پایان نامه ارشد: رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : بیمه

عنوان : رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

عنوان:

رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نادر مظلومی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مجتبی محمودزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول……………………………………. 1

1.1.       مقدمه……………………………………. 2

1.2.      بیان مسئله……………………………………3

1.3.      اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………… 4

1.4.      پرسش اصلی پژوهش………………………………………. 5

1.5.      چارچوب نظری پژوهش………………………………………. 5

1.6.      گزاره‌های پژوهش…………………………………… 7

1.6.1.        فرضیه‌های پژوهش……………………………………7

1.6.2.       هدفهای پژوهش یا نتایج مورد انتظار……………………….. 7

1.7.      روش کلی پژوهش………………………………………. 7

1.7.1.       جامعه آماری پژوهش………………………………………. 7

1.7.2.       قلمرو زمانی پژوهش………………………………………. 8

1.7.3.      روش نمونه‌گیری و تخمین حجم جامعه………………………. 8

1.7.4.       روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن……… 8

1.7.5.       روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها…………………………………… 8

1.8.      شرح واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………9

1.9.      بخش دوم: آشنایی با شرکت‌های بیمه………………………….. 10

1.9.1.        تعداد کارکنان صنعت بیمه کشور برحسب تحصیلات و سنوات خدمت در سال 1392…..10

فصل دوم……………………………………. 12

2.1.    مقدمه……………………………………13

2.2. سرمایه فکری……………………………………… 14

2.2.1. اهمیت سرمایه فکری……………………………………… 16

2.2.2. اجزای سرمایه فکری……………………………………… 17

2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی)………………………….. 17

2.2.2.2. سرمایه رابطه‌ای…………………………………….. 18

2.2.2.3. سرمایه انسانی…………………………………….. 19

2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی…………………………….. 19

2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی……………………………………… 22

2.3.2.  تعریف عملیاتی سرمایه انسانی………………………………… 24

2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی……………………………………… 25

2.3.4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی…………………………….. 28

2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش………………….. 30

2.3.6.  تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت…………….. 31

2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف……. 32

2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی………………………………. 33

2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه……………………………………. 36

2.4. تاریخچه شایستگی……………………………………… 38

2.4.1.  تفاوت competence و competency…………………………..

2.4.2.  مفهوم شایستگی……………………………………… 39

2.4.3.  مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها…………………… 41

2.4.4.     ابعاد شایستگی……………………………………… 42

2.4.5.     الگوهای شایستگی……………………………………… 43

2.4.5.1.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ………………………………………. 43

2.4.5.2.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ…………………………… 44

2.4.5.3.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ…………………………………… 46

2.4.5.4.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ……………………………. 47

2.4.5.5.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ…………………………….. 49

2.4.6.     توسعه الگوهای شایستگی……………………………………… 51

2.4.7.     سطوح شایستگی……………………………………… 52

2.4.8.     مفهوم شایستگی‌محوری……………………………………… 52

2.4.9.     شناسایی شایستگی‌های محوری……………………………. 55

2.4.10.   اهمیت شایستگی‌محوری……………………………………… 55

2.4.11.   شایستگی‌محوری در نیروی انسانی…………………………… 57

2.4.12.   شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی………………… 58

2.4.13.   ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری……59

2.5.     عملکرد……………………………………. 59

2.5.1.     عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد………………………….. 60

2.6.     عملکرد شغلی……………………………………… 60

2.6.1. ابعاد عملکرد شغلی……………………………………… 63

2.6.1.1. عملکرد وظیفه‌ای…………………………………….. 63

2.6.1.2. عملکرد زمینه‌ای(متنی)…………………………………… 63

2.6.1.3. عملکرد انطباقی…………………………………….. 64

2.7.     بخش دوم: پیشینه پژوهش………………………………………. 66

2.7.1.     پژوهش‌های داخلی……………………………………… 66

2.7.2.     پژوهش‌های خارجی……………………………………… 69

2.8.     بخش سوم: صنعت بیمه……………………………………. 71

2.9.     نتیجه‌گیری……………………………………… 73

فصل سوم……………………………………. 76

3.1. مقدمه……………………………………. 77

3.2.  روش پژوهش………………………………………. 77

3.2.1.  روش پژوهش براساس هدف……………………………………… 78

3.2.2 روش پژوهش بر اساس ماهیت روش………………………………. 78

3.3. جامعه آماری……………………………………80

3.4.  نمونه آماری…………………………………… 80

3.5.  روش نمونه‌گیری…………………………………… 80

3.6.  حجم نمونه……………………………………81

3.7.  روش گردآوری اطلاعات……………………………………… 81

3.7.1. مطالعات کتابخانه‌ای……………………………………… 82

3.7.2. پژوهش‌های میدانی……………………………………… 82

3.8.  تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه………………………………. 83

9.3. تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه………………….. 84

3.10.  روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها…………………………………… 85

3.11. مدلسازی معادلات ساختاری…………………………………… 86

3.11.1.   تحلیل عاملی……………………………………… 88

3.11.2    تحلیل مسیر……………………………………. 89

3.12. مراحل عمومی آزمون فرض آماری…………………………………… 90

3.13.   نتیجه‌گیری و خلاصه فصل سوم…………………………………… 91

فصل چهارم……………………………………. 92

4.1.      مقدمه……………………………………. 93

4.2.     آمار توصیفی……………………………………94

4.2.1.       جنسیت……………………………………… 94

4.2.2.      سن…………………………………….. 95

4.2.3.      تحصیلات……………………………………… 96

4.2.4.      سابقه خدمت…………………………………… 97

4.2.5.      سمت سازمانی……………………………………… 98

4.3.     آمار استنباطی…………………………………… 99

4.3.1.      آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش……………………… 99

4.3.2.      ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………… 100

4.3.3. ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل……………………………….. 101

4.3.3.1.      تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی………101

4.3.3.2.      تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان…….103

4.3.3.3.      تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی………………… 106

4.3.4.     معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری………………….. 108

4.3.5.     مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………… 111

4.3.5.1.      رتبه‌بندی شاخص‌های پژوهش………………………………………. 114

4.3.6.     معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری………………………………. 115

4.3.7.     آزمون فرضیات…………………………………… 115

4.3.7.1.      فرضیه اصلی…………………………………….. 116

4.3.7.2.      فرضیات فرعی…………………………………….. 116

4.3.8.     بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش………..118

4.3.8.1.      تحلیل تاثیر تحصیلات بر متغیرهای پژوهش…………………. 118

4.3.9.     خلاصه فصل چهارم…………………………………… 119

فصل پنجم…………………………………….. 120

5.1.     مقدمه……………………………………. 121

5.2.     مروری اجمالی بر فرایند پژوهش………………………… 121

5.3.     نتیجه‌گیری……………………………………… 123

5.3.1.     نتایج یافته‌های توصیفی…………………………….. 123

5.3.2.     نتایج یافته‌های استنباطی……………………………. 124

5.4.     مقایسه مدل مفهومی پژوهش و مدل مبتنی بر یافته‌ها……..125

5.5.     تحلیل آزمون آنوا…………………………………… 127

5.6.     محدودیت‌های پژوهش…………………………….. 128

5.7. پیشنهادها ……………………………………128

5.7.1. پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها…………………. 128

5.7.2. پیشنهادهایی برای مدیران ارشد…………………………. 130

5.7.3. پیشنهادهای عمومی……………………………………… 131

5.7.4.  پیشنهادهای پژوهشی………………………………….. 132

منابع و مآخذ…………………………………….. I

منابع فارسی…………………………………… II

منابع لاتین…………………………………… VI

ضمائم…………………………………….. XIV

چکیده:

با جایگزین شدن اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدمت محور، اهمیت سرمایه انسانی به عنوان عامل کلیدی بازار با قدرت فزاینده‌ای آشکار شده است. شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند خود را متمایز از دیگران بدانند و در بازار به رقابت بپردازند ملزم به استخدام، آموزش و پرورش و نگهداری نیروی انسانی با استعدادهای برجسته هستند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی به انجام رسید. فرضیه اصلی این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سرمایه انسانی و عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی شایستگی‌محوری کارکنان در شرکت‌های بیمه خصوصی می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران شرکت‌های بیمه خصوصی (شامل مدیران عامل، ارشد و عملیاتی) با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در شهر تهران می‌باشند. برای انجام این پژوهش، از مطالعات کتابخانه‌ای شامل بررسی و مطالعه مقالات و پژوهش‌های صورت گرفته و همچنین از روش‌های میدانی مانند ابزار پرسشنامه که به همین منظور تهیه گردیده است، استفاده شده است. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روش‌های آماری مختلف همچون آزمون‌های تحلیل همبستگی، آلفای کرونباخ، کولموگروف- اسمیرنوف و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که فرضیه اصلی این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، کیفیت سرمایه انسانی از طریق متغیر میانجی شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی رابطه دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

ﺳﺎزﻣﺎن‌ها، ﻧﻬﺎدﻫﺎیی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه‌اند. مهمترین سرمایه‌ی سازمان‌ها و عامل تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان، افرادی هستند که در آن کار می‌کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، سازمان‌ها را به سمت مجازی بودن (با مشخصه‌ی عدم‌تمرکز نیروی انسانی از نظر جغرافیایی و متغیر بودن تعداد کارکنان) سوق میدهد اما در هر حال تحقق اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- چه در سطح کلان و ملی و چه در سطح بنگاه‌های خرد- مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می‌کنند.

امروزه، رقابت شدید و تغییرات فناوری، فشار روزافزونی بر سازمان‌ها و شیوه‌های متنوع آنها در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی‌شان وارد می‌سازد. اکنون از نیروی کار سازمان‌ها، انتظار می‌رود تاثیر بیشتری در تولیدات و خدماتی که ارائه می‌دهند، داشته باشند. این درست همان چیزی است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یابد. محیط منابع انسانی ایران نیز بی‌تاثیر از این تغییر و تحولات نیست و هدف‌های آن همگام با تحولات جهانی، در حال تغییرند.

2-1- بیان مسأله

در ایران بیش از یک دهه از اجرای رویکرد خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی می‌گذرد و امروزه به طور جدی شاهد تغییر فضای کسب‌و‌کار سازمان‌ها از محیط حمایتی به محیط رقابتی هستیم. در چنین محیطی سازمان‌ها برای بقا و کسب موفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. از طرف دیگر با توجه به ارائه طرح تحول در صنعت بیمه کشور که در نهایت به افزایش رقابت در صنعت بیمه منجر شده است، واضح است شرکت‌هایی که بتوانند از منابع خود بهتر استفاده کنند، موفق‌تر خواهند بود. نیروی انسانی عامل اصلی طرح تحول بیمه است. در واقع، در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی که پیشرفت‌های تکنولوژیک نقش مهمی در کیفیت تولید و قدرت رقابتی آن‌ها دارد، در صنعت بیمه، سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌ای داشته و مهم‌ترین عامل موفقیت و عدم‌موفقیت شرکت‌های بیمه در یک محیط رقابتی است. صنعت بیمه یکی از بخش‌های مهم اقتصادی جامعه است و چون صنعتی خدماتی محسوب می‌شود، واضح است که نیروی انسانی و شایستگی او مهمترین منبع آن محسوب می‌شود که در توسعه و پیشرفت شرکت‌های بیمه نقش بسزایی دارد (اسکندری، 1389).

شایستگی‌های محوری بواسطه ایجاد ارزش‌افزوده برای مشتریان، نقطه قوت خاص یک شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های رقیب در صنعت تلقی می‌شوند. شایستگی‌های محوری به نوعی حاصل یادگیری جمعی در سازمان است و شامل ایجاد هماهنگی در مهارت‌های ارائه خدمات و محصولات متنوع و ادغام جریان‌های چندگانه فن‌آوری در درون سازمان می‌باشد که این نوعی ارتباط، مشارکت و تعهد عمیق به فرایندهای کاری را در سراسر شرکت ایجاد می‌نماید (صناعی و همکاران، 1391). مسلما یکی از فاکتورهای مهم جهت تقویت شایستگی‌های محوری در سازمان‌ها، منابع انسانی یا به عبارت بهتر سرمایه‌های انسانی موجود می‌باشد.

شایستگی یک شخص مجموعه‌ای از مهارت‌هاست که یک فرد باید به منظور انجام رضایت‌بخش یک کار مشخص دارا باشد (Hafeez et al, 2007). شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد کسب‌و‌کار تاثیر می‌گذارد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند زمانی که متولیان شرکت، منابع انسانی شایسته‌ای باشند، حدود 20 درصد بر نتایج کسب‌و‌کار تاثیر می‌گذارند. در واقع، هر موقعیت شغلی به شایستگی‌های مشابهی برای تاثیرگذاری بر عملکرد کسب‌و‌کار نیازمند می‌باشد (اولریش و همکاران، 2008).  

با توجه به اهمیت و در عین حال کمبود نیروی انسانی شایسته در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران، ضرورت انجام این پژوهش الزامی به نظر می رسید، لذا این پژوهش با هدف ارتقا عملکرد شغلی کارکنان شرکت‌های بیمه، شایستگی‌های محوری کارکنان این شرکت‌ها به عنوان یک عامل اصلی در کسب مزیت رقابتی را مورد تاکید قرار می‌دهد و به دنبال یافتن پاسخ به این مساله است که آیا جهت ارتقا عملکرد شغلی نیروی انسانی موجود در شرکت‌های بیمه، نیازمند تجهیز آن‌ها به شایستگی‌های محوری هستیم؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمان‌ها امروزه در محیطی با وقایع تازه و غیرقابل پیش‌بینی در اثر عواملی نظیر پیشرفت‌های تکنولوژیک، افزایش رقابت، جهانی‌شدن بازارها و … فعالیت می‌کنند. سرعت این تغییرات، سازمان‌ها را مجبور کرده است تا با بازاندیشی در شیوه‌های انجام کار خود، فعالیت‌های خود را نیز مجددا سازماندهی کنند (چیت ساز و همکاران، 1391). سازمان‌ها در مواجهه با محیط در حال تغییر خود مجبور هستند تا بررسی کنند که منابعشان به طور مناسب و درست به کار رفته باشد. دیدگاه منبع محور بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری در منابع ارزشمند و کمیاب اثربخش موجب کارایی فرایندها و بهبود خروجی‌های سازمان می‌شود (علیزاده، 1391). در واقع این نظریه بیان می‌کند که منابع داخلی سازمان ریشه مزیت رقابتی بوده و تجزیه‌و‌تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصت‌ها و تهدیدها، به تنهایی نمی‌تواند موجب برتری رقابتی سازمان شود. طبق این نگاه، منابع و قابلیت‌های داخلی سازمان مبنای مطمئن‌تری برای تدوین برنامه‌های راهبردی سازمان هستند. هنگامی می‌توان راهبردهای مبتنی بر منابع را تدوین کرد که درک کاملی از شایستگی‌های محوری سازمان وجود داشته باشد (چیت ساز و همکاران، 1391). فرض بر این است که سرمایه‌گذاری در این زمینه امکان تعیین شایستگی‌محوری را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان و کسب مزیت رقابتی می‌شود (علیزاده، 1391).

ایجاد شایستگی‌های محوری برای ایجاد مزیت رقابتی امری ضروری می‌باشد، چرا که مزایای ناشی از عملکرد خدمات مالی و قیمت‌های آن‌ها و در نتیجه سود اکتسابی برای شرکت‌های بیمه مقوله‌ای کوتاه‌مدت است، خصوصا در دوره‌ای که در آن فناوری‌های در حال تغییر، مرزهای موجود در کسب‌و‌کار بیمه را هر روزه دچار تغییر می‌نماید و این تنها ایجاد مزیت است که می‌تواند باعث ایجاد حرکتی مستمر برای شرکت‌های بیمه در این آشفته بازار گردد (صناعی و همکاران، 1391).

انسان‌ها در مرکز و قلب سازمان‌ها، نقشی حیاتی و تعیین کننده را بر عهده گرفته اند؛ چرا که مهم‌ترین مزیت رقابتی شمرده می‌شوند. لذا شناسایی و ارتقاء مهارت، دانش، توانایی و در یک کلام، شایستگی‌های آنان برای موفقیت یک سازمان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است (چیت ساز و همکاران، 1391). کارکنان به عنوان منابع ارزشمند تفسیر شده‌اند که در موفقیت سازمان تاثیر‌گذار هستند. اعتقاد بر این است که خصوصیات ارزشمند و کمیاب نیروی انسانی باید به طور پیوسته توسط فعالیت‌های منابع انسانی خاص که ارتباط تنگاتنگی با شایستگی‌محوری مورد انتظار دارند رشد یابند. سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان‌های خدماتی و مشتری مدار گزینه مناسب و پایداری می‌باشد (علیزاده، 1391).

در شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش اساسی نیروی انسانی، می توان این نکته را اذعان نمود که ایجاد مزیت از طریق نیروی انسانی ماهر و خبره امکان پذیر می باشد. در واقع با توجه به مباحث حساسی همچون توانگری مالی در شرکت‌های بیمه و ضرورت رعایت این مبحث در این شرکت‌ها، واضح است که نیروی انسانی و به عبارت دیگر سرمایه‌های انسانی، مادامی که از شایستگی‌های مورد نیاز برخوردار نباشند قادر نخواهند بود این مسائل را در شرکت خود پیاده‌سازی نموده و بقای شرکت را تضمین نمایند. شرکت‌های بیمه آنچه را که به مردم می‌فروشند اعتماد و آرامش خاطر است، لذا ایجاب می‌نماید ارائه خدمات بیمه به دور از هرگونه لغزش، تردید، تاخیر و ابهام به جامعه ارائه گردد و این جام بلورین آرامش و امنیت ترک برندارد تا زمینه‌های اضطراب و ناهنجاری و ناامنی در جامعه کاسته شود. همچنین، با توجه به ماهیت معکوس تولید در شرکت‌های بیمه، این نیروی انسانی است که می تواند با آگاهی و اطلاعات خود، زمینه ساز پیشرفت و موفقیت گردد. بنابراین نیروی انسانی یا به عبارت دیگر سرمایه‌های انسانی موجود در شرکت‌های بیمه، به عنوان شایستگی‌های محوری این شرکت‌ها تلقی شده و زمینه‌ساز هرگونه تغییر و تحول و در عین حال ایجاد مزیت رقابتی برای این شرکت‌ها محسوب می‌گردند. بنابراین اگر شرکت‌های بیمه به فرایند جذب نیروی انسانی خود توجه بیشتری نموده و دقت لازم را در این زمینه مبذول نمایند، می‌توانند از شایستگی نیروی انسانی خود اطمینان بیشتری داشته و در نهایت موفقیت شرکت خود را تضمین نمایند.

در این پژوهش، منظور از سرمایه انسانی، کیفیت سرمایه انسانی می‌باشد که سال‌های تجربه کاری، مهارت‌های حرفه‌ای و شایستگی‌های مرتبط با کار را در بر می‌گیرد. در واقع، اگر شرکت‌های بیمه به کیفیت سرمایه انسانی توجه نموده و آن‌ را در شرکت خود لحاظ نمایند، می‌توانند عملکرد شغلی کارکنان خود را بهبود بخشیده و خدماتی متمایز از رقبا، به بیمه‌گذاران ارائه دهند.

4-1- پرسش اصلی پژوهش

آیا کیفیت سرمایه انسانی بواسطه شایستگی‌های محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی رابطه دارد؟

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید