پایان نامه ارشد : بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

 

 

بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

 

استاد راهنما :

 دکتر امیر مانیان

 

 

آذر 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات  نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با استفاده از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشکیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از نرم افزار  spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد که ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب  ادراک از مفید بودن و ادراک ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری  بیشترین تأثیر را در پذیرش  دورکاری دارند.

واژه های کلیدی : ادراک از مفید بودن ، ادراک ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه. 2

عنوان تحقیق.. 3

طرح مسئله و بیان موضوع. 3

اهداف تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 5

فرضیه ها 5

روش تحقیق.. 6

ابزار گردآوری داده ها 6

اعتبار درونی پژوهش…. 6

طراحی طرح تحقیق.. 7

اجرای طرح تحقیق.. 8

انتقال.. 8

محدوده تحقیق.. 8

محدودیت های تحقیق.. 9

محدودیت موضوعی.. 9

محدودیت زمانی.. 9

فصل دوم

مقدمه. 11

مفاهیم.. 11

تعریف دورکاری.. 11

دورکاری در مقابل Telecommuting. 13

حضور از راه دور 14

همکاری از راه دور 14

انواع دورکاری.. 14

مزایای دورکاری.. 17

مشکلات پیاده سازی دورکاری.. 20

دورکاری چالش عصر حاضر. 21

مدل های پذیرش فناوری.. 22

مدل رفتار منطقی.. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده 24

مدل پذیرش فناوری.. 24

مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده 26

مدل انگیزشی.. 27

خلاصه و نتیجه گیری.. 28

فصل سوم

مقدمه. 30

وضعیت دورکاری.. 30

دورکاری در ایران.. 30

دورکاری در خارج از ایران.. 31

مطالعات پیشین.. 34

تحقیقات داخلی.. 34

تحقیقات خارجی : 36

تاریخچه پذیرش دورکاری.. 57

خلاصه و نتیجه گیری : 61

فصل چهارم

مقدمه. 63

روش تحقیق.. 63

متغیرهای تحقیق.. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی) 64

متغیر وابسته نهایی.. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده. 65

متغیر مشاهده گر (آشکار) 65

متغیر مکنون یا پنهان. 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش65

تعریف متغیرها 65

تعریف مفهومی.. 66

  1. درک از راحتی استفاده 66
  2. درک از مفید بودن. 66
  3. درک از منافع شخصی.. 66
  4. سازگاری.. 66
  5. درک از درستی.. 66
  6. ساختار فرهنگ.. 66
  7. درجه کارایی.. 67
  8. میزان در دسترس بودن منابع. 67

تعریف عملیاتی متغیر ها 67

جامعه و نمونۀ آماری.. 69

جامعۀ آماری.. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 69

واحد نمونۀ مورد مشاهده 69

برآورد حجم نمونه. 69

روشهای گرد آوری داده ها 70

مطالعات کتابخانه ای.. 70

مطالعات میدانی.. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 71

روش توزیع پرسش نامه. 72

روائی و پایائی ابزار. 72

روایی.. 72

اعتبار محتوای پرسشنامه. 72

اعتبار عاملی پرسشنامه. 73

مراحل اجرای تحلیل عاملی.. 73

پایایی پرسشنامه. 74

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 76

مدل معادلات ساختاری.. 76

تعریف مدل معادلات ساختاری.. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 77

خلاصه و نتیجه گیری.. 77

فصل پنجم

مقدّمه. 80

آمار توصیفی.. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی.. 83

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری.. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون.. 84

آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار. 86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار. 90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری.. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…. 95

نیکویی برازش مدل.. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار. 97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار. 100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری.. 101

آمار پارامتریک و  آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟. 104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟. 106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟. 107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟. 108

آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم. 110

فصل ششم

مقدمه. 117

‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق.. 117

وضعیت متغیرها 118

نتایج مربوط به برازش مدل.. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق.. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری.. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 125

کتاب شناسی (منابع) 126

 

 

 

 

 

فهرست  شکل ها

شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق.. 7

شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو 16

شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO.. 20

شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات.. 23

شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA) 24

شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 24

شکل 2-6) مدل پذیرش فناوری اطلاعات.. 25

شکل 2-7) مدل بسط یافته پذیرش فناوری 2. 27

شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله  بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 35

شکل 3-2)  مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور 36

شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران. 37

شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله  واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها 40

شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری.. 41

شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن.. 42

شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده  مقاله  محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران. 44

شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران. 45

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک.. 46

شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 49

شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 50

شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران. 52

شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 52

شکل  3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 53

شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا 54

شکل  3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون. 55

شکل  3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق.. 56

شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه. 82

شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی.. 83

شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد. 98

شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری.. 99

شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد. 100

شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری.. 101

شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد. 102

شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری.. 103

شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار 105

شکل 5-10)  هیستوگرام متغیر هنجار 107

شکل 5-11)  هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری.. 108

شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری.. 109

شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 111

شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 112

شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 113

شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 114

شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری.. 118

 

 

فهرست  جداول

جدول 2-1) ابعاد دورکاری.. 16

جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 34

جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران 2009. 37

جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 43

جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 1997. 45

جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 45

جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 49

جدول  3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

جدول  3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 53

جدول  3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 2008. 55

جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری.. 57

جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها 67

جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی.. 75

جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه. 82

جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه. 83

جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه. 85

جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار 86

جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار 86

جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده 88

جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار 89

جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت  متغیر هنجار 90

جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار 90

جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده 91

جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار 92

جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری.. 92

جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری.. 93

جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده 94

جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری.. 95

جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای  متغییر رفتار 105

جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار 105

جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 107

جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 108

جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای  پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-25 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. 110

جدول 6-1) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. 118

جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل. 119

جدول 6-3) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم. 120

جدول 6-4) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول. 121

 

صفحه نشانه های اختصاری

هرجا- هر وقتAny Time-any Place
حضور از راه دورTelepresence
همکاری از راه دورTelecollaboration
سبک زندگی چند وجهیportfolio lifestyles
تئوری عمل مستدلTRA: Theory Of Reasonel Action
نظریه رفتاربرنامه ریزی شدهTPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذیرش فناوری TAM :Technology Acceptance Model
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شدهModel Of Combining Technology Accptance Model and TPB

 

مدل انگیزشیMotivational Model
درک از راحتی استفادهPerceived  Ease Of  Use
درک از مفید بودنPerceived Usefulness
درک از منافع شخصیPerceived Personal Benefit
سازگاریCompatibility
درک از درستیLegitimacy
ساختار  فرهنگCulture structure
درجه کاراییSelf Efficacy
میزان در دسترس بودن منابعResource Facilitating Condition
تعریف عملیاتیTechnology Facilitating Condition
رواییOperational definition
آلفای کرانباخvalidity
مدل معادلات ساختاریCronbach ‘s Alpha
متغیرهای مشاهده شدهStructural Equation Modeling
متغیرهای مکنونObserved
ساختارهای کوواریانسLatent
 Covariance Structures Analysis

 

 

مقدمه

رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار است که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری  مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده است. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در زمانی معین سر کار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .

سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .

عنوان تحقیق

این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید