پایان نامه ارشد: بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کتابداری

گرایش : اطلاع رسانی

عنوان : بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه کتابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش اطلاع رسانی

عنوان:

بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87

استاد راهنما :

دکتر فریبرز خسروی

استاد مشاور :

دکتر ناهید بنی اقبال

پاییز 89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات
عنوانصفحه
چکیده
فصل اول: معرفی پژوهش
1-1- مقدمه1
1-2- بیان مسأله2
1-3- اهداف پژوهش3
1-3-1- هدف کلی3
1-3-2- اهداف اختصاصی پژوهش3
1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش4
1-5- تعاریف عملیاتی و مفهومی5
1-6- پرسش های اساسی7
1-7- متغیرهای پژوهش7
1-8- فرضیه پژوهش8
1-9- محدودیت های پژوهش8
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1- مقدمه9
2-2- مبانی نظری پژوهش9
2-2-1- سازماندهی اطلاعات9
2-2-2- نمایه10
2-2-3- هدف نمایه11
2-2-4- انواع نمایه12
2-2-5- اندازه و جزئیات نمایه13
2-2-6- کیفیت نمایه13
2-2-7- نمایه سازی14
2-2-8- یکدستی در نمایه سازی14
2-2-9- زبان نمایه سازی15


2-2-10- انواع زبان های نمایه سازی15
2-2-10-1- زبان طبیعی16
2-2-10-2- زبان نمایه سازی آزاد17
2-2-10-3- زبان کنترل شده17
2-2-11- زبان جامعه پزشکی و آشفتگی ها و نابسامانی های آن17
2-2-12- مستندسازی18
2-2-13- مهم ترین ابزارهای مستندسازی19
2-2-14- اصطلاحنامه20
2-2-15- تاریخچه اصطلاحنامه21
2-2-16- هدف اصطلاحنامه22
2-2-17- ویژگی های مهم ا صطلاحنامه22
2-2-18- انواع اصطلاحنامه24
2-2-19- اصطلاحنامه پزشکی فارسی25
2-2-19-1- نمایه های موجود در اصطلاحنامه پزشکی فارسی

 

25
2-2-19-2- شکل ارائه اصطلاحات در اصطلاحنامه پزشکی فارسی

 

27
2-3- پیشینه پژوهش28
2-3-1- پیشینه پژوهش در ایران28
2-3-2- پیشینه پژوهش در خارج از ایران33
2-4- استنتاج کلی از مرور پیشینه ها36
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه37
3-2- روش پژوهش37
3-3- جامعه آماری پژوهش40
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات40
3-5- تجزیه و تجلیل یافته ها40
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
4-1- مقدمه41
4-2- یافته های پژوهش41


4-3- پاسخ به پرسش های اساسی پژوهش48
4-4- تأیید یا رد فرضیه پژوهش53
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته ها و نتیجه­گیری
5-1- مقدمه54
5-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها54
5-3- نتیجه گیری نهایی60
5-4- استنتاج کلی از مرور پیشینه ها و مقایسه آن با پژوهش حاضر61
5-5- پیشنهادات پژوهش65
5-6- پیشنهاد برای پژوهش های آتی66
منابع و مآخذ67
پیوست 
چکیده انگلیسی 


 
عنوانصفحه
جدول (4-1) توزیع فراوانی پژوهش ها به تفکیک نوع پژوهش (طرح و پایان نامه)41
جدول (4-2) توزیع فراوانی انواع کلیدواژه ها بر حسب کیفیت آن (میزان انطباق با اصطلاحنامه پزشکی فارسی)42
جدول (4-3) توزیع فراوانی پژوهش ها بر حسب تعداد کلیدواژه های پیشنهادشده43
جدول (4-4) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک شوراهای پژوهشی محل تصویب44
جدول (4-5) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک سال45
جدول (4-6) توزیع فراوانی پایان نامه ها به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان46
جدول (4-7) توزیع فراوانی طرح ها به تفکیک وضعیت علمی مجری اول طرح تحقیقاتی47
جدول (4-8) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب نوع پژوهش48
جدول (4-9) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی برحسب رشته و مقطع تحصیلی دانشجو49
جدول (4-10) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای طرح ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی برحسب وضعیت علمی مجری اول50
جدول (4-11) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب شوراهای پژوهشی تصویب کننده51
جدول (4-12) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب سال52

 


 
عنوانصفحه
نمودار (4-1) درصد فراوانی انواع کلیدواژه ها بر حسب کیفیت آن ( میزان انطباق با اصطلاحنامه پزشکی فارسی)42
نمودار (4-2) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک شوراهای محل تصویب44
نمودار (4-3) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک سال45
نمودار (4-4) درصد فراوانی پایان نامه ها به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان46
نمودار (4-5) درصد فراوانی طرح ها به تفکیک وضعیت علمی مجری اول طرح پژوهشی47

 

 


چکیده

هدف: اطلاعات با شیوه های مختلفی چون فهرستنویسی و نمایه سازی سازماندهی می شوند. اصطلاحنامه ها بعنوان ابزار نمایه سازی به کار می روند. یکی از این اصطلاحنامه ها، اصطلاحنامه پزشکی فارسی است. هدف از پژوهش حاضر « تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87 » است.

روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل 2670 کلیدواژه برگرفته از 213 طرح تحقیقاتی و 551  پایان نامه است. روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها چک لیستی تهیه شده توسط محقق است.

یافته ها: نتایج نشان دهنده 89/20 درصد کلیدواژه مطابق با استاندارد، 45/77 درصد کلیدواژه نامطابق با استاندارد و 64/1 درصد کلیدواژه اعلام است. 8 درصد از کلیدواژه های نامطابق با استاندارد کلیدواژه های با املای نادرست بودند. یافته ها نشان دهنده تفاوت معنی دار بین میزان انطباق واژه های نمایه ای پژوهش ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و متغیرهایی چون سال و شورای پژوهشی تصویب کننده پژوهش بودند. همچنین بین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و رشته و مقطع تحصیلی دانشجو و بین میزان انطباق واژه های نمایه ای طرح ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و وضعیت علمی مجری اول آنها رابطه وجود دارد ولی از نظر میزان انطباق بین پایان نامه ها و طرح ها تفاوتی مشاهده نشد.

نتایج: نتایج، لزوم توجه به امر استانداردسازی نمایه ها بر مبنای اصطلاحنامه پزشکی فارسی را نشان داد. در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه شد.

کلیدواژه ها: مستندسازی کلیدواژه ها، پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، طرح های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

 

 

 


  • مقدمه

سازماندهی اطلاعات از دیرباز دارای اهمیت ویژه ای بوده است و در هر زمان بسته به نوع و ماهیت منابع اطلاعاتی، از شیوه های ابتدایی و دستی گرفته تا پیشرفته و رایانه ای برای سازماندهی آنها مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این ابداعات، فهرستنویسی، رده بندی، چکیده نویسی و نمایه سازی است که فرایند سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات را تسهیل نموده، سرعت می بخشد. (فتاحی، 79)

ارزیابی کیفیت نمایه سازی همیشه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه نظام های اطلاع رسانی داشته است. این ارزیابی معیاری برای اقتصادی بودن نظام اطلاع رسانی است. اگر این ارزیابی در مراحل اولیه ایجاد یک نظام اطلاع رسانی انجام شود بسیار مفید و اقتصادی است، زیرا در دراز مدت تجدید نظر در چنین امری بسیار مشکل و هزینه بر است. بنابراین معیارهای ارزیابی مطمئنی باید تهیه کرد و در همان ابتدای کار، نظام را از نظر نمایه سازی ارزیابی کرد. (فاگمن، 1374)

علاوه بر این در چند دهه اخیر نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات برای از میان برداشتن نارسایی ها و معایب موجود در واژگان طبیعی اقدام به کنترل واژگان یا مستندسازی نموده اند. نقش کنترل واژگان به هنگام ذخیره اطلاعات، انطباق واژه های در نظر گرفته شده با استانداردهاست که به منظور فهم روابط موجود میان واژه ها و یکسان سازی آنها صورت می گیرد. (فتاحی، 79)

در دانشگاههای مختلف کشور هر ساله اطلاعات بسیاری در قالبهای مختلف از جمله پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی تولید می شود. این منابع از نظر ماهیت پژوهشی و بکر بودن ارزش اطلاعاتی زیادی دارند که به منظور دسترس پذیر ساختن هر چه بیشتر آنها، این دسته از منابع اطلاعاتی در انواع مختلف بانکهای اطلاعاتی، نمایه شده و مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. از آنجا که نمایه و نمایه سازی در بازیابی اطلاعات از اهمیت چشمگیری برخوردار است، توجه به کیفیت و ارزیابی آن و ارائه معیارها و استانداردها، همواره مورد توجه محققان این حوزه بوده است. هدف از نمایه سازی، تسهیل در بازیابی رکوردها یا مدارک است. اصولاً پیشرفت امور آموزشی، فرهنگی و اقتصادی، بدون نمایه سازی صحیح اطلاعات غیرممکن است و هر نظام اطلاع رسانی بدون وجود نمایه ای مناسب، با شکست روبرو می شود. از این رو اهمیت ارزیابی آن آشکار می شود.

  • بیان مسأله

با توجه به کاربرد وسیع نمایه سازی در فعالیت های پژوهشی و نقش آن در بازیابی اطلاعات، مستند بودن آن عنصری لازم و ضروری است که در صورت عدم مستندسازی واژه های نمایه ای، مشکلات بسیاری در بازیابی اطلاعات وجود خواهد داشت.

مستندسازی نمایه ها فواید بسیاری دارد از آن جمله می توان به : ایجاد نظم در آنچه می تواند در وضعیت دیگری هرج و مرج تلقی شود، تضمین ثبات، رسیدن به درجه قابل قبولی از تعالی و ارتقاء خدمات مؤثر اشاره کرد. تمایل به بهبود کیفیت به تنهایی موجب ایجاد نظم نمی شود، بلکه احساس ضرورت و شناخت نیازها نیز در ایجاد و بکارگیری مستندها حائز اهمیت است. مستندکردن نمایه ها، هزینه ها را کاهش می دهد و اجرای آن می تواند از دوباره کاری ها بکاهد. برای مثال نمایه سازی مدارک اگر مستند شود می تواند یک بار انجام شده و کار هماهنگی میان مراکز مختلف را تسهیل کند. همچنین مستندسازی نمایه ها باعث ثبات و سازگاری در استفاده از نظام های واژگانی می شود. اگر مستندسازی در نظام نمایه سازی رعایت شود و استفاده کنندگان از نمایه ها با این مستندها آشنا شوند، مشکلات جستجو و بازیابی آنها کاهش می یابد. از دیدگاه نظری مقایسه نمایه ها با مستندهای منتشرشده، بهترین راه ارزیابی آنهاست. (تیموری خانی، 84)

تعداد صفحه : 98

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید