پایان نامه ارشد:مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی منابع طبیعی

گرایش : آبخیزداری

عنوان : مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده کشاورزی  گروه مهندسی منابع طبیعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.

رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری

 

عنوان پایان نامه:

مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)

 

استاد راهنما :

دکتر محمد حسن زاده نفوتی

 

استاد مشاور:

دکتر علی اکبر جمالی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. أ‌

فصل 1……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2 -طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………… 4

1-4 -اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5 -سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6 -فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل 2……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-1 -پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-1 -منابع داخلی…………………………………………………………………………………………………….. 6

2-1-2 -منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-3 – بررسی و نقد منابع………………………………………………………………………………………….. 13

فصل 3……………………………………………………………………………………………………………………… 14

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 14

3-1 -منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………….. 14

3-2 -فیزیوگرافی……………………………………………………………………………………………………….. 16

3-3 -زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………… 18

3-3-1 -ژوراسیک…………………………………………………………………………………………………….. 19

3-3-2 -کرتاسه………………………………………………………………………………………………………… 21

3-3-3 -کواترنری……………………………………………………………………………………………………… 24

3-4 -سنگ شناسی عمومی منطقه…………………………………………………………………………………… 26

3-4-1 -گسترش واحدهای سنگی در واحدهای فیزیوگرافی…………………………………………………… 27

3-5 -زمین ساخت منطقه………………………………………………………………………………………………. 28

3-5-1 -چین‌……………………………………………………………………………………………………………. 29

3-5-2 -درزه…………………………………………………………………………………………………………… 30

3-5-3 -وضعیت عمومی لرزه خیزی حوزه……………………………………………………………………….. 30

3-6 -ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………. 31

3-6-1 -واحدهای ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………… 32

3-6-1-1-واحد دشت……………………………………………………………………………………………….. 32

3-6-1-2-واحد تپه ماهور…………………………………………………………………………………………… 34

3-6-1-3-واحد کوهستان…………………………………………………………………………………………… 34

3-7 -نفوذپذیری………………………………………………………………………………………………………… 35

3-8 -پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………. 37

3-8 -1 – طبقه بندی وضعیت تیپ‌‌های مرتعی…………………………………………………………………….. 42

3-9 -مطالعات هواشناسی……………………………………………………………………………………………… 43

3-10 -مطالعات هیدرولوژی…………………………………………………………………………………………. 46

3-10-1 -بارندگی ماهیانه فصلی و سالانه………………………………………………………………………… 48

3-10-2 -برآورد آبدهی…………………………………………………………………………………………….. 52

3-10-3 -تعیین آبدهی با استفاده از روابط تجربی………………………………………………………………. 52

3-11 -منابع آب……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-11-1 -برداشت از منابع آب زیرزمینی…………………………………………………………………………. 64

3-11-2  -چاه‌ها………………………………………………………………………………………………………. 65

3-11-3 -چشمه‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 66

3-11-4  -قنوات………………………………………………………………………………………………………. 67

3-12 -سیلاب………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-13 -بررسی و تهیه نقشه کاربری اراضی………………………………………………………………………… 73

3-14 -روش…………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-14-1 -مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 75

3-14-2 -روش ارزیابی چند معیاره مکانی……………………………………………………………………….. 75

3-14-3 -روشهای سنجش………………………………………………………………………………………….. 78

3-14-3-1 سنجش عطفی…………………………………………………………………………………………… 79

3-14-3-2 -سنجش فازی………………………………………………………………………………………….. 80

3-15 -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 80

فصل 4……………………………………………………………………………………………………………………… 88

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-1 -نتایج:………………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل 5……………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-1  -بحث ،نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 90

5-2 -پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 91

5-3 -فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………… 92

Abstract…………………………………………………………………………………………………………… 95

فهرست نقشه ها

نقشه 3‑1: موقعیت حوزه در استان. 3

نقشه 3‑2: نقشه راهها و آبراهه ها در محدوده مطالعاتی.. 3

نقشه 3-3: هیپسومتری حوزه. 3

نقشه 3-4: شیب حوزه. 3

نقشه 3‑5: زمین شناسی حوزه. 3

نقشه 3‑6: لیتولوژی محدوده مطالعاتی.. 3

نقشه 3‑7: واحدهای ژئومورفولوژی محدوده. 3

نقشه 3‑8: میزان نفوذ پذیری سازندهای زمین‌شناسی منطقه طرح.. أ‌

نقشه 3‑9: وضعیت پوشش…. 3

نقشه 3‑10: موقعیت منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی.. أ‌

نقشه 3‑11: کاربری اراضی منطقه مطالعاتی.. 3

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: سازندهای رخنمون یافته در بخش زون بینالود در منطقه مورد مطالعه………………………….. 25

جدول ‏3‑2: سازندهای رخنمون یافته در بخش زون هزارمسجد در منطقه مورد مطالعه…………………….. 26

جدول ‏3‑3: واحدهای سنگ‌شناسی منطقه طرح…………………………………………………………………… 28

جدول ‏3‑4: درجه تراوایی واحدهای سنگی منطقه طرح…………………………………………………………. 36

جدول3-5 : 0 تا 20 نمره در 5 طبقه………………………………………………………………………………. 39

جدول 3-6 : امتیازات پوشش گیاهی………………………………………………………………………………… 40

جدول 3-7 :عامل ترکیب گیاهی…………………………………………………………………………………….. 40

جدول 3-8 : عامل بنیه و شادابی گیاهان ( سلامتی و قدرت گیاه ) کلاسهای سنی…………………………. 41

جدول 3-9 : ارزیابی وضعیت مرتع…………………………………………………………………………………… 42

جدول 3-10: وضعیت تیپ‌های مرتعی به روش 4 عاملی……………………………………………………….. 42

جدول 3-11 : مقادیر متوسط بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاههای مطالعاتی (میلیمتر)…………………….. 47

جدول ‏3‑12: مقادیر بارندگی سالانه ایستگاههای مطالعاتی سازمان هواشناسی……………………………… 49

جدول ‏3‑13: مقادیر بارندگی سالانه ایستگاه های مطالعاتی وزارت نیرو…………………………………….. 50

جدول ‏3‑14: مقادیر بارندگی سالانه ایستگاه های مورد مطالعه وابسته به وزارت نیرو……………………… 51

جدول ‏3‑15: مقادیر حجم، ارتفاع ، ضریب رواناب و دبی متوسط سالانه زیر حوزه های درزاب)جا ستین( 54

ادامه جدول ‏3‑15: مقادیر حجم، ارتفاع ، ضریب رواناب و دبی متوسط سالانه زیر حوزه های درزاب… 55

جدول ‏3‑16: برآورد حجم آب خروجی و دبی در هریک از وزیر حوزه های درزاب)کوتاین(……….. 57

ادامه جدول ‏3‑16: برآورد حجم آب خروجی و دبی در هریک از وزیر حوزه های درزاب)کوتاین(…. 58

جدول ‏3‑17: مقادیر حجم، ارتفاع ، ضریب رواناب و دبی متوسط سالانه زیر حوزه های درزاب )ایکار( 60

ادامه  جدول ‏3‑17: مقادیر حجم، ارتفاع ، ضریب رواناب و دبی متوسط سالانه زیر حوزه های درزاب.. 61

جدول ‏3‑18: خلاصه نتایج محاسبه دبی با روشهای مختلف……………………………………………………. 62

ادامه جدول ‏3‑18: خلاصه نتایج محاسبه دبی با روشهای مختلف……………………………………………… 63

جدول ‏3‑19: نتایج تحلیل فراوانی سیلابهای حداکثر لحظه ای ایستگاههای مطالعاتی……………………… 69

جدول ‏3‑20: مقادیر دبی سیلاب زیرحوضه های مطالعاتی با دوره بازگشت‌های مختلف (m3/s)……. 71

ادامه جدول ‏3‑20: مقادیر دبی سیلاب زیرحوضه های مطالعاتی با دوره بازگشت‌های مختلف (m3/s) 72

ادامه جدول ‏3‑20: مقادیر دبی سیلاب زیرحوضه های مطالعاتی با دوره بازگشت‌های مختلف (m3/s) 73

جدول ‏3‑21: نتایج حاصل از انواع کاربری در محدوده…………………………………………………………. 73

جدول ‏3‑22: مقیاس ساعتی به منظور تعیین میزان ارجحیت برای مقایسههای زوجی……………………….. 77

جدول3-23 : محدودیتها و عوامل مکانی به صورت نقشه های رستری با زمین مرجع یکسان…………….. 82

جدول4-1 : مساحت و درصد مساحت اولویت بندی مکانهاجهت پخش سیلاب……………………………. 88

فهرست اشکال

شکل 3-1 : پانارومای سازند مزدوران صخره ساز در بالا و سازند کشف رود………………………. 21

شکل 3‑2 نمایی از سازند شوریجه به رنگ قرمز و حساس به فرسایش آبی………………………….. 22

شکل 3‑3: نمایی از آهک های سازند تیرگان…………………………………………………………………… 23

شکل 3‑4: مارن سبز سازند سرچشمه با چهره فرسایشی شیاری و آبراهه‌های متراکم ترشیری……. 24

شکل 3-5 :طبقه بندی اقلیمی زیرحوضه های مطالعاتی بر روی نمودار دومارت…………………….. 45

شکل 3-6 : طبقه بندی اقلیمی زیرحوضه های مطالعاتی بر روی نمودار آمبرژه………………………. 45

شکل 3‑7: منحنی آمبروترمیک حوضه آبریز مطالعاتی……………………………………………………….. 46

شکل 3‑8: دسته‌بندی چاههای محدوده چناران از نظر میزان آبدهی……………………………………… 66

شکل 3-9 : دسته‌بندی چشمه‌های محدوده چناران از نظر میزان آبدهی…………………………………. 67

شکل 3-10 دسته‌بندی قنوات محدوده چناران از نظر میزان آبدهی……………………………………… 68

شکل 3-11 : تغییرات دبی سیلاب نسبت به دوره بازگشت در ایستگاههای مطالعاتی………………. 70

شکل 3-12 : فاصله تا چاه چشمه و قنات و نرخ ناسازگاری……………………………………………… 83

شکل 3-13 : زیر معیار های فاصله تا جاده و نرخ ناسازگاری……………………………………………. 83

شکل 3-14 : زیر معیار های فاصله تا رودخانه و نرخ ناسازگاری……………………………………….. 84

شکل 3-15 وزن معیار های اصلی عوامل اقتصادی و نرخ ناسازگاری…………………………………. 84

شکل 3-16 :وزن زیر معیار های تراکم پوشش گیاهی و نرخ ناسازگاری……………………………… 85

شکل 3-17 :وزن زیر معیار های سازند و نرخ ناسازگاری…………………………………………………. 85

شکل 3-18: وزن زیر معیار های ژئومورفولوژی  و نرخ ناسازگاری……………………………………. 86

شکل 3-19: وزن زیر معیار های شیب و نرخ ناسازگاری………………………………………………….. 86

شکل 3-20:وزن زیر معیار های نفوذپذیری و نرخ ناسازگاری……………………………………………. 87

شکل 3-21: وزن معیار های اصلی عوامل طبیعی و نرخ ناسازگاری……………………………………. 87

چکیده

در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانها یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ً6/44 َ16 ْ59 طول شرقی در65 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد واقع بوده و از لحاظ سیاسی جزء استان خراسان رضوی می‌باشد. این حوضه در بالاترین قسمت دشت مشهد که از طرف شرق به ارتفاعات هزار مسجد و از طرف غرب به ارتفاعات بینالود محدود می‌شود انتخاب شد. دراین مطالعه عوامل مکانی اقتصادی همچون نزدیکی به جاده، قنات، چاه، چشمه و رودخانه به همراه عوامل  شیب، نفوذپذیری، پوشش گیاهی و محدودیتهای شیب، زمین شناسی، ژئومورفولوژی و کاربری اراضی، در مکانیابى با فنون جدید مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به طوریکه در روش ارزیابی چند معیاره مکانی، عوامل با استفاده از ارزشهای فازی استانداردسازی شدند. وزن عوامل نیز با روشهای مختلف از جمله رتبه بندی مشخص گردید.در مرحله ی بعد تلفیق لایه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام شد که نتیجه ی آن، نقشه ی شاخص مرکب با ارزش های فازی از( صفر تا یک) بود. در نتیجه، منطقه ی مناسب پخش سیلاب با ارزشهای نزدیکتر به یک، مساحتی معادل31080 هکتار و 4/10 درصد از مساحت حوزه را شامل می شوند.

کلمات کلیدی: پخش سیلاب، آبخوان، حوضه آبخیز، عوامل اقتصادی، عوامل طبیعی، ارزیابی چند معیاره مکانی، ArcGIS

فصل 1

کلیات

1-1-مقدمه

منابع آب و انرژی مهمترین منابعی هستند که طی قرن گذشته با بحران جدی مواجه شده اند. تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی به یک چالش اساسی تبدیل شده و نگرانی از زوال زودهنگام انرژی های فسیلی ومحدودیت منابع آب، ذهن تحلیلگران را به پیشبینی بروز بحران آب در آینده سوق میدهد و در این زمینه کشور ایران به عنوان یکی از کم آبترین و پرتنش ترین مناطق جهان در معرض خطر میباشد. کشور ایران که حدود یک درصد از خشکیهای جهان را دارد فقط 0002/0 درصد از منابع آب جهان را دارا است. آمارموجود نشانگر این است که 74 درصد از سطح کشوردارای بارندگی سالانه کمتر از 250 میلیمتر میباشد.به دلیل کمبود نزولات جوی، عدم پراکنش متعادل آن ازنظر زمانی و مکانی و همچنین عدم وجود رودخانه های دائمی که بتواند نیاز آبی را در مناطق خشک و نیمه خشک تأمین نماید، ذخیره و بهره برداری از رواناب های سطحی در مواقع نزول بارانهای شدید و سیل آسا درسطح وسیع میتواند به افزایش ذخایر آب زیرزمینی کمک کند. از سوی دیگر هر ساله، سیلابها باعث بروزخسارات جانی و مالی فراوانی می شوند (آل شیخ وهمکاران 1381).

مهار سیلابها، تغذیه مصنوعی آبخوانها و بهینه سازی بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده از مهمترین اهدافی است که عملیات پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک به دنبال دارد. هرچند با توجه به امکان-پذیری استفاده از آب و خاک که یک اصل مهم در پخش سیلاب است، آبیاری مراتع و تغذیه مصنوعی آبخوانها تحقق می یابد، با این وجود اهمیت تغذیه آبخوانهای تهی و احیا و اصلاح مراتع فرسوده ،تثبیت شنزارها و بالاخره حفاظت خاک و کاهش زیانهای سیل از یک سو و ارزانی احداث شبکه ها و بازده اقتصادی فراوان پخش سیلاب از سوی دیگر، پرداختن به این مقوله را منطقی و توجیه پذیر مینماید (وهابی،1382).

استان خراسان را می‌توان با توجه به شرایط هیدرولوژیکی به 6 حوضه آبریز: رودخانه اترک، کویر قره قوم، کویر مرکزی ایران، کویر نمک، نمک‌زارهای شرق استان و حوضه آبریز کویر لوت تقسیم کرد. هر یک از این حوضه‌ها دارای رفتار و شرایط هیدرولوژی خاص خود می‌باشند، که با حوضه مجاور تفاوت دارد. حوضه آبریز کشف رود بخشی از حوضه آبریز قره قوم است. خراسان از استانهای خشک و نیمه خشک سرد کشور محسوب میشود که برای تأمین آب شرب و کشاورزی، رشته قنات های طولانی و پرشماری در دشتها و کوهپایه های آن احداث شده است، که اخیراً به علت حفر چاههای آب متعدد، تعداد زیادی از قناتها خشک شده اند. در منطقه مورد مطالعه تعداد 602 حلقه چاه آمار‌برداری شده است. از این تعداد 447 حلقه چاه عمیق و 155 حلقه از نوع نیمه‌عمیق می‌‌‌‌باشد. 83% این چاه‌ها دارای مصرف کشاورزی دارند. حداکثر عمق 210 ‌متر و حداقل آن 4.5 ‌متر می‌باشد. مجموع تخلیه سالانه آن‌ها حدود 545/168 میلیون متر‌مکعب در‌سال است. حداکثر آبدهی چاه‌ها 60 لیتر در‌ثانیه وحداقل 4/1 لیتر در‌ثانیه و میانگین آبدهی آن‌ها در حدود 12 لیتر در‌ثانیه می‌باشد (مهندسین مشاور آبساران 79)

یکی از روشهای نوینی که در سالهای اخیر با مهار کردن هرزآبها تأثیر بسزایی بر سفره های آب زیرزمینی و میزان آبدهی و کیفیت آب چاه های کشاورزی و قناتها داشته است، سامانه های پخش سیلاب است که تحقیقات و تجارب بدست آمده نتایج مثبت این گونه طرح ها را برمنابع آبهای زیرزمینی نشان میدهد. در این پژوهش هدف تعیین پهنه های مناسب پخش سیلاب برای تقویت آب قناتها، چاه ها وچشمه ها در مناطق خشک با فنون ارزیابی چند معیاره مکانی[1] برای مقابله با بحران خشکی و خشکسالی است.

حوزه چناران در مشهد با داشتن عوامل مختلف مثل قنات، چاه، چشمه، دشتهای آبرفتی بسیار وسیع سیل خیز و شرایط توپوگرافی موقعیت مناسبی را برای پیشنهاد و اجرای پهنه های پخش سیلاب دارد که این مطالعه به همین موضوع پرداخته است.

یکی از روشهای انتخاب محل گسترش سیلابها بازدیدهای دقیق محلی، جمع آوری آمار واطلاعات قابل اطمینان،نقشه ها و استفاده از افراد بومی در منطقه می باشد. از سوی دیگر تعیین مکان‌های مناسب با استفاده از روش‌های سنتی و متداول بسیار دشوار بوده و اکثراً باعث بروز خطا می‌شود.همانگونه که عنوان شد بازدید و بررسی به این گونه با دشواری هایی همراه خواهد بود و زمان زیادی به خود اختصاص خواهد داد یکی از روشها استفاده از داده های دور سنجی همچون تصاویر سنجنده ETM[2]و TM[3] ماهواره لندست، میباشد. تلفیق سنجش ازدور[4] و سیستم اطلاعات جغرافیایی[5] روشی نوین برای مکانیابی پخش سیلاب میباشد.

دراین پژوهش از روش ارزیابی چند معیاره مکانی برای مکانیابی پخش سیلاب استفاده شده است. ارزیابی چند معیاره مکانی شامل یک سری از تکنیک ها از جمله جمع وزنها یا تحلیل های همگرایی است که اجازه میدهد ، طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی شده و سپس بوسیله ی کارشناسان و گروههای ذینفع رتبه بندی شوند (حبیبی و کوهساری، 1385).

برای مواجه شدن با یک هدف خاص غالبا نیاز است که چندین معیار مورد ارزیابی قرار گیرد، این چنین فرایندی ارزیابی چند معیاره  نامیده می شود. واژه دیگری که بعضی مواقع برای آن استفاده می شود مدل سازی است. مکان یابی عبارت از تعیین مکان مناسب برای انجام یک فعالیت معین با انجام یک روال اجرایی مشخص و با توجه معیارها و فاکتورهای موثر در آن است. این مقوله از ابتدای استقرار بشر بر روی زمین جهت دستیابی بهتر به منابع غذا، محل سکونت و مواردی از این دست مورد توجه بوده است. در سال های اخیر با پیشرفت در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مکانیابی، در کاربردهای گوناگون گسترش یافته است. مکان مناسب جهت انجام یک فعالیت مشخص، با توجه به تاثیر مجموعه ای از ضوابط و شرایط به نام فاکتورهای مکان یابی تعیین می شوند. این ضوابط و شرایط با توجه به ویژگی های محدوده مورد مطالعه و بر اساس نظرات متخصصان انتخاب شده و به هر یک بر اساس اهمیت و ارزش آن، وزن تعلق می گیرد)سعدی مسگری و همکاران1384 (.

هدف از این پروژه مکانیابی عرصه مناسب پخش سیلاب با روش ارزیابی چند معیاره مکانی در حوزه چناران و مقایسه نتایج حاصل با طرح انجام شده در منطقه و مکانیابی عرصه ای که اجرای پخش سیلاب در آنجا کمترین هزینه را در رابطه با احداث و بیشترین کارایی را در زمینه تغذیه سفره های زیرزمینی داشته باشد است .

تعداد صفحه : 98

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید