پایان نامه ارشد: بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی عمران

گرایش : سازه

عنوان : بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Sc..M)

رشته: مهندسی عمران گرایش: سازه

عنوان:

بررسی عملکرد و رفتار قابهای بتن آرمه با جداسازهای لرزه‌ای

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اشکان خدابنده لو

استاد مشاور:

جناب آقای پروفسور محمد علی لطف الهی یقین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه………………………………………………………………………………… 2

1-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. 4

1-2- کلیات …………………………………………………………………………….. 4

1-3- مقابله یا همراهی نیروهای زلزله …………………………………………………… 6

1-3-1- میرائی در طبقات ………………………………………………………………. 8

1-3-2- میرائی در پی‌ها ………………………………………………………………… 9

1-4- سیستم ثقلی ……………………………………………………………………… 12

1-5- سیستم جک‌های هیدرولیکی ……………………………………………………… 13

1-6- سیستم فنری ……………………………………………………………………… 16

1-7- سیستم هسته مرکزی ……………………………………………………………… 18

1-7-1- معایب سیستم هسته مرکزی  ………………………………………………….. 28

1-7-2- طراحی جداسازها …………………………………………………………….. 31

1-7-3- اهداف جداسازی ……………………………………………………………… 33

1-8- پژوهش ………………………………………………………………………….. 38

1-8-1- طراحی جداگر لرزه‌ای و مقایسه مطالعه رفتارهای ساختمان جداسازی شده…….. 38       

1-8-2- آنالیز طیف پاسخ و آنالیز استاتیکی برای ساختمان جداسازی شده و پایه فیکس . 38

فصل دوم:  کنترل سازه ها

2-1- کنترل سازه‌ها……………………………………………………………………… 41

2-1-1- کنترل غیرفعال ………………………………………………………………… 41

2-1-2- محدودیت‌های جدایشگرها ……………………………………………………. 41

2-1-3- مدل‌سازی جدایشگرها ………………………………………………………… 41

2-1-4- روش تقریبی مدل سازی سازه با جدایشگر ……………………………………. 42

2-2- میراگرها …………………………………………………………………………. 42

2-2-1- انواع میراگرها …………………………………………………………………. 43

2-2-1-1- میراگرویسکوز ……………………………………………………………… 43

2-2-1-2- میراگر پسماند ……………………………………………………………… 43

2-3- مفهوم جداساز ارتعاشی ………………………………………………………….. 44

2-3-1- تغییر در انعطاف پذیری، میرایی و زمان تناوب ………………………………… 44

2-3-2- مقایسه بین روش های متداول و سیستم جداگر ارتعاشی ………………………. 45

2-3-3- هدف اصلی از جداساز ارتعاشی ………………………………………………. 45

2-4- اجرا در یک سیستم جداگر ………………………………………………………. 45

2-5- کاربرد عملی مفهوم جداسازی ارتعاشی ………………………………………….. 46

2-6- مزایای کنترل فعال و نیمه فعال …………………………………………………… 47

2-7- سیستم مدار باز …………………………………………………………………… 47

2-8- سیستم مدار بسته …………………………………………………………………. 47

2-9- سیستم مدار باز- بسته ……………………………………………………………. 47

2-10- میراگر های هیسترسیس فولادی ………………………………………………… 47

2-10-1- خصوصیات میراگر های هیسترسیس فولادی …………………………………. 48

2-10-2- انواع میراگر های فولادی …………………………………………………….. 48

2-11- مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها………………………………………………… 50

2-11-1- طبقه بندی روش های کنترل بر اساس دینامیک سازه ها………………………. 51

2-11-2- طبقه بندی تکنیک کنترل بر اساس نحوه عملکرد سیستم ……………………… 51

2-11-2-1- روش کنترل غیر فعال……………………………………………………… 51

2-11-2-2- روش کنترل فعال………………………………………………………….. 52

2-11-2-3- روش کنترل ترکیبی یا مختلط……………………………………………… 53

2-11-2-4- روش کنترل نیمه فعال…………………………………………………….. 54

2-12- سیستم نوین جرم میراگر متوازن…………………………………………………. 54

2-13- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………… 56

2-14- مزایای جرم میراگر متوازن………………………………………………………. 57

 

فصل سوم: طراحی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای

3-1- کلیات…………………………………………………………………………….. 59

3-2- تحلیل سازه جداسازی شده ………………………………………………………. 59

3-2-1- عوامل مهم در انتخاب روش تحلیل سازه ……………………………………… 59

3-2-2- طراحی جداسازهای لاستیکی با هسته سربی …………………………………… 59

3-3- میراگرها و توصیه‌های طراحی ……………………………………………………. 68

فصل چهارم: ملاحظات اجرایی در طراحی سازه‌های جداسازی شده

4-1- کلیات ……………………………………………………………………………. 72

4-2- ملاحظات عمومی در زمان طراحی……………………………………………….. 72

4-3- مشخصات بستر…………………………………………………………………… 73

4-4- اثر نوع خاک …………………………………………………………………….. 73

4-5- آثار حوزه نزدیک ………………………………………………………………… 74

4-6- اثر مؤلفه‌ قائم زمین لرزه…………………………………………………………… 74

4-7- توجه به تأثیر مودهای بالاتر ………………………………………………………. 75

4-8- ارتفاع ساختمان ………………………………………………………………….. 75

4-9- رفتار روسازه …………………………………………………………………….. 75

4-10- انتخاب موقعیت تجهیزات جداسازی در ارتفاع …………………………………. 75

4-11- طراحی بر اساس شرایط محیطی ……………………………………………….. 77

4-12- مقاومت در برابر آتش ………………………………………………………….. 77

4-13- سختی جانبی جداسازها ………………………………………………………… 77

4-14- قراردهی جداسازها در پلان …………………………………………………….. 78

4-15- تعویض تجهیزات جداسازی ……………………………………………………. 79

4-16- فاصله آزاد جانبی و قائم ……………………………………………………….. 79

4-17- طراحی اعضای سازه‌ای مجاور واحدهای جداساز……………………………….. 80

4-18- جزییات اجرایی معماری ……………………………………………………….. 81

4-19- جزییات اجرایی تجهیزات مکانیکی …………………………………………….. 86

4-20- آزمایش‌های مورد نیاز برای جداسازهای لرزه‌ای ………………………………… 89

4-21- مطالعه اقتصادی طرح‌های دارای جداساز لرزه‌ای ……………………………….. 90

4-22- کنترل نتایج طراحی …………………………………………………………….. 92

4-23- مدارک فنی طرح ……………………………………………………………….. 92

فصل پنجم: تحلیل قاب بتنی 5طبقه بر روی جداساز لرزه‌ای وپایه ثابت

5-1- مبنای طراحی……………………………………………………………………… 99

5-2- پایداری سامانه جداساز …………………………………………………………… 99

5-3- ضریب اهمیت …………………………………………………………………… 99

5-4- گروه‌بندی ساختمانها بر حسب شکل …………………………………………….. 99

5-5- انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی ……………………………………………….. 99

5-5-1- کلیات …………………………………………………………………………. 99

5-5-2- تحلیل استاتیکی ……………………………………………………………….. 99

5-6- پروژه مورد تحلیل ………………………………………………………………. 100

5-7- طراحی جداساز مورد نظر برای پروژه …………………………………………… 103

5-7-1- مشخصات مقدماتی مسأله ……………………………………………………. 103

5-7-2- تحلیل ………………………………………………………………………… 103

5-7-2-1- تغییر مکان طرح …………………………………………………………… 103

5-7-2-2- نیروی تسلیم اولیه …………………………………………………………. 103

5-7-2-3- سختی ثانویه ………………………………………………………………. 104

5-7-3- طراحی ……………………………………………………………………….. 104

5-7-3-1- طرح اولیه هسته سربی …………………………………………………….. 104

5-7-3-2- ابعاد جداساز ………………………………………………………………. 104

5-7-3-3- خصوصیات لاستیک ……………………………………………………….. 104

5-7-4- نتایج طراحی جداساز ………………………………………………………… 106

5-8- نتایج تحلیل …………………………………………………………………….. 107

5-8-1- مقایسه شتاب، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………………. 107

5-8-2- مقایسه تغییر مکان جانبی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت …………… 111

5-8-3- مقایسه برش طبقات، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………… 113

5-8-4- مقایسه پریود، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ……………………….. 114

5-8-5- مقایسه سختی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………………. 116

5-8-6- مقایسه جرم مشارکتی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………. 119

5-8-7- بررسی سازه برای طیف پاسخ شتاب از لحاظ نسبت میرایی…………………… 121

5-8-7-1- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی4% ……………………………………… 121

5-8-7-2- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 9%……………………………………… 124

5-8-7-3- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 11% ……………………………………. 125

5-8-7-4- مقایسه سازه با میرایی 10%و میرایی 20%……………………………………. 126

5-9- بررسی برش براساس میرایی…………………………………………………….. 127

5-9-1- مقایسه سازه برای برش براساس میرایی 10%ومیرایی 4%………………………. 127

5-9-2- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%…………………….. 128

5-9-3- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 11%……………………. 129

5-9-4- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی10% و میرایی 20%……………………. 130

5-10- بررسی تغییر مکان………………………………………………………………. 131

5-10-1- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%……………… 131

5-10-2- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10% و میرایی 11%………….. 134

5-10-3- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 20%…………….. 135

5-11- بررسی شتاب طبقات…………………………………………………………… 136

5-11-1- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و میرایی 20%………….. 136

5-11-2- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% و میرایی 11%………… 137

5-11-3- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% ومیرایی 4%……………. 138

5-11-4- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و ومیرایی 9%………….. 139

5-12- حالت کلی بررسی براساس میرایی……………………………………………… 140

5-13- شکل شماتیک بررسی رفتار سازه با نصب جداگر………………………………. 141

5-14- حلقه های هیسترسیس برای تکیه گاه سربی – لاستیکی…………………………. 142

5-15- حلقه های هیسترسیس نیرو –تغییر مکان برای تاکیه گاه سربی- لاستیکی ………. 143

6-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………. 144

6-2- پیشنهادها ……………………………………………………………………….. 145

منابع …………………………………………………………………………………… 146

چکیده:

در سال‌های اخیر مبحث جداساز لرزه‌ای به طور خاص در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلی از این کار جداسازی سازه از زمین بجای استفاده از روش‌های مرسوم مقاوم سازی می‌باشد. تجهیزاتی که در ایزوله کردن پایه ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای دو مشخصه مهم می‌باشند:

انعطاف پذیری افقی و قابلیت جذب انرژی.

انعطاف پذیری سیستم جداگر سبب افزایش زمان تناوب اصلی سازه و خارج شدن آن از محدوده انرژی مخرّب زلزله می‌شود، از سوی دیگر خاصیت جذب انرژی سبب افزایش میرائی و در پی آن سبب کاهش تغییر مکان زیاد ناشی از انعطاف پذیری جانبی سیستم جداگر می‌شود.

در مطالعه اخیر جهت بررسی رفتار سازه‌ها با جداگر و با پایه ثابت پس از بر شمردن انواع جداسازهای لرزه‌ای و طراحی جداساز و تمهیدات آئین نامه در مورد سازه‌های جداسازی شده به تحلیل غیرخطی این نوع سازه‌ها پرداخته شده و رفتار هر کدام از سازه‌ها از لحاظ شتاب- پریود- برش و … مورد بررسی قرار گرفته شده است و در ادامه سازه جداسازی شده بر اساس نسبت میرایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت میرایی 4% و 9%و 10% و 11% و 20% باهم مقایسه گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج نشان میدهد با افزایش زمان تناوب شتاب کاهش می یابد و افزایش میرایی باعث کاهش بیشتر شتاب در سازه می شود با افزایش زمان تناوب تغییر مکان کلی سازه افزایش می یابد ولی افزایش میرایی تا حدود زیادی آنرا کنترل میکند در حالت کلی در مقایسه سازه جداسازی شده با سازه بدون جدا ساز نتایج تحلیل حاکی از آن است که شتاب طبقات و برش طبقات، در سازه جداسازی شده کمتر است و تغییر مکان جانبی در سازه جداسازی شده نسبتاً زیاد است و برای حل این مشکل باید از مستهلک کننده انرژی یا میراگر استفاده شود در سیستم جداساز با افزایش میرایی قابلیت جذب انرژی در سازه افزایش می یابد و کاهش شتاب منجر به کاهش نیروی وارده به سازه می‌گردد.

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه

خسارات وارد بر ساختمان‌های مختلف بر اثر زمین‌لرزه، به صورت کلی ناشی از دو عامل اساسی است که عبارت‌اند از:

– رانش نسبی طبقات ساختمان نسبت به یکدیگر

– شتاب ایجادشده در کف‌های ساختمان

تغییر شکل طبقات ساختمان، در ارتفاعات مختلف، ایجاد رانش نسبی می‌کند. از آنجائیکه طبقات در یک زمان و با یک سرعت حرکت نمی‌کنند، لذا در هنگام وقوع زلزله یک جابجایی نسبی افقی بین آن‌ها به وجود می‌آید. حتی گاهی بر اثر تغییر جهات نیروی وارده بر ساختمان، به علت همسان نبودن انتقال نیرو به تمامی طبقات، طبقات ساختمان در جهات مختلف حرکت می‌کنند که باعث تخریب دیوارهای جداساز داخلی، شکستن پنجره‌ها و انهدام تأسیسات خدماتی ساختمان شده، امکان بهره‌برداری از آن را سلب نموده، خسارات قابل‌توجهی وارد می‌سازد. همچنین شتاب ناشی از زلزله به کف‌های ساختمان که محل تمرکز جرم سازه می‌باشند منتقل می‌شود و در هر کف، شتابی متناسب با جرم آن به وجود می‌آید.

این شتاب طبقاتی به ساکنین ساختمان و دستگاه‌های حساس نصب‌شده آسیب رسانده و موجب ایجاد خسارت می‌گردد. در ساختمان‌های ویژه که بهره‌برداری از تجهیزات نصب‌شده داخلی هدف اصلی از احداث آن‌ها را شامل می‌شود، خسارات وارده به تجهیزات فوق به مراتب بیشتر از خسارات وارده بر سازه اصلی است.

لذا مسئله اصلی به منظور تأمین مقاومت لرزه‌ای بالای یک ساختمان، چگونگی به حداقل رساندن تغییر مکان بین طبقه‌ای و شتاب‌های طبقات است.

تغییر مکان‌های طبقه‌ای زیاد سبب خسارت دیدن اجزای غیر سازه‌ای و تجهیزات متصل‌کننده طبقات می‌شود که می‌توان آن را با افزایش سختی کاهش داد؛ اما این عمل سبب تقویت و تشدید حرکت زمین می‌شود که به نوبه خود سبب افزایش شتاب طبقات شده و منجر به خسارت دیدن تجهیزات حساس داخلی می‌شود. شتاب‌های طبقات را می‌توان با نرم‌تر کردن سیستم کاهش داد؛ اما انعطاف‌پذیری بیش از حد موجب تغییر مکان‌های قابل‌توجه در تراز طبقات و خرابی‌های وسیع ناشی از آن و عملکرد نامناسب سازه تحت اثر نیروی باد و زلزله‌های کم قدرت شده و از سوی دیگر مستلزم طراحی و هزینه اضافی جهت تعبیه نرمی مورد نظر در اعضاء و اتصالات سازه می‌گردد. محدودیت‌های فوق به خوبی نشان می‌دهد که شیوه موجود طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، طراحی مطلوب و ایده‌آل سازه‌ها را به دست نخواهد داد. مسئله فوق به خصوص در مورد سازه‌های ویژه که انتظار بهره‌وری بالایی در شرایط پس از زلزله در مورد آن‌ها وجود دارد، صادق است. لذا روش دیگری که از اوایل قرن حاضر مطرح بوده و در دهه‌های اخیر به علت در دسترس قرار گرفتن امکانات مختلف چه از نظر تکنولوژی ساخت و چه از نظر دانش مهندسی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرا برای مقاوم ساختن سازه‌ها در برابر زلزله به عرصه عمل وارد شده است، جداسازی در برابر زلزله یا جداسازی لرزه‌ای است هدف اصلی در این روش جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه است. استفاده از جداساز، تنها راه عملی کاهش همزمان تغییر مکان بین طبقه‌ای و شتاب‌های طبقات است و با کمتر کردن تغییر مکان‌های حاصله در تراز جداساز، نرمی مورد نیاز سازه را فراهم می‌کند.

به عبارت دیگر جداسازی لرزه‌ای یک روش نوین برای طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله است که مبنای آن کاهش نیروهای وارد به سازه در اثر زمین‌لرزه، به جای افزایش ظرفیت سازه برای تحمل بارهای جانبی است. اساس این روش کاهش پاسخ‌ها، به وسیله افزایش زمان تناوب و میرایی در سازهاست. همچنین کاربرد این روش موجب می‌شود که تغییر شکل‌های سازه در محدوده الاستیک باقی بماند که این مساله به سطح ایمنی سازه خواهد افزود.

در این روش تنها برای ایجاد صلبیت جانبی سازه در برابر بارهای جانبی مانند بار باد و بارهای بهره‌برداری، یکسری عناصر باربر جانبی در حداقل نیاز توصیه می‌شود.

در این روش چون سهم اندکی از نیروی زلزله به سازه وارد می‌شود، نتایج زیر را می‌توان انتظار داشت:

– تغییر مکان طبقات و تغییر مکان‌های نسبی طبقات کاهش می‌یابد.

– کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در شتاب طبقات به وجود می‌اید.

– خسارات سازه‌ای و نیز خسارات غیر سازه‌ای به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

– از مقاطع با ظرفیت کمتر استفاده می‌شود.

مفهوم جداسازی لرزه‌ای منبعی غنی از تحقیقات نظری را هم در زمینه دینامیک سیستم‌های سازه‌ای جداشده و هم در زمینه مکانیک خود سازه‌ها فراهم ساخته است. این تحقیقات نظری که به طور وسیعی در مجله‌های مهندسی سازه و زلزله منتشرشده‌اند، سبب پیدایش توصیه‌های طراحی برای سازه‌های جداسازی شده و نیز ضوابط طراحی جداسازها شده است. امروزه کشورهای متعددی آئین نامه‌های طراحی برای سازه‌های جداساز شده ارائه می‌دهند. کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، ایتالیا و نیوزیلند در این زمینه پیشرو بوده و هر کدام آئین نامه خاص خود را دارا است.

1-1- پیشینه تحقیق

1-1-1- کانکو و همکاران (1990) یک بررسی مقایسه‌ای در رابطه با خصوصیات دینامیکی و مفید بودن چهار نوع سیستم جداسازی ارتعاشی یعنی سیستم تکیه‌گاه لاستیکی لایه‌ای با میر اگر روغنی، سیستم تکیه‌گاه لاستیکی با میرایی بالا، تکیه‌گاه‌های سربی، لاستیکی و تکیه‌گاه‌های لاستیکی لایه‌ای با سیستم میر اگر فولادی را ارائه کرده‌اند.

1-1-2- همچنین تسای و کلی (1989) رفتار یک سازه را بر روی جداساز خطی که به صورت جرم پایه و فنر خطی در پایه ومیراگر مدل شده است، به صورت آشفتگی نسبت به فرکانس‌ها وشکلهای مودی در سیستم با پایه ثابت بررسی کرده‌اند.

1-1-3- تسای و کلی (1988) رفتار غیر کلاسیک مودهای جداسازی شده را مورد بررسی قرار داده‌اند و برای سازه جداسازی نشده دو مود در نظر گرفته‌اند.

1-1-4- آندریانو و کار (1991) اخیراً مطالعه اصولی در ارتباط با توزیع نیروهای جانبی در سازه‌هایی با جداسازی غیرخطی انجام داده‌اند.

2-1- کلیات

همیشه یک سؤال مطرح است و آن این است که: چرا ما با زلزله مقابله می‌کنیم؟

و جوابی که داده می‌شود، آن است که از ضررهای جانی و مالی که بر اثر زلزله به وجود می‌آید جلوگیری شود. هر روزه مهندسان و طراحان و دانشمندان درصدد به دست آوردن مصالح مقاوم‌تر نسبت به قبل و به وجود آوردن راه‌ها و طراحی‌های جدید برای جلوگیری از این ضررهای مالی و جانی هستند. هر روزه مهندسان برای مقاوم‌سازی سازه‌ها و راه‌ها آئین نامه‌های جدیدی را ارائه می‌دهند تا سازه‌هایی که قرار است ساخته شوند مقاومت لازم برای مقابله با زلزله و در نهایت آن داشتن کمترین خسارت را داشته باشند؛ اما آیا سازه‌هایی که انسان بدین صورت می‌سازد (مقابله با زلزله) همیشه و در هر نوع زلزله‌ای می‌تواند در مقابل زلزله‌های گوناگون مقاومت کند یا خیر؟

ما می‌دانیم که یکی از راه‌های مقاوم‌سازی سازه‌ها، کم کردن بار ساختمان است؛ اما از طرفی هم می‌دانیم که از بارهای زنده در ساختمان نمی‌توان کم نمود. بنابراین باید از بارهای مرده‌ی ساختمان تا حد امکان کم کرد که منظور همان بارهای سازه‌ای است. امروزه راه‌های گوناگونی برای کم نمودن و سبک سازی بارهای سازه‌ای ساختمان ارائه شده است این روش یکی از راه‌های مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله است، اما آیا همیشه می‌توان این راه‌ها را ادامه داد؟ در شکل (1-1)، سیستم سازه‌ای نشان داده شده است که یک‌بار جداسازی در پی صورت گرفته و در ساختمان مشابه سیستم جداسازی بین طبقات قرار داده شده است.

به همین دلیل، دانشمندان و مهندسان در صدد برآمدند که روش‌های جدیدتری را برای جلوگیری از خسارات زلزله ارائه دهند. یکی از روش‌های ارائه‌شده، جذب انرژی زلزله است. از مفیدترین راه‌های کنترل و کاهش ارتعاشات سازه به‌کارگیری سیستم‌های جداسازی توده‌ای است. در شکل (1-2) سیستم سازه‌ای بر روی جداساز لاستیکی با هسته سربی نشان داده شده است.

در مواقعی که زلزله به وقوع می‌پیوندد سازه‌ جای این که مثل یک جسم صلب با نیروهای زلزله مقابله کند. در ارتعاشات با زلزله همراه می‌شود و نیروهای زلزله را جذب می‌کند و سازه میرایی‌هایی که زلزله به سازه می‌دهد را در درون خود خنثی می‌کند و این همان میرا کردن سازه است.

میرایی در پی‌ها به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:

1- میرایی در طبقات

2- میرایی در پی‌ها

3-1- مقابله یا همراهی (جذب) نیروهای زلزله:

مقابله با نیروهای زلزله در سازه‌ها که پی‌ها و سازه‌ها به صورت یک جسم صلب ساخته‌شده و در برابر نیروهای زلزله و باد مقاومت می‌کنند. این سازه‌ها برای یک زلزله طرح محاسبه می‌شوند و اگر یک زلزله بیشتر و یا همان زلزله طرح به وقوع بپیوندد ممکن است که خرابی‌های زیادی در سازه نداشته باشیم؛ اما خرابی‌هایی که در سازه خواهیم داشت، دیگر سازه را قابل‌استفاده نمی‌کند. یعنی با وقوع یک زلزله، دیگر ساختمان جایی برای زندگی کردن نیست و باید به دنبال یک مسکن یا سرپناه جدید باشیم، که این خود مقرون به صرفه نیست.

اما همراهی یا جذب نیروهای زلزله این امکان را به ما می‌دهد که اگر زلزله به وجود آید، ما می‌توانیم کمترین خسارت را داشته باشیم و اگر خسارتی دیده باشد می‌توان با تعویض آن قطعه، سازه دوباره مورد استفاده قرار گیرد که این خود یک مزیت بسیار بزرگ است.

اما باید این نکته را مدنظر داشت که سازه‌های استاتیکی از نظر قیمت هزینه‌ی کمتری نسبت به سازه‌های دینامیکی دارند؛ اما با وقوع یک زلزله باز هم می‌توان این نتیجه را گرفت؟ آیا با از بین رفتن یک انسان باز هم می‌توان این موضوع را مدنظر داشت؟

همان طور که چندی پیش بر اثر وقوع یک زلزله در شهر بم ما چندین هزار از هم‌وطن‌هایمان را از دست دادیم و در ژاپن با داشتن یک چنین سازه‌ای حتی ساکنان ساختمان وقوع زلزله را احساس نکردند.

برای افزایش کار آیی جداسازهای لرزه‌ای می‌توان با استفاده از روش‌های کنترلی مختلف، پارامترهای جداساز لرزه‌ای را تحت کنترل درآورد و با بهینه‌سازی آن‌ها بهترین پاسخ را برای سیستم به دست آورد. در شکل (1-5) نمونه‌ای از کاربرد سیستم جداسازی در سازه نشان داده شده است.

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید