پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

Contents

فصلاول: کلیاتتحقیق.. 7

1-1-مقدمه. 8

1-2-بیانمسأله. 9

1-3-اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 10

1-4-اهدافتحقیق. 11

1-5-فرضیههایتحقیق. 12

1-6-  قلمروتحقیق. 12

1-7- تعریفواژههاواصطلاحات.. 13

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- گرایشبازاریابی: 15

2-3- بازارگرایی.. 18

2-4-  مفهومبازارگرایی(گرایشبهبازار) 19

2-5- عواملموثربربازارگرایی.. 25

2-6- پیامدهایبازارگراییبرایسازمان. 25

2-7-رفتارهایبازارگرایی.. 27

2-8- دیدگاههایبازارگراییمعاصر. 29

2-8-1- دیدگاهتصمیمگیریشاپیرووگلازر. 30

2-8-2-  دیدگاههوشمندیبازارکوهلیوجاورسکی.. 31

2-8-3- دیدگاهرفتاریمبتنیبرفرهنگنروروسلاتر. 33

2-8-4- دیدگاهبازاریابیاستراتژیکروکرت.. 34

2-8-5- دیدگاهمشتریگراییدیشپند. 34

2-9- عناصربازارگرایی.. 36

2-9-1- بخشبندیبازار. 36

2-9-2-  اولویتبندیبخشهایبازار. 37

2-9-3- تخصصیکردنکارکنانفروش… 37

2-10- بازارگراییدربرابرگرایشبهمدیریت.. 38

2-11- فقدانشفافیتتئوریکدرمفهومبازار. 38

2-12- بازارگراییدربرابرمشتریگرایی.. 38

2-13- بازارگراییدربرابربازاریابیخارجی.. 40

2-14- گرایشبهبازاردربرابرگرایشبهسود. 40

2-15- رویکردهایبازارگرایی.. 41

2-16- مدلهایبازارگرایی.. 41

2-17- مفهوموجایگاهخلاقیتونوآوری.. 42

2-18- تفاوتخلاقیتونوآوری.. 44

2-19- نوآوری.. 47

2-20- تعریفنوآوری.. 48

2-21- انواعنوآوری.. 49

2-21-1- نوآوریمبتنیبربازار: 49

2-21-2- نوآوریمبتنیبرمحصول: 50

2-21-3- نوآوریمبتنیبرفرآیند: 50

2-21-4- نوآوریسازمانی: 50

2-22- فرآیندنوآوری.. 50

2-23- مطالعاتبازارگرایی.. 51

فصلسوم: روششناسیتحقیق.. 53

3-1-  مقدمه. 54

3-2- فرایندتحقیق. 54

3-3- فرضیههاومدلمفهومیتحقیق. 55

3-4- روشتحقیق. 57

3-5- جامعهونمونهآماری.. 57

3-6- ابزارجمع‌آوریداده‌ها 58

3-7- روشجمع‌آوریداده‌ها 58

3-8- شرحپرسشنامه. 59

3-9- اعتباروقابلیتاعتمادیارواییوپایایی.. 59

3-10- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها 61

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیهها 62

4-1- مقدمه. 63

4-2  توصیفوتحلیلدادههایجمعیتشناختی.. 64

4-2-1  جنسیت.. 64

4-2-2  وضعیتتاهل. 64

4-2-3  تحصیلات.. 65

4-2-4   سن.. 66

4-2-5- تجربهکاری.. 67

4-3- تحلیلاستنباطی.. 67

4-3-1) محاسبهضریبهمبستگیپیرسونبهمنظوربررسیروابطمیانهریکازمتغیرهایگرایشبازارونوآوری.. 69

آزمونفرضیهشمارهیک… 69

آزمونفرضیهشمارهدو. 70

آزمونفرضیهشمارهسه. 71

آزمونفرضیهاصلی.. 72

4-3-2)آزمونتحلیلواریانسفریدمن.. 73

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات.. 76

5-1) مقدمه. 77

5-2) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونهمبستگیپیرسون. 78

5-3) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونتحلیلواریانسفریدمن.. 79

5-4) ارائهپیشنهادات.. 79

5-4-1)پیشنهاداتبرمبناییافته‌هایتحقیق. 80

5-4-2) پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 81

منابع. 83

پیوستها 87

پیوست1: پرسشنامهپژوهش… 88

پیوست 2 : خروجیهایSPSS. 94

1-1-     اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه سازمان ها با فرصت ها و چالش های بسیاری از جمله شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی،تقاضای فزاینده برای محصولات جدید، تغییرات سریع الگوی مصرف و بازارهای نوظهور روبرو هستند. سازمان های کوچک و متوسط به جهت محدودیت منابع و سرمایه به شدت تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار می گیرند به علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است بنابراین به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدارتر می بایست ساز و کارهای لازم را جهت بهبود مستمر محصولات، تولید محصولات جدید، شناخت بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها فراهم کنند. بدون تردید یکی از مواردی که سازمان ها را به سوی موفقیت سوق می دهد نوآوری است. سازمان ها برای نوآوری نیاز به شناخت و درک صحیح از محیط خود دارند و برای این منظور باید پیوسته مشتریان و رقبای خود را زیر نظر داشته و اطلاعات حاصل از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد لذا ضرورت گرایش بازار در سازمان احساس می گردد. فلسفه پی ریزی گرایش بازار، مفهوم بازاریابی است که در مقابل رویکرد های فروش و تولید قرار دارد. گرایش بازار پارادایم غالب و اساس بازاریابی مدرن را تشکیل می دهد و به فرایندها و فعالیت ها مربوط به پیاده کردن مفهوم بازاریابی می پردازد (اعرابی و سلطان محمدی، 1388). گرایش بازار  به هماهنگی همه فعالیت ها و بخش های سازمان در جهت شناخت و تأمین نیازهای مشتریان به منظور ایجاد ارزش برتر برای مشتریان تأکید دارد. البته به موازات آن سازمان های بازارگرا با تمرکز بر رقبا و شناخت نقاط قوت و ضعف جاری و آتی آنان بخصوص در مورد استراتژی ها و ظرفیت های بلند مدتشان، خود را در برابر آنان ارزیابی می کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا با محیط  منطبق شده و مزیت های رقابتی خود را توسعه دهند. اما به زعم نگارندگان این پژوهش با توجه به این که مطالعات کاربردی کمی در خصوص ارائۀ راه کارهایی جهت نوآور بودن این گونه شرکت ها انجام پذیرفته است و همچنین ادبیات موضوعی و پژوهشی بسیار کمی در زمینۀ گرایش بازار در کشور ما وجود دارد لذا لزوم توجه به این حوزۀ استراتژیک در ادبیات موضوعی و پژوهشی کشور ضروریبه نظر می رسد. Loading…

1-2-     اهداف تحقیق

اهدافعلمی

هر پژوهشی اهداف خاصی را دنبال می کند. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر گرایش بازار  بر نوآوری، در صدد دستیابی به اهدافی که در زیر به آن اشاره شده است:

  • تشریح و تبیین مفاهیم گرایش بازار، نوآوری و شهرک های صنعتی
  • تعیین چگونگی رابطه بین گرایش بازار و نوآوری

اهدافکاربردی

  • تشریح ضرورت بکارگیری گرایش بازار برای نوآور بودن سازمان ها
  • ارائۀ رویکرد استراتژیک مفیدی برای استفادۀ مدیران

1-3-     فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین گرایش به بازار و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.

فرضیههایفرعی:

بین مشتریگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.

بین رقیبگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.

بین هماهنگی بینوظیفهای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد. 

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید