسیاری از جمعیت ایران را دوزبانه ها تشکیل می دهند، اما هنوز هیچ برنامه ی مدونی برای آموزش دوزبانه ها تدوین نشده است.

حاصل تحقیق می تواند در برنامه ریزی های زبانی و خصوصاً آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

1-3- سوالات تحقیق :

سوالاتی که در جستجوی پاسخ آن هستیم:

1- با وجود تعاریف بسیاری که برای دو زبانگی و شخص دو زبانه ارائه شده است، بهترین تعریف برای شرایط دوزبانگی در منطقه ی مازندران( بابل) چیست؟

2- دو توانش زبانی گویشور دوزبانه ی مازندرانی– فارسی، در سطح واژگانی چه تعاملاتی با یکدیگر دارند و آیا توانش زبانی مازندرانی در گفتار زبان فارسی آنان موجب تداخل میشود یا نه؟ دلایل زبانی و غیر زبانی تداخل در سطح واژگانی چیست؟

3- میزان رمزگردانی به چه عوامل زبانی و غیر زبانی بستگی دارد؟ به عبارت دیگر، دلایل اصلیِ زبانی و غیر زبانی در رمزگردانی چیست ؟

4- آیا رهیافت های نظری ساختاری و محدودیت های اعمال شده که تاکنون برای رمزگردانی ارائه شده- اند (از جمله محدودیت های روساختی پاپلاک وسنکاف، مدل همگرای سازه ای وولفورد، محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران، محدودیت هسته نقشی بلازی و همکاران، محدودیت های جوشی، محدودیت های زیرمقوله ای دیویس و بنتاهیلا، محدودیت زبان ماتریکس میرس اسکاتن، مدل اصل هسته-متمم ماهوتیان و رهیافت کمینه گرای مک سوان) در گردش های بین زبانی مازندرانی– فارسی مورد تایید قرار می گیرند یا نه؟

تعداد صفحه :193

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید