پایان نامه ارشد: ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : شیلات

عنوان : ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک

دانشکده شیلات و محیط زیست

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیلات

عنوان:

ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید (Rutilus frissi kutum Kamensky1901) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک

استاد راهنما:

 ولی اله جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- 2 فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………..10

1- 3 اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………12

2-1-1مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………..12

2-1-2 مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………………12

فصل سوم:مواد و روش کار

3-1مکان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………..19

3-2سازگاری…………………………………………………………………………………………………………………………19

3-2-1مرحله اول سازگاری…………………………………………………………………………………………………….19

3-2-2 مرحله دوم سازگاری…………………………………………………………………………………………………..20

3-3-1طرز تهیه گرانول­های آزمایشی………………………………………………………………………………………20

3-3-2ساخت گرانول­های حاوی عصاره شیرونومید…………………………………………………………………..21

3- 4 نمونه­های و شرایط انجام آزمایش……………………………………………………………………………………..22

3-5 انجام آزمایشات رفتار شناسی …………………………………………………………………………………………..23

3-6 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………25

فصل چهارم:نتایج

4-1 مقایسه پارامترهای رفتاری اسیدهای آمینه در غلظت­های مختلف…………………………………………..27

4-2 اثر غلظت بر پارامترهای رفتاری اندازه گیری شده……………………………………………………………….38

4-3 اثر غلظت بر تعداد ماهیان مصرف کننده………………………………………………………………………….43

4-4 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی………………………………………………………………………………43

4-4-1 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول­های شاهد…………………………44

4-4-2 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول­های عصاره شیرونومید……….45

4-4-3 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول­های حاوی اسیدهای آمینه……46

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1جدابیت چشایی و پاسخ­های رفت………………………………………………………………………………………52

5-2 آستانه تحریک چشایی………………………………………………………………………………………………………64

5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………68

5-4 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………69

5-5 پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………………………………………….69

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..71

چکیده:

پژوهش­ها نشان می­دهد اسیدهای آمینه اثر تحریکی بر سیستم چشایی ماهی­ها دارد. وجود این مواد در غذاهای آزمایشی باعث تغییر در رفتار غذایی ماهی ها شده و مصرف بیشتر غذا را در پی دارد. در مطالعه حاضر پاسخ­های رفتار چشایی بچه ماهی­های سفید (Rutilus frisii kutum) 5/0±1/5 گرمی به گرانول­های حاوی مقادیر مختلف اسیدآمینه­های متیونین، پرولین، سیستئین و اسیدگلوتامیک، و تعیین مطبوعیت چشایی آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گرانول های حاوی غلظت های مختلف این مواد، و شاهد تهیه و پاسخ ­های رفتار غذایی در مواجه با هریک از گرانول­ها ثبت گردید. بیشترین درصد مصرف به میزان 75 درصد، بالاترین شاخص مطبوعیت با 43/67 درصد، و 73 درصد در فاکتور مصرف غذا به ازای تلاش (خورده به تلاش)، در غلظت­01/0 مولار اسید گلوتامیک مشاهده شد، همچنین کمترین مقدار این پارامترها در غلظت­های مختلف سیستئین ثبت گردید. تکرار عمل قاپیدن در مواجه با اسیدهای آمینه مختلف، تفاوت معنی دار را نشان نداد(05/0P≥)، اما در غلظت بالای مواد، تعداد قاپیدن کاهش یافت. مدت زمان نگهداری گرانول­ها در دهان دارای همبستگی مثبت و معنی دار با شاخص مطبوعیت بود. در مقایسه با شاهد اسیدهای آمینه اسید گلوتامیک و پرولین در دسته اسیدهای آمینه جاذب برای ماهی سفید قرار گرفتند، سایر اسیدهای آمینه خنثی و یا دافع چشایی بودند. تفاوت در پاسخ چشایی گونه­ های مختلف ماهی به اسیدهای آمینه مشابه، به اختصاص گونه ­ای در ترجح چشایی نسبت داده شده است.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

تغذیه از فرایندهای اساسی برای بقای فرد و گونه است. با این حال روند انتخاب انواع غذاهای مناسب در ماهیان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است (هارا و زینلسکی[1]، 2007). رفتار غذایی از جمله رفتارهای پیچیده بوده و شامل چندین پاسخ رفتاری وابسته به غذا خوردن است،که عبارتند از: روش­های تغذیه، عادات تغذیه، فرآیند یافتن غذا، تکرار تغذیه و ترجیح غذایی است (ولکوف و پیتر،[2] 2006). رفتار ماهی در گونه­های مختلف متفاوت است. بطور کلی سه مرحله را در جستجوی غذا می­توان تشخیص داد که عبارتند از: تحریک، جستجو و مصرف (آتما1971[3]). شناخت رفتار های تغذیه‌ای در امر پرورش ماهی و همچنین ماهیگیری دارای اهمیت است (کاسومیان و داوینگ[4]، 2003).

بررسی رفتار غذایی، هدف تعداد قابل توجهی از مطالعات علمی با موضوع­ مربوط به نقش گیرنده های شیمیایی در یافتن منابع غذایی بوده است (مورسو[5] و کاسومیان،2010).

سیستم های حسی زیادی در رفتار غذایی ماهی شرکت دارند، اما نقش و اهمیتشان در مراحل مختلف رفتار غذایی متفاوت است. سیستم­های شیمیایی ماهیان شامل چشایی، بویایی و حس شیمیایی عمومی هستند، عملکرد حس چشایی توسط گیرنده­های موجود در جوانه های چشایی صورت می­گیرد. پاسخ­های بویایی به واسطه گیرنده های پروتئینی خاص موجود در غشای نورون­های گیرنده بیان می­شود، و بنابراین به لحاظ ساختار و عملکرد با حس چشایی و حس شیمیایی عمومی برابری می­کند. حس شیمیایی عمومی و سایر حس­های شیمایی دیگر احتمالا به وسیله ساختارهای عصبی غیر اختصاصی مانند انتهای عصب­های­ آزاد عصب­دهی می­شوند. در حالی که سیستم چشایی تنها سیستم حسی است که توسط سه عصب مغری عصب دهی می­شود که نشان دهنده اهمیت و نقش این سیستم است. اعصاب همه این سیستم­های حسی به­طور طبیعی به­وسیله مواد شیمیایی اختصاصی یا غیر اختصاصی تحریک می­شوند (هارا و زینلسکی2007). حس چشایی ماهیان به دو زیر سیستم چشایی تحت عنوان؛ چشایی خارج دهانی و چشایی داخل دهانی تقسیم می شود (کانوال و فینگر[6]، 1992). آزمایشات رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی نشان داده­اند که این دو سیستم در حساسیت ، دامنه تغییرات و ترکیبات ساختاری با هم فرق دارند (کاسومیان1997، کاسومیان و پروکوپواف[7]،2001).

 مطالعات رفتاری نشان داده اند موردی که به عنوان غذا انتخاب می­شود، بر اساس اطلاعات داده شده توسط هر یک از سیستم های حسی شامل بویایی، بینایی، شنوایی و اندام خط جانبی، سیستم چشایی خارج دهانی و گیرنده­های الکتریکی است، اما این حس­ها مناسب بودن غذا برای ماهی را تعیین نمی­کند، سیستم حس چشایی داخل دهانی ارزیابی نهایی را در فرایند تغذیه فراهم می­کند. به نظر می­رسد که تحریک سیستم چشایی خارجی واسطه­ی رفتارهایی مانند، قاپیدن، گاز زدن یا تکه کردن، بخصوص در ماهیان تغذیه کننده از کف باشد (گوماهر[8] و همکاران 1992). همچنین این امکان را به ماهیان می­دهد که مواد مضر را قبل از اینکه وارد دهان شود تشخیص دهند (هارا و زینلسکی2007). حواس بویایی و چشایی به عنوان حس شیمیایی اصلی در موجودات دریایی شناسایی شده­اند (کارلس[9] و همکاران، 2008). بویایی در اکثر ماهیان سیستم هدایت کننده در دریافت علائم شیمیایی و جستجوی غذا از راه دور است (داوینگ، 1986) و در تنظیم شکل‌های مختلف رفتار ماهی اهمیت دارد (کاسومیان ومورسی[10]، 2005). در مقابل عملکرد سیستم چشایی در مرحله نهایی رفتار غذایی و تعیین مناسب بودن غذای کشف شده است (کاسومیان و داوینگ، 2003).

حس چشایی از لحاظ زیست‌شناختی بیشتر در دو زمینه انتخاب مواد غذایی و راه‌اندازی ترشح غدد گوارشی اهمیت دارد، به‌طوری که موجود زنده نه تنها قادر است مواد غذایی مفید را از غیرمفید تشخیص دهد، بلکه به صورت شرطی در میزان ترشح غدد گوارشی تأثیر می‌گذارد (سید محمدی، 1389). زمانی که ماده غذایی قبل از پس زدن و یا قورت دادن در دهان حفظ می­شود را زمان نگه داری گویند، که طی آن جذابیت ماده غذایی تشخیص داده می­شود. طولانی بودن این مدت لزوما منجر به مصرف غذا نمی­شود (کاسومیان، 1997)، در این مدت غذا به قسمت کام انتقال داده می­شود، جایی که تراکم جوانه­های چشایی بیشترین مقدار است و تعداد آن­ها در سیم به 820 عدد در میلی متر مربع می­رسد (اوس[11] وهمکاران، 1997).

اندام محیطی وابسته به سیستم چشایی ماهیان، جوانه های چشایی می­باشند که درماهیان، نه­تنها در حفره دهانی، حلق، مری و آبشش­ها بلکه روی لب­ها، سبیلک­ها، باله­ها و روی کل سطح بدن در اکثر گونه­ها وجود دارند. به دلیل تغییرات فیزیکو شیمیایی آب، در زیست­گاه­های آب شیرین، تکامل جوانه­های چشایی موجود در سطح کمان­های آبششی ماهیان آب­های شیرین بیشتر است. جوانه های چشایی داخلی منشا درون­پوستی و جوانه های چشایی خارجی منشاء برون­پوستی دارند (کاپور[12] وهمکاران،     1975 ، ایشی مارو[13] 2005، هارا و زینلسکی 2007). فراوانی و توزیع جوانه های چشایی  در هر گونه متمایز است، توسعه ساختاری سیستم چشایی و ویژگی جوانه های چشایی در هرگونه به صورت معناداری با استراتژی و الگوهای تغذیه ای در ارتباط است (کاسومیان و پروکوپواف،2001).

ویژگی­های عملکردی سیستم چشایی ماهیان عمدتا به­وسیله روش­های الکتروفیزیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است (کاسومیان و داوینگ، 2003). مرکز توجه تحقیقات الکتروفیزیولوژیکی برای سه دهه برروی حساسیت اعصاب چشایی به اسیدهای آمینه بوده است (هارا و زیلینسکی، 2007). برای مشاهده رفتار ماهی به تحریک چشایی، از ثبت پاسخ‌های رفتاری ماهیان آزمایشی به پلت‌های مصنوعی حاوی عصاره هریک از ارگانیسم‌های غذایی یا اجسام وابسته به اسیدهای آمینه (ایزومر L چپ‌گرد) یا چهار مزه اصلی استفاده می­شود. در سیستم چشایی مهره داران، ترکیبات شیمایی محیطی به وسیله جوانه های چشایی دریافت می­شوند (ایشی مارو و همکاران، 2005)، در نتیجه سیگنال­ها از طریق اعصاب چشایی که سلول­های جوانه چشایی را عصب دهی می­کنند به سیستم اعصاب مرکزی منتقل می­شوند. ترجیح چشایی تقریبا ناشی از فرآیندی است که در سیستم عصبی مرکزی قرار گرفته است و مربوط به مکانیسمی در خود گیرنده‌های چشایی نیست (سپهری ، 1387). گونه­های ماهی به ترکیبات شیمیایی حل شده در آب مانند اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی، شکر، نوکلئوتیدها و اسیدهای صفراوی، با حساسیت بالا نسبت به پستانداران پاسخ می­دهند (هارا 1994، ایشی مارو و همکاران 2005؛کاسومیان، 1996). حضور یا عدم حضور این ترکیبات در غذا مشخص می­کند که غذا قاپیده، رها و خورده یا پس زده شود، همچنین تعیین می­کنند که چه مقدار از غذا مصرف شود (کاسومیان و داوینگ، 2003). به عنوان یک دیدگاه بیان شده است که گیرنده های چشایی نسبت به مواد مورد نیاز حساس می­شوند. ترجیح چشایی به این معناست که حیوانات بعضی از غذاها را به غذاهای دیگر ترجیح می‌دهند و به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک از این امر برای کنترل رژیم مصرفی استفاده می‌کنند (سپهری ،1387). علاوه بر این سیستم چشایی در دوری کردن از مواد مضر نقش داشته وحساسیت بالا به مواد تلخ مانند سموم دریایی دارد (هاراو زینلسکی،2007).

غذای ماهیان شامل انواع موجودات تغذیه­ای جانوری و گیاهی آبزی است. همه­ی این غذا­ها حاوی مقادیر قابل توجهی از اسیدهای آمینه آزاد هستنند. اسیدهای آمینه عملکردهای متعددی در سلول های زنده به عهده دارندو بصورت آزاد یا ترکیبی (نه به شکل پروتئین)، نقش مهمی در فرایندهای متابولیک بازی می­کنند (کریم زاده، 1380) مشخص گردیده است که اسیدهای آمینه نوع چپ گرد ( ال) به تنهایی یا بصورت ترکیبی، نوکلوتیدها و بتائین محرک بویایی و چشایی برای ماهیان باله دار محسوب می­شوند (هاراو زینلسکی2007). در ماهیان باله دار آب شیرین اسیدهای آمینه پاسخ­های الکتروفیزیولوژیکی قوی را در فعالیت نورون­های چشایی تحریک می­کنند (موری و کاپریو[1] 1992؛. بورکویز و سویرکویرا[2]، 1998)، بنابراین اسیدهای آمینه محرک­های کارامد برای انواع ماهیان دریایی و آب شیرین هستند (لامب و فینگر[3]، 1995)، درحالی که ایزومرهای نوع راست گرد (D) آن­ها فاقد اثر تحریکی بر ماهی و میگو هستنند (افشارمازندرانی، 1387).

 تعداد اسیدهای آمینه ای که به عنوان محرک عمل می­کنند محدودند و همه آن­ها، برای ماهی جذاب نیستند (کاسومیان و داوینگ 2003). پاسخ­های رفتاری یک گونه به هریک از اسیدهای آمینه متفاوت است، در حالی که بعضی از اسیدهای آمینه رفتار قاپیدن و خرد کردن را در ماهی القا می­کنند بعضی از اسیدهای آمینه باعث افزایش حرکت ماهی می­شوند. همچنین پاسخ­های رفتاری به اسیدهای آمینه مطلوب و غیر مطلوب متفاوت است، در اسیدهای آمینه مطلوب رفتارقاپیدن و بلعیدن مشاهده می­شود، در حالی که معمولا واکنش به اسیدهای آمینه نامطلوب پس دادن های مکرر است. گونه های مختلف ماهی رفتارهای متفاوتی نسبت به تحریک با اسیدهای آمینه مطلوب نشان داده اند، افزایش حرکت، جستجو در کف و نوک زدن به سنگریزه های کف بستر، از جمله رفتارهای بروز یافته در گونه­های مختلف ماهی است (هارا،2007).

مواد شیمیایی بر اساس تاثیری که بر رفتار غذایی ماهی دارند به سه دسته تقسیم می­شوند که شامل مواد محرک، مواد دافع و مواد خنثی است، هریک از این مواد با توجه به تاثیری که بر سیستم چشایی خارجی دهانی یا داخل دهانی می­گذارند، رفتار های متفاوتی را ناشی می­شوند. رفتارهایی که ناشی از تحریک سیستم چشایی خارج دهانی است شامل: قاپیدن، خرد کردن، تکه کردن و مکیدن ماده غذایی است، اما مواد محرک و مطلوب سیستم چشایی داخل دهانی باعث افزایش عمل بلعیدن می­شوند و مواد دافع، ماهی را وادار به رها کردن و پس زدن مواد غذایی می­کنند (کاسومیان وداوینگ، 2003). اسیدهای آمینه با توجه به گونه می­توانند از تاثیر دافع جاذب یا خنثی برخوردار باشند. حساسیت به اسیدهای آمینه در گرو‌ه‌های مختلفی از کپورماهیان، آزادماهیان، تاس ماهیان، روغن ماهیان و گربه ماهیان مورد مطالعه قرارگرفته است (کاسومیان، 1996؛ یعقوب[4] و همکاران، 2001). در این میان، دو راسته کپورماهیان و گربه ماهی شکلان در استفاده از سیستم چشایی بسیار تخصص یافته هستند. توزیع داخل دهانی و خارج دهانی جوانه­های چشایی ابزاری برای ماهیان فراهم می­کند که مواد غذایی را کشف و مواد غیر خوراکی و مضر را پس دهند (هارا و زیلینسکی،2007).

نتایج نشان می­دهد که ترجیح چشایی داخل دهانی به شدت اختصاصی است. طیف اسیدهای آمینه محرک و دافع و غلظت آستانه آن­ها(حداقل غلظت مورد نیاز برای دادن پاسخ چشایی معنی دار مثبت یا منفی به محرک­ها (کاسومیان و داوینگ، 2003) در گونه های متنوع ماهیان متفاوت بوده است (کاسومیان 1997). در گونه­های ماهیان وابسته به خانواده یا جنس­های مشابه، اسیدهای آمینه خاص، پاسخ­های چشایی داخل دهانی کاملا متفاوتی ایجاد کرده­اند. ارتباط بین ترجیح چشایی ماهیان با موقعیت سیستماتیک و اکولوژیکی آن­ها، تنوع فردی در یک گونه و اثرات فاکتور های متنوع زیستی و غیر زیستی بر ترجیح چشایی از جنبه­های است که باید مورد توجه قرار گیرد (کاسومیان و نیکولاو[5] 2002).

اندازه­گیری غلظت آستانه اسیدهای آمینه زمانی یک پارامتر مهم به حساب می­آید که از آن در ساخت جیره های غذایی استفاده شود و با توجه به اینکه با چه روش­ها و پارامترهایی تعیین شود دارای مقادیر متفاوتی است. در روش­های رفتار شناسی، هریک از پارامترهای رفتاری مانند تعداد قاپیدن، مدت نگهداری گرانول در دهان و میزان مصرف، مقادیر مختلفی از آستانه چشایی را ارائه می­دهند (کاسومیان وداوینگ2003).

اطلاعات درباره مطلوبیت مواد غذایی دانش پایه درفیزیولوژی ماهی را فراهم می­کند. بسیاری از الگوهای پاسخ چشایی در ماهی و نوع پاسخ به مواد چشایی مختلف در پرورش ماهی ونیز ماهیگیری اهمیت دارد. غذاهای مصنوعی غیر قابل قبول، که باعث مرگ و میر وسیع ماهیان می­شود، مشکل جدی در آبزی پروری ،بخصوص در پرورش لارو ماهیان دریایی است (کاسومان و داوینگ 2003). افزودن اسیدهای آمینه به جیره غذایی ماهیان در حال رشد اثرات سودمند در مصرف مواد غذایی و رشد ماهی داشته است (جعفری، 1387). افزودن محرک­ها نه تنها هدر رفت مستقیم غذاهای مصنوعی در پرورش ماهی را کاهش می­دهد بلکه تبدیل کارامد غذا برای رشد ماهی را آسان می­کند، زیرا مصرف بیشتر غذاهای جاذب با ترشح بیشتر آنزیم های گوارشی همراه است (تاکدا و تاکی[6]،1992).

ماهی سفید دریای خزر Rutilus frissi kutum)) از جمله ماهیان پرارزش شیلاتی بوده که مختص سواحل جنوبی دریای خزر است. در سال های اخیر به علت صید بی رویه و غیرمجاز، نسل این گونه با ارزش در معرض خطر قرار گرفته است. برای بقای نسل این گونه، بازسازی ذخایر و تکثیر نیمه مصنوعی و پرورش بچه ماهیان آن در ایران صورت گرفته و بچه ماهیان یک گرمی به رودخانه‌ها رهاسازی می‌شود (وثوقی و مستجیر، 1385). ماهیان قبل از رهاسازی با غذای دستی عادت داده شده و تا رسیدن به وزن مناسب از غدای مصنوعی تغذیه می­کنند. ماهی سفید از نظر رژیم غذائی جزء ماهیان همه چیز خوار بوده ولی برخلاف سایر ماهیان همه چیز خوار به دلیل کوتاه بودن طول روده دارای طیف غذایی محدودی می باشد. دانش ترجیح چشایی ماهی سفید علاوه بر فراهم کردن اطلاعات رفتاری و غذایی آن می­تواند در ساخت جیره مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

باتوجه به مطالب ذکر شده، در این پایان نامه سعی می­شود مطلوبیت چشایی و آستانه تحریک اسیدهای آمینه پرولین، متیونین، سیستئین واسید گلوتامیک با استفاده از مطالعات رفتار غذایی بررسی شود. اسیدهای آمینه فوق در گونه­های متعددی از کپور ماهیان، از جمله اسیدهای آمینه­ایی بوده­اند که در تحریک پاسخ­های رفتاری موثر بوده­اند.

[1]– Marui and Caprio

[2] – Bo´rquez and Cerqueira

[3] – Lamb and Finger

[4] – Yacoob

[5] – Nikolaeva

[6] – Takeda and Takii

[1] – Hara and Zielinski

[2]– Volkoff and Peter

[3]– Atema

[4] – Kasumyan

[5] – Marusov

[6]– Kanwal and Finger

[7]– Prokopova

[8] – Gomahr

[9] – Charles

[10] – Morsi

[11] – Osse

[12] – Kapoor

[13] – Ishimaru

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید