پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر: Software Release Planning Through artificial intelligence

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   کامپیوتر با عنوان :Software Release Planning Through artificial intelligence  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

عنوان :
Software Release Planning Through
 Artificial Intelligence
استاد راهنما :
دکتر علی معینی
نگارش:
ناهیده عرفانی راد

چکیده:

در مهندسی نرم افزار یکی از دغدغه هایی موجود این است که ورژن جدیدیک نرم افزار چه زمانی باید ارایه
شود.لذا با توجه به محدودیتهای مختلف مانند محدودیت منابع ، هزینه و ریسک ، تخمین دقیق این زمان بسیار
حایز اهمیت است. زیرا بطور مستقیم در ارزش نهایی محصول نرم افزاری اثر گذار میباشد.
دراین راستا مدیریت نیازمندیها با توجه به درجه اهمیت نیازهایی که از سوی مشتری و تمامی ذینفعان پروژه
مطرح میگردد ، featureهای مختلف را درجه بندی نموده و بر اساس الویت بندی درجه اهمیت آنها ، این
featureها را به سیستم الحاق مینماید.
این موضوع کمک می کند تا برنامه ها و هزینه تغییر نیازمندیها تخمین زده شود و الویت بندی نیازمندیها بر
اساس درجه اهمیت و سهم آنها در ارزش نهایی پروژه معین گردد. بنابراین دلیل بسیار خوبی برای اثبات اهمیت
بلوغ این فرایندها وجود دارد.

مقدمه:

با توجه به گستردگی روز افزون دانش کامپیوتر ، و با عنایت به اینکه در این برهه از زمان ، زمانبندی مناسب در
انتشار نرم افزار و کاهش هزینههای تولید نرمافزار نقش مهمی در تأمین محصولات نرمافزاری به بازار ایفاء
میکند
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم در ســالهای اخیــر ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از انــواع سیــستم هــای
هوشـــمند و خبـــره بـــه زمـــان انتـــشار بهینـــه دســـت یافـــت . سیـــستم هـــایی هوشـــمندی نظیـــر الگـــوریتم
ژنتیـــک ، شـــیکه هـــای عـــصبی ، منطـــق فـــازی و سیـــستم هـــای تکامـــل تـــدریجی بـــه ایـــن موضـــوع
پرداختــــه اســــت .در ایــــن نوشــــته ســــعی شــــده اســــت ابتــــدا بــــه بررســــی موضــــوع release
planning پرداختـــه شـــود ســـپس بـــا اســـتفاده از الگـــوریتم ژنتیـــک بـــه ارایـــه روشـــی بـــرای تولیـــد
زمان انتشار بهینه یا یک ورژن جدید نرم افزارپرداخته میشود.
 در ایــن راســتا مــدیریت نیازمندیهابــه کنتــرل نیازهــایی کــه قــرار اســت بــه سیــستم اختــصاص یابــد
، میپردازد.
ایـــن موضـــوع کمـــک میکنـــد تـــا هزینـــه در نظـــر گـــرفتن نیازههـــای جدیـــد کـــاهش یافتـــه و الویـــت
بندی نیازهها بر اساس درجه اهمیت آنها و سهم آنها در ارزش نهایی پروژه لحاظ گردد.
الگــوریتمهــای ژنتیــک الگــوریتمهــای قدرتمنــدی در یــافتن جــواب مــسئله هــستند، امــا بایــد توجــه
داشـــت کـــه شـــاید بتـــوان کـــاربرد اصـــلی ایـــن الگـــوریتم هـــا را در مـــسائلی در نظـــر گرفـــت کـــه
دارای فـــضای حالـــت بـــسیار بـــزرگ هـــستند و عمـــلاً بررســـی همـــه حالـــتهـــا بـــرای انـــسان در
زمـــانهـــای نرمـــال (در حـــد عمـــر بـــشر ماننـــد ورژن هـــای مختلـــف یـــک نـــرم افـــزار در طـــول عمـــر
اســـتفاده از آن ) ممکـــن نیـــست .از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــت کـــه حتمـــاً بـــین حـــالات مختلـــف
مـــسئله پیوســـتگی مناســـب و منطقـــی برقرارباشـــد. در نهایـــت الگـــوریتمهـــای ژنتیـــک ایـــن امکـــان را
بـــه مـــا مـــیدهـــد کـــه مـــساله در local optima گیرنکنـــد و در جهـــت بدســـت آوردن جـــواب
بهینه حرکت کند.

تعداد صفحه :42

قیمت: 5000 تومان

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *