پایان نامه ارشد: تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآت ها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

گرایش : بیوتکنولوژی

عنوان : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

دانشگاه مازندران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پژوهشکده زیست فناوری صنعت ومحیط زیست

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

موضوع:

تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری

استادان راهنما:

دکتر فاطمه تابنده

دکترحسین عیسی زاده

 دکتر مهوش خدابنده

استاد مشاور:

دکتر قاسم نجف پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- مروری بر مطالعات پیشین

1-1- میکروارگانیسم­های تولیدکننده پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها ………………………………… 7

 1-2- کوپلیمرهای هیدروکسی­آلکانوات  ……………………………………………………….11

1-3- نحوه سنتز بیوپلیمرهای هیدروکسی­آلکانوات…………………………………………..14

1-4- منابع ارزان­قیمت کربنی در تولید پلیمرهای PHA …………………………………….

1-5- سنتز پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها در گیاهان………………………………………………….16

1-6- اندازه­گیری کمی بیوپلیمرها………………………………………………………………18

1-7- خواص فیزیکی و موارد استفاده پلیمرهای زیستی…………………………………… 19

1-8- قابلیت تجزیه­پذیری پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها……………………………………………..21

1-9- فرایند تولید پلی هیدروکسی آلکانوآتها………………………………………………….23

1-9-1- فرایند  غیر پیوسته……………………………………………………………………….23

1-9-2- فرایند نیمه پیوسته و پیوسته……………………………………………………………24

1-10- مدل سینتیکی رشد میکروارگانیسم…………………………………………………..28

1-10-1- بررسی سینتیک رشد در فرایند غیر پیوسته……………………………………….31

1  -11- تعیین ضریب انتقال اکسیژن  دربیوراکتور………………………………………………33

1-11-1- روشهای اندازه گیری  ………………………………………………………………….33

1-12- استفاده پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها در صنایع ………………………………………………36

1-13- کاربرد بیوپلیمر ها در نانوکامپوزیتهای پلیمری…………………………………………39

1-13-1-  انواع نانوکامپوزیتهای پلیمری ………………………………………………………..39

1-13-2- روش های ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمری …………………………………………41

فصل دوم- مواد و روش ها

2-1- میکروارگانیسم………………………………………………………………………………45

2-2- انتقال میکروارگانیسم از حالت یخ خشک به محیط کشت اولیه………………………47 

2-3- محیط نگهداری……………………………………………………………………………….47

2-4- محیط کشت تلقیح…………………………………………………………………………48

2-5- محیط کشت تخمیر………………………………………………………………………….48

2-6- آماده سازی کشت تلقیح………………………………………………………………….49

2-7- شرایط تخمیر ونمونه برداری……………………………………………………………….49

2-8-  تهیه منحنی کالیبراسیون وزن خشک سلولی- جذب……………………………..50

2-9-  تهیه منحنی­های کالیبراسیون جهت تعیین مقادیر منابع کربن……………………….51

2-9-1-  طرز تهیه محلول معرف DNS……………………………………………………..

2-9-2- رسم منحنی کالیبراسیون قندهای قابل تبدیل…………………………………….51

2-10- شرایط کروماتوگراف­گازی برای اندازه­گیری پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها…………………52

2-10-1- تهیه استاندارد داخلی……………………………………………………………….53

2-10-2- تهیه منحنی­های کالیبراسیون متیل­هیدروکسی­بوتیرات، متیل هیدروکسی­والرات  و متیل­ هیدروکسی­ هگزانوات…53

2-10-3- استخراج بیوپلیمر و آماده سازی نمونه برای تزریق به دستگاه GC…………..

2-10-4- روش شناسائی و تایید بیوپلیمر توسط 13C NMR،1H NMR ،. FT-IR……….

2-10-4-1- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) ……………………………………………55

2-10-4-2- طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) ……………………..55

2-11- فرایند بیولوژیکی جهت تولید بیوپلیمر درون سلولی در بیوراکتور………………56

2-11-1- فرایند کشت غیرپیوسته………………………………………………………….56

2-11-2- فرایندکشت نیمه پیوسته………………………………………………………….56

2- 11- 2- 1- فرایند کشت نیمه پیوسته با خوراک دهی ثابت منبع کربن ونیتروژن……57  

2- 11- 2- 2- فرایند کشت نیمه پیوسته با خوراک دهی متغیر  منبع کربن ونیتروژن…..57

2-11-3- تعیین ضریب انتقال اکسیژن در بیوراکتور………………………………………..57

2-12- تولید نانو کامپوزیت پلی هیدروکسی بوتیرات هیدروکسی والرات /هیدروکسی اپتایت…59

فصل سوم- نتایج و بحث

3-1- میکروارگانیسم Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034………………….

3-1- 1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی………………………………………………62

3-1-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن………………………………………63

3-1-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن ……………………………………..65

3-1-3- استفاده ازآب پنیر بعنوان تنها منبع کربن ……………………………………..66

3- 2- میکروارگانیسم  Cupriavidus necator DSM 545…………………………..

3-2-1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی ……………………………………………….68

3-2-1-2- بررسی تاثیر نسبت نیتروژن به کربن ………………………………………69

3-2-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن………………………………………73

3-2-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن………………………………………..74

3-2-4- استفاده ازملاس بعنوان تنها منبع کربن………………………………………..75

3-2-5- تاثیر استات بر رشد میکروارگانیسم و تولید بیوپلیمر………………………..77

3-2-5-1 -ترکیب ملاس و استات بعنوان منابع کربن……………………………………..77

3-3- میکروارگانیسم  Azotobacter beijerinckii DSMZ 1041………………………..

3-3-1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی…………………………………………………..80

3-3-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن……………………………………………82

3-3-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن…………………………………………83

3-3-4- استفاده ازآب پنیر بعنوان تنها منبع کربن…………………………………………..84

3-4- میکروارگانیسم Azohydromonas lata DSMZ 1123………………………………….

3-4-1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی………………………………………………………..85

3-4-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن…………………………………………….87

3-4-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن ……………………………………………88

3-4-4- استفاده ازآب پنیر بعنوان تنها منبع کربن ………………………………………….89

3-5- نتایج کلی مقایسه چهار میکرو ارگانیسم در تولید بیوپلیمر ………………………….92

3-6- بررسی سینتیک رشد میکروارگانیسم در تولید بیوپلیمر…………………………..92  

3-7- فرایند کشت غیر پیوسته در بیوراکتور…………………………………………………95

3-7-1- تعیین ضریب انتقال اکسیژن در بیوراکتور …………………………………………97

3-8- فرایند کشت نیمه پیوسته  با خوراک دهی ثابت در بیوراکتور……………………..98

3-9- فرایند کشت نیمه پیوسته  با خوراک دهی متغیر (پله ای) در بیوراکتور………….99

3-10- بازده بیومس …………………………………………………………………………..100

3-11- بهره دهی …………………………………………………………………………….102

3-12- بازده تولید ……………………………………………………………………………..103

3- 13- آزمایشهای تشخیصی جهت تایید بیوپلیمر تولید شده………………………105

3-13-1- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) ………………………………………………..105

3-13-2- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) ………………………….106

3-14- بررسی امکان استفاده از بیوپلیمر تولید شده در نانوکامپوزیتها………………..108

فصل چهارم-نتیجه گیری وپیشنهادات

4-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….113

4-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………116

مراجع …………………………………………………………………………………………117

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………..127

پیوستها………………………………………………………………………………………….128

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های   Azohydromonas lata  DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034  بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری میکروارگانیسم ها وانتخاب میکرو ارگانیسم هدف برای تولید بیوپلیمر، شرایط مناسب دما، سن تلقیح و شدت هم زدن برای هر میکروارگانیسم مشخص گردید. در شرایط بهینه هر یک از منابع کربنی به تنهایی مورد استفاده قرار گرفتند تا نوع و میزان بیوپلیمر تولیدی توسط هر یک تعیین گردد.  با توجه به نتایج به دست آمده C. necator  به لحاظ دارا بودن شرایط مطلوب (رشد مناسب وموثر بر روی محیطهای مورد نظر،ثبات  فعالیت بیولوژیکی نسبت به سایر میکروارگانیسم های مورد بررسی وبازده تولید قابل ملاحظه بیوپلیمر  ) به عنوان میکروارگانیسم مناسب جهت ادامه تحقیق انتخاب شد . در فرایند غیر پیوسته تولید بیوپلیمر در فلاسک با استفاده از C. necator  بر روی منابع گلوکز، فروکتوز و ملاس ، میزان تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات به ترتیب 3/3 ، 9/5 ، 3/1 گرم بر لیتر ومیزان بهره دهی بهترتیب 07/0 ، 08/0 ، 03/0 گرم بر لیتر بر ساعت بوده است . علاوه براین از استات ( استات سدیم با غلظت بهینه 10 گرم بر لیتر ) به عنوان مکمل منبع کربنی به همراه ملاس جهت تولید بیوپلیمر استفاده شد که منجر به تولید میزان 2/7 گرم برلیتر کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات/ هیدروکسی والرات شد. از کوپلیمر تولید شده میزان پلی هیدروکسی بوتیرات و پلی هیدروکسی والرات به ترتیب 9/6 و 32/0 گرم بر لیتر بود. در مرحله دوم با بررسی سینتیک رشد در فرایند غیر پیوسته وپیش بینی روند رشد و تولید محصول، فرایند غیر پیوسته و نیمه پیوسته در بیوراکتور جهت تولید بیوپلیمر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در فرایند غیر پیوسته بر روی گلوکز،  میزان پلی هیدروکسی بوتیرات 2/4 گرم بر لیتر به ازای مصرف 16 گرم بر لیتر منبع کربنی بود و ضریب انتقال  اکسیژن 16/0 بر ثانیه وشدت رشد ویژه میکروارگانیسم 17/0 بر ساعت به دست آمد. سپس فرایند نیمه پیوسته با استفاده از دو روش خوراک دهی ثابت و متغیر پله ای منبع کربن و نیتروژن در غلظتهای 300 و 10 گرم بر لیتر بررسی شد. میزان تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در خوراک دهی ثابت 2/8 گرم بر لیتر و در خوراک دهی متغیر 8/11 گرم بر لیتر به دست آمد که  حدود 40 درصد افزایش یافت . میزان بهره دهی فرایند های غیر پیوسته و نیمه پیوسته با خوراک دهی ثابت و متغیر به ترتیب 04/0 ، 085/0 ، 137/0 گرم بر لیتر بر ساعت بود. در مرحله سوم امکان تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری با استفاده از بیوپلیمر تولید شده مورد بررسی قرار گرفت . با استفاده از روش تثبیت در حلال ، محلول کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات/ هیدروکسی والرات  در کلروفرم به همراه نانوذرات هیدروکسی اپتایت قرار گرفت.نتایج حاکی از آن بود که تولید نانوکامپوزت با استفاده از اولتراسونیک نتیجه بهتری در بر داشت و نانوذرات بصورت یکنواخت بر روی سطح بیوپلیمر تثبیت گشتند.

مقدمه:

 استفاده از پلیمرها و پلاستیک ها در اغلب وسایل انسان از ریزترین آنها گرفته تا بزرگترین آنها انکار ناپذیر است. دلیل این استفاده وافر پلیمرها و پلاستیک ها در زندگی  انسان خواص بسیار زیاد آنها می باشد. مصرف سرانه پلاستیک در اروپا 60 کیلوگرم و در آمریکا 80 کیلوگرم در سال است [1]. علیرغم فواید فراوان پلیمرها و پلاستیک ها، استفاده از آنها باعث معضلات زیست محیطی فراوان شده است و همین امر باعث شده است که بشر به فکر تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر و تخریب زیستی پلیمرها و پلاستیک ها بیافتد.

مکانیسمهای درونی و توانایی خود تنظیمی طبیعت نمی توانند این آلاینده ها را تجزیه کنند چون با این مواد نا آشنا هستند. این امر موجب شده است بسیاری از کشورها شروع به توسعه پلاستیک های قابل تجزیه زیستی کنند. بر اساس یک تخمین، بیش از 100 میلیون تن پلاستیک هر ساله تولید می شوند. 40% از این مقدار به محل های دفن زباله منتقل می شود و چند صد هزار تن هر ساله به محیط های دریایی ریخته می شوند و در مناطق اقیانوسی تجمع می یابند. سوزاندن پلاستیک ها  یکی از گزینه ها در دفع پلاستیک ها می باشد؛ اما علاوه بر پرهزینه بودن خطرناک نیز می باشد[1-2].

پلاستیک هایی که کاملا تجزیه پذیرند، نسبتاٌ جدید و نوید دهنده اند که به خاطر بهره گیری از باکتریها برای تشکیل بیوپلیمر می باشد که عمدتاٌ شامل پلی هیدروکسی آلکانویت ها[1]، پلی لاکتیک اسیدها[2]، پلی استرهای آلیفاتیک[3]، پلی ساکاریدها[4]،  و یا ترکیبی از این مواد می باشند[1].

1- انواع پلیمرهای زیست تخریب پذیر

پلیمرهای زیست تخریب پذیر زیادی شناسایی شده اند و یکی از مهمترین آنها پلی هیدروکسی آلکانوات ها می باشد. استفاده از این گروه پلیمرهای زیست تخریب پذیر در کشاورزی و صنایع دارویی و غیره بسیار مورد توجه قرار گرفته است که دلیل آن سازگاری با محیط زیست و سامانه های حیاتی می باشد[2].

پلی هیدروکسی آلکانوات ها ،پلیمرهای زیست تخریب پذیر هستند و به صورت ذرات درون سلولی در میکروارگانیسم های مختلف تشکیل می شوند[3]. وزن مولکولی این پلیمرها در محدوده 105*2 تا  106*3 دالتون می باشد. وزن مولکولی بر حسب نوع میکروارگانیسم و شرایط رشد تغییر می کند[3].

یکی ازمهمترین پلی هیدروکسی آلکانوات ها، پلی هیدروکسی بوتیرات است. پلی هیدروکسی بوتیرات یک پلیمر خطی از 3-هیدروکسی بوتیرات است و در اندازه های مختلفی از ذرات در داخل سلول موجود است. پلی هیدروکسی بوتیرات به عنوان یک منبع ذخیره انرژی و کربن برای میکروارگانیزم می باشد و تحت شرایطی مثل محدودیت نیتروژن، فسفر، اکسیژن، یون ها و غیره در داخل سلول تجمع می یابد و با رفع این محدودیت ها پلی هیدروکسی بوتیرات تجزیه می شود. پلی هیدروکسی بوتیرات جامد به عنوان یک پلی استر ترموپلاستیک زیست تخریب پذیر مورد توجه قرار گرفته است زیرا خواص شبیه به خواص تعداد زیادی از پلاستیک های سنتزی معمولی دارد[4-6].

2- ویژگیهای پلی هیدروکسی آلکانوآتها

پلی هیدروکسی بوتیرات دارای خواص فیزیکی و شیمیایی شبیه به پلی اتیلن و پلی پروپیلن است و مانند پلاستیکهای معمولی در زمینه های متعددی قابل استفاده است. به عنوان مثال می توان آن را قالب ریزی کرد، توسط پرکن های غیر آلی تقویت کرد، به صورت رشته هایی به هم تابید یا به شکل ورق درآورد و دارای خواص آب بندی عالی است[7].

طی دو دهه اخیر پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ها بطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. آنها قابل تجزیه و سازگار با محیط‌زیست بوده و از منابع تجدید‌پذیر قابل استحصال می‌باشند. این خواص، آنها را بعنوان جایگزینی مناسب برای پلیمرهای مشتق‌شده از مواد نفتی معرفی می‌کند. بسیاری از گونه­های میکروارگانیسم که جزو اعضای خانواده Halobactericeae می­باشند قادر به تولید پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها می­باشند. تاکنون بیش 300 گونه از این میکروارگانیسم­ها شناسایی گردیده و تعداد آن مرتبا در حال افزایش می­باشد[8]. باکتریها قادر به سنتز طیف وسیعی از ترکیبات پلی­هیدروکسی­آلکانوات هستند و تقریبا 150 ترکیب متفاوت از پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها تاکنون شناسایی شده است. پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها که از سلولهای باکتریها گرفته می­شوند دارای ویژگیهای مشابه با پلاستیکهای متداول نظیر پلی­پروپیلن می­باشند[9].. پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ها را برحسب نوع مونومر به دو دسته می‌توان تقسیم نمود. دسته اول پلیمرهایی با زنجیره کوتاه هستند که دارای 3 تا 5 اتم کربن بوده و ترد و شکننده می‌باشند. دسته دوم، پلیمرهایی با زنجیره متوسط که دارای 6 تا 14 اتم کربن بوده و دارای خاصیت الاستیکی می‌باشند[10].

پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها در فرایند بیولوژیکی هوازی و در محدوده دمایی C° 60 و رطوبت 55% به کمپوست تبدیل می­گردند. مطالعات نشان داده است که در فرایند دفن بهداشتی[1]، 85 درصد پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها تجزیه می­گردد. پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها از گستره وسیعی از مواد اولیه همچون منابع تجدید پذیر (ساکاروز، نشاسته، سلولز) و منابع فسیلی (متان، نفت خام، لیگنیت)، محصولات فرعی (ملاس، آب پنیر، گلیسرول)، اسیدهای آلی مثل (اسید استیک، اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک) و دی اکسید کربن قابل استحصال می­باشند[11-12].

3- بیان مسأله

تنوع گسترده مونومرها در پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها طیف وسیعی از پلیمرها با خواص فیزیکی متفاوت ایجاد کرده است. پلی­هیدروکسی­بوتیرات حالت ترد و شکننده داشته و دارای کاربرد بسیار کمی می­باشد. پلی­هیدروکسی­آلکانوات­هایی که دارای زنجیره متوسط هستند خاصیت الاستیکی داشته و موادی سخت محسوب می­شوند که برای تولید لاستیک بسیار مناسب می­باشند. کوپلیمرهای پلی­هیدروکسی­آلکانوات شامل هیدروکسی­بوتیرات به همراه زنجیره­های بلندتر نظیر هیدروکسی­ والرات، هیدروکسی ­هگزانوات یا هیدروکسی ­اوکتانوات بوده و دارای انعطاف­پذیری بیشتری بوده و دوام بالاتری دارند. این ترکیبات قابلیت مصرف در طیف وسیعی از تولیدات نظیر بطری، خودتراش، پوششهای ضد آب و بسته­بندی مواد غذایی را دارا هستند[13].

در این تحقیق با استفاده  از منابع کربنی مختلف توانایی باکتریهای Cupriavidus necator DSMZ 545، Azotobacterbeijerinckii  DSMZ 1041  و  Azohydromonas lata DSMZ 1123   و درنهایت   Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034    در تولید بیوپلیمر هیدروکسی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله سوالاتی که سبب شروع این تحقیق گردید:

1- میزان تولید بیوپلیمر توسط باکتریهای مذکور بر روی منابع ارزان چگونه است؟

2- آیا باکتری های فوق توانایی تولید کوپلیمر را دارا هستند؟

3- تاثیر منابع مختلف کربن بر نوع و میزان پلیمر تولیدی چه میزان است؟

4- تاثیر منابع فسفر و نیتروژن در تولید بیوپلیمر به چه صورت است؟

5- کدام باکتری از میان باکتریهای مورد بررسی شرایط بهتری جهت تولید بیوپلیمر دارد؟

6- مدل سینتیکی رشد وپارامترهای سینتیک رشد چگونه می باشند؟

7- فرایند های مذکور در فرمانتورهای پیوسته و غیر پیوسته به چه صورت قابل اجرا می باشند؟

8- نرخ انتقال اکسیژن در فرایندهای بیولوژیکی مذکور چگونه است؟

9- آیا امکان استفاده از بیوپلیمر تولید شده جهت تولید نانوکامپوزیت  پلیمری وجود دارد؟

تحقیقات موجود نشان می­دهد که استفاده از منابع ساده در تولید پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها سبب تولید تنها یکی از مونومرها شده و پلیمر ترکیبی یا کوپلیمر ایجاد نخواهد کرد، بنابراین ضروری است که منبع کربن بصورت مخلوط و ترکیبی  یا از منابع دارای ترکیبات مختلف استفاده گردد.

4- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در زمینه بررسی امکان تولید مواد سازگار با محیط­زیست جهت کاهش اثرات منفی پلاستیکهای مشتق­شده از نفت خام صورت گرفته است. همچنین در این تحقیق از ضایعات ارزان قیمت جهت تولید بیوپلیمر استفاده شده است که این امر باعث کاهش آلودگی محیط زیست و همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید بیوپلیمر می شود .بنابر این تولید  پلیمر های زیست تخریب پذیر می­تواند راهگشای بسیاری از صنایع کشور، از جمله صنایع پزشکی ،داروسازی و بسته­بندی مواد غذایی باشد. در حال حاضر اینگونه مواد از کشورهای دیگر تهیه می­گردد.

[1] Sanitary landfill

[1]Polyhydroxyalkanoates (PHA)

[2] Acids  Poly Lactide (PLA)

[3] Aliphatic polyesters

[4] polysaccharides

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید