پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت¬ها و نسبت سودآوری آن¬ها در شرکت¬های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

عنوان:

ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حسین جباری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 2

ا-کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسأله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4) اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-5) سوالات تحقیق.. 7

1-6) فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-7) قلمرو تحقیق.. 8

1-8) روش انجام تحقیق.. 8

1-9) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9

فصل دوم. 12

2-مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

2-1) مقدمه. 12

2-2) تاریخچه مختصری از بورس  در جهان. 12

2-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران. 13

2-3-1) دوره نخست(1357-1346) 13

2-3-2) دوره دوم (1367- 1358) 14

2-3-3) دوره سوم(1383-1368) 14

2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) 15

2-4) تعریف بورس…. 16

2-5) موجودی مواد و کالا.. 18

2-6) ارزشیابی موجودی کالا.. 18

2-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی.. 19

2-7) مبانی ارزیابی موجودیها 22

2-8) گردش موجودی کالا.. 24

2-9) دوره گردش موجودیها 25

2-10) دوره وصول مطالبات… 26

2-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 29

2-12) دوره واریز بستانکاران. 29

2-13) هزینه­های قابل قبول مالیاتی.. 31

2-14) هزینه­های توزیع و فروش و اداری و عمومی.. 33

2-15) سرمایه در گردش…. 35

2-16) مدیریت سرمایه در گردش…. 36

2-17) پیشینه تحقیق.. 38

2-17-1) تحقیقات داخلی.. 38

2-17-2) تحقیقات خارجی.. 40

2-18 ) خلاصه و جمع بندی.. 45

فصل سوم. 49

3- روش شناسی تحقیق.. 49

3-1) مقدمه. 49

3-2) روش کلی و چارچوب تحقیق.. 49

3-3) جامعه آماری.. 51

3-4) حجم نمونه و کفایت آن. 51

3-5) روش نمونه گیری.. 52

3-6) ابزار جمعآوری دادههای تحقیق و کاربرد آن ها 53

3-7) روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 53

3-8) اعتبار و پایایی ابزارتحقیق: 54

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده­ها 56

3-9-1) روش های آماری: 56

3-9-2) مدل تحقیق و اجزای آن : 57

3-9-3) روش های رایانه ای: 59

3-9-4 ) تحلیل پیش فرض ها: 59

فصل چهارم. 63

4-یافته­های تحقیق.. 63

4-1) مقدمه. 63

4-2) توصیف داده­های تحقیق.. 63

4-2-1) توصیف جامعه و نمونه آماری.. 63

4-3) تحلیل یافته­های تحقیق.. 66

4-4) سایر یافته­های پژوهش…. 67

4-5) تحلیل روابط بین متغیرها 69

4-6) جمع بندی.. 71

فصل پنجم. 73

5-تلخیص، نتیجه­گیری و پیشنهادها 73

5-1) مقدمه. 73

5-2) خلاصه یافته­های تحقیق.. 73

5-3) نتیجه گیری.. 74

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 82

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق.. 82

5-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 83

5-5) محدودیت­های تحقیق.. 83

منایع و مآخذ 86

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت­ها و نسبت سودآوری آن­ها درشرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسئله و هدف تحقیق کاربردی و ازجهت روش استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. در تحقیق حاضر جامعه­ی آماری مورد بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در قلمرو زمانی 1386 الی 1390 است. از بین جامعه آماری در نظر گرفته شده تعداد 203 شرکت بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واریز بستانکاران، میانگین صنعت هر شرکت و نسبت«SGAE/SALES». و متغیر وابسته شامل نسبت­های سودآوری می­باشد. در این تحقیق روش تجزیه وتحلیل داده­ها شامل روش­های توصیفی از قبیل پارامترهای مرکزی هم­چون میانگین و میانه و شاخص­های پراکندگی هم­چون انحراف معیار، امید ریاضی، چولگی و کشیدگی و جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره، آزمون­های همبستگی وتحلیل واریانس استفاده می­گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد: بین دوره گردش موجودی کالا و نسبت سودآوری رابطه معنی­داری وجود دارد؛ بین متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واریز بستانکاران، میانگین صنعت و نسبت هزینه های فروش و عمومی و اداری به فروش خالص و نسبت سودآوری رابطه معنی­داری وجود ندارد؛ با توجه به نتایج آزمون رگرسیون می­توان گفت که متغیّر دوره گردش موجودی کالا با ضریب 439.0، متغیّر میانگین صنعت با ضریب 149.0 بر نسبت سودآوری شرکت­های مورد مطالعه در قلمرو پژوهش تأثیر می­گذارند.

مقدمه
همیشه ‌‌شکوفایی ‌‌و ‌‌پویایی ‌‌یک ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادی ‌‌مرهون ‌‌بهره­‌‌برداری ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسیعی ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌می­‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده­‌‌ها ‌‌نیز ‌‌به­عنوان ‌‌یک ‌‌ثروت ‌‌ملی ‌‌می­‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌همیشه ‌‌نشان­دهنده ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌کلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نقش ‌‌اساسی ‌‌و ‌‌بنیادی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مدیران ‌‌نیز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانایی ‌‌و ‌‌کفایت‌‌، ‌‌نیازمند ‌‌اطلاعات ‌‌برای ‌‌تصمیم­‌‌گیری‌، ‌‌هدایت‌‌، ‌‌کنترل ‌‌و ‌‌برنامه­‌‌ریزی ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌این ‌‌رابطه ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌به­عنوان ‌‌یک ‌‌سیستم ‌‌اطلاعاتی‌‌، ‌‌تامین­کننده ‌‌قسمت ‌‌عمده­‌‌ای ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌که ‌‌معمولا ‌‌مدیریت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌کارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتکا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالی‌‌، ‌‌غیر ‌‌ممکن ‌‌و ‌‌یا ‌‌لااقل ‌‌کم ‌‌نتیجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهایتاً ‌‌این­که ‌‌این ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهیه ‌‌و ‌‌تنظیم ‌‌صورت­‌‌های ‌‌مالی ‌‌می­‌‌باشد ‌‌که ‌‌استفاده ‌‌کنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلی ‌‌و ‌‌خارجی ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌منطقی ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌یاری ‌‌می­‌‌رساند‌‌.

البته ‌‌در ‌‌سال های ‌‌اخیر ‌‌تعاریف ‌‌حسابداری ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بیش­تر ‌‌این ‌‌تعریف­ها ‌‌ضمن ‌‌اهمیت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ویژگی ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالی، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصمیم ‌‌گیری ‌‌های ‌‌مالی ‌‌و ‌‌اقتصادی ‌‌تاکید ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌برای ‌‌اینکه ‌‌بتوان ‌‌فعالیت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌یک ‌‌واحد ‌‌اقتصادی ‌‌را ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نمود ‌‌باید ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بین ‌‌این ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌که ‌‌این ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌کند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌همیشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقایسه ‌‌معنی ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعی ‌‌پیدا ‌‌می ‌‌کنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هایی ‌‌که ‌‌برای ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌یک ‌‌شرکت ‌‌پیشنهاد ‌‌می ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌یابی ‌‌می باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌که ‌‌این ‌‌عمل ‌‌درک ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهیل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقریبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبی ‌‌برای ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌ها ‌‌می ‌‌باشد‌‌. ‌‌یک ‌‌تحلیلگر ‌‌باید ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هایی ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نماید ‌‌که ‌‌اطلاعات ‌‌مفید ‌‌و ‌‌مناسبی ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شرکت ‌‌ارائه ‌‌نماید‌‌. ‌‌زیرا ‌‌موفقیت ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌کاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحیح ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحلیلگر ‌‌بستگی ‌‌دارد. ‌‌باید ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌که ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رویداد‌‌ها‌‌ی ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌می ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالی ‌‌که ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلی ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌با ‌‌آینده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌گذشته ‌‌زمینه ‌‌ساز ‌‌آینده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هایی ‌‌که ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسی ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتایج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمایی ‌‌است ‌‌برای ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌آینده ‌‌(بررسی ‌‌های ‌‌حسابداری، ‌‌دانشکده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاییز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراکه ‌‌هدف ‌‌های ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌های ‌‌اطلاعاتی ‌‌استفاده ‌‌کنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌می ‌‌گیرد ‌‌(عالی ‌‌ور، ‌‌نشریه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌اساسی، ‌‌مرکز ‌‌تحقیقات ‌‌حسابرسی‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلی ‌‌گزارشگری ‌‌مالی‌‌، ‌‌بیان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادی ‌‌رویدادها ‌‌و ‌‌عملیات ‌‌مالی ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌برای ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌کمک ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصمیمات ‌‌مالی ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلی ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌است ‌‌که ‌‌محصول ‌‌نهایی ‌‌فرآیند ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌محسوب ‌‌می ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهیه ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌برای ‌‌این ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌استفاده ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌نسبت ‌‌نیز ‌‌وسیله ‌‌ای ‌‌برای ‌‌تعیین ‌‌رابطه ‌‌بین ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌که ‌‌بصورت ‌‌جزئی ‌‌و ‌‌کلی ‌‌و ‌‌یا ‌‌به ‌‌شکل ‌‌درصدی ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌می ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همین ‌‌رو ‌‌امکان ‌‌مقایسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌شرکت ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزیابی ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطورکلی ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبی ‌‌برای ‌‌ارزیابی ‌‌عملیات ‌‌مالی‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌اعتباری ‌‌و ‌‌تعیین ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قیمت ‌‌سهام ‌‌شرکت ‌‌ها ‌‌است ‌‌که ‌‌این ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمایه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شرکت ‌‌های ‌‌مشاوره ‌‌مدیریت ‌‌در ‌‌تعیین ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بکار ‌‌برده ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌می ‌‌تواند ‌‌ ‌‌برای ‌‌اندازه ‌‌گیری ‌‌کارآیی‌‌، ‌‌ریسک ‌‌و ‌‌سوداوری ‌‌مفید ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمی ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهیم ‌‌واحدی ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شرکت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌دیگر ‌‌کاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌کشورها ‌‌یکسان ‌‌نیست ‌‌و ‌‌با ‌‌یکدیگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌که ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌کاربرد ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌در ‌‌کشورهای ‌‌گوناگون، ‌‌ناشی ‌‌از ‌‌قوانین ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رویه ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گوناگونی ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامین ‌‌مالی ‌‌شرکت ‌‌ها ‌‌است ‌‌که ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداری ‌‌در ‌‌تمام ‌‌کشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسی­‌‌های ‌‌حسابداری‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاییز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشکده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.

تعداد صفحه : 100

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.