پایان نامه ارشد:ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیعه شناسی

عنوان : ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده شیعه شناسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته شیعه شناسی

ظرفیت ها و چالش های

تقریب مذاهب إسلامی در لبنان

استاد راهنما: حیدر حب الله

استاد مشاور: علیرضا ایمانی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

بخش اول: کلیات و مفاهیم و مباحث مقدماتی؛ 9

فصل اول: کلیات: 9

1- بیان مسأله و تحقیق و اهمیت و فوائد آن. 9

2- پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش و کاربرد نتایج تحقیق. 11

3- ضرورت این انتخاب و انجام تحقیق. 12

4- روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و داده ها 12

فصل دوم: مفاهیم و مباحث مقدماتی: 13

1- پیشینه تقریب؛….. 13

2- مفهوم تقریب مذاهب إسلامی؛…. 16

3- تقریب استراتژی یا تاکتیک؛…… 18

4- أنواع تقریب؛….. 19

5- مبانی تقریب؛……. 20

6- اهداف تقریب؛…… 23

7- چالش های تقریب    25

8- ظرفیت های تقریب    31

بخش دوم: لبنان؛ 37

فصل اول: لبنان و ورود اسلام و تشیع به آن؛ 37

1-آشنایی با لبنان؛.. 37

2- ورود اسلام و تشیع به لبنان؛….. 44

فصل دوم: ادیان و مذاهب و جریانات سیاسی لبنان. 50

1- ادیان و مذاهب لبنان. 50

2- جریانات و احزاب سیاسی لبنان….  53

فصل سوم: مهم ترین موسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی؛ 77

1- مدارس و حوزه های علمیه شیعه لبنان……  77

2- مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت لبنان……..  95

بخش سوم: ظرفیت های تقریب در لبنان؛ 103

فصل اول: جمهوری إسلامی ایران و حزب الله……..   104

فصل دوم: مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان………  110

فصل سوم: اعتقادات کلامی و فتاوای علمای شیعه و سنی. 117

فصل چهارم: احترام به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی. 119

فصل پنجم: محبت اهل بیت در بین مسلمانان……..  122

فصل ششم: دشمن مشترک………………………….    125

فصل هفتم: پایبندی به حقوق دیگران در تعامل با اتباع مذاهب؛ 128

بخش چهارم: چالش های تقریب در لبنان؛ 133

فصل اول: استکبار جهانی و اسرائیل………………   134

فصل سوم: زمینه های چالش و ظرفیت جریان های سیاسی و إجتماعی. 142

فصل چهارم: عدم اعتنا به مشترکات کلامی بین مذاهب.. 149

فصل پنجم: اهانت و توهین به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی. 151

فصل ششم: دشواری مسائل کلامی و ناآگاهی اتباع مذاهب از آموزه های مذهب مقابل؛ 152

بخش پنجم: راهکارها و پیشنهاد ها؛ 156

ضمائم؛ مصاحبه ها 159

1- علمای شیعه لبنان…………  159

علامه سید جعفر مرتضی………………………………….   159

علامه عبدالامیر قبلان……………………………….  167

علامه عفیف نابلسی……………………………………   168

علامه محمد یزبک………………………………………..    177

شیخ نعیم قاسم…………………………………………..  184

شیخ شفیق الجرادی…………………………………..   191

شیخ حسان عبدالله………………………………………   196

2- علمای اهل سنت لبنان………..  214

قاضی أحمد الزین………………………………………..   214

شیخ عبدالناصر الجبری………………………………   223

شیخ ماهر حمود…………………………………………  230

شیخ بلال شعبان………………………………………….  237

دکتر رضوان السید……………………………………..  246

منابع و مأخذ: 253

چکیده:

ضرورت و أهمیت تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی از یک سو و أهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار باشد.

ضرورت بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی، در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی إسلامی، نمایان خواهد بود.

از سویی دیگر اگر سیاست های استکبار جهانی و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می شود نیز در نظر گرفته شود، أهمیت تقریب مذاهب إسلامی در لبنان روشن تر خواهد شد.

این رساله در صدد بررسی ظرفیت های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان های دینی و سیاسی لبنان و همچنین بررسی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان، می باشد.

واژگان کلیدی: تقریب مذاهب إسلامی، وحدت إسلامی، لبنان، چالش ها ، ظرفیت ها

فصل اول: کلیات:

1-  بیان مسأله و تحقیق و اهمیت و فوائد آن

در روزگاری که استکبار جهانی، کمر همت به حاشیه راندن إسلام بسته است و موج جدیدی از إسلام ستیزی و إسلام هراسی، عالم را فرا گرفته است، سخن گفتن از تقریب بین مذاهب إسلامی و إتحاد مسلمانان، از ارزنده ترین امور و والاترین مباحث می باشد و و ضرورت این بحث، بر کسی پوشیده نیست.

هم چنان که کوبیدن بر طبل اختلاف بین فِرَق إسلام عقلانی نیست، نفی اختلاف هم عقلانی نخواهد بود که طبیعت انسان، إقتضای اختلاف در اموری را دارد که پیرامون آن، به اندیشه و تفکر می پردازد و این طبیعت انسان به اختلاف مبانی فکری و نوع فهم و چگونگی برداشت های عقلی مربوط می شود. قرآن کریم این اختلاف را این گونه بیان می کند که: مردم قبل از بعثت أنبیا همه یک أمت واحد بودند، خداوند به خاطر اختلافى که در میان آنان پدید آمد انبیایى به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده‏اند حکم کنند.[1]

و ای بسا که در طول تاریخ، دشمنی ها و نزاع های خونین از این اختلاف ها ناشی شده باشد، در حالی است که قرآن، همه أمت إسلامی را به حفظ وحدت إسلامی و تقریب دعوت می کند و می فرماید: این است آئین شما، آئینى واحد و من پروردگار شمایم پس تنها مرا بپرستید.[2]

و همگى به وسیله حبل خدا خویشتن را حفظ کنید و متفرق نشوید.[3]

و سنت نبوی در قضیه وحدت إسلامی و تقریب نمی تواند غیر از آیات الهی باشد که پیامبر إسلام فرمودند: هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود، مرگی جاهلانه خواهد داشت.[4]

أهمیت تقریب و وحدت إسلامی از یک سو و أهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از أهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

ضرورت بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب در لبنان، با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی، در منطقه و کشورهای إسلامی، نمایان خواهد بود. اگر سیاست های استکبار جهانی و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می شود در نظر گرفته شود، أهمیت تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، بر کسی پوشیده نخواهد بود.

نتیجه این که بررسی تقریب در لبنان و واکاوی چالش ها و ظرفیت های آن، با توجه به جایگاه و أهمیت لبنان به عنوان کانون تقریب و تعامل ادیان و مذاهب در منطقه، جهت بهره برداری از پتانسیل این کشور برای بسط بحث تقریب، انتخاب موضوع برای پژوهشی مستقل، مستدل خواهد بود.

این رساله در صدد بررسی ظرفیت های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان های دینی و سیاسی لبنان و همچنین بررسی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان، می باشد.

بررسی ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، به معنی واکاوی ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی در لبنان با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی در منطقه خاورمیانه و کشورهای إسلامی است و همچنین بررسی و مطالعه موانع و چالش های بالفعل و بالقوه تقریب و همبستگی دینی در لبنان برای از میان برداشتن چالش ها و یا تبدیل چالش ها به فرصت های تقریبی.

آرا و اندیشه های کلامی و فقهی اندیشمندان شیعه و سنی در لبنان می تواند رسالت قرآنی پیامبر خاتم صل الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام که همان همبستگی أمت إسلام است را رقم بزند.

تعداد صفحه : 257

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید