پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4

1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4

1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5

1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5

1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5

1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10

2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11

2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15

2-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….15

2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18

2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19

2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20

2-1-8) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26

2-2-1-1) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. 26

ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26

طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27

رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27

بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28

تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30

اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31

بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32

بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35

  • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
  • مرحله رشد   ……………………………………………………………………………………………… 36
  • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
  • مرحله افول یا سکون   ………………………………………………………………………………….36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36

2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42

2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44

2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44

2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50

3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50

3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51

3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52

3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52

3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52

3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53

3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54

3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق……………………………………………………..55

3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55

الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن…………………………………………………………….55

ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………56

ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز…………………………………………………………………56

3-10-2)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………57

3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57

3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58

3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58

3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59

گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59

گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59

گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60

الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60

ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60

3-12)خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63

4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65

4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65

4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70

4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82

5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111

فهرست اشکال و جداول

جدول 2-1)تفاوت‌های بین شرکت­های دردوران رشد و شرکت­های دردوران پیری…………..34

شکل 2-1) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65

جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66

جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68

جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72

جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73

جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75

جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76

جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77

جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78

جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78

جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85

جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89

جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89

جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91

جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93

جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95

جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97

جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99

جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101

جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103

جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105

چکیده:

در­این­پژوهش­،­رابطه­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­بررسی­شده­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام­با­استفاده­از­3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از بررسی­390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر وجود دارد .

1-1)مقدمه:

گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.

با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.

تعداد صفحه : 124

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

14 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.