پایان نامه ارشد حقوق درباره:حق کودک در اطلاع از هویت بیولوژیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : حق کودک در اطلاع از هویت بیولوژیک 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

حق کودک در اطلاع از هویت بیولوژیک

استاد راهنما:

دکتر منصور امینی

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. أ‌

فصل نخست: کلیات پژوهش.. 2

الف- مقدمه.. 3

ب- بیان مسئله.. 5

پ- اهمیت و ضرورت  تحقیق.. 6

ت- سوالات تحقیق.. 7

ث- فرضیات تحقیق.. 7

ج- پیشینه تحقیق.. 7

چ- اهداف تحقیق.. 11

ح- جنبه نو آوری تحقیق.. 11

خ- روش تحقیق.. 12

د- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ناباروری و روش های درمان آن.. 14

2-1-علل ناباروری.. 15

2-1-1- علل ناباروری مردان.. 17

2-1-2-علل ناباروری زنان.. 17

2-2- تکنیکهای جدید در درمان ناباروری.. 18

2-2-1- روش باروری در داخل رحم (I.U.I).. 18

2-2-2-روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F).. 18

2-2-3- روش زیفت (Z.I.F.T).. 19

2-2-4- روش گیفت (G.I.F.T) 19

2-2-5- روش (I.C.S.I).. 19

2-2-6-روش های ویژه.. 19

2-2-6-1-اهدا گامت.. 20

2-2-6-2- اهدا جنین.. 20

2-2-6-3-رحم جایگزین.. 21

2-2-6-3-1-مـفهوم اسـتفاده از رحم‌ جایگزین.. 21

2-2-6-3-2-تقسیمات استفاده از رحـم جایگزین.. 22

2-2-6-3-2-1- جانشینی‌ در‌ بارداری.. 22

2-2-6-3-2-2- جانشینی با باروری مصنوعی.. 22

2-2-6-3-2-3- جانشینی‌ با اسـتفاده از جـنین اهدایی.. 23

2-2-6-3-2-3-1-فرایند اهدای جنین.. 24

2-2-6-3-2-3-2-تاریخچه اهدا جنین.. 25

2-2-6-3-2-3-3-ماهیت اهدای جنین.. 27

2-2-6-3-2-3-4-اهدای جنین و نظر فقها.. 30

الف-دلایل عدم‌ جواز‌ اهدای جنین.. 30

ب-دلایل جواز اهدای جنین.. 33

2-2-6-3-2-4- جـانشینی بـا استفاده از تخمک اهدایی.. 34

2-2-6-3-3- احکام تقسیمات استفاده از رحم جایگزین.. 35

2-2-6-3-3-1- حکم جانشینی در‌ بارداری.. 35

2-2-6-3-3-2- حکم جانشینی با‌ باروری‌ مصنوعی.. 36

2-2-6-3-3-3- حکم‌ جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین.. 37

فصل سوم: بررسی انواع حقوق کودکان.. 40

3-1- نسب.. 41

3-1-1-تعریف نسب.. 41

3-1-2-پیدایش نسب.. 42

3-1-3- اقسام نسب.. 44

3-1-3-1-نسب قانونی.. 45

3-1-3-2- نسب در حکم قانون.. 45

3-1-3-3- نسب غیر قانونی.. 46

3-1-3-4- نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی).. 47

3-1-4-طرق اثبات نسب.. 51

3-1-4-1- امارهی فراش.. 51

3-1-4-1-1-تعریف اماره ی فراش.. 52

3-1-4-1-2- شرایط اجرای اماره فراش.. 53

3-1-4-1-3-اعتبار اماره فراش.. 57

3-1-4-2-دلایل دیگر.. 58

3-2-حقوق مالی کودک.. 59

3-2-1- ارث کودک.. 60

3-2-2-نفقه کودک.. 61

3-3-حقوق غیر مالی کودک.. 63

3-3-1-حضانت.. 63

3-3-1-1-اولویت در حضانت و دلایل آن.. 63

3-3-1-2-شرایط حضانت.. 64

3-3-3- ولایت بر کودک.. 67

3-3-4- محرمیت.. 68

3-3-4-1-قرابت نسبی.. 69

3-3-4-2- قرابت سببی.. 69

3-3-4-3- قرابت رضاعی.. 70

3-4-حقوق معنوی کودک.. 72

3-4-1-حق هویت.. 72

3-4-1-1-حق نامگذاری.. 73

3-4-1-2-حق تابعیت.. 73

3-4-2-حق آزادی.. 74

3-4-2-1-حق آزادی اندیشه و عقیده.. 74

3-4-2-2-حق تمامیت جسم و روان.. 75

فصل چهارم: هویت و حق کودک در شناخت هویت خود.. 76

4-1-مقدمه.. 77

4-2-حق.. 78

4-2-1-مفهوم حق.. 78

4-2-1-1-حق- ادعا.. 78

4-2-1-2-حق- آزادی.. 78

4-2-1-3-حق- قدرت.. 79

4-2-1-4-حق- مصونیت.. 79

4-2-2-نظریه حق.. 81

4-2-3-حق(حق-ادعا) یا آزادی( حق-آزادی)؟.. 85

4-3-هویت.. 91

4-3-1-مفهوم هویت.. 91

4-3-1-1-مفهوم لغوی.. 92

4-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 92

4-3-2-منابع هویت.. 93

4-3-3-زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب.. 94

4-4-هویت کودک در حقوق ایران.. 96

4-4-1-عناصر هویت در حقوق ایران.. 97

4-4-1-1-نسب.. 97

4-4-1-2-ثبت احوال.. 99

4-4-1-3-سرپرستی کودک با حفظ هویت.. 100

4-4-1-4-اهدا جنین.. 102

4-4-2-ضمانت اجراهای حفظ هویت کودک.. 103

4-4-2-1-حمایت از هویت کودک در قانون مجازات اسلامی.. 103

4-4-2-1-1-دزدین طفل تازه متولد شده.. 103

4-4-2-1-2-عدم استرداد طفل.. 104

4-4-2-1-3-رها کردن طفل.. 105

4-4-2-1-4-ربودن طفل.. 105

4-4-2-2-حمایت از هویت کودک در دیگر قوانین.. 105

4-4-2-2-1-دروغ در خصوص هویت طفل.. 106

4-4-2-2-2-خرید و فروش کودک.. 106

4-4-2-2-3-قاچاق کودک.. 107

4-5-حق کودک بر هویت در اسناد بین المللی.. 107

4-5-1-کنوانسیون حقوق کودک.. 107

4-5-2-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی.. 108

4-5-3-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 109

4-5-4-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 110

4-5-5-اعلامیه اسلامی حقوق بشر.. 110

4-6-راهکارهای اسلام در حفظ حق کودک بر هویت.. 110

4-6-1-اعتراف به نسب و حضانت.. 111

4-6-2-تابعیت فرزند.. 112

4-6-3-نامگذاری.. 113

4-6-4-تأکید بر تشکیل و حفظ خانواده.. 114

4-6-5-عدم پذیرش و تأیید فرزندخواندگی.. 115

4-6-5-1-آیات.. 115

4-6-5-2-روایات.. 116

4-6-6-وجوب برداشتن لقیط(کودک گمشده).. 117

4-6-7-تحریم زنا و روابط نامشروع.. 118

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 121

نتیجه گیری.. 122

منابع و ماخذ.. 126

 

 

 

چکیده

استفاده از فناوریهای جدید در زمینه علوم پزشـکی در دهه های اخیر، بسیاری از نگرانیها را در مورد سلامت و بهداشت انسان کاهش داده است. ایـن فناوریها بـا رفع موانع سلامت افراد توانسته اند امید آنهـا را بـه داشتن حیاتی طولانی تر و با کیفیت بیـشتر برانگیزنـد. یکی از نگرانی هایی که همواره در طول تاریخ، زندگی شخصی و اجتماعی آدمیان را تحت تأثیر قرار داده، ناتوانی های جنسی و عدم امکان باروری زنان و مردان بوده اسـت. این نگرانی هم اینک به کمک انواع مختلفی از روش های تلقیح مصنوعی به طور عمده کـاهش یافتـه اسـت. با این حال قابل توجه است که مانند هـر فنـاوری دیگـری، روشهـای گونـاگون تلقـیح مصنوعی، خود موجب دشواریهای نظری و عملی شده و پرسشهایی برانگیخته اسـت. غالب ایـن پرسشها از حیطه پزشکی فراتر رفته و در زمینه های فلسفه اخلاق، روانشناسی، جامعه شناسـی، حقوق و فقـه نیـز بـروز یافته اند. در این نوشته، یکی از مسائل مهمی را بررسـی خواهیم کـرد کـه در پـی استفاده از روشهـای فوق در درمان نابـاروری شـکل گرفتـه است و پاسخ به اینکه آیا فرزندانِ حاصل از اهدای گامت و جنین، حقی بـر شناخت هویت بیولوژیک خود دارند یا خیر؟ لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده که موضوع فوق را از ابعاد مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قراردهد.

کلمات کلیدی: حق، هویت، بیولوژیک، کودک، اهدای جنین، ناباروری، گامت، تلقیح منصوعی

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

الف- مقدمه

انسان ماهیتاً موجودی اجتماعی و به اصطلاح مدنی بالطبع است. خداوند، خالق همه هستی، آنگاه که از کیفیت خلقت انـسان سـخن می گوید، به زندگی قبیله ای و اجتماعی او اشاره مـی کنـد: «یـا ایهـا الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنَّ أکرمَکم عنداالله اتقـاکم انّ االله علـیم خبیـر»، مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بـشناسید، گرامـیتـرین شـما نـزد خداونـد باتقواترین شماست، خداوند دانا و آگاه است(حجـرات، آیه13).

داشتن فرزند آرزوی هر زوجی می باشد و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره گروهی از خانواده ها به دلایل پزشکی از نعمت داشتن فرزند محروماند به گونه ای که حدود10الی15درصد از زوجها نابارورند و به این علت همواره در جستجوی روشهای مختلفی برای حل مشکلات ناباروری خود بوده اند، از نذر و نیاز و دعا تا توسل به انواع درمان های پزشکی و یا حتی پذیرش فرزند خوانده، لیکن در موارد بسیاری وجود چنین مشکلی در زوجین نابارور سبب جدایی آنان می گردد. امروزه با پیشرفت چشمگیر علم پزشکی، روشهای نوین بسیاری برای حل مشکل نازایی ارائه شده است(حسینی، 1390، ص 49).

تلقـیح مـصنوعی، پدیـدهای نـوین اسـت کـه مـی توانـد موانـع بارداری را مرتفع و در تولیـد نـسل بـه زوجـین، کمکـی شایان کند. آشکار است که رفع این موانع تا چه حـد در سلامت روحی، حفـظ نزدیکـی عـاطفی زوجـین و بقـای بنیاد خانواده مؤثر است. با این حال قابل توجه است که مانند هـر فنـاوری دیگـری، روشهـای گونـاگون تلقـیح مصنوعی، خود موجب دشواریهای نظری و عملی شده و پرسشهایی برانگیخته اسـت. غالـب ایـن پرسـشها از حیطه پزشکی فراتر رفته و در زمینه های فلسفه اخـلاق، روانشناسی، جامعـه شناسـی، حقـوق و فقـه نیـز بـروز یافته اند. یکی از پرسش های مطرح شده در این خصوص این است که آیا کودکان حاصل از روش های جدید بارداری حق شناخت بیولوژیک خود را دارند.

توضیح اینکه، گامت، به سلول جنسی نر(اسپرم) یا ماده (تخمک) گفته می شود و بنابراین اهـدای گامـت شـامل اهدای اسپرم یـا تخمـک اسـت. اهدای اسـپرم آنگـاه در مورد زوجی صورت می گیرد که شوهر به علت اخـتلال ژنتیکـی یـا عـواملی محیطـی چون شـیمی درمانی یـا پرتودرمـانی، فاقـد اسـپرمِ توانـا بـرای بـارور سـاختن تخمک باشد. در چنین شـرایطی، اسـپرم اهـدایی مـردی دیگر به روشهای مختلف در محیط آزمایشگاه به رحـم همسر منتقل می شود یا پس از لقاح داخـل آزمایـشگاهی انتقال صورت می گیرد. اهدای تخمک نیـز آنگـاه اعمـال می شود که زن به علت فقدان تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان، شیمی درمانی یا پرتو درمانی قـادر بـه تولیـد تخمـک نباشـد. در ایـن شـرایط، زن مـی توانـد داوطلـب دریافت تخمک زن دیگری باشـد. تخمـک اهـدایی همـراه بـا اسـپرم شـوهر مـی توانـد مـشکل ناباروری زوج را برطرف کند.  اهدای جنین در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که هر دو طرف دچار مشکلاتی مانند فقدان اسپرم یا تخمک ســالمند و گامــت اهــدایی را نیــز مــی پذیرنــد. راه حــل پزشکان برای این معضل، استفاده از جنین اهدایی است.  جنین اهدایی، حاصل ترکیب اسپرم و تخمک زوج قانونی دیگری است که پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حـداکثر پس از چهـار روز از زمـان لقاح بـه رحم زنِ نابـارور منتقل می شود(آخوندی، 1385، ص 27).

پیداست در اهدای گامت و جنین، کودک حاصل بـا یکـی از طرفینِ یا هر دو طرف زوج، پیونـد بیولوژیـک نـدارد، در اهـدای اسـپرم، مـرد و در اهـدای تخمـک، زن غایـب است؛ در اهدای جنین هر دو طرف بـه لحـاظ بیولوژیـک غایبند. زیـرا در اهـدای گامـت تنهـا یکـی از والدین بیولوژیک غایب است؛ اما در اهدای جنین، کودک حاصل، با پدر و مادری زندگی می کند که هر دو افرادی غیر از صاحبان سلولهای جنسی تشکیل دهنـده جنـین هستند. گفتنی است اگر زن علاوه بر عدم توان باروری، به عللی نظیر فقدان رحـم یـا نقـص در سـاختار آن، تـوان حمـل جنین را نداشته باشد، جنین اهدایی نه در رحـم او، بلکـه در رحم جایگزینِ زنِ دومی پـرورش خواهـد یافـت (پیشین، ص33).

در اینجــا ترکیبــی از دو روش اهـدای جنـین و رحم جایگزین را ـ که روش دیگری در درمان ناباروری است ـ شاهدیم. کودک  حاصـل از ایـن باروری نـه ارتبـاطی بیولوژیک با پدر و مادرِ پس از تولدش دارد و نـه حتـی در رحم مادر اهدا گیرنده گامت یا جنین، پـرورش یافتـه است. این کودک وضعیتی نظیر وضعیت کـودک فرزنـد خوانده دارد(عباسی، 1384، ص 192).

با این حال، مسأله این است که حق کودک در شناخت هویت بیولوژیک خود دقیقاً به چه معنا و تا چه حد موجـه و قابـل دفـاع اسـت. لذا در این پژوهش قصد تشریح و توضیح این مسئله را داریم.

ب- بیان مسئله

انسان موجودیست اجتماعی و در بستری به نام خانواده رشد می کند. با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در تشکیل جوامع بشری و توصیه اسلام بر حفظ و قوام این بستر یکی از عوامل حفظ بنیان که داشتن فرزند است، به عنوان اصلی ترین رکن وجودی خانواده متبلور می گردد. این جنبه از ازدواج که دیگر جنبه های آن تحت تاثیر قرار داده عدم توانایی زوجین یا یکی از آنان در تولید مثل باعث ایجاد خلل در زندگی انان و در برخی موارد نافرجام ماندن آن می گردد. در سالیان اخیر امار رو به رشد زوجین نابارور از یک سو و پیشرفت دانش و فناوری های نوین علوم پزشکی و گسترش روش های درمانی در این خصوص از سوی دیگر ناباروری را به عنوان یک بیماری در اکثر قریب به اتفاق موارد درمان پذیر نموده است. برخی از جنبه های این روند موجب طرح مسائلی نوین در ابعاد حقوقی و فقهی گردیده است. از این منظر پاسخ به برخی شبهات منجمله اینکه فرزندان ناشی از روش های نوین باروری حق شناخت هویت  بیولوژیک خود را دارند یا خیر؟ آیا دانستن و در اختیار قرار ندادن این اطلاعات منافاتی با خود مادی و معنوی شناخته شده برای طفل دارد یا خیر؟ و اینکه صحیح تر به نظر نمی رسد که بر اساس اصل عدالت و ضرورت اخلاقی و جلوگیری از ازدواج با محارم این حق را یک حق قانونی بدانیم. سوالاتی از این گونه همزمان به بکارگیری تکنیک های جدید باروری در حوزه حقوق و اخلاق اذهان را به خود مشغول کرده که لازمه پاسخ این شبهات تحقیق و تفحص در این باره می باشد.

پ- اهمیت و ضرورت  تحقیق

همواره تحولات و تغییرات سریع در جوامع بشری و گستردگی علم و تکنولوژی از جمله راه های درمان ناباروری شبهات جدیدی را پدید آورده که قطعا این شبهات ریشه در علوم اخلاقی و هنجارهای دینی فرهنگی و اجتماعی و ……..می باشد. از جمله این مسائل مطرح شده حق شناخت بیولوژیک فرزند می باشد که در صورت حق شناخت کودک قلمرو وسیعی از زندگی کودک را تحت تاثیر قرار داده و آثار حقوقی بسیاری بر آن بار می شود. از این رو نظر به افزایش ناباروری در زوجین شایسته است با بررسی جامع در این خصوص تبعات متعدد این موضوع در حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و پرسش های ایجاد شده در حوزه های مختلف علوم انسانی با پاسخ های در خور از سوی صاحبنظران این حوزه مواجه گردد. چه بسا نپرداختن به شبهات یاد شده در آینده خانواده ها و جوامع بهبود یافته از آسیب ناباروری را با آسیب های تبعات بحران ناشی از عدم حل و فصل پیامد های ذهنی و اخلاقی این گونه روش های نوین مواجه سازد.

ت- سوالات تحقیق

از آنجا که علم حقوق امری اعتباریست، نه واقعی و تکوینی، طبعا موضوعات مختلف آن وقتی به بوته عمل نهاده می شوند، سوالات متنوع و نوعی را مطرح می سازد که نگارنده در این تحقیق درصدد پاسخگویی به پاره ای از آن هاست

1-آیا عدم اطلاع کودک از هویت بیولوژیک منافاتی با حقوق شناخت شده کودک دارد یا خیر؟

2-دیدگاه فقه و حقوق در رابطه حقوق مالی و معنوی طفل چیست؟

ث- فرضیات تحقیق

فرضیه این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

حق شناخت هویت بیولوژیک کودک را باید یک حق قانونی بدانیم.

ج- پیشینه تحقیق

موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهای مختلفی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

 1. مقاله حق بر شناختن پدر و مادر بیولوژیک توسط دکتر محمد راسخ در فصلنامه باروری و ناباروری چپاپ گردید. وی بیان داشت که، بـه رسـمیت شناختن حق بر شناختن ریشه بیولوژیک به معنای قوی آن، حتی به لحاظ عملی قابل دفاع باشد. حداقل این است که نباید این حق را به این معنا، قاعدهای رسمی برشمرد ِ زیرا پیامدهای مـضرِ آشـکار آن، بـسی بـیش از منـافع احتمالی یا فرضیاش است. به علاوه، قبول و به رسمیت شناختن این حق ادعا، دشواریهای اجتماعی مهیبـی را نیز برمی انگیزد. سرنوشت مسائلی نظیر «ارث» با قبـول حق ادعای شناختنِ والدین بیولوژیک، دچار ابهام هایی می شود که پیامدهای آن میتواند ناهنجاریها، اختلافـات حقوقی و حتی خشونت های اجتماعی بسیاری را موجب شود. این، یکی از دلایلـی اسـت کـه در رد حـق «حـق بر شناختن والدین بیولوژیک» مطـرح می شود. ایجاد این بحرانهای اجتماعی و درنظرگرفتن تکـالیفی خاص برای افراد جامعه و دولت، خود حاجت به دلایلـی موجه دارد که در دست نیست. اینک، با در نظر گرفتن دو رویکرد از رویکردهای عمـده در فلسفه اخلاق، یعنی وظیفه گرایـی و پیامـدگرایی، می توان گفت نفی حقِ بر شـناختنِ ریـشه بیولوژیـک بـه معنای قوی آن، هم بـه دلایـل وظیفـه گرایانـه و هـم بـه دلایل پیامدگرایانه ، ممکن و قابل دفاع است. با این حـال، حـق بـر شـناختن ریـشه بیولوژیـک را بـه معنای ضعیف آن تصدیق کردیم که نوعی حـقـ آزادی محسوب می شود و بر توانایی فـرد، در جـست و جـوی شخصی اش دلالت می کند. مطابق این معنا، فردی که بـه اختیار در پی ریشه بیولوژیک خـود اسـت مـیتوانـد بـه نزدیکـان، پزشـکان و روانشناسـانی مراجعـه کنـد کـه تصور میکند میتوانند کمکی بـه او کننـد. امـا او مجـاز نیست با توسل به این حق آزادی دیگران را تحت فشار و تکلیف قانونی قرار دهد. دیگران «میتوانند» با درنظـر گرفتن موقعیت روانی خاص فرد و حقوق خانواده به او کمک کنند.
 2. مقاله بررسی حق کودک بر هویت در اسلام و اسناد بین المللی توسط محدثه معینی فر در پایگاه تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که، حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی
  را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ اما با بررسی قوانین کشورهای مختلف، میتوان دریافت که بسیاری از کشورها با اینکه به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اند، چندان به حق بر هویت کودک توجهی ندارند. به نظر می رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آنکه بستر نادرست قوانین هدایت کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای
  گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می کنند، اما بدان پایبند نمی مانند. یکی از حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک برشمرده شده است، حق بر هویت اوست. این حق در موقعیت های مختلفی برای وی در این کنوانسیون شناسایی شده است. کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند، باید آن را در قوانین فعلی خود لحاظ کنند. ایران نیز از جمله آن کشورهاست. در این راستا و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، منابع اسلامی می توانند به وضوح حدود این حق و چگونگی لحاظ آن در قوانین فعلی کمک نمایند. لازم به ذکر است که اسلام حقوق بیشماری را برای کودک در دورانهای مختلف زندگی برشمرده است که خود میتواند کنوانسیون مستقلی برای حقوق کودک به شمار آید، مثلاً قبل از ولادت کودک، به مواردی مانند انتخاب همسر در ازدواج والدین، انگیزه ازدواج، کیفیت انعقاد نطفه و مواظبت از جنین اهمیت می دهد و در دوران نوزادی نیز حقوقی مثل اعتراف به نسب و حضانت، امنیت طفل، تابعیت، نامگذاری، غسل نوزاد، شیر مادر و ممنوعیت آزار رسانی به نوزاد را مطرح می نماید. اسلام همچنین در دوران کودکی حق تربیت و محبت و بازی با کودک را از حقوق وی می داند و در دوره های نوجوانی و جوانی نیز حقوقی را برای وی برمی شمرد.
 3. مقاله حقوق کودکان در اهدای گامت توسط سید طه مرقاتی در فصلنامه پایش ارائه گردید. وی بیان داشت که، حقـوق کودک، خواه در تولد با روش متداول و خواه روش مصنوعی با استفاده از عوامل بیگانه، به چند دسته کلی قابل تقسیم است:
 4. بهره مندی کودک از وجود زوجینی که پدر و مادر حکمـی او به شـمار مـی آینـد.
 5. برخـورداری از ارث یـا مـالی کـه بتوانـد جایگزین ارث باشد.
 6. حضانت و نگهداری طفل در دوران طفولیت از سوی والدین یا کسانی که در حکم آنان هستند.
 7. تـأمین نفقـه کودک در دوران نیازمندی او از جانب والدین حقیقی یا حکمی او و
 8. قرار گرفتن تحت ولایـت کسانی که می توانند قانونا ولی او به شمار آیند.
 9. مقاله درمان ناباروری و رازداری در اهدای گامت توسط سید محمد علی پورپخش در فصلنامه اخلاق پزشکی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که، از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفتهای چشمگیری در زمینه پزشکی تولید مثل بوده ایم. از مهمترین و بحث انگیزترین این موارد، می توان به تولد اولین فرزند حاصل از لقاح خارج رحمی اشاره کرد. شاید تا سه دهه قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله یک امر ناممکن و انقطاع نسل محسوب می گردید. شناسایی علل ناباروری و گسترش تدریجی تکنیکهای درمان ناباروری از تحریک
  تخمک گذاری تا اهدای گامت، اهدای جنین و رحم جایگزین امکان درمان بیشتر ناباروریها را فراهم ساخت.
  تولد لوئیس براون به عنوان اولین کودک ناشی از لقاح آزمایشگاهی در سال ،1978آگاهی مردم از درمانهای نوین ناباروری افزایش یافت. از آن سال روشهای جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیکها، امید به حاملگی را در زوجینی که علیرغم درمانهای متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت به طور تقریبی بیش از هشتاد میلیون زوج در جهان و بیش از یک و نیم میلیون زوج ایرانی نازا هستند. با پیشرفتهای اخیر در زمینه استفاده از روشهای کمک باروری، سالانه تعداد زیادی کودک در کشورهای مختلف ازراه اهدای گامت متولد می شوند.

چ- اهداف تحقیق

طرح بحث و انتخاب عنوان در حق شناخت هویت بیولوژیک کودک برای موضوع پایان نامه :

اولا: از این روست که نوشته های فقهی و حقوقی درباره این موضوع اندک است و انتظار می رود این نوشته به سهم خود کمکی باشد در تلاش برای پاسخ به سوالات مطرح شده در این حوزه.

ثانیا: هدف این است که این مسئله از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت آن از منظر فقه و حقوق دقیقا مشخص و مبرهن گردد، همچنین وضعیت حقوقی آن در دیگر کشورها در مقایسه با حقوق داخلی روشن گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 155

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید