پایان نامه ارشد حقوق:توقیف اموال فکری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان:

توقیف اموال فکری

استاد راهنما:

دکتر مهدی زاهدی

استاد مشاور:

دکتر حمید عزیزی مرادپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. در واقع، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نکته حایز اهمیت در این رابطه این است که به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک اثر فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد.

در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران می‌توانند تقاضای صدور

 

قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را  برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبکاران می‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌های خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.

در این رساله، با توجه به کمبود  نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم  تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.

کلیدواژگان

مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.

 

 

فهرست مطالب

عناوین                                                                 صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………….1
الف- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………..1
ب- سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………..2
پ- پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………2

 

ت- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….2

 

ج- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….3

 

د- روش گردآوری اطلاعات و داده ها………………………………………………………….3
ن- تعریف مفاهیم و واژگان اصلی طرح………………………………………………………..3
و- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق……………………………………………………….4
ه- ساختار نگارش تحقیق ……………………………………………………………………………4

 

 

بخش اول: کلیات………………………………………………………………………………..6
فصل اول: تعریف مال و توقیف در فقه و حقوق ایران.7
مبحث اول: تعریف مال و اقسام آن………………………………………………………….7
گفتار اول: تعریف و انواع مال در فقه……………………………………………………………..8
بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………..8
بند دوم: تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………..8
الف – عین………………………………………………………………………………………………………………..10
ب- منفعت………………………………………………………………………………………………………………..12
ج – حق……………………………………………………………………………………………………………………13
گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی……………………………………………..16
بند اول: تعریف مال………………………………………………………………………………………………..16
بند دوم: انواع مال……………………………………………………………………………………………………18
الف: مال منقول و غیر منقول………………………………………………………………………………………..19
ب: مال مثلی و قیمی…………………………………………………………………………………………………..20

 

 

مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن……………………………………….22
گفتار اول:مفهوم توقیف……………………………………………………………………………………22
گفتار دوم: اقسام توقیف…………………………………………………………………………………..23
بند اول:اقسام توقیف بر حسب هدف…………………………………………………………………..24
الف- توقیف تامینی………………………………………………………………………………………………….24
ب: توقیف اجرایی……………………………………………………………………………………………………25
بند دوم: اقسام توقیف برحسب موضوع……………………………………………………………….28
الف- توقیف مال منقول…………………………………………………………………………………………….28
ب- توقیف مال غیرمنقول………………………………………………………………………………………….29
فصل دوم: مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن…………..32
مبحث اول: مفهوم و ماهیت مالکیت فکری………………………………………..32
گفتار اول: مفهوم مالکیت…………………………………………………………………………………32
بند اول: معنای لغوی…………………………………………………………………………………………….33
بند دوم: معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………………….33
الف- مالکیت ازمنظر فقهی………………………………………………………………………………………..33
ب- مالکیت از منظر حقوقی…………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری……………………………………………………………………35
مبحث دوم: ویژگی‌های مال فکری………………………………………………………..41
گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی به اموال فکری……………………42
بند اول: حق انحصاری ساخت……………………………………………………………………………42
بند دوم: حق انحصاری فروش……………………………………………………………………………43
بند سوم: حق ممانعت از واردات……………………………………………………………….44
گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی…………………………………………………….45
بند اول: حق نشر و تکثیر…………………………………………………………………………………….45
بند دوم: حق ترجمه…………………………………………………………………………………………….47
بند سوم:حق اقتباس…………………………………………………………………………………………….47
بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه…………………………………………………………..48
بند پنجم: حق عرضه و اجرا……………………………………………………………………..48
گفتار سوم: حقوق معنوی مالکیت ادبی……………………………………………………….49
بند اول: حق افشای اثر………………………………………………………………………………………..49
بند دوم: حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده…………………………………………………….50
بند سوم: حق تمامیت اثر…………………………………………………………………………………….51
بند چهارم: حق عدول…………………………………………………………………………………………52
بند پنجم: حق دسترسی به اثر……………………………………………………………………………..52
بخش دوم: بررسی امکان توقیف صور گوناگون مال فکری………………………………………………………………………. 

 

 

54

فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری……………………………55
مبحث اول: دیدگاههای موافق……………………………………………………………………..56
گفتار اول: حقوق اقتصادی مالکیت فکری………………………………………………….56
بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری………………………………57
الف- قابل نقل و انتقال بودن……………………………………………………………………………………58
1-    انتقال اختیاری…………………………………………………………………………………………….60
2-    انتقال اجباری یا قهری…………………………………………………………………………………63
بند دوم: موقتی بودن……………………………………………………………………………………………67
بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض………………………………………………………..70
گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری…………………70
مبحث دوم: دیدگاههای مخالف……………………………………………………….72
گفتار اول: عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری…………………………73
گفتار دوم:عینی بودن حقوق مال فکری………………………………………………..74
فصل دوم: شیوه های توقیف اموال فکری…………………..77
مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری…………………………………………….78
گفتار اول: عدم انتشار اثر…………………………………………………………………………85
گفتار دوم: انتشار اثر………………………………………………………………………………….87
مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت های تجاری و صنعتی…91
گفتار اول: توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی……………………………..93

 

بند اول: قابل توقیف نبودن حق کسب و پیشه و سرقفلی……………………………93
بند دوم: قابل توقیف بودن حق کسب و پیشه و سرقفلی…………………………….95
گفتار دوم: توقیف حق اختراع و علامت تجاری………………………………….98
گفتار سوم: توقیف سایر مصادیق مالکیت های صنعتی………………………..102
مبحث سوم: وضعیت مال فکری پس از انتقال قهری به طلبکاران…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

106

مبحث چهارم: روش های ارزشگذاری دارایی های فکری………..108
گفتار اول: رویکرد های ارزشگذاری دارایی های فکری………………………..108
بند اول: رویکرد بازار………………………………………………………………………………………….108
بند دوم: رویکرد هزینه‌ای…………………………………………………………………………………….109
بند سوم: رویکرد درآمدی……………………………………………………………………………………110
گفتار دوم: روش های ارزش گذاری انواع گوناگون دارایی فکری………….112
بند اول: فناوری……………………………………………………………………………………………………112
بند دوم: دانش فنی……………………………………………………………………………………………….113
بند سوم: حق اختراع…………………………………………………………………………………………….115
بند چهارم: علائم تجاری……………………………………………………………………………………..115
بند پنجم: اسرار تجاری………………………………………………………………………………………116
بند ششم: دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………..117
بند هفتم: سرقفلی…………………………………………………………………………………………..117
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………118
سیزده

منابع……………………………………………………………………………………………………………………

120

 

 

مقدمه

الف- بیان مسأله

در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف این‌گونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت می‌گیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکوم‌به از مال دارنده حق است می‌باشد.  همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آن‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص این اموال و رویه‌های قضایی موجود در این مورد می‌پردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهره‌برداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آن‌ها می‌باشد یا می‌توان استفاده همزمان محکوم‌له با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همین‌طور این‌که ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده می‌شود؟ و این‌که این توقیف دائمی است یا می‌تواند در این مورد موقت باشد؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :130 صفحه

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید