پایان نامه ارشد ارتباطات: عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

عنوان : عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان:

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیشگفتار   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   پ

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   1
 • ضرورت واهمیت موضوع تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..   4
 • اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   6

فصل دوم:

بررسی پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   8

بخش اول: تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………..   9

الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………… 9

ب: تحقیقات انجام شده در ایران   ………………………………………………………………………………….   14

ج: جمع بندی تحقیقات پیشین   …………………………………………………………………………………….. 19

بخش دوم: بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی …………………………………………..   20

الف: انواع اعتماد   …………………………………………………………………………………………………………….   21

ب: اعتماد سیاسی   ………………………………………………………………………………………………………….   25

بخش سوم: اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری   ……………………………………………………………………………….   33

الف: جامعه شناسان کلاسیک   ……………………………………………………………………………………….   33

ب: جامعه شناسان معاصر   ……………………………………………………………………………………………..   40

بخش چهارم: اعتماد و انواع جوامع   ……………………………………………………………………………………………………………….   52

الف: اعتماد در جوامع مدرن   ……………………………………………………………………………………….   52

ب: اعتماد در جوامع در حال گذار   ………………………………………………………………………………   79

بخش پنجم: سرمایۀ اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………….   85

الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی   …………………………………………………………………………   85

ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد ……………………………………………………………………………………..   92

ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی   …………………………………………………………. 96

بخش ششم: کارکرد و نقش رسانه ها ……………………………………………………………………………………… 101

الف: نقش سیاسی   ……………………………………………………………………………………………………….   101

ب: نقش فرهنگی   …………………………………………………………………………………………………………   104

ج: نقش اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………   105

بخش هفتم: چارچوب نظری تحقیق   ……………………………………………………………………………………   108

الف: اعتبار منبع   …………………………………………………………………………………..   108

ب: رسانه‌ها و اعتماد به اخبار ……………………………………………………………….   113

بخش هشتم: فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق   …………………………………………………………………..   130

الف: الگوی نظری تحقیق   ………………………………………………………………………………………..   130

ب: فرضیه های تحقیق     ………………………………………………………………………………………….   131

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   132

 • روش تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   133
 • جامعۀ آماری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
 • شیوۀ نمونه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   135

1-3: نحوه انتخاب میادین   …………………………………………………………………………………………………………………………   135

2-3   شیوه انتخاب افراد در میادین   …………………………………………………………………………………………………………   138

 • واحد تحلیل   …………………………………………………………………………………………………………………………………….   140
 • ابزار پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   140
 • تکنیک توصیف داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………..   141
 • تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………   142

1-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به نظام سیاسی   ……………………………………………………………………….   142

2-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به اخبار تلویزیون   …………………………………………………………………….   152

3-7- تعریف نظری و عملیاتی طبقه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………   156

4-7- تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی   …………………………………………………………………………………   163

5-7- تعریف عملیاتی متغیر دسترسی به رسانه های دیگر  …………………………………………………………………   166

6-7- تعریف عملیاتی متغیر های زمینه ای   ……………………………………………………………………………………….   167

 • ملاحظات اخلاقی در حین جمع آوری داده ها   …………………………………………………………………….   168

 

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   170

بخش اول: یافته های توصیفی   ……………………………………………………………………………………..   171

بخش دوم: یافته های تبیینی   ……………………………………………………………………………………….   212

بخش سوم: رگرسیون و تحلیل مسیر   …………………………………………………………………………..   229

 

فصل پنجم:

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات تحقیق

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   233

الف: نتایج مربوط به یافته های توصیفی   …………………………………………………………………………………………….   234

ب: نتایج مربوط به یافته های تبیینی   …………………………………………………………………………………………………. 241

ج: پیشنهاد و راهکارها   ………………………………………………………………………………………………………………………..   247

د: محدودیت ها و مشکلات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….   249

منابع و مآخذ فارسی   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 251

منابع و مآخذ انگلیسی   …………………………………………………………………………………………………………………………   257

چکیده

پژوهش حاضر به مقوله مهم اعتماد به اخبار و برنامه های سیاسی تلویزیون می پردازد. موضوع اعتماد به رسانه، از جمله موضوعاتی است که ذهن محققان زیادی را به خود معطوف کرده است. اما شاید هیچ ابزار و پدیده‌ای به اندازه تلویزیون مهم‌ترین رسانه عصر حاضر که به عصر رسانه‌ها و ارتباطات مشهور گشته است، نباشد. همچنین از آنجایی که در ایران بی شک تلویزیون نهادی وابسته به حکومت است، کارکردی سیاسی نیز دارد که این امر، اهمیت تحقیق درباره تلویزیون را دوچندان می کند.

آنچه که این تحقیق دانشگاهی را از دیگر تحقیقات مشابه متمایز می کند، اولا به اجرا در آمدن این تحقیق در فاصله ای 2 ساله از اتفاقات سال 88 است که خود این مسئله، به اهمیت نتایج این تحقیق می افزاید. در وهله بعد جامعه آماری این تحقیق است که بر خلاف تحقیقات دانشجویی دیگر، جامعه آماری این تحقیق عموم مردم بوده است و نه قشری خاص ویا گروه و دسته ای از افراد.( مثلا: دانشجویان، استادان، معلمان و …… ).

هدف اصلی این پژوهش در درجه اول، توصیف میزان اعتماد مخاطبان به اخبار سیاسی تلویزیون و در مرحله بعد، بررسی عوامل مرتبط با مقوله اعتماد است. در این تحقیق، نگارنده با طرح متغیرهای تحقیق و ایجاد شاخص های آن؛ 6 فرضیه را مورد تحقیق و تبیین قرار داده است.

در این پژوهش نظریه اعتماد سیاسی گیدنز و نگاه او به مقوله اعتماد، به همراه نظریه اعتبار منبع را مبنا قرار دادیم. هرچند که در فصل دوم بطور مفصل مبحث اعتماد و انواع آن را( اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی که مهمترین شاخصه سرمایه اجتماعی است و اعتماد به رسانه) مورد بررسی قرار داده و از نظرات جامعه شناسان کلاسیک و متاخر بهره گرفته شده است.

محقق به کمک اساتید راهنما و مشاور و پس از تعریف عملیاتی متغیرها، انتخاب شاخص های مربوط به هر متغیر، دست به طراحی پرسشنامه زد. این تحقیق با روش پیمایش صورت پذیرفته و جامعه آماری آن نیز؛ کلیه شهروندان تهرانی بالا 15 سال بوده است. حجم نمونه در این تحقیق 400 نفر می باشد که بصورت تصادفی و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد سنجش قرار گرفتند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ۳۵ درصد شهروندان گفته‌اند که اعتماد پایینی دارند، ۵۲ درصد متوسط و تنها ۷ درصد گفته‌اند که اعتمادشان نسبت به برنامه‌های سیاسی تلویزیون ایران بالا است.

از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رابطه معکوس تحصیلات با میزان اعتماد به تلویزیون اشاره کرد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچه سطح تحصیلات افراد بالاتر می رود، اعتماد آنها به اخبار و برنامه های تلویزیون کاهش می یابد. لازم به ذکر است که 63 درصد پاسخگویان در این تحقیق فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند.

همچنین پس از تحلیل مسیر متغیرها و تعیین سهم اثرگذاری هر یک از آنها؛ مشخص شد که از میان 5 متغیر مورد بررسی در این تحقیق، متغیر اعتماد به نظام سیاسی، بیشترین ارتباط را با متغیر اعتماد به اخبار سیاسی تلویزیون دارد.

پیشگفتار

با شروع قرن بیست و یکم، رسانه‌‌ها بیش از هر زمان دیگری استفاده می‌شوند. محیط رسانه‌ای معاصر شامل رسانه‌‌های سنتی مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون از یک‌سو و تازه‌ واردانی چون اینترنت و شبکه وب جهانی از سوی دیگر است. شاید هیچ ابزار و پدیده‌ای به اندازه تلویزیون مهم‌ترین رسانه عصر حاضر که به عصر رسانه‌ها و ارتباطات مشهور گشته است، نباشد. واقعا اگر یک روز شبکه‌های تلویزیون قطع شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

گویی وسعت پوشش خبری و دامنه نفوذ با واژه تلویزیون آمیخته و هم‌ذات می‌شود تا این رسانه، قدرت خود را در عصر ارتباطات به رخ بکشد. سلطه تلویزیون بر افکار عمومی و حضور آن در ساحت‌های گوناگون بشر عصر جدید بیش از دیگر رسانه‌ها و فناوری‌های نوین اطلاعاتی است، به این معنی که تلویزیون حضوری مستمر در خانه و زندگی شهروندان امروزی دارد. ضمن این‌که به طور مستمر در حال پخش برنامه است. دوم این‌که از تنوع و تکثر بیشتری در تولید انواع ژانر‌های هنری فرهنگی برخوردار بوده و به سلیقه‌ها و نیاز‌های متنوعی پاسخ می‌دهد.

مخاطبان در تلویزیون شاهد برنامه‌های گوناگون ورزشی، سیاسی، سینمایی، برنامه کودک و مسائل متعدد اجتماعی هستند که به تقاضاهای متنوع مخاطبان خود توجه می‌کنند و می‌کوشند برای ماندگاری خویش به علایق و دیدگاه‌های بینندگان خود عنایت داشته و به بازسازی مدام خود بپردازند. سلطه و سیطره تصویر در جهان امروز به رسانه‌ها بویژه تلویزیون جایگاه و موقعیت ویژه‌ای بخشیده که دیگر غیرممکن است خانه‌ای بدون تلویزیون باشد یا کسی بخشی از وقت روزانه خود را به آن اختصاص ندهد.

گاهی حتی به خاطر اختلاف سلیقه‌ها بخصوص میان والدین و کودکان، بیش از یک تلویزیون در خانه‌ها وجود دارد تا هر کسی بنا به علاقه خود از آن استفاده کند. دامنه این اثرگذاری تا حدی است که در همین یک دهه اخیر در ایران شاهد حضور تلویزیون در مغازه‌ها و ادارات و برخی خودرو‌ها هستیم.

اگر در گذشته همه دور هم جمع می‌شدند یا روبه‌روی هم قرار می‌گرفتند، اما اینک نگاه و جهت همه به سوی تلویزیون است و اوست که با حضور خود نحوه ترکیب اشیا و لوازم خانه را نیز تعیین می‌کند و درواقع از پیش به چگونگی چیدمان اعضای خانواده شکل می‌دهد. همچنین تلویزیون در غیاب مراجع سنتی گذشته به الگوی اصلی هنجاربخشی و نظام رفتاری تبدیل می‌شود و کنش‌های انسانی را شکل می‌دهد و آن را هدایت می‌کند.

انجام این تحقیق بدون مهربانی‌ و کمک‌های فراوان استادان و همکاری بی‌شائبه دوستانم میسر نبود؛ بدین سبب از کمک‌های جناب آقای دکتر مهدی زاده که زحمت راهنمایی این پژوهش را برعهده داشتند و جناب آقای دکتر حسینعلی افخمی که مشاور این پایان‌نامه بودند، بسیار سپاسگزارم.

همچنین لطف و همکاری دوستان عزیزی چون محمد یمینی، مهدی رفیعی، ابراهیم ترقی نژاد، علی شاکر و به ویژه حمید رستمی و سرکار خانم فضه رمضانی بدرقه راه این پژوهش بود.

امیدوارم این تلاش ناچیز، تنها پله‌ای باشد برای علاقمندان به حوزه‌ تحقیق در رسانه و علوم‌ ارتباطات. بی‌تردید این تلاش خالی از اشکال نیست. پس دست دوستان و محققان دیگر را که دغدغه های بی شماری در راستای هر چه بهتر شدن وضعیت اعتماد به رسانه را دارند، می‌فشارم.

تعداد صفحه : 285

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.