پایان نامه ارشد رشته حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

طرح موضوع

انگیزه‌ی انتخاب موضوع

ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن

پیشینه‌ی تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

ساختار تحقیق

1

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6

فصل اول: احترام به حق مکتسب7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب

بند اول: نظریه ی کلاسیک

11

11

الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی

بند سوم:نقد نظریه‌ها

13

15

مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت18
ب:المشقت تجلب التیسر19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء20
و: الحق للمتقدم

ر:جب

20

20

بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی25
بند اول :آثار و نتایج کلی25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق37
گفتار سوم: حقوق انتقالی39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین40
الف– مفهوم قاعده40
ب– مبانی قاعده41
ج- قلمرو قاعده43
د-استثنائات قاعده44
1-قوانین تفسیری44
2-تغییررویه قضایی44
3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا45
4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها45
بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حکومت قانون برآینده47
الف-مفهوم قاعده47
ب-مبانی قاعده47
ج-قلمرو قاعده50
د-استثنائات قاعده50
گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان51
بنداول: شیوه‌ی شخصی51
بنددوم: شیوه‌ی نوعی52
الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته52
ب: موقعیت‌های درجریان تکوین53
بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر54
مبحث دوم: قلمرو حکومت قانون درمکان54
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مکان54
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن55
بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین55
بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین55
الف-قوانین مربوط به احوال شخصی55
ب-قوانین مربوط به اموال56
ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد56
د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت56
گفتار سوم: تعارض قوانین درمکان57
گفتار چهارم: تعارض متحرک قوانین58
بند اول: تعریف و مفهوم58
بنددوم: حالتهای تعارض متحرک59
بندسوم: فایده‌ی تفکیک بین مرحله‌ی تشکیل حق و تاثیر بین‌المللی حق60
بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق61
بندپنجم: راه حل تعارض متحرک قوانین62
فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مکتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه64
مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مکتسب درحقوق داخلی65
گفتاراول: حقوق عینی65
بند اول: حقوق عینی اصلی65
الف: حق مالکیت65
ب: حق انتفاع66
ج: حق ارتفاق67
د: حق تحجیر68
ه: حق شفعه69
بند دوم: حقوق عینی تبعی71
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)72
بنداول: مالکیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)73
بنددوم: مالکیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)74
الف-اسم تجارتی74
ب-علائم تجارتی و صنعتی75
بندسوم: حق اختراع76
بندچهارم: حق کسب و پیشه وتجارت77
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)79
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات81
بند اول : حق مکتسب ناشی از عقد معلق81
بند دوم: حق مکتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»83
بند سوم: حق مکتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث85
گفتارچهارم: نکاح و حق حبس زوجه87
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له88
گفتارششم: ارث و حق وارثان89
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی90
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محکوم بها90
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی

91

92

گفتار اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اموال92
بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال92
بند دوم: استثنائات قاعده93
الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و کشتی‌ها93
ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، کامیون‌هاو قطارهای راه آهن94
گفتار دوم : حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه94
بند اول: نکاح و طلاق94
الف: نکاح94
ب: طلاق95
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان96
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه97
الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه97
ب: روابط بین قیم و محجور97
بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه98
گفتار سوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها98
بند اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد98
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها100
گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احکام قضایی102
گفتار پنجم: حق مکتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال103
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات105
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم106
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول106
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم115
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم118
مبحث دوم:نتایج127
مبحث سوم:پیشنهادات133
منابع و ماخذ136

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با استفاده از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 153

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید