پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‏نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان

بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک

 (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

 

 

استاد راهنما :

دکترافشین باغفلکی

استاد مشاور

دکتر سید رضا حسنی

 

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان              صفحه
  
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش 
1-1.مقدمه3
1-2.بیان مساله4
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
1-4.اهداف مشخص پژوهش6
1-5. فرضیه های پژوهش

1-6.قلمرو پژوهش

7

7

1-7.اصطلاحات وواژه های پژوهش8
  
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 
2-1.مقدمه10
2-2.مبانی نظری11
 2-2-1. تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانک ها11
  2-2-1-1.دلایل بروز تورم11
  2-2-1-2.افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها11
  2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانک ها14
2-2-2.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات15
2-2-3.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانکی23
 2-2-3-1.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز24
 2-2-3-2.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا25
2-2-4.تغیرات نرخ سود  اعتبارات31
 2-2-4-1.تعریف اعتبارات31
2-2-5.متغیر های پولی و رشد نقدینگی33
 2-2-5-1.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی34
  2-2-5-2.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک34
2-2-6.بانک37
 2-2-6-1.چگونگی پیدایش بانکداری در ایران37
 2-2-6-2.بانک های خصوصی45
 2-2-6-3.بانکداری پس از انقلاب اسلامی45
2-2-7.بانک ملت50
2-3.پیشینه پژوهش51
2-3-1.پژوهش­های داخلی51
2-3-2.پژوهش های خارجی53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
3-1.مقــدمه57
3-2.روش پژوهش57
3- 3. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش58
3-4. جامعه و نمونه آماری59
3- 5. تعیین حجم نمونه60
3- 6. ابزار جمع­آوری داده­ها61
3- 7.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه62
3- 8. روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات64
3-9.ساختار پرسشنامه64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1.مقدمه 
4-2.آمار توصیفی پاسخ دهندگان66
4 –3. بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها67

4 4 .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

73

4 – 5 – 1 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

74

4 – 5 – 2 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

76
4 – 6 مدل کلی پژوهش77
4-7.بررسی فرضیات پژوهش94
4-8.یافته های جانبی96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 
5-1.مقدمه.103
5-2.نتایج پژوهش104
5-3.پیشنهادات106
5-4.پیشنهادهایی کاربردی108
.منابع109
پیوست 
پرسشنامه 

فهرست جدول­های پژوهش

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر63
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت67
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن69
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری68
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه70
آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف72
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم73
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده79
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده80
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی82
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی85
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز85
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات94
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات93
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با استفاده از آزمون فریدمن94
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش95
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش97
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش98
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش99

 

فهرست نمودار­های پژوهش

68نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
69نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
70نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
71نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

 

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف بانکها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری بوده است. تبلیغات فزاینده بانک­های کشور یکی از محدود نمادهای رقابت فزآینده در جهت کسب این سهم است. عمده پژوهش­هایی نیز که در زمینه رقابت­پذیری انجام شده است بیان کننده این حقیقت هستند. که سهم بازار نشان دهنده قدرت رقابتی شرکت­ها در بستر رقابتی آنهاست. در واقع یکی از مهمترین نمودهای رقابت در بازار امروزی سهم بازاراست. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی وشناسایی قرار می­گیرند. هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می­تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد. روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS وبا استناد به نرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و کارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. میزان حجم نمونه 100 می باشد. برای مشخص کردن  همگونی داده های تجربی با توزیع نرمال از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف  وتاثیر متغیر مستقل از رگرسیون خطی استفاده می کنیم آزمون معنی داری همبستگی با آماره ی آزمون تی-استیودنت 31 تحلیل واریانس با استفاده از آماره ی آزمون F انجام گرفته است. وبرای تعیین کارآیی مدل های برآورد شده از روش های کمّی ارزیابی نیز استفاده شده است. ودرنهایت این نتیجه حاصل شد که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تغییرات نرخ سود اعتبارات دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.

کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت کرمانشاه

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانکها تاثیرمی گذارند که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­کند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است.  در کل می توان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابت پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نماید.(صفری،1387) . رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می­شود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان­ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های  مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان­ها تاثیر عمده ای دارد(بیشنا و فیشر[1]، 2008) . هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی­گردد بلکه متضرر هم می شود. آنچه که حائز اهمیت است توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود. عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانک ها تاثیرگذارند. که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­کند(شورچولو پی[2] ،2009).  در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در کل می­توان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابت­پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می­نماید  (صفری ،1387). رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی پژوهش­گر می شود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل  تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد(ایکسو کوینک[3] 2009). وهر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می­شود. آنچه که حائز اهمیت است. توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود. این پژوهش  قصد دارد تا علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های ملت در کشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت  را ارائه نماید. به همین جهت در این پژوهش، در ابتدا با بررسی دقیق و عمیق ادبیات موضوع سعی شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذیری بازار بانک ها شناسایی گردد.

1-2.بیان مسأله

امروزه در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذینفعان را با عدم

اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکتها  که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود .رقابت پذیری تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد  هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد(یاوری،1385). برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می شود. یکی از مهمترین عوامل­ با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع خدمات  به مشتریان، مسئله شناسایی متغیر های اقتصادی و تلاش در جهت حفظ دراز مدت  ارتباط بانک ها با مشتریان(حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت سهم بازار بانک و برنامه ریزی دقیق و صحیح  برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی به­ خوبی احساس می شود. افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. و نقدینگی و نمادهایی که در رابطه با خلق و کنترل حجم پول ایجاد شده اند در حیات اقتصادی جوامع امروزی نقش به سزایی دارند. با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد.و یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است(صفری 1384).با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های مورد نیازی را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسایی شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با دیگر رقبای خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش  قرار  می­گیرد .

[1] – Bishnu and Fisher

[2] – Shurchuluu P.

1 – Fu ,Xiaoqing

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید